688/2015

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön suoritteista perittävistä maksuista siltä osin, kuin niistä ei ole muualla toisin säädetty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteä maksu peritään tämän asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

Maksu peritään myös silloin, kun 1 momentissa tarkoitetussa asiassa annetaan kielteinen päätös.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) selvitykset, arvioinnit ja tutkimukset;

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2018.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Antti Randell

Liite

Opetus- ja kulttuuriministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Maksu
1) Koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa 2 045 €
LukioL (629/1998) 3 ja 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 2 ja 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 8 ja 9 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 4 ja 5 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
2) Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 1 220 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §
LukioL (629/1998) 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 9 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 5 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
3) Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 155 €
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
4) Päätös näyttelyesineen takavarikoinnin kieltämisestä 110 €
L eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/2011) 2 §
5) Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta 475 €
PerusopetusL (628/1998) 9 §
6) Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja 605 €
PerusopetusL (628/1998) 15 §
LukioL (629/1998) 11 §
7) Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana 475 €
PerusopetusL (628/1998) 23 §
8) Kokeilulupa 1 220 €
PerusopetusL (628/1998) 20 §
LukioL (629/1998) 15 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 23 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 10 §
9) Lupa periä oppilasmaksuja 475 €
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 37 §
10) Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista 425 €
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 40 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 16 §
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 9 §
11) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa 255 €
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
12) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon 255 €
Avioliittolaki (234/1929) 113 §
13) Lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen 280 €
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §
14) Lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen, kun kysymys on opinnäytetyöstä 95 €
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.