677/2015

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Laki säteilylain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan säteilylain (592/1991) 11 §:n 3 momentti, 32 §:n 2 momentti ja 32 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 32 §:n 2 momentti laissa 1142/1998 ja 32 a §:n 2 momentti laissa 1179/2005, ja

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, 23 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1334/1994, uusi 3 momentti, 31 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1179/2005, uusi 2 momentti, 32 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1179/2005, uusi 4 momentti, 36 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1142/1998, uusi 3 momentti, 39 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1142/1998, uusi 3 momentti, 40 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1142/1998, uusi 2 momentti, 45 §:ään uusi 3 momentti, 50 §:ään uusi 4 momentti, 53 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin siitä lailla 1179/2005 kumotun 71 §:n tilalle uusi 71 § seuraavasti:

2 §
Yleiset periaatteet

Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä yksilön säteilyaltistuksen laskentaperusteista.

11 §
Säteilytoiminta

Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, milloin toiminta aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa sellaista terveydellistä haittaa, että sitä on pidettävä säteilytoimintana. Lisäksi Säteilyturvakeskus ratkaisee tarvittaessa yksittäistapauksessa, onko toimintaa pidettävä säteilytoimintana.

23 §
Säteilymittaukset

Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä säteilyaltistuksen arvioimiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisten mittausten luotettavuuden toteamisesta sekä säteilymittareiden ja säteilyn mittauslaitteistojen kalibroinnista.

31 c §
Lähteiden käyttö

Säteilyturvakeskus voi antaa 1 momentissa tarkoitettujen vaatimusten toteuttamista koskevia tarkempia turvallisuusmääräyksiä.

32 §
Työntekijöiden suojelu

Työntekijöiden luokittelun ja säteilyaltistuksen seurannan perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä työntekijöiden suojelemiseksi tarvittavista järjestelyistä työpaikoilla.

32 a §
Annosmittauspalvelun hyväksyminen

Annosmittauspalvelun hyväksymisen edellytyksiä ovat mittausmenetelmien soveltuvuus, mittaushenkilöstön pätevyys sekä toiminnan ohjauksessa käytettävän laatujärjestelmän taso. Annosmittauspalvelu hyväksytään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.


Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä annosmittauspalvelun toiminnasta.

36 §
Työntekijöiden koulutus ja opastus

Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden laajuudesta.

39 b §
Toimenpiteen suorittaminen

Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä 2 momentissa tarkoitettujen velvoitteiden toteuttamisen yksityiskohdista.

40 §
Laadunvarmistus

Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä laadunvarmistuksen toteuttamisesta.

45 §
Säteilyaltistuksen selvittäminen

Säteilyturvakeskus voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetusta säteilyaltistuksen selvittämisestä.

50 §
Toiminnan harjoittajan huolehtimisvelvollisuus

Säteilyturvakeskus voi antaa tässä pykälässä säädetyn huolehtimisvelvollisuuden sisällöstä tarkempia määräyksiä.

53 §
Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Kaivosviranomaisen myönnettyä kaivoslain 9 §:ssä tarkoitetun malminetsintäluvan uraania tai toriumia sisältävän esiintymän paikallistamiseen ja tutkimiseen Säteilyturvakeskuksella on oikeus säteilyturvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisessa laajuudessa tarkkailla ja valvoa malminetsintäaluetta ja sen ympäristöä. Säteilyturvakeskuksella on oikeus toteuttaa tarpeellinen tarkkailu ja valvonta myös silloin, kun kaivoslain 16 §:ssä tarkoitetun kaivosluvan nojalla louhitaan ja käsitellään muuta kaivosmineraalia ja toiminta vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa ympäristön säteilyturvallisuuteen.

71 §
Kuuleminen Säteilyturvakeskuksen antamista määräyksistä

Säteilyturvakeskuksen on ennen 2 §:n 2 momentin, 11 §:n 3 momentin, 23 §:n 3 momentin, 31 c §:n 2 momentin, 32 §:n 2 momentin, 32 a §:n 4 momentin, 36 §:n 3 momentin, 39 b §:n 3 momentin, 40 §:n 2 momentin, 45 §:n 3 momentin ja 50 §:n 4 momentissa tarkoitettujen määräysten antamista kuultava 20 §:ssä tarkoitettuja luvanhaltijoita, 7 §:ssä tarkoitettua neuvottelukuntaa ja sosiaali- ja terveysministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä sekä tarvittavassa laajuudessa muita viranomaisia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

HE 320/2014
TaVM 31/2014
EV 333/2014

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.