622/2015

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (34/2015), jäljempänä rahoituslaki, tarkoitetun tuen hakemiseen ja maksamiseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista.

2 §
Hakemus

Sen lisäksi, mitä hallintolain (434/2003) 16 §:ssä ja rahoituslain 22 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, hakemuksessa on ilmoitettava tuen hakijoiden nimi- ja yhteystiedot sekä hankkeen sijaintitietoina kiinteistötunnukset ja kunta. Tuen hakijalla tarkoitetaan tässä sitä, jolle rahoituslain 4 §:n nojalla voidaan myöntää tukea. Jos hakija on rahoituslain 28 §:ssä tarkoitettu tukeen oikeutettu kiinteistön yhteisomistaja, hakemuksessa on ilmoitettava yhteisomistussuhteen peruste ja omistusosuus. Jos hakija on käyttänyt asiamiestä ja asiamies ei itse ole laatinut hakemusta, hakemuksessa on ilmoitettava asiamiehen nimi- ja yhteystiedot. Hakemukseen on liitettävä kartta, jossa kohde on rajattu. Juurikäävän torjunnan hakemuksen osalta kuitenkin riittää, että hakemuksessa on yksilöity kiinteistöt, joilla torjuntatyö tehdään.

Hakemuksessa on ilmoitettava, onko hakija hakenut tai saanut toimenpiteeseen muuta julkista tukea.

Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan hakemuksessa on ilmoitettava kohteen pinta-ala. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon kohteen pinta-ala on ilmoitettava kuvioittain. Nuoren metsän hoidon hakemuksessa on lisäksi eriteltävä sen kohteen pinta-ala kuvioittain, jolta kerätään pienpuuta vähintään 35 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden. Jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, nuoren metsän hoidon hakemuksessa on eriteltävä sen kohteen pinta-ala kuvioittain, jolta kerätään pienpuuta vähintään 25 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden. Suometsänhoidon, metsätien tekemisen ja metsäluonnon hoidon tuen hakemuksessa on ilmoitettava arvio toimenpiteen toteuttamisen yhteydessä kohteella tuensaajalle syntyvistä tuloista. Ympäristötuen hakemuksessa on ilmoitettava kohteen pinta-ala, kuvioittaiset metsävaratiedot ja koko kiinteistön puuston määrä sekä ilmoitettava kohteen elinympäristöt ja niiden lisämääreet tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Jos hakemuksen on laatinut hallintolain (434/2003) 12 §:ssä tarkoitettu asiamies, hakemukseen on liitettävä riittävän yksilöity selvitys asiamiehen oikeudesta edustaa päämiestä.

Hakemuksessa, joka koskee sellaista hanketta, jolle on jo myönnetty tukea, on edellä tässä pykälässä säädetyn lisäksi ilmoitettava tukipäätöksen hankenumero.

3 §
Toteuttamissuunnitelma

Toteuttamissuunnitelmaan on sisällytettävä:

1) maastossa tehtävät toimenpiteet työlajin tarkkuudella,

2) tiedot hankkeen toteuttamiseksi vaadittavista luvista ja ilmoituksista sekä

3) tiedot jo vireillä oleviin lupa- ja ilmoitusasioihin liittyvistä viranomaisten yhteydenotoista.

Suunnitelmaan on liitettävä kopiot myönnetyistä luvista.

Suunnitelmaan on sisällytettävä toimenpiteiden kustannusarvio, jossa on eritelty suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muut kustannukset. Siltä osin kuin kyseessä on yhteishanke, toteuttamissuunnitelmassa on ilmoitettava, miten kustannukset kohdistuvat eri kiinteistöille.

4 §
Terveyslannoituksen toteuttamissuunnitelma

Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä säädetään, terveyslannoituksen toteuttamissuunnitelmaan on sisällytettävä:

1) kohteen ja siihen sisältyvien kuvioiden pinta-ala, maaperä, kasvupaikkatyyppi ja kehitysluokka,

2) käytettävän lannoitevalmisteen nimi ja arvioitu käyttömäärä,

3) lannoituksen ajankohta sekä

4) yksilöityinä suunnitellut vesiensuojelutoimenpiteet.

Jos kohde on turvemaa, toteuttamissuunnitelmassa on kuvattava kuivatuksen tilanne. Jos maanomistaja on teettänyt terveyslannoituksen tarpeen arviointia varten ravinneanalyysin, sen tulokset on liitettävä suunnitelmaan.

5 §
Suometsän hoidon toteuttamissuunnitelma

Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä säädetään, suometsän hoidon toteuttamissuunnitelmaan on sisällytettävä:

1) kohteen pinta-ala ja puuston keskimääräinen kasvu,

2) kunnostettavien ojien ja tehtävän piennartien määrä sekä

3) selvitys siitä, ettei kohteella ole puuston kasvuhäiriöitä ja

4) selvitys siitä, että kohteen metsät ovat metsänhoidollisesti tyydyttävässä kunnossa.

Rahoituslain 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna selvityksenä pidetään vesilain (587/2011) 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta. Kyseinen ilmoitus on liitettävä toteuttamissuunnitelmaan.

6 §
Metsätien tekemisen toteuttamissuunnitelma

Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä säädetään, metsätien tekemisen toteuttamissuunnitelmaan on hankkeeseen sisältyvän perusparannettavan yksityistien ja rakennettavan metsätien osalta sisällytettävä:

1) tien pituudet,

2) tien vaikutusalueen arvioitu vuotuinen hakkuumäärä,

3) tien metsätalouden kuljetusten osuus,

4) tien vähimmäisleveys ja

5) selvitys tien yhteyksistä alemmanasteiseen tieverkkoon.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa on eriteltävä perusparannettavan yksityistien pituus ja rakennettavan metsätien pituus, jos hankkeeseen sisältyy sekä yksityistien perusparannusta että uuden metsätien rakentamista.

Uudesta metsätiestä ja yksityistien perusparannushankkeesta on ilmoitettava metsätietiheys vaikutusalueella.

Toteuttamissuunnitelmaan on liitettävä tietoimituksen pöytäkirja, jos tietoimitus on pidetty.

7 §
Ympäristötukisopimuksen neuvottelupöytäkirja

Sen lisäksi, mitä rahoituslain 24 §:ssä säädetään, ympäristötukisopimuksen neuvottelupöytäkirjaan on merkittävä:

1) neuvottelun kulku, ajankohta ja osallistujat,

2) sopimusneuvottelujen kohteena olevan kiinteistön omistajat,

3) ympäristötukikohteen kuvaus,

4) kohteen pinta-ala ja puuston määrä, koko kiinteistön puuston määrä sekä alueen kolmen edellisen kalenterivuoden aritmeettinen puukuutiometrin keskikantohinta sekä

5) maininta kohteen ilmoittamisesta kiinteistötietojärjestelmään.

Neuvottelupöytäkirjaan on liitettävä kartta, johon on rajattu sovittu ympäristötukikohteen alue. Lisäksi siihen on liitettävä hoito- ja kunnossapitosuunnitelma sekä ympäristönhoitotöiden kustannusarvio, jos neuvotteluissa on sovittu kohteella tehtävistä ympäristönhoitotöistä.

8 §
Toteutusilmoitus

Toteutusilmoitukseen on merkittävä:

1) hanketta koskevan rahoituspäätöksen numero,

2) tuensaajan ja asiakirjan laatijan nimi ja yhteystiedot,

3) tuensaajan tilinumero sekä

4) rahoituspäätöksen mukaiset työmäärät kiinteistöittäin.

Toteutusilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on rajattu alueet, jossa rahoituspäätöksen mukaiset työt on tehty. Alueiden pinta-ala on ilmoitettava kuvioittain 0,1 hehtaarin tarkkuudella metsätien tekemisen tuen toteutusilmoitusta lukuunottamatta. Jos tuki maksetaan toteutusilmoituksen perusteella muulle kuin tuensaajalle, toteutusilmoituksessa on mainittava maksun saajan nimi, y- tai henkilötunnus ja tilinumero.

Siltä osin kuin suometsän hoitoa, metsätien tekemistä ja metsäluonnon hoitoa koskevan hankkeen toteuttamisen sekä ympäristötukisopimukseen liittyvien ympäristönhoitotöiden tekemisen yhteydessä on syntynyt tuloja, toteutusilmoituksessa on ilmoitettava tulojen jakautuminen tiloittain.

Suometsän hoidon, metsätien tekemisen ja metsäluonnon hoitohankkeen viimeiseen toteutusilmoitukseen on liitettävä ilmoitus hankkeen päättymisestä.

Siltä osin kuin toteuttamissuunnitelmasta tai hakemuksesta on poikettu, on toteutusilmoituksessa ilmoitettava, miten toteuttamissuunnitelmasta on poikettu ja mitkä ovat perustelut poikkeamiselle.

9 §
Taimikon varhaishoidon toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, taimikon varhaishoidon toteutusilmoituksessa on ilmoitettava jäävän puuston määrä 200 rungon tarkkuudella ja keskipituus kymmenen senttimetrin tarkkuudella. Lisäksi toteutusilmoituksessa on mainittava, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 3000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 3000 kappaletta hehtaaria kohden. Jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, on ilmoitettava, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 2000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 2000 kappaletta hehtaaria kohden.

10 §
Nuoren metsän hoidon toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksessa on ilmoitettava jäävän puuston määrä 200 rungon tarkkuudella ja pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta rinnankorkeudelta senttimetrin tarkkuudella sekä tieto siitä, onko jäävän puuston pituus yli 3 metriä. Lisäksi toteutusilmoituksessa on mainittava, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 1000 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 1000 kappaletta hehtaaria kohden. Jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, on ilmoitettava, onko poistuma suuruusluokaltaan alle 800 kappaletta hehtaaria kohden vai yli 800 kappaletta hehtaaria kohden. Poistumaan voidaan laskea vain kantoläpimitaltaan yli kolmen senttimetrin kannot.

Siltä osin kuin työn toteuttamisen yhteydessä on kerätty pienpuuta, toteutusilmoituksessa on ilmoitettava ne kuviot, joilta pienpuuta on kerätty vähintään 35 kiintokuutiota hehtaaria kohden. Jos kohde sijaitsee pohjoisessa Suomessa, toteutusilmoituksessa on mainittava ne kuviot, joilta pienpuuta on kerätty vähintään 25 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden. Tiedon tulee perustua puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) mukaiseen mittausasiakirjaan.

11 §
Terveyslannoituksen toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, terveyslannoituksen toteutusilmoituksessa on ilmoitettava käytetty lannoitevalmiste ja sen määrä kilogramman tarkkuudella sekä lannoitushankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset. Kustannukset tulee eritellä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin.

Edellä 1 momentista poiketen käytetyn lannoitevalmisteen määrä voidaan ilmoittaa kymmenen kilogramman tarkkuudella, jos käytetty lannoitemäärä on yli 100 kilogrammaa ja 100 kilogramman tarkkuudella, jos käytetyn lannoitteen määrä on yli 1000 kilogrammaa.

12 §
Juurikäävän torjunnan toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, juurikääväntorjunnan toteutusilmoituksessa tulee ilmoittaa torjunta-alueen pinta-ala ja ajankohta, jolloin torjuntatyö on tehty.

13 §
Suometsän hoidon toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, suometsän hoidon toteutusilmoituksessa on ilmoitettava:

1) kunnostettujen ojien ja piennarteiden määrät metrin tarkkuudella,

2) tehdyt vesiensuojelutoimenpiteet sekä

3) hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut kustannukset tulee eritellä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin.

14 §
Metsätien tekemisen toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, metsätien tekemisen toteutusilmoituksessa on ilmoitettava perusparannetun tai rakennetun uuden tien määrät metrin tarkkuudella sekä toteutuneet kokonaiskustannukset. Kustannukset tulee eritellä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin.

15 §
Ympäristötukisopimuksen ja metsäluonnon hoitohankkeiden toteutusilmoitus

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, ympäristötukisopimuksen toteutusilmoituksessa on ilmoitettava ympäristönhoitotöiden ja metsäluonnon hoitohankkeiden toteutusilmoituksessa luonnonhoitotöiden määrä ja kokonaiskustannukset. Kustannukset tulee eritellä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen

Liite

Liite 1: Elinympäristöt ja lisämääre

Perinneympäristöt

0400 Hakamaa

0410 Jokivarsilaidun

0420 Keto

0430 Kulttuuriympäristö

0440 Laidunmaa

0450 Niitty, lehdesniitty

0460 Nummi

0470 Peltoheitto

0480 Piha-alue

Muut elinympäristöt

0500 Vanha havu- tai sekametsä

0501 Erämaametsä

0502 Jalopuumetsä

0503 Kolopuita

0504 Vanha lehtimetsä, kaskimetsä

0509 Luonnonsuojelullisesti arvokas vanha metsä

0510 Ennallistettava suo

0511 Ennallistettu suo

0520 Harju

0521 Suppa

0522 Paisterinne

0530 Jyrkänne

0531 Raviini

0532 Rotko, kuru

0540 Kallio

0541 Ravinteisten kivilajien kallio

0542 Kallioalueita

0543 Kalliojyrkänne

0544 Lohkare, lohkareita

0545 Louhikko, kivikko

0546 Luola

0547 Muinaisranta

0548 Pieniä kallioalueita

0549 Pirunpelto

0550 Tippuvakallio

0551 Hietikko

0552 Kalkkivaikutteisen maaperän

metsä/elinympäristö

0553 Ultraemäksisen maaperän elinympäristö

0560 Kivinen suo

0570 Kuiva lehto

0571 Tuore lehto

0572 Kostea lehto

0573 Pähkinäpensaslehto

0574 Korpi

0575 Räme

0576 Neva

0577 Letto

0578 Rehevä korpi

0579 Ruohoinen suo

0580 Maankohoamisrannikko

0590 Metsäpaloalue tai sitä vastaava kuloalue

0591 Aikaisemman puusukupolven puita

0592 Kulorefugio

0593 Palokoropuita

0600 Metsäsaareke

0601 Pienialainen suo

0602 Vähäpuustoinen suo

0610 Pienvesi

0611 Joki

0612 Järvi

0613 Lampi

0614 Lähde

0615 Lähteikkö

0616 Koski

0617 Kosteikko

0618 Puro

0619 Salapuro

0620 Tulvaniitty, luhta

0621 Umpeen kasvanut pienvesi

0622 Vesijättöalue

0623 Noro

0624 Tihkupinta

0625 Tulvametsä, metsäluhta

0629 Merenranta-alue

0630 Vaihettumisvyöhyke

0631 Reunametsä

0632 Asutukseen rajoittuva metsä

0633 Avosuohon rajoittuva metsä

0634 Pellonvierusmetsä

0635 Rantametsä

0636 Tienvarsimetsä

Lehdot

0700 Hiirenporras-isoalvejuurityyppi

0701 Hiirenporras-käenkaalityyppi

0702 Imikkä-lehto-orvokkityyppi

0703 Kotkansiipityyppi

0704 Kurjenpolvi-imarretyyppi

0705 Kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi

0706 Käenkaali-lillukkatyyppi

0707 Käenkaali-mesiangervotyyppi

0708 Käenkaali-oravanmarjatyyppi

0709 Metsäkurjenpolvi-käenkaali-lillukkatyyppi

0710 Metsäkurjenpolvi-käenkaalimesiangervotyyppi

0711 Metsäkurjenpolvi-mesiangervotyyppi

0712 Metsäkurjenpolvityyppi

0713 Nuokkuhelmikkä-linnunhernetyyppi

0714 Pohjansinivalvattityyppi

0715 Puna-ailakkityyppi

0716 Puolukka-lillukkatyyppi

0717 Sinivuokko-käenkaalityyppi

0718 Ukonhattutyyppi

Lehtomaiset kankaat

0720 Kurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyyppi

0721 Kurjenpolvi-mustikkatyyppi

0722 Käenkaali-mustikkatyyppi

0723 Talvikkityyppi

Tuoreet kankaat

0725 Metsälauha-mustikkatyyppi

0726 Mustikkatyyppi

0727 Puolukka-mustikkatyyppi

0728 Seinäsammal-mustikkatyyppi

Kuivahkot kankaat

0730 Puolukkatyyppi

0731 Variksenmarja-mustikkatyyppi

0732 Variksenmarja-puolukkatyyppi

Kuivat kankaat

0735 Kanervatyyppi

0736 Mustikka-kanerva-jäkälätyyppi

(= Varpu-jäkälätyyppi)

0737 Variksenmarja-kanervatyyppi

Karukkokankaat

0740 Kanervatyyppi

Korvet

0750 Kangaskorpi

0751 Koivulettokorpi

0752 Lehtokorpi

0753 Mustikkakorpi

0754 Pallosarakorpi

0755 Puolukkakorpi

0756 Ruohoinen sarakorpi

0757 Ruohokorpi

0799 Tervaleppäkorpi

0758 Varsinainen lettokorpi

0759 Varsinainen sarakorpi

Rämeet

0760 Isovarpuräme

0761 Kangasräme

0762 Keidasräme

0763 Korpiräme

0764 Lyhytkorsiräme

0765 Pallosararäme

0766 Rahkaräme

0767 Ruohoinen sararäme

0768 Tupasvillaräme

0769 Tupasvillasararäme

0770 Varsinainen lettoräme

0771 Varsinainen sararäme

Nevat ja letot

0780 Lyhytkorsikalvakkaneva

0781 Lyhytkorsineva

0782 Rahkaneva

0783 Rimpiletto

0784 Ruohoinen rimpineva

0785 Ruohoinen saraneva

0786 Varsinainen letto

0787 Varsinainen rimpineva

0788 Varsinainen saraneva

Turvekangastyypit

0790 Jäkäläturvekangas

0791 Mustikkaturvekangas (I)

0792 Mustikkaturvekangas (II)

0793 Puolukkaturvekangas (I)

0794 Puolukkaturvekangas (II)

0795 Ruohoturvekangas

0796 Varputurvekangas

0797 Metsäkortekorpi

0798 Muurainkorpi

Lisämääre

40 Muu arvokas elinympäristö (Metso 1-2)

43 Erittäin tärkeä elinympäristö (Metso 1-2)

46 Metsäsertifiointikelpoinen elinympäristö

47 Monimuotoisuuden lisääminen

95 Metso -ohjelmaan soveltuva kohde (Metso 1-2)

96 Luonnonhoitokohde (Metso 3)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.