619/2015

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 1 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentti ja 4 § sekä 2 luvun 1 §:n 5 ja 6 momentti ja 3 §, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 3 § osaksi asetuksessa 1083/2009, seuraavasti:

1 luku

Päivärahaetuudet

1 §
Työtehtävät ja työolot erityisäitiysrahan edellytyksenä

Vakuutetun työtehtäviin tai työoloihin liittyvän kemiallisen aineen voidaan arvioida vaarantavan sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vakuutetun tai sikiön terveyden, jos kemiallinen aine on:

1) anestesiakaasu;

2) lyijy tai lyijy-yhdiste;

3) elohopea tai elohopeayhdiste;

4) solunsalpaaja;

5) hiilimonoksidi eli häkä;

6) vakuutetun tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjunta-aine;

7) vakuutetun tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotinaine;

8) lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu aine, jonka pakkaus tulee työturvallisuuslain (738/2002) tai kemikaalilain (599/2013) nojalla annettujen määräysten mukaan merkitä varoituslausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d tai H361df;

9) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetussa työministeriön päätöksessä (838/1993) tai sen muuttamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1232/2000) mainittu syöpäsairauden vaaraa aiheuttava aine;

10) ympäristön tupakansavu.

Mitä 1 momentissa säädetään kemiallisesta aineesta, koskee lisäksi:

1) ionisoivaa säteilyä mukaan lukien radionuklidit;

2) toksoplasmoosia, listerioosia, vihurirokkoa, herpestä, vesirokkoa, parvorokkoa, hepatiitti B:tä ja C:tä, sytomegalotulehdusta ja HIV-infektiota sekä muita näihin verrattavia tarttuvia tauteja.


4 §
Vaikea sairaus tai vamma

Sairausvakuutuslain 10 luvun 2 §:n 4 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia tai vammoja ovat leukemia ja muut pahanlaatuiset kasvaimet, vaikeat sydänviat, vaikeat tapaturmat ja palovammat, sokeritauti hoidon aloitusvaiheessa ja vaikeasti tasapainotettava sokeritauti, vaikeat mielenterveyden häiriöt, vaikea kehitysvammaisuus, vaikea keuhkoastma ja vaikea nivelreuma sekä muut edellä mainittuihin sairauksiin vaikeusasteeltaan verrattavat sairaudet, vammat ja sairaudentilat.

2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

1 §
Päivärahaetuuksia haettaessa esitettävä selvitys

Isyysrahaa haettaessa on lisäksi selvitettävä ajat, jotka isä hoitaa lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suoritettavassa työssä. Isän on ilmoitettava välittömästi Kansaneläkelaitokselle, jos hän ei enää osallistu lapsen hoitoon.

Adoptiovanhemman hakiessa vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa hänen on esitettävä lapsen hoitoon ottamisesta kunnan sosiaalihuollon toimielimen tai adoptiolain (22/2012) 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun adoptiotoimiston antama todistus. Adoptiovanhemman on hakemuksessa selvitettävä ajat, jotka hän hoitaa lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa omassa työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa tehtävää työtä.


3 §
Päivärahaetuuksien maksukaudet

Sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja erityishoitoraha maksetaan jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää ja kukin seuraava maksukausi 25 arkipäivää. Jos työkyvyttömyys ei kestä koko maksukautta, sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha maksetaan päivärahaoikeuden päätyttyä. Jos osasairauspäivärahakausi on sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n 6 momentissa tarkoitetusta syystä lyhyempi kuin maksukausi, osasairauspäiväraha maksetaan päivärahaoikeuden päätyttyä.

Jos työntekijän sairauspäivärahan maksaminen keskeytyy sen vuoksi, ettei työterveyshuollon lausuntoa ole toimitettu sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:ssä säädetyssä määräajassa, päiväraha maksetaan 90 arkipäivään saakka. Jos työntekijä toimittaa myöhemmin työterveyshuollon lausunnon, sairauspäiväraha maksetaan keskeytyneen maksukauden loppuun. Sen jälkeen sairauspäiväraha maksetaan 1 momentin mukaisesti.

Erityisäitiysraha, äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha maksetaan jälkikäteen enintään 25 arkipäivän maksukausissa. Äitiysrahan ensimmäinen maksukausi on kuitenkin 30 arkipäivää.

Jos lapsen äiti on tullut sairauden johdosta kykenemättömäksi hoitamaan lastaan sairausvakuutuslain 9 luvun 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tai hän on kuollut, vanhempainraha maksetaan isälle jälkikäteen 25 arkipäivän maksukausissa äidin sairastumispäivää ja sitä seuraavaa arkipäivää seuraavasta tai äidin kuolinpäivää seuraavasta arkipäivästä. Jos lapsen isä ei vastaa lapsen huollosta, on lapsen huollosta vastaavasta vakuutetusta soveltuvin osin voimassa, mitä lapsen isästä säädetään.

Työpaikkakassan kassankokous voi kahden kolmasosan äänten enemmistöllä tehdä päätöksen sairauspäivärahan maksamisesta palkanmaksukausittain 1 momentin mukaisesta maksukaudesta poikkeavasti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.