607/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tekijänoikeuslain (404/1961) 2, 9—11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14—16, 16 a—16 f, 17—19, 20—25, 25 a—25 j, 26, 27, 29 a, 30, 31, 39, lailla 418/1993 kumotun 40 a, 40 c, 41, 45, 46, 46 a—46 d, 47, 47 a, 48, 49, 49 a, 50, 50 a—50 d, 54, 54 a, 54 b, 55, 56, 56 a—56 g, 57, 58, 59 a, 60, 60 a, 61 ja 62 §:n edellä oleva väliotsikko,

muutetaan 26 ja 29 §, 45 §:n 7 momentti, 46 §:n 3 momentti, 46 a §:n 3 momentti, 49 §:n 3 momentti, 49 a §:n 3 momentti, 60 a—60 d § sekä 64 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 26 §, 49 §:n 3 momentti, 60 a, 60 b ja 60 d § laissa 821/2005, 29 § laissa 960/1982, 45 §:n 7 momentti, 46 §:n 3 momentti, 46 a §:n 3 momentti ja 49 a §:n 3 momentti laissa 1171/2014, 60 c § laeissa 679/2006 ja 118/2013 sekä 64 §:n 2 momentti laissa 446/1995, sekä

lisätään 1—11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14—16, 16 a—16 f, 17—19, 19 a, 20—25, 25 a—25 k, 26 a, 26 b, 26 i—26 l, 27, 28, 29 a, 30—40, 40 b, 40 c, 41—44, 44 a, 45, 46, 46 a—46 d, 47, 47 a, 48, 49, 49 a, 50, 50 a—50 e, 51, 52, 52 a, 53, 54, 54 a, 54 b, 55, 56, 56 a—56 g, 57—59, 59 a, 60, 61, 61 a, 61 b, 62, 63, 63 a, 64, 64 a, 64 b ja 65—73 §:ään uusi otsikko sekä lakiin uusi 25 l ja 60 e—60 g § seuraavasti:

1 §
Tekijänoikeuden kohde

2 §
Taloudelliset oikeudet

3 §
Moraaliset oikeudet

4 §
Teoksen muuntelu ja muuttaminen

5 §
Kokoomateos

6 §
Yhteisteos

7 §
Tekijäolettama

8 §
Julkistaminen ja julkaiseminen

9 §
Tekijänoikeussuojaa vailla olevat teokset

10 §
Muut aineettomat oikeudet

11 §
Yleiset säännökset

11 a §
Tilapäinen kappaleen valmistaminen

12 §
Teosten kappaleiden valmistaminen yksityiseen käyttöön

13 §
Valokopiointi

13 a §
Sisäinen tiedotuskäyttö

14 §
Teosten käyttäminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa

15 §
Teosten kappaleiden valmistaminen eräissä laitoksissa

16 §
Teosten kappaleiden valmistaminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

16 a §
Teosten kappaleiden valmistaminen yleisölle ja teosten välittäminen yleisölle

16 b §
Teosten käyttäminen kulttuuriaineistoja säilyttävissä kirjastoissa

16 c §
Teosten käyttäminen Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa

16 d §
Teosten käyttäminen sopimuslisenssin nojalla arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

16 e §
Tarkemmat säännökset teosten käyttämisestä arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

16 f §
Orpoteosten käyttäminen

17 §
Teosten saattaminen vammaisten käytettäviksi

18 §
Opetuksessa käytettävät kokoomateokset

19 §
Teoksen kappaleiden levittäminen ja oikeus lainauskorvaukseen

19 a §
Lainauskorvausta hallinnoiva järjestö

20 §
Teoskappaleen näyttäminen

21 §
Julkinen esittäminen

22 §
Sitaatti

23 §
Ajankohtaiskirjoitus

24 §
Konserttiohjelma

25 §
Julkistetun tai luovutetun taideteoksen käyttäminen

25 a §
Taideteoksen käyttäminen luettelossa ja tiedotuksessa sekä rakennuksen kuvaaminen

25 b §
Teoksen sisällyttäminen uutislähetykseen

25 c §
Julkisten lausumien toisintaminen

25 d §
Asiakirjajulkisuus ja oikeudenhoito

25 e §
Rakennusten ja käyttöesineiden muuttaminen

25 f §
Alkuperäinen radio- ja televisiolähetys

25 g §
Arkistoidun ohjelman ja lehden uudelleen käyttäminen

25 h §
Radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettäminen

25 i §
Jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettäminen

25 j §
Tietokoneohjelman ja tietokannan käyttäminen

25 k §
Tietokoneohjelmien yhteentoimivuus

25 l §
Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu

Verkkotallennuspalvelun tarjoaja saa sopimuslisenssin nojalla, noudattaen 26 §:ää, valmistaa televisiossa lähetettyyn ohjelmaan sisältyvästä teoksesta kappaleen ja käyttää sitä yleisön saataviin saattamiseen siten, että ohjelma on tallennuspalvelun asiakkaan katseltavissa ja kuunneltavissa asiakkaan itse valitsemassa paikassa ja itse valitsemana aikana.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta teokseen, jonka tekijä on luovuttanut lähettäjäyritykselle oikeuden määrätä 1 momentissa tarkoitetusta teoksen käyttämisestä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos kuvatallenteen tuottaja on hankkinut ohjelmaan sisältyvien teosten tekijöiden oikeudet määrätä momentissa tarkoitetusta käyttämisestä ja tuottaja on kieltänyt ohjelman käyttämisen.

26 §
Sopimuslisenssi

Sopimuslisenssiä koskevia tämän lain säännöksiä sovelletaan sopimukseen, joka on tehty tietyn alan tekijöiden teosten käyttämisestä käyttäjän ja opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän, lukuisia tämän alan Suomessa käytettyjen teosten tekijöitä edustavan järjestön välillä. Hyväksyttyä järjestöä pidetään tämän sopimuksen osalta oikeutettuna edustamaan muitakin saman alan teosten tekijöitä. Mainitulla sopimuksella laajennetun kollektiivisen käyttöluvan saanut voi luvan mukaisin ehdoin käyttää kaikkia tämän alan tekijöiden teoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy järjestön hakemuksesta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Hyväksyttävällä järjestöllä tulee olla taloudellinen ja toiminnallinen valmius ja kyky hoitaa asioita hyväksymispäätöksen mukaisesti. Järjestön tulee vuosittain antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle selvitys hyväksymispäätöksen nojalla tekemistään toimista. Järjestön tai, jos tekijöiden edustavuus tietyn teoslajin osalta voidaan saavuttaa vain useampien järjestöjen hyväksymisellä, järjestöjen tulee edustaa merkittävää osaa niistä eri alojen teosten tekijöistä, joilla on oikeuksia tietyn sopimuslisenssisäännöksen nojalla käytettäviin teoksiin. Hyväksyttäessä useampia järjestöjä myöntämään lupia tiettyyn teosten käyttöön on hyväksymispäätöksissä tarvittaessa varmistettava, että luvat myönnetään samanaikaisesti ja yhteensopivin ehdoin. Hyväksymispäätöksessä voidaan järjestölle myös asettaa sopimustoimintaa yleisesti ohjaavia ehtoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Hyväksyminen voidaan peruuttaa, jos järjestö hyväksymispäätöstä ja sen ehtoja rikkomalla syyllistyy vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin ja jos järjestölle annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen.

Mitä 1 momentissa tarkoitettu järjestö määrää teoksen kappaleiden valmistamisesta taikka teoksen välittämisestä tai lähettämisestä suoritettavien korvausten jakamisesta järjestön suoraan edustamille tekijöille tai käyttämisestä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin, sovelletaan myös muihin 1 momentissa tarkoitettuihin saman alan tekijöihin, joita järjestö ei suoraan edusta.

Jos järjestön antamat 4 momentissa tarkoitetut määräykset eivät tuota järjestön suoraan edustamille tekijöille oikeutta henkilökohtaiseen korvaukseen, 1 momentissa tarkoitetulla saman alan tekijällä, jota järjestö ei suoraan edusta, on kuitenkin oikeus vaatia henkilökohtainen korvaus. Korvauksen suorittaa 1 momentissa tarkoitettu järjestö. Oikeus henkilökohtaiseen korvaukseen raukeaa, jos sitä koskevaa vaatimusta ei todistettavasti esitetä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona teoksesta on valmistettu kappaleita taikka sitä on välitetty tai lähetetty.

26 a §
Hyvitys

26 b §
Hyvityksen maksaminen

26 i §
Jälleenmyyntikorvaus

26 j §
Korvauksen keräävä järjestö

26 k §
Vastuu korvauksen suorittamisesta

26 l §
Tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden noudattamisen valvonta

27 §
Yleiset määräykset oikeuden luovutuksesta

28 §
Teoksen muuttamiskielto ja oikeuden edelleenluovutuskielto

29 §
Tekijänoikeuden luovutusta koskevan kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu

Jos teoksen alkuperäisen tekijän tekijänoikeuden luovutuksesta tekemän sopimuksen ehto on alalla vallitsevan hyvän sopimustavan vastaisella tavalla tai muutoin kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Sopimuksen ehtona pidetään myös oikeudenluovutuksesta sovittua korvausta.

Työsopimuksessa sovitun tekijänoikeuden luovutuksen kohtuuttoman ehdon sovittelusta säädetään työsopimuslain (55/2001) 10 luvun 2 §:ssä.

Muilta osin kohtuuttoman ehdon sovittelusta säädetään varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) 36 §:ssä.

29 a §
Korvausoikeus elokuvaan tai äänitteeseen tallennetun teoksen kappaleen vuokrauksesta

30 §
Sopimus julkisesta esittämisestä

31 §
Kustannussopimus

32 §
Painoksen julkaiseminen

33 §
Julkaisemiseen liittyvät velvollisuudet

34 §
Julkaisematta jättäminen

35 §
Painoksen ja tilityksen tiedot

36 §
Uusi painos

37 §
Tekijän oikeus julkaista teos

38 §
Avustukset

39 §
Sopimus elokuvaamisesta

40 §
Sopimuksen purkaminen

40 b §
Työ- tai virkasuhteessa luotu tietokoneohjelma ja tietokanta

40 c §
Valokuvaamalla tehty muotokuva

41 §
Tekijänoikeuden siirtyminen tekijän kuollessa

42 §
Tekijänoikeuden ulosmittaus

43 §
Tekijänoikeuden suoja-aika

44 §
Tuntemattoman tekijän teos

44 a §
Julkistamaton teos

45 §
Esittävä taiteilija

Menettelyyn, johon 1—5 momentin mukaan vaaditaan esittävän taiteilijan suostumus, sovelletaan, mitä 2 §:n 2—4 momentissa, 3, 6—9, 11 ja 11 a §:ssä, 12 §:n 1—3 momentissa, 13 a §:n 2 momentissa, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16 a—16 e §:ssä, 17 §:n 2, 3 ja 5 momentissa, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 21, 22 ja 25 b—25 d §:ssä, 25 f §:n 2 ja 3 momentissa, 25 g §:n 1 ja 3 momentissa, 25 h, 25 i, 25 l, 26, 26 a ja 26 b §:ssä, 27 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 28, 29, 29 a, 41 ja 42 §:ssä säädetään.

46 §
Äänitallenteen tuottaja

Menettelyyn, johon 1 ja 2 momentin mukaan vaaditaan tuottajan suostumus, sovelletaan, mitä 2 §:n 2—4 momentissa, 6—9 §:ssä, 11 §:n 2—5 momentissa, 11 a §:ssä, 12 §:n 1—3 momentissa, 13 a §:n 2 momentissa, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16 a—16 e §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 21, 22, 25 b ja 25 d §:ssä, 25 f §:n 2 ja 3 momentissa, 25 g §:n 1 ja 3 momentissa, 25 l, 26, 26 a ja 26 b §:ssä, 27 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 29 §:ssä säädetään.


46 a §
Kuvatallenteen tuottaja

Menettelyyn, johon 1 ja 2 momentin mukaan vaaditaan tuottajan suostumus, sovelletaan, mitä 2 §:n 2 ja 3 momentissa, 6—9 §:ssä, 11 §:n 2—5 momentissa, 11 a §:ssä, 12 §:n 1—3 momentissa, 13 a §:n 2 momentissa, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16 a—16 e §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 22, 25 b ja 25 d §:ssä, 25 f §:n 2 ja 3 momentissa, 25 g §:n 1 ja 3 momentissa, 25 l, 26, 26 a ja 26 b §:ssä, 27 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 29 §:ssä säädetään.

46 b §
Äänitallenteen oikeuksien luovutussopimuksen irtisanominen

46 c §
Liitännäistoimenpiteet

46 d §
Lisäkorvauksen maksaminen

47 §
Äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttäminen

47 a §
Käyttökorvaus

48 §
Radio- ja televisioyritys

49 §
Luettelon ja tietokannan valmistaja

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun työhön sovelletaan, mitä 2 §:n 2—4 momentissa, 7—9 §:ssä, 11 §:n 2—5 momentissa, 12 §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 13 ja 13 a §:ssä, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16, 16 a—16 e, 17 ja 18 §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 22, 25 b—25 d ja 25 f—25 i §:ssä, 25 j §:n 4 ja 5 momentissa, 25 l, 26 ja 27—29 §:ssä säädetään. Jos työ tai sen osa on tekijänoikeuden kohteena, voidaan vedota tekijänoikeuteen.


49 a §
Valokuvaaja

Tässä pykälässä tarkoitettuihin valokuviin sovelletaan, mitä 2 §:n 2—4 momentissa, 3 §:n 1 ja 2 momentissa, 7—9, 11 ja 11 a §:ssä, 12 §:n 1 ja 2 momentissa, 13 ja 13 a §:ssä, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16 a—16 e §:ssä, 17 §:n 1 momentissa, 18 §:ssä, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 20, 22 ja 25 §:ssä, 25 a §:n 1 ja 2 momentissa, 25 b, 25 d, 25 f—25 i, 25 l, 26, 26 a, 26 b, 27—29, 39, 40, 40 c, 41 ja 42 §:ssä säädetään. Jos valokuva on tekijänoikeuden kohteena, voidaan vedota tekijänoikeuteen.

50 §
Sanomalehtitiedotus

50 a §
Teknisen toimenpiteen kiertämisen kielto

50 b §
Teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kielto

50 c §
Teknisin toimenpitein suojattujen teosten käyttäminen

50 d §
Oikeuksien sähköiset hallinnointitiedot

50 e §
Tekniset toimenpiteet ja sähköiset hallinnointitiedot sekä lähioikeudet

51 §
Teoksen tai tekijän sekoitettavuus

52 §
Tekijän nimi ja nimimerkki

52 a §
Luoksepääsyoikeus

53 §
Klassikkosuoja

54 §
Välimiesmenettely

54 a §
Opetus ansiotarkoituksessa

54 b §
Äänitallenteen ja kuvallisen musiikkitallenteen käyttökorvaus

55 §
Tekijänoikeusneuvosto

56 §
Rikoslain rangaistussäännökset

56 a §
Tekijänoikeusrikkomus

56 b §
Salassapitovelvollisuuden rikkominen

56 c §
Tietokoneohjelman suojauksen poistovälineen luvaton levittäminen

56 d §
Selvitysvelvollisuuden rikkominen

56 e §
Teknisen toimenpiteen loukkausrikkomus

56 f §
Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikkomus

56 g §
Loukkauksen kielto

57 §
Hyvitys ja korvaus

58 §
Menettämisseuraamus

59 §
Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen

59 a §
Tuomion julkistaminen

60 §
Rangaistusta ja korvausvelvollisuutta koskevien säännösten soveltaminen lähioikeuksiin

60 a §
Yhteystietojen luovuttaminen

Tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua. Tuomioistuin voi määrätä yhteystietojen turvaamisesta noudattaen oikeudenkäymiskaaren 7 lukua.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja yhteystietoja saaneeseen tekijään tai hänen edustajaansa sovelletaan, mitä tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) säädetään viestinnän luottamuksellisuudesta ja yksityisyyden suojasta, viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä, tietoturvasta, ohjauksesta ja valvonnasta, pakkokeinoista sekä rangaistuksista.

Tässä pykälässä tarkoitetun tekijän tai hänen edustajansa on korvattava tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut sekä mahdollinen vahinko lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjälle taikka muulle välittäjänä toimivalle palvelun tarjoajalle.

60 b §
Kieltokanne

Tekijällä tai hänen edustajallaan on loukkauksen jatkamisen kieltämiseksi oikeus ajaa kannetta sitä vastaan, joka saattaa tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa yleisön saataviin (väitetty loukkaaja). Hyväksyessään kanteen tuomioistuimen on samalla määrättävä, että aineiston saattaminen yleisön saataviin on lopetettava. Tuomioistuin voi asettaa määräyksen tehosteeksi uhkasakon.

60 c §
Keskeyttämismääräys

Tuomioistuin voi kieltokannetta käsitellessään tekijän tai hänen edustajansa vaatimuksesta määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän taikka muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan (välittäjä) sakon uhalla keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin (keskeyttämismääräys).

Keskeyttämismääräyksen antamisen edellytyksenä on, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon väitetyn loukkaajan, välittäjän, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän oikeudet. Määräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.

Tuomioistuimen on varattava sekä välittäjälle että väitetylle loukkaajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Välittäjälle lausumapyyntö voidaan antaa tiedoksi postitse taikka telekopiota tai sähköpostia käyttäen. Jos määräyksen tarkoitus saattaa muutoin vaarantua, tuomioistuin voi hakijan hakemuksesta antaa määräyksen väliaikaisena varaamatta väitetylle loukkaajalle tilaisuutta tulla kuulluksi. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes toisin määrätään. Väitetylle loukkaajalle on väliaikaisen määräyksen antamisen jälkeen välittömästi varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kun väitettyä loukkaajaa on kuultu, tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se.

Keskeyttämismääräystä koskeva asia käsitellään hakemusasiana noudattaen, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään turvaamistoimen määräämisestä.

Jos syytä, jonka vuoksi keskeyttämismääräys on annettu, ei enää ole, tuomioistuimen on asiaan osallisen hakemuksesta määrättävä määräys peruutettavaksi.

60 d §
Väliaikainen keskeyttämismääräys

Ennen kieltokanteen nostamista tuomioistuin voi tekijän tai hänen edustajansa hakemuksesta antaa keskeyttämismääräyksen väliaikaisena, jos määräyksen antamiselle on 60 c §:ssä säädetyt edellytykset ja on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi. Määräyksen antamisessa noudatetaan, mitä 60 c §:ssä säädetään. Väitetyn loukkaajan kuulemisen jälkeen tuomioistuimen on viipymättä päätettävä, pidetäänkö määräys voimassa vai peruutetaanko se.

Jos asian kiireellisyys sitä välttämättä vaatii, tuomioistuin voi antaa 1 momentissa tarkoitetun väliaikaisen keskeyttämismääräyksen, vaikka väitettyä loukkaajaa ei voida tunnistaa, jos:

1) tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa saatetaan merkittävissä määrin yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta; tai

2) on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi.

Hakijan on kahden kuukauden kuluessa väliaikaisen keskeyttämismääräyksen antamisesta pantava kieltokanne vireille tuomioistuimessa. Jos kieltokannetta ei sanotussa ajassa panna vireille, määräys raukeaa.

Jos 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa väitetty loukkaaja on jäänyt tunnistamattomaksi, hakija voi hakea 60 e §:ssä tarkoitettua estomääräystä. Jos estomääräystä on haettu kieltokanteen nostamiselle varatun ajan kuluessa, väliaikainen määräys ei raukea.

60 e §
Estomääräys

Jos kieltokanteen nostaminen ei ole mahdollista sen vuoksi, että väitetty loukkaaja on tuntematon, tuomioistuin voi tekijän tai hänen edustajansa hakemuksesta määrätä välittäjän sakon uhalla estämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin (estomääräys). Estomääräyksen antaminen edellyttää, että tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa merkittävissä määrin saatetaan yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta tai on ilmeistä, että tekijän oikeuksien toteutuminen muussa tapauksessa vakavasti vaarantuisi.

Estomääräyksen hakijan on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt väitetyn loukkaajan tunnistamiseksi.

Estomääräyksen antamisen edellytyksenä on, ettei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon väitetyn loukkaajan, välittäjän, aineistoa vastaanottavan henkilön ja tekijän oikeudet. Määräys ei saa vaarantaa kolmannen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Välittäjälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi estomääräystä koskevasta hakemuksesta.

Estomääräys annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään vuodeksi kerrallaan. Estomääräyksen voimassaoloa voidaan hakemuksesta jatkaa, jos siihen on perusteltu syy. Jos syytä, jonka vuoksi estomääräys on annettu, ei enää ole, tuomioistuimen on asiaan osallisen hakemuksesta määrättävä määräys peruutettavaksi.

60 f §
Kulujen ja vahingon korvaaminen

Keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista vastaa ensisijaisesti määräyksen saanut välittäjä. Määräyksen hakijan on kuitenkin korvattava välittäjälle sekä väitetylle loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko ja asiassa aiheutuneet kulut, jos kieltokanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös, jos väliaikainen määräys peruutetaan 60 c §:n 3 momentin tai 60 d §:n 1 momentin nojalla tai jos se 60 d §:n 3 momentin nojalla raukeaa.

Edellä 60 d §:n 2 momentissa tarkoitetun väliaikaisen keskeyttämismääräyksen taikka 60 e §:ssä tarkoitetun estomääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneista kuluista vastaa ensisijaisesti määräyksen saanut välittäjä.

Kieltokanteen käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asiaan osallisten vaatimuksesta se, kenen kannettavaksi lopullisesti jäävät keskeyttämis- ja estomääräyksen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

Vahinkojen ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:ssä säädetään.

Keskeyttämis- tai estomääräystä koskevassa asiassa asiaan osalliset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei tuomioistuin erityisestä syystä velvoita asianosaista korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikuluja osaksi tai kokonaan.

60 g §
Tekijänoikeuden loukkaamisen perusteella annettavat määräykset ja lähioikeudet

Mitä 60 a—60 f §:ssä säädetään, sovelletaan myös 5 luvussa säädetyn lähioikeuden haltijaan ja hänen edustajaansa.

61 §
Riita- ja hakemusasioiden oikeuspaikka

61 a §
Rikosasioiden oikeuspaikka

61 b §
Tuomioistuimen asiantuntija

62 §
Syyteoikeus

63 §
Alueellinen soveltaminen

63 a §
Julkistamattoman teoksen suoja

64 §
Lähioikeuksien alueellinen soveltaminen

Edellä 46 §:ssä olevia säännöksiä sovelletaan laitteeseen, jonka:

1) tuottaja on Suomen kansalainen tai suomalainen yritys taikka jonka tuottajalla on Suomessa vakinainen asuinpaikka tai toimipaikka;

2) ääni on tallennettu laitteelle Suomessa.


64 a §
Satelliittivälitys

64 b §
Teknisiä toimenpiteitä ja sähköisiä hallinnointitietoja koskevien säännösten soveltaminen

65 §
Vastavuoroisuus

66 §
Lain soveltaminen ennen lain voimaantuloa valmistuneeseen teokseen

67 §
Ennen lain voimaantuloa valmistetut teoskappaleet

68 §
Ennen lain voimaantuloa valmistettujen apuvälineiden käyttäminen

69 §
Ennen lain voimaantuloa julkaistujen teosten tekijänoikeus

70 §
Ennen lain voimaantuloa tehty tekijänoikeuden luovutussopimus

71 §
Ennen lain voimaantuloa tapahtuneet taideteosten luovutukset

72 §
Eräiden voimaantulosäännösten soveltaminen lähioikeuksiin

73 §
Voimaantulo


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Lain 60 c ja 60 d §:ssä tarkoitettu hakemusasia, joka on tullut markkinaoikeudessa vireille ennen tämän lain voimaantuloa, käsitellään noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 181/2014
SiVM 26/2014
LaVL 22/2014
EV 336/2014

  Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.