589/2015

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään laiva-apteekista annetun lain (584/2015) 17 §:n nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) IMDG-säännöstöllä vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (jäljempänä IMO) kansainvälistä säännöstöä;

2) IGC-säännöstöllä nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

3) IBC-säännöstöllä nestemäisiä kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

4) IMSBC-säännöstöllä kiinteiden aineiden kuljetusta irtolastina aluksella koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä;

5) MFAG-oppaalla IMDG-säännöstön liitteenä olevaa vaarallisiin aineisiin liittyvissä onnettomuuksissa annettavaa ensiapua koskevaa opasta.

2 §
Laiva-apteekin lääkkeet ja hoitotarvikkeet

Laiva-apteekissa on oltava alusluokan ja laivaväen lukumäärän mukaan määräytyvät tämän asetuksen liitteen 1 mukaiset lääkkeet ja hoitotarvikkeet.

Laiva-apteekin lääkkeet ja hoitotarvikkeet on tarkoitettu enintään 15 henkilölle. Jos laivaväkeen kuuluvia henkilöitä on enemmän, lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden määrää on lisättävä liitteessä 1 mainitun mukaisesti.

Aluksissa, jotka kuljettavat IMDG-, IGC-, IBC- tai IMSBC-säännöstöjen mukaisesti luokiteltuja vaarallisia aineita, on oltava tämän asetuksen liitteen 2 mukaiset, kuljetettavan lastin edellyttämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Jos liitteen 2 mukaisia lääkkeitä ja hoitotarvikkeita jo sisältyy aluksen laiva-apteekin liitteen 1 mukaisiin lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin, voidaan liitteen 2 mukaisia lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden määriä vähentää vastaavasti.

3 §
Ensihoitopakkaus

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvissa aluksissa on oltava tämän asetuksen liitteen 3 mukainen ensihoitopakkaus. Pakkaus on varustettava merkinnällä, josta ilmenee, että kyseessä on tämän asetuksen liitteessä 3 tarkoitettu ensihoitopakkaus.

4 §
Oppaat

Laiva-apteekissa on oltava, alusluokan edellyttämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet huomioon ottaen, tarkoitukseen soveltuva lääkintäopas.

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten laiva-apteekissa on oltava uusin painos IMO:n Kansainväliset merkinantokoodit -julkaisusta (International Code of Signals) radio- ja satelliittiteitse tapahtuvaa lääkärin neuvojen kysymistä varten. Lisäksi alusluokkiin A ja B kuuluvien alusten laiva-apteekissa on oltava lääkevalmistekirja.

Vaarallisia aineita kuljettavien alusten laiva-apteekissa on oltava uusin painos MFAG-oppaasta.

Lääkintäoppaan ja lääkevalmistekirjan on oltava aluksen työkielellä.

Oppaat voivat olla aluksella painetussa tai sähköisessä muodossa. Jos oppaat ovat aluksella ainoastaan sähköisessä muodossa, on niitä voitava käyttää sellaiselta laitteelta, joka on kytketty hätäsähkölähteeseen.

5 §
Lääkkeiden luovuttaminen

Lääkkeitä luovutettaessa on noudatettava lääkepakkauksessa annettuja ohjeita.

Jos lääkkeitä luovutetaan suurempia määriä kuin niitä välittömästi käytetään, on lääke luovutettava sopivassa pakkauksessa, johon on merkitty lääkkeen saaneen henkilön nimi, lääkkeen nimi sekä annostus- ja käyttöohje. Erityistä säilytystä vaativien lääkkeiden pakkauksiin on merkittävä myös lääkkeen säilytysolosuhteet.

Huumausaineiksi ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttaviksi lääkevalmisteiksi luokiteltavia lääkkeitä luovutettaessa on noudatettava erityisen suurta varovaisuutta.

Huumausaineeksi luokiteltavaa lääkettä luovutettaessa on täytettävä lääkepakkauksen yhteydessä apteekista toimitettu huumausaineiden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (548/2008) 9 §:ssä tarkoitettu kulutuskortti. Kun huumausaineeksi luokiteltava lääke on käytetty loppuun tai se poistetaan vanhentuneena laiva-apteekista, kulutuskortti on palautettava lääkkeen toimittaneeseen apteekkiin aluksen päällikön allekirjoittamana.

6 §
Hoitotarvikkeet ja niiden käyttö

Hoitotarvikkeiden on oltava varustettu terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 9 §:ssä säädetyn mukaisella CE-merkinnällä.

Hoitotarvikkeiden käytössä on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

7 §
Aluksen päällikön ja laiva-apteekin hoitajan koulutus

Aluksen päälliköllä ja laiva-apteekin hoitajalla on oltava alusluokkiin A, B ja C kuuluvissa aluksissa, kalastusaluksia lukuun ottamatta, aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (166/2013) 19 §:n 6 momentissa ja 62 §:ssä tarkoitettu laivaväen terveydenhuoltokoulutus. Koulutus on uusittava viiden vuoden välein.

Alusluokkaan D kuuluvissa aluksissa ja kalastusaluksissa aluksen päälliköllä ja laiva-apteekin hoitajalla on oltava voimassa oleva hyväksytty ensiapukoulutus.

8 §
Laiva-apteekin säilytys

Laiva-apteekki on säilytettävä ulkopuolisten ulottumattomissa, tarkoitukseen varatussa asianmukaisessa lukitussa tilassa, jossa sen koko sisältö on helposti nähtävissä.

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvissa aluksissa on oltava lukittava jääkaappi kylmässä säilytettäviä lääkkeitä varten.

9 §
Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden pakkaukset ja säilytys

Jokainen lääkepakkaus on varustettava nimilapulla, jossa on selvin kirjaimin ilmoitettu tämän asetuksen liitteen 1 mukainen lääkkeen nimi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Pakkauksessa on oltava lääkkeen käyttöohjeet ja mainittava apteekki, josta lääke on toimitettu ja toimituspäivä.

Lääkkeet ja hoitotarvikkeet on säilytettävä sellaisessa järjestyksessä, että ne tarvittaessa voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Jokainen lääke on säilytettävä omassa pakkauksessaan. Lääkkeet on suojattava kosteudelta, pakkaselta ja voimakkaalta lämmöltä. Lääkkeiden säilytyksessä on noudatettava valmistajan antamia säilytyslämpötiloja.

10 §
Lääkepäiväkirjan pitäminen

Lääkepäiväkirjaan on merkittävä laiva-apteekkiin tehdyt hankinnat joko luettelemalla hankitut lääkkeet ja hoitotarvikkeet ja niiden määrät tai viittaamalla hankinnan yhteydessä laadittuun luetteloon, joka on pidettävä lääkepäiväkirjan liitteenä. Lääkepäiväkirjaan on merkittävä myös laiva-apteekista poistetut lääkkeet ja hoitotarvikkeet ja niiden määrät.

Lääkepäiväkirjaan on tehtävä merkintä kaikista laiva-apteekista luovutetuista lääkkeistä. Merkinnästä on käytävä ilmi lääkkeen saaneen henkilön nimi, lääkkeen laatu ja määrä sekä antamisen syy, antamispäivämäärä ja lääkkeen luovuttaneen henkilön nimi.

Lääkepäiväkirjaan on merkittävä henkilölle tehdyt hoitotoimenpiteet. Merkinnöistä on käytävä ilmi henkilön nimi, selvitys hoitotoimenpiteestä, selvitys mahdollisista lääkäriltä saaduista ohjeista ja ohjeet antaneen lääkärin nimi, henkilölle annettujen lääkkeiden laatu ja määrä, hoito-ohjeet sekä hoitotoimenpiteen aika ja hoitotoimenpiteen suorittaneen henkilön nimi.

Lääkepäiväkirjaa voidaan pitää myös sähköisessä muodossa.

11 §
Pelastusveneiden ja -lauttojen lääkkeet ja hoitotarvikkeet

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten jokainen pelastusvene ja -lautta on varustettava tämän asetuksen liitteen 4 mukaisilla lääkkeillä ja hoitotarvikkeilla sekä ensiapuohjeilla.

Liitteessä 4 mainitut lääkkeet ja hoitotarvikkeet on tarkoitettu enintään 25 henkilölle. Jos pelastusvene tai -lautta on mitoitettu yli 25 henkilölle, on lääkkeitä ja hoitotarvikkeita lisättävä vastaavasti.

Pelastusveneiden ja -lauttojen lääkkeet ja hoitotarvikkeet on säilytettävä vesitiiviissä ja sinetöidyissä pakkauksissa, jotka on varustettu asianmukaisella merkinnällä.

12 §
Laiva-apteekin sekä pelastusveneiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden tarkastus

Laiva-apteekin sekä pelastusveneiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden tarkastuksessa on selvitettävä, että:

1) laiva-apteekin sisältö sekä pelastusveneiden lääkkeet ja hoitotarvikkeet ovat laiva-apteekista annetun lain (584/2015) ja tämän asetuksen säännösten mukaiset;

2) lääkkeitä ja hoitotarvikkeita säilytetään 9 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti;

3) lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden viimeisiä käyttöpäivämääriä noudatetaan.

13 §
Tarkastusasiakirja

Laiva-apteekin sekä pelastusveneiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden tarkastuksesta annettavassa tarkastusasiakirjassa on:

1) mainittava aluksen nimi ja laiva-apteekista annetun lain 4 §:n mukaan määräytyvä alusluokka;

2) vahvistettava 12 §:ssä tarkoitetut laiva-apteekin sisällön sekä pelastusveneiden lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden tarkastusta koskevat tiedot;

3) mainittava tarkastuksen suorittamispaikka ja -aika, tarkastuksen suorittaneen henkilön nimi, ammattinimike sekä toimipaikka ja yhteystiedot.

14 §
Pelastuslauttojen lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden tarkastus

Pelastuslauttojen lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden tarkastuksessa on selvitettävä, että ne ovat laiva-apteekista annetun lain ja tämän asetuksen säännösten mukaiset ja että lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden viimeisiä käyttöpäivämääriä noudatetaan.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, EYVL N:o L 113, 30.4.1992, s. 19

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Liite: STM:a laiva-apteekista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.