543/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 1 §, 3 §:n 1 momentti, 13 ja 13 a §, 13 b §:n 2 momentti, 13 c §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n a kohta ja 16 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §, 3 §:n 1 momentti, 13 ja 13 a §, 13 b §:n 2 momentti, 13 c §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 15 §:n a kohta asetuksessa 234/2009 sekä 16 §:n 1 momentti asetuksessa 16/2008, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitetun M-, N-, O-, L-, C- ja T-luokan ajoneuvon, liikennetraktorin, moottorityökoneen ja maastoajoneuvon sekä niiden järjestelmien, osien, erillisten teknisten yksiköiden ja varusteiden tyyppihyväksynnästä sekä yksittäishyväksynnästä samoin kuin ajoneuvon rekisteröinti-, kytkentä- ja muutoskatsastuksesta sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta tyyppihyväksynnässä, yksittäishyväksynnässä ja katsastuksessa.

3 §
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen

1. Valmistajan tyyppihyväksyntäviranomaiselle toimittamaan ajoneuvon tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, joissa on autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteessä III, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä II tai traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä I vaaditut tiedot ja tyyppihyväksyntätodistus kunkin sovellettavan erityisdirektiivin tai E-säännön osalta. Lisäksi erityisdirektiiveissä edellytetyt järjestelmää ja erillistä teknistä yksikköä koskevat hyväksyntäasiakirjat on annettava tyyppihyväksyntäviranomaisen käyttöön, kunnes hyväksyntä on myönnetty tai evätty.


13 §
Kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä annettava todistus

Tyyppihyväksyntäviranomainen antaa tyyppihyväksyntädirektiivien soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä sovellettavassa direktiivissä kuvatun tyyppihyväksyntätodistuksen tyyppihyväksynnän hakijalle.

13 a §
Piensarjatyyppihyväksynnässä sovellettavat määrälliset rajoitukset

Kansallisesti piensarjatyyppihyväksyttyjen Suomessa vuosittain rekisteröitävien, ensimmäistä kertaa käyttöönotettavien samaa tyyppiä olevien ajoneuvojen lukumäärä saa olla yhteensä enintään:

a) 75 kappaletta M1-luokan ajoneuvoilla:

b) 250 kappaletta M2- ja M3-luokan ajoneuvoilla;

c) 500 kappaletta N1-luokan ajoneuvoilla;

d) 250 kappaletta N2- ja N3-luokan ajoneuvoilla;

e) 500 kappaletta O1- ja O2-luokan ajoneuvoilla;

f) 250 kappaletta O3- ja O4-luokan ajoneuvoilla;

g) 25 kappaletta L-luokan ajoneuvoilla;

h) 150 kappaletta T-luokan ajoneuvoilla.

13 b §
Toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tunnustaminen

2. Saatuaan toisen ETA-valtion hyväksyntäviranomaiselta ilmoituksen kyseisen valtion myöntämästä L- tai T-luokan ajoneuvon kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä, tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa, tunnustetaanko tyyppihyväksynnän voimassaolo Suomessa.


13 c §
Suomessa myönnetyn kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen toimittaminen

1. Tyyppihyväksyntäviranomainen toimittaa valmistajan pyynnöstä jäljennöksen tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen valmistajan nimeämien muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille muiden ETA-valtioiden tunnustamisen saamiseksi Suomessa myönnetylle M-, N-, O- tai T-luokan ajoneuvon kansalliselle piensarjatyyppihyväksynnälle.


14 §
Vaatimustenmukaisuustodistus

1. Ajoneuvon valmistajan on ilmoitettava vaatimustenmukaisuustodistuksessa autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteessä IX, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen IV A osassa tai traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä III vaaditut ajoneuvoa koskevat tiedot. Vaatimustenmukaisuustodistus on väärentämisen estämiseksi suojattava joko värigrafiikalla tai valmistajan tunnuksella varustetulla vesileimalla.


15 §
Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta tehtävä sopimus

Ajoneuvolain 46 §:ssä tarkoitetussa tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta tehtävässä sopimuksessa sovitaan:

a) ajoneuvolain 45 §:n 3 momentissa tarkoitetuista valvontamenetelmistä, jotka sisältävät vähintään autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteen X, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen VI, traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivin liitteen IV tai Geneven sopimuksen liitteen 2 menettelyitä vastaavat järjestelyt;


16 §
Ajoneuvotyyppi

1. M-, N-, O- ja C-luokan ajoneuvot sekä liikennetraktorit luokitellaan kansallisessa tyyppihyväksynnässä samaan tyyppiin kuuluviksi noudattaen mitä tyyppihyväksyntädirektiiveissä säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annettu valtioneuvoston asetus (1100/2010).

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.