488/2015

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Laki säätiölain voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Säätiölain voimaatulo

Säätiölaki (487/2015), jäljempänä uusi laki, tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015. Uudella lailla kumotaan säätiölaki (109/1930), jäljempänä vanha laki.

Uutta lakia sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa perustettuun säätiöön, jollei tästä laista johdu muuta.

Jos muualla lainsäädännössä viitataan vanhan lain säännökseen tai muutoin tarkoitetaan vanhan lain säännöstä, sen sijasta sovelletaan sen tilalle tullutta uuden lain säännöstä.

2 §
Taloudellinen etu lähipiirille

Jos ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröidyn sääntöjen määräyksen perusteella säätiön tarkoituksena on tuottaa vanhan lain 5 §:n 3 momentissa sallittua ja uuden lain 1 luvun 2 §:ssä kiellettyä taloudellista etua lähipiiriin kuuluvalle muuten kuin uuden lain 1 luvun 9 §:n mukaisin edellytyksin, säätiöön sovelletaan vanhan lain 5 §:n 3 momenttia vuoden 2034 loppuun, ellei määräystä ole sitä ennen muutettu uuden lain mukaiseksi tai poistettu.

Jos ennen uuden lain voimaantuloa tehdyn säädekirjan, lahjoituksen ehtojen tai rekisteröidyn sääntömääräyksen perusteella säätiölle varoja luovuttanut on uuden lain 1 luvun 3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla pidättänyt varallisuuteen liittyviä oikeuksia, tällaisen määräyksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2034, ellei määräystä ole sitä ennen poistettu.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetun sääntömääräyksen tai lahjoituksen ehtojen mukaista edunsaajaa ei voi muuttaa uuden lain tultua voimaan. Tällaisen määräyksen voi kuitenkin poistaa.

3 §
Säätiön perustaminen

Säätiön perustamiseen ja rekisteröimiseen sovelletaan vanhaa lakia, jos perustamiskirja on allekirjoitettu ennen uuden lain voimaantuloa, jollei rekisteriviranomaiselle toimiteta uuden lain 13 luvun 5 §:n mukaisia rekisteröintiä koskevia asiakirjoja.

Säätiön perustaja voi uuden lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sen voimaantuloa päättää noudattaa säätiön perustamisessa uutta lakia ja ilmoittaa säätiön rekisteröitäväksi ennen uuden lain voimaantuloa. Tällainen säätiö voidaan rekisteröidä, kun uusi laki on tullut voimaan.

Jos säätiön perustamisesta on määrätty testamentissa, sovelletaan säätiön perustamiseen 1 momentissa säädetystä poiketen uutta lakia, jos perustamista koskeva ilmoitus tehdään uuden lain voimaantulon jälkeen.

4 §
Säätiön säännöt

Säätiön sääntöihin sisältyvän uuden lain vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan uutta lakia, jollei tästä laista muuta johdu. Uuden lain vastaisen sääntöjen määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun muu sääntöjen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi, kuitenkin kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Rekisteriviranomainen voi asettaa säätiölle uhkasakon tämän velvoitteen täyttämisen tehosteeksi. Edellä sanotun estämättä ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröityä sääntöjen määräystä säätiön toimihenkilön oikeudesta kirjoittaa säätiön nimi tulkitaan siten, että määräyksen perusteella säätiön hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden säännöissä määrätyssä asemassa olevalle, ja tällainen määräys on muutettava uuden lain mukaiseksi samalla, kun muu sääntöjen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi.

Uuden lain voimaantulon jälkeen rekisteröitäväksi ilmoitettua uuden lain vastaista sääntöjen määräystä ei voida rekisteröidä, ellei tästä laista johdu muuta.

Säätiö voi uuden lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sen voimaantuloa päättää sääntöjensä muuttamisesta uuden lain mukaisiksi noudattaen vanhaa lakia. Päätös voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi ennen uuden lain voimaantuloa ja rekisteröidä siten, että sääntöjen muutos tulee voimaan samana päivänä kuin uusi laki. Sama koskee toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston ilmoittamista rekisteriin.

5 §
Säätiön nimi

Rekisteriviranomainen rekisteröi vanhan lain aikana rekisteröidyn säätiön nimen loppuun tunnuksen "sr" uuden lain voimaan tullessa.

6 §
Toimitusjohtaja

Vanhan lain voimassa ollessa rekisteröidyn säätiön sääntöihin voidaan ottaa toimitusjohtajasta sellainen muu yleisesti säätiön päivittäisestä toiminnasta vastaavasta johtajasta yleisesti käytetty ilmaus, joka sisältyy vanhan lain aikana rekisteröityyn sääntöjen määräykseen. Tällöin säännöistä on käytävä selvästi ilmi, että ilmausta käytetään uuden lain mukaisesta toimitusjohtajasta.

Jos säätiön säännöissä on uuden lain vastaisia määräyksiä säätiön johtajasta, määräykset on muutettava vastaamaan uuden lain säännöksiä.

7 §
Hallitus

Jos vanhan lain voimassa ollessa säätiön sääntöihin otetun määräyksen perusteella toisen yksityisoikeudellisen säätiön tai yhteisön hallituksen jäsenet toimivat säätiön hallituksen jäseninä, tällaisen sääntömääräyksen perusteella säätiön hallituksen jäsenenä toimivan toimikausi päättyy viimeistään vuoden 2015 lopussa ja tällaisen sääntömääräyksen sijasta siinä tarkoitettu säätiö tai yhteisö valitsee säätiön hallituksen jäsenet.

Uuden lain 3 luvun 11 §:n mukaisia rajoituksia ei sovelleta ennen uuden lain voimaantuloa alkavaan toimikauteen.

8 §
Hallintoneuvosto

Uuden lain hallintoneuvostoa koskevia säännöksiä voidaan soveltaa ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröityyn sääntömääräykseen perustuvaan säätiön toimielimeen, joka valitsee enemmistön säätiön hallituksen jäsenistä. Uuden lain hallintoneuvostoa koskevien säännösten soveltaminen toimielimeen on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen vuoden kuluessa uuden lain voimaantulosta. Tällaiseen elimeen sovelletaan vanhan lain 10 a §:ää, kunnes elin on rekisteröity uuden lain mukaisena hallintoneuvostona tai kolme vuotta on kulunut uuden lain voimaantulosta.

Jos säätiön säännöissä on hallintoneuvostoa koskevia uuden lain vastaisia määräyksiä, nuo määräykset ja toimielimen nimi on muutettava vastaamaan uuden lain säännöksiä.

Uuden lain 3 luvun 19 §:n 1 momenttia valvontaan liittyvästä tehtävästä sovelletaan hallintoneuvostoon kolmen vuoden kuluttua uuden lain voimaantulosta, jollei hallintoneuvosto päätä toisin tai säätiön säännöissä muuta määrätä aikaisemmasta ajankohdasta.

9 §
Säätiön säännöissä määrätyn elimen jäsenen vahingonkorvausvastuu

Ennen uuden lain voimaantuloa säätiön säännöissä määrätyn vanhan lain 10 a §:ssä määrätyn toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön, joka ei ole työntekijä, sovelletaan uuden lain 1 luvun 4 §:n, 8 luvun ja 10 luvun säännöksiä säätiön johdon tehtävistä, vahingonkorvausvastuusta ja rangaistusvastuusta.

10 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus

Uuden lain 5 luvun 2 ja 3 §:ää toimintakertomuksessa annettavista tiedoista sekä 5 luvun 4 §:ää konsernitilinpäätöksestä sovelletaan tilinpäätökseen viimeistään siltä tilikaudelta, joka ensiksi alkaa vuoden 2014 jälkeen.

11 §
Sulautuminen

Sulautumiseen sovelletaan vanhaa lakia, jos sulautumislupaa koskeva hakemus jätetään rekisteriviranomaiselle ennen uuden lain voimaantuloa. Muussa tapauksessa sulautumiseen sovelletaan uutta lakia.

Säätiöt voivat uuden lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sen voimaantuloa päättää noudattaa säätiöiden sulautumisessa uutta lakia. Sulautumissuunnitelma voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi ennen uuden lain voimaantuloa. Tällainen sulautumissuunnitelma voidaan rekisteröidä, kun uusi laki on tullut voimaan.

12 §
Säätiön purkaminen

Säätiön purkamiseen sovelletaan vanhaa lakia, jos lakkauttamista koskeva hakemus jätetään rekisteriviranomaiselle ennen uuden lain voimaantuloa. Muussa tapauksessa säätiön purkamiseen sovelletaan uutta lakia.

Säätiö voi uuden lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sen voimaantuloa päättää noudattaa säätiön purkamisessa uutta lakia. Selvitystilaa koskeva päätös voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi ennen uuden lain voimaantuloa. Tällainen päätös voidaan rekisteröidä, kun uusi laki on tullut voimaan.

Uuden lain 12 luvun 14 §:n 2 momenttia ei sovelleta ennen lain voimaantuloa rekisteröityyn säätiöön, jos säätiön rekisteröidyissä säännöissä on määrätty ennen uuden lain voimaantuloa, että varat luovutetaan säätiön purkautuessa uuden lain 1 luvun 8 §:ssä säädettyyn lähipiiriin kuuluvalle.

Uuden lain 12 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös ennen uuden lain voimaantuloa kulunut aika.

13 §
Riitojen ratkaiseminen

Ennen uuden lain voimaan tuloa vireille tulleisiin riita-asioihin sovelletaan vanhan lain toimivaltaista tuomioistuinta koskevia säännöksiä sellaisina kuin ne olivat uuden lain voimaan tullessa.

14 §
Rekisteröintiin sovellettava menettely

Säätiön toimielimen ennen uuden lain voimaantuloa tekemiin päätöksiin ja niihin liittyviin rekisteröinteihin sekä muihin menettelyihin sovelletaan vanhaa lakia, jollei tästä laista johdu muuta.

15 §
Valvonta

Valvontaa koskevia uuden lain 14 luvun säännöksiä sovelletaan uuden lain tultua voimaan, vaikka valvontaa koskeva asia olisi pantu vireille rekisteriviranomaisessa ennen uuden lain voimaantuloa.

16 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.

HE 166/2014
LaVM 20/2014
EV 276/2014

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.