475/2015

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain (894/1946) 5 § sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 4 ja 6 §, sellaisena kuin niistä on 4 § laeissa 528/1981 ja 946/1988, seuraavasti:

1 §

Jos rangaistusvangille on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) tarkoitettu työtapaturma tai hän on saanut mainitussa laissa tarkoitetun ammattitaudin viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä, hänelle ja hänen omaiselleen on suoritettava korvausta sen mukaan kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.


4 §

Jos henkilö, jolle tai jonka omaiselle 1 §:n mukaan on suoritettava korvausta, on rikoksen perusteella tuomittu maksamaan vahingonkorvausta vammasta tai sairaudesta taikka korvausta vamman tai sairauden johdosta kuolleen henkilön omaiselle, saadaan vahingoittuneelle tai sairastuneelle tai hänen omaiselleen tämän lain mukaan suoritettava korvaus, haittarahaa ja sairaanhoito- ja hautauskustannusten korvausta lukuun ottamatta, kokonaisuudessaan panna ulosmittaukseen sanotun korvaussaamisen maksamiseksi. Rikoksen perusteella tuomitun muun vahingonkorvauksen maksamiseksi asianomistajalle saadaan ulosmitata enintään puolet edellä tarkoitetusta korvauksesta.

Tähän lakiin perustuvan korvauksen ulosmittaukseen sovelletaan muutoin, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa ja ulosottokaaressa (705/2007) säädetään.

6 §

Tämän lain mukaisen korvaus- ja vakuutusasian käsittelyyn ja muutoksenhakuun sovelletaan mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 277/2014
StVM 49/2014
TyVL 18/2014
EV 315/2014

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.