441/2015

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 6 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 13 a §:n 3 momentti sekä 14 ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 13 a §:n 3 momentti asetuksessa 1093/2013, seuraavasti:

6 §
Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö

Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen ja varhaiskasvatuksen tehtävät perustamis- ja investointihankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa kirjastotoimeen ja perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) tarkoitettuihin investointihankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialaan kuuluvissa ruotsinkielistä väestöä koskevissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa.


13 §
Lapin aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja perusopetuslaissa, lukiolaissa, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetut investointihankkeisiin liittyvät tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

13 a §
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten perustamishankkeisiin ja perusopetuslaissa, lukiolaissa, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetut investointihankkeisiin liittyvät tehtävät myös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

14 §
Aluehallintovirastojen strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen sisältö ja menettelytavat

Valtiovarainministeriö vastaa aluehallintovirastoista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen järjestämisestä ja koordinoinnista aluehallintovirastojen osalta sekä siitä, että virastoille laaditaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa yhteinen strategia-asiakirja sekä virastokohtaiset tulossopimukset.

Strategia-asiakirjassa esitetään aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategiset tavoitteet, jotka perustuvat:

1) hallitusohjelmaan;

2) hallituksen strategia-asiakirjaan;

3) valtioneuvoston kehyspäätöksiin;

4) valtakunnallisiin alueiden kehittämisen painopisteisiin;

5) maakuntaohjelmiin;

6) hallituksen politiikkaohjelmiin;

7) muihin kuin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin poikkihallinnollisiin ohjelmiin;

8) lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin.

Tulossopimus laaditaan kullekin aluehallintovirastolle hallituskaudeksi, ja sitä tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon valtiontalouden kehykset ja talousarvio. Tulossopimus perustuu strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin. Tulossopimuksessa määritellään virastolle keskeiset toimintalinjat, tulostavoitteet ja yhteistyökysymykset sekä määrärahapuitteet hallinnonaloittain. Erityisestä syystä tulossopimuksessa voi olla hallinnonalakohtaisia tavoitteita sisältävä erillinen osuus.

15 §
Aluehallintovirastojen ohjausryhmä ja tulosohjausryhmä

Aluehallintovirastojen suunnittelun ja ohjauksen yhteensovittamiseksi valtiovarainministeriö asettaa aluehallintovirastojen ohjausryhmän ja aluehallintovirastojen tulosohjausryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Ohjausryhmän tehtävänä on käsitellä:

1) aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteinen strategia-asiakirja;

2) tulossopimukset aluehallintovirastojen kanssa käytävien tulosneuvottelujen pohjaksi;

3) aluehallintovirastoja koskeva kehys- ja talousarvioesitys;

4) strategiset linjaukset, laajat kehittämishankkeet ja valtioneuvoston tai ministeriryhmien käsiteltävät asiakirjat.

Tulosohjausryhmän tehtävänä on valmistella ohjausryhmän käsiteltävät asiat strategia-asiakirjaa lukuun ottamatta sekä käsitellä ja yhteen sovittaa hallinnonaloja yhteisesti koskevia asioita ja hankkeita.

Ohjausryhmässä voivat olla edustettuina aluehallintovirastoista annetun lain 10 §:ssä mainitut ministeriöt sekä aluehallintovirastot. Tulosohjausryhmässä voivat olla edustettuina aluehallintovirastoista annetun lain 10 §:ssä mainitut ministeriöt ja siinä tarkoitetut keskushallinnon virastot, aluehallintovirastot, maakuntien liitot sekä aluehallintovirastojen henkilöstöä edustavat järjestöt. Aluehallintovirastoille, maakuntien liitoille ja aluehallintovirastojen henkilöstöä edustaville järjestöille voidaan asettaa kullekin yksi tai useampi yhteinen edustaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015. Sen 6 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 13 a §:n 3 momentti tulevat voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä elokuuta 2015.

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta koskeva asia, joka on vireillä tämän asetuksen 6 §:n 2 momentin voimaan tullessa, käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, joka on toimivaltainen tämän asetuksen 6 §:n 2 momentin voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.