356/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastaavuuskorjauksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vakuutusyhtiölain (521/2008) 10 luvun 15 §:n nojalla, sellaisena kun se on laissa 303/2015:

1 §
Vastaavuuskorjauksen käyttämisehdot

Vastaavuuskorjausta voidaan käyttää vakuutuskannan osaan, joka täyttää seuraavat ehdot:

1) vakuutusvelvoitteita kattavien sijoitusten on koostuttava joukkovelkakirjoista tai kassavirtaominaisuuksiltaan samankaltaisista omaisuuseristä vakuutusvelvoitteiden koko elinajan, lukuun ottamatta kassavirtojen suhteen olennaista muuttumista;

2) salkkuun kuuluvat sijoitukset yksilöidään ja niitä hallinnoidaan erillään vakuutusyhtiön muista sijoituksista eikä niitä saada käyttää yrityksen muusta toiminnasta syntyneiden tappioiden kattamiseen;

3) kyseisten vakuutusvelvoitteita kattavien sijoitusten odotetut tulokassavirrat ovat hyvin ennustettavissa ja vastaavat vakuutusvelvoitteiden maksamisesta johtuvia, saman valuutan määräisiä odotettuja menokassavirtoja, eikä kassavirtojen mahdollinen yhteensopimattomuus saa aiheuttaa olennaisia riskejä suhteessa sen vakuutustoiminnan tai jälleenvakuutustoiminnan riskeihin, joihin vastaavuuskorjausta käytetään;

4) omaisuuserien liikkeeseenlaskijat tai kolmannet osapuolet eivät saa muuttaa vakuutusvelvoitteita kattavien sijoitusten kassavirtoja turvaavuutta heikentävästi;

5) vakuutusvelvoitteita vastaavista sopimuksista ei makseta jatkossa uusia vakuutusmaksuja;

6) vakuutusvelvoitteisiin liittyy ainoastaan pitkäikäisyys-, kulu-, muuttamis- ja kuolevuusriski;

7) kuolevuusriskin sisältävien velvoitteiden paras estimaatti ei kasva enempää kuin viisi prosenttia kuolevuusriskiin liittyvän stressin vaikutuksesta;

8) vakuutusvelvoitteita vastaaviin sopimuksiin ei sisälly vakuutuksenottajan optioita taikka tällaisiin sopimuksiin sisältyy ainoastaan vakuutuksen takaisinosto-oikeus, eikä vakuutusten takaisinostoarvo saa ylittää vakuutusvelvoitteita kattavien sijoitusten vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettua arvoa hetkellä, jolloin takaisinosto-oikeutta voidaan käyttää; ja

9) vakuutussopimusten mukaisia velvoitteita ei jaeta eri osiin koostettaessa tämän momentin mukaista vakuutuskannan osaa.

Vastaavuuskorjausta ei voida käyttää, jos käytetään volatiliteettikorjausta tai vakuutusyhtiölain muuttamisen voimaantulosta annetun lain (304/2015) 10 §:ssä tarkoitettuja siirtymäsäännöksiä.

2 §
Vastaavuuskorjauksen laskenta

Asiaankuuluvan riskittömän korkokäyrän vastaavuuskorjaus lasketaan kunkin valuutan osalta ja ottaen huomioon 1 §:n mukaiset vakuutuskannan osat seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Vastaavuuskorjaus on yhtä suuri kuin seuraavien erien erotus:

1) efektiivinen vuosikorko laskettuna yhtenä diskonttokorkona, joka 1 §:n mukaiseen vakuutuskannan osan kassavirtoihin käytettynä tuottaa yhtä suuren arvon kuin 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetun sijoitussalkun vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukainen arvo;

2) efektiivinen vuosikorko laskettuna yhtenä diskonttokorkona, joka 1 §:n mukaiseen vakuutuskannan osan kassavirtoihin käytettynä tuottaa arvon, joka on yhtä suuri kuin tämän vakuutuskannan osan vakuutusyhtiölain 10 luvun 6 §:n mukainen parhaan estimaatin arvo, kun aika-arvo otetaan huomioon käyttäen vakuutusyhtiölain 10 luvun 7 §:n mukaista riskitöntä peruskorkokäyrää.

Vastaavuuskorjaus ei sisällä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen julkaisemaa perusmarginaalia, joka kuvaa vakuutusyrityksen jäljellä olevia riskejä.

3 §
Perusmarginaalin laskentaa koskevat säännökset

Sen estämättä, mitä 2 §:n 2 momentissa säädetään, perusmarginaalia on tarvittaessa korotettava sen varmistamiseksi, että hyvän luottoluokan alittavien omaisuuserien vastaavuuskorjaus ei ylitä hyvän luottoluokan kestoajaltaan ja omaisuuseräluokaltaan samanlaisten omaisuuserien vastaavuuskorjausta.

Ulkoisia luottoluokituksia on käytettävä vastaavuuskorjauksen laskennassa vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 I osaston I ja V luvussa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu perusmarginaali on yhtä suuri kuin seuraavien erien summa:

1) luottomarginaali, joka vastaa omaisuuserien liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä;

2) luottomarginaali, joka vastaa omaisuuserien luokituksen alentamisesta johtuvaa odotettua tappiota.

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun maksukyvyttömyyden todennäköisyys perustuu pitkäaikaisiin maksukyvyttömyyttä kuvaaviin tilastoihin, jotka ovat omaisuuserän kannalta merkityksellisiä sen kestoajan, luottoluokan ja omaisuuseräluokan osalta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY (32009L0138); EYVL N:o L 335, 17.12.2009, s. 1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/89/EU (32011L0089); EYVL N:o L 326, 8.12.2011, s. 113.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/51/EU (32014L0051); EYVL N:o L 153, 22.5.2014, s. 1.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Neuvotteleva virkamies
Juha Jokinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.