355/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vakuutusyhtiölain (521/2008) 2 luvun 19 §:n, työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) annetun lain 6 §:n 5 momentin sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 20 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 §:n 5 momentti laissa 524/2008 ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:n 4 momentti laissa 525/2008:

1 §
Perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toimilupahakemukseen liitettävästä toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset ja niiden rahoittamiseen tarkoitetut varat;

4) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan yhtiön pääkonttori perustetaan;

5) oman perusvarallisuuden erät, joista vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu vähimmäispääomavaatimus koostuu;

6) vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 9 §:ssä tarkoitettuun vahinkovakuutusluokkaan 18 "Matka-apu" sisältyvien riskien osalta voimavarat, jotka luvatun avun tarjoajalla on käytettävissään.

Lisäksi perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toimintasuunnitelman tulee sisältää kolmelta ensimmäisestä tilikaudelta seuraavat tiedot:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin perustamiskustannuksista, erityisesti yleiskuluista ja palkkioista;

2) ennuste vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen taseen kehittymisestä;

3) vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen perustuvat arviot vakuutusyhtiölain 11 luvussa säädetystä tulevasta vakavaraisuuspääomavaatimuksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

4) vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen perustuvat arviot vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä säädetystä tulevasta vähimmäispääomavaatimuksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

5) arviot vakuutusteknisen vastuuvelan kattamiseen tarkoitetuista varoista sekä vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja vähimmäispääomavaatimuksen täyttämiseen tarkoitetusta omasta varallisuudesta.

2 §
Kotimaisen vahinkovakuutusyhtiön toimiluvan laajentaminen

Mitä 1 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta, kun perustettavalle vahinkovakuutusyhtiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen ja joka on liitettävä vakuutusyhtiölain 1 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun vahinkovakuutusyhtiön toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen.

3 §
Kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön toimintasuunnitelma sivuliikkeen perustamiseksi Suomeen

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan vakuutusyhtiön, joka harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa, jäljempänä kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiö, sivuliikkeen toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa Suomen sivuliikkeensä kautta;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset ja selvitys siitä, että tähän tarvittavat varat ovat käytettävissä Suomessa;

4) vakuutusluokista annetun lain 9 §:ssä tarkoitettuun vahinkovakuutusluokkaan 18 "Matka-apu" sisältyvien riskien osalta voimavarat, jotka luvatun avun tarjoajalla on käytettävissään.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta seuraavat tiedot:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin perustamiskustannuksista, erityisesti yleiskuluista ja palkkioista;

2) ennuste ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaisen taseen kehittymisestä;

3) taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen perustuvat arviot ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa säädetystä tulevasta vakavaraisuuspääomavaatimuksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

4) taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen perustuvat arviot ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa säädetystä tulevasta vähimmäispääomavaatimuksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

5) arviot vakuutusteknisen vastuuvelan kattamiseen tarkoitetuista varoista sekä vähimmäispääomavaatimuksen ja vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämiseen tarkoitetusta omasta varallisuudesta;

6) yrityksen ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin vakavaraisuuspääomavaatimukseen ja vähimmäispääomavaatimukseen liittyvän hyväksyttävän oman varallisuuden ja hyväksyttävän oman perusvarallisuuden tila.

4 §
Kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön sivuliikkeen toimiluvan laajentaminen

Mitä 3 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta haettaessa toimilupaa kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön sivuliikkeen perustamiseksi Suomeen, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka on liitettävä sivuliikkeen toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen ja joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen.

5 §
Jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitelmaan sovelletaan, mitä vahinkovakuutusyhtiön ja kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta säädetään 1—4 §:ssä lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 6 kohtaa ja 3 §:n 1 momentin 4 kohtaa.

Lisäksi jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi:

1) aikooko yhtiö harjoittaa vahinkovakuutuksen jälleenvakuutusta, henkivakuutuksen jälleenvakuutusta vai kaikkea jälleenvakuutustoimintaa; sekä

2) jälleenvakuutusmuodot, joita jälleenvakuutusyhtiö aikoo käyttää jälleenvakuutuksenottajien kanssa tekemissään sopimuksissa.

6 §
Perustettavan henkivakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Perustettavan henkivakuutusyhtiön toimilupahakemukseen liitettävästä toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset sekä niiden rahoittamiseen tarkoitetut varat;

4) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan yhtiön pääkonttori perustetaan;

5) oman perusvarallisuuden erät, joista vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu vähimmäispääomavaatimus koostuu.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää kolmelta ensimmäisestä tilikaudelta seuraavat tiedot:

1) ennuste vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen taseen kehittymisestä, sisältäen arvion ensivakuutuksen sekä tulevan ja menevän jälleenvakuutuksen tuloista ja menoista;

2) vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen perustuvat arviot vakuutusyhtiölain 11 luvussa säädetystä tulevasta vakavaraisuuspääomavaatimuksesta sekä käytetty laskentamenetelmä

3) vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen perustuvat arviot vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä säädetystä tulevasta vähimmäispääomavaatimuksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

4) arviot vakuutusteknisen vastuuvelan kattamiseen tarkoitetuista varoista sekä vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja vähimmäispääomavaatimuksen täyttämiseen tarkoitetusta omasta varallisuudesta.

7 §
Kotimaisen henkivakuutusyhtiön toimiluvan laajentaminen

Mitä 6 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta, kun perustettavalle henkivakuutusyhtiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen ja joka on liitettävä vakuutusyhtiölain 1 luvun 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkivakuutusyhtiön toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen.

8 §
Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön toimintasuunnitelma sivuliikkeen perustamiseksi Suomeen

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan vakuutusyhtiön, joka harjoittaa henkivakuutustoimintaa, jäljempänä kolmannen maan henkivakuutusyhtiö, toimilupaa koskevaan hakemukseen liitettävästä sivuliikkeen toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa Suomen sivuliikkeensä kautta;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset ja selvitys siitä, että tähän tarvittavat varat ovat Suomessa käytettävissä.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta seuraavat tiedot:

1) ennuste ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaisen taseen kehittymisestä, sisältäen arvion ensivakuutustoimintaan, tuleviin jälleenvakuutuksiin ja meneviin jälleenvakuutuksiin liittyvistä tuloista ja menoista;

2) taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen perustuvat arviot ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa säädetystä tulevasta vakavaraisuuspääomavaatimuksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

3) taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen perustuvat arviot ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa säädetystä tulevasta vähimmäispääomavaatimuksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

4) arviot vakuutusteknisen vastuuvelan kattamiseen tarkoitetuista varoista sekä vähimmäispääomavaatimuksen ja vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämiseen tarkoitetusta omasta varallisuudesta;

5) yrityksen ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin vakavaraisuuspääomavaatimukseen ja vähimmäispääomavaatimukseen liittyvän hyväksyttävän oman varallisuuden ja hyväksyttävän oman perusvarallisuuden tila.

9 §
Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön sivuliikkeen toimiluvan laajentaminen

Mitä 8 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta haettaessa toimilupaa kolmannen maan henkivakuutusyhtiön sivuliikkeen perustamiseksi Suomeen, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka on liitettävä sivuliikkeen toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen ja joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen.

10 §
Perustettavan työeläkevakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Perustettavan työeläkevakuutusyhtiön toimilupahakemukseen liitettävästä toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

2) yhtiön peruspääoma ja siitä rahana maksettavan osan määrä;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset sekä niiden rahoittamiseen tarkoitetut varat;

4) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan yhtiön pääkonttori perustetaan;

5) selvitys yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä;

6) selvitys noudatettavista laskuperusteista.

Lisäksi perustettavan työeläkevakuutusyhtiön on liitettävä toimintasuunnitelmaansa seuraavat tiedot tai selvitykset kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin perustamiskustannuksista, erityisesti yleiskuluista ja palkkioista;

2) ennuste tuloslaskelmasta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiudesta kultakin toimintasuunnitelman käsittämältä tilikaudelta;

3) arvio omaisuudesta, vakavaraisuuspääoman määrästä ja vakavaraisuuspääomaan luettavissa olevista eristä.

Jos 2 momentissa tarkoitettu ensimmäinen tilikausi on vuotta lyhyempi, sisällytettävien tietojen tulee käsittää tuo lyhyempi tilikausi ja kolme seuraavaa tilikautta.

Toimintasuunnitelman tulee sisältää selvitys työeläkevakuutusyhtiön ja muun yhteisön tai luonnollisen henkilön välisistä vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista.

11 §
Työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan laajentaminen

Mitä 10 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta, kun perustettavalle työeläkevakuutusyhtiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen ja joka on liitettävä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 6 §:ssä tarkoitettuun toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toimintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys yhtiön vakavaraisuuspääoman riittävyydestä yhtiön koko toiminnan osalta kultakin toimiluvan laajentamisen jälkeiseltä toimintasuunnitelman käsittämältä tilikaudelta.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY (32009L0138); EYVL N:o L 335, 17.12.2009, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/89/EU (32011L0089); EYVL N:o L 326, 8.12.2011, s. 113
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/51/EU (32014L0051); EYVL N:o L 153, 22.5.2014, s. 1.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Neuvotteleva virkamies
Juha Jokinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.