353/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2015

Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1078/2013) 17 ja 23 §, sellaisena kuin niistä on 17 § asetuksessa 247/2014,

muutetaan 1, 3—9, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 31, 33, 38, 41, 42, 45, 50 ja 52 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5, 9, 18, 45 ja 50 § asetuksessa 247/2014, 7, 12, 31 ja 33 § osaksi asetuksessa 247/2014, 19, 22 ja 41 § asetuksessa 21/2015 sekä 42 § osaksi asetuksessa 21/2015, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön osastoista ja erillisistä yksiköistä sekä niiden tehtävistä, eräiden virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta ministeriössä.

Tämän työjärjestyksen säännökset koskevat soveltuvin osin ministeriön rajavartio-osastona toimivaa Rajavartiolaitoksen esikuntaa.

Tämän työjärjestyksen säännöksiä sovelletaan sisäministeriön pelastusosaston yhteydessä toimivan palosuojelurahaston henkilöstön virkasuhteeseen liittyviin asioihin siltä osin kuin niitä ei ole säädetty palosuojelurahaston hallituksen ratkaistavaksi.

Ministeriön suunnittelujärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta, menojen hyväksymisestä sekä materiaalitoiminnoista ja sisäisestä valvonnasta määrätään sisäministeriön kirjanpitoyksikön taloussäännössä.

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvat keskeiset sekä usean osaston toimialaan kuuluvat asiat. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta, ohjaa lainvalmistelua sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Johtoryhmä käsittelee myös hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa suuntaavat tulossuunnitelmat ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarat.

Johtoryhmään kuuluvat sisäministeri puheenjohtajana, valtiosihteeri varapuheenjohtajana sekä jäseninä kansliapäällikkö, hallinto- ja kehittämisosaston, poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston osastopäälliköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, lainsäädäntöjohtaja, viestintäjohtaja ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministerin erityisavustajilla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

Käsiteltäessä toiminta- ja taloussuunnitelmaa, henkilöstösuunnitelmaa sekä muita hallintoa, taloutta tai henkilöstöä keskeisesti koskevia asioita ministeriön johtoryhmään kuuluu lisäksi yksi henkilöstön edustaja.

4 §
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokous sovittaa valmistelevasti yhteen ministeriön johtoryhmän asioita, hallinnonalan ja ministeriön yhteisiä hallinnollisia ja toiminnallisia asioita sekä varmistaa osastojen välisen tiedonkulun ja johtoryhmässä tehtyjen päätösten toimeenpanon. Kokouksessa käsitellään lisäksi säännöllisesti eduskunnalle annettavaksi ilmoitettujen hallituksen esitysten valmistelutilannetta. Osastopäällikkökokous toimii myös ministeriön valmiustoimikuntana.

Osastopäällikkökokoukseen osallistuvat kansliapäällikön johdolla ministeriön osastopäälliköt sekä lainsäädäntöjohtaja, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ja viestintäjohtaja. Valtiosihteerillä on oikeus olla läsnä kokouksessa. Kokouksen sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö.

5 §
Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä

Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä (Hepry) käsittelee henkilöstöhallinnon periaatteellisesti merkittäviä kysymyksiä ja linjauksia sekä tekee aloitteita ministeriön henkilöstöpolitiikan kehittämiseksi.

Yhteistyöryhmään kuuluvat ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö puheenjohtajana sekä jäseninä osastojen ja erillisten yksiköiden edustajat sekä ministeriössä edustettuina olevien henkilöstöjärjestöjen edustajat. Sihteerinä toimii hallinto- ja kehittämisosaston tehtävään määräämä virkamies. Yhteistyöryhmä valitsee ministeriön edustajista keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Yhteistyöryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelua varten on sihteeristö, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, henkilöstön edustaja sekä yhteistyöryhmän sihteeri.

Käsiteltäessä ministeriötä koskevia yhteistoiminta-asioita yhteistyöryhmä toimii yhteistoimintaelimenä.

6 §
Osaston johtoryhmä

Osaston johtoryhmä on osaston toiminnan yleistä suunnittelua ja yhteensovittamista varten. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö. Osastopäällikkö määrää johtoryhmän varapuheenjohtajan, jäsenet ja sihteerin.

Johtoryhmän tehtävänä on lisäksi ministeriön johtoryhmässä hyväksyttyjen toimintalinjojen ja toiminnan painopisteiden mukaisesti käsitellä osaston ja sen toimialan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiat.

Käsiteltäessä osastoa koskevia yhteistoiminta-asioita osaston johtoryhmä tai muu siihen nimetty ryhmä toimii yhteistyöelimenä.

Mitä osaston johtoryhmästä on sanottu, sovelletaan tarvittaessa erillisen yksikön johtoryhmään.

7 §
Ministeriön hankintatiimi

Hallinnonalan ja ministeriön hankintojen suunnittelua ja koordinointia sekä tärkeimpien hankintojen valmistelua varten on kansliapäällikön apuna hankintatiimi.

Hankintatiimin nimeää kansliapäällikkö.

Hallinto- ja kehittämisosasto valmistelee hankintatiimissä käsiteltävät asiat.

8 §
Tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmä

Ministeriön osastojen, erillisten yksiköiden ja hallinnonalan virastojen toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan yhteistyöelimenä toimii tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmä.

Tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmän nimeää kansliapäällikkö ja sen puheenjohtajana toimii hallinto- ja kehittämisosaston päällikkö.

Hallinto- ja kehittämisosasto valmistelee tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmässä käsiteltävät asiat.

9 §
Hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittava ja ohjaava ryhmä

Ministeriössä on hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittava ja ohjaava ryhmä (Tihry), jonka tehtävänä on:

1) edistää hallinnonalan yhteisiä tietohallinto- ja digitalisaatiotehtäviä;

2) edistää hallinnonalan merkittävien tietojärjestelmähankkeiden yhteentoimivuutta;

3) seurata tietojärjestelmähankkeiden etenemistä.

Hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittavan ja ohjaavan ryhmän nimeää kansliapäällikkö. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallinto- ja kehittämisosaston tietohallintoasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö.

Hallinto- ja kehittämisosasto valmistelee hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittavassa ja ohjaavassa ryhmässä käsiteltävät asiat.

12 §
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Ministeriössä on poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto, rajavartio-osasto ja hallinto- ja kehittämisosasto.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön oikeusyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö.

Ministeriössä on lisäksi pelastusylijohtajan välittömässä alaisuudessa pelastusosaston erillisenä yksikkönä toimiva palosuojelurahasto.

16 §
Rajavartio-osaston tehtävät

Rajavartio-osasto käsittelee rajojen valvontaa, rajatarkastuksia, meripelastusta ja Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa koskevat asiat.

Rajavartio-osasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat Rajavartiolaitoksen organisaatiota, aluejakoa, taloushallintoa, tulosohjausta ja hankintoja sekä henkilöstöhallintoa samoin kuin sisäministeriölle Rajavartiolaitoksen toimialalla kuuluvia muita asioita.

18 §
Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät

Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä toiminnan kehittämistä sekä yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita sekä hallinnonalan asiakirjahallinnon yleistä ohjausta;

2) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja niihin liittyvää kehittämistä;

3) henkilöstöhallintoa ja -politiikkaa sekä henkilöstön kehittämistä;

4) tietohallinnon ja digitalisaation yleistä kehittämistä ja ohjausta, hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista sekä tietohallintoyhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä sekä Hallinnon tietotekniikkakeskusta ja sen tulosohjausta;

5) hallinnonalan ja ministeriön taloussuunnittelua, talousarvion soveltamista sekä talousarviolainsäädännön mukaisia kertomuksia, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä, taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita sekä palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa;

6) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;

7) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;

8) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista;

9) sisäisen turvallisuuden kohdealueen arkkitehtuuria;

10) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista lukuun ottamatta 22 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja asioita;

11) ministerin, valtiosihteerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalveluja;

12) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten yhteensovittamista ja laatimisessa avustamista;

13) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta valistus- ja tiedotustoimintaa sekä poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;

14) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

15) toimitiloihin ja virastopalveluihin, tietopalveluun ja asiakirjahallintoon, käännös- ja tulkkauspalveluihin liittyvää yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa;

16) niitä ministeriön asioita, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

Hallinto- ja kehittämisosasto osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön kanssa.

Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään.

Osasto huolehtii lisäksi ministeriön hankintoja koskevasta sopimustenhallinnasta.

19 §
Ministeriön oikeusyksikön tehtävät

Ministeriön oikeusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösvalmistelun laadun kehittämisessä;

2) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista oikeudellisissa asioissa;

3) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimissa vireillä olevien ministeriötä koskevien asioiden yhteensovittamista ja oikeuskäytännön seurantaa;

4) ministeriötä koskevien kansainvälisten valvontaelinten antamien suositusten toimeenpanon seurantaa;

5) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvontaa;

6) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä ja erityisestä syystä ministeriön hallinnonalaa koskevien kanteluiden käsittelyä;

7) perus- ja ihmisoikeuksien ennakollista valvontaa ministeriön säädösvalmistelussa.

21 §
Ministeriön viestintäyksikön tehtävät

Ministeriön viestintäyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ylimmän johdon viestintää;

2) ministeriön sisäistä viestintää;

3) ministeriön mediaviestintää ja -seurantaa;

4) ministeriön verkkoviestintää ja hallinnonalan yhteisen julkaisujärjestelmän kehittämistä yhteistyössä hallinnonalan ja ministeriön tietohallinnon kanssa;

5) hallinnonalan konserniviestinnän kehittämistä ja koordinointia;

6) ministeriön sidosryhmäviestintää;

7) ministeriön julkaisutoiminnan kehittämistä;

8) ministeriön visuaalista ilmettä;

9) Suomen lippua ja vaakunaa koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa.

22 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä, valtiosihteeriä ja kansliapäällikköä kansainvälisten ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden hoitamisessa.

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä niiden kehittämistä ja ylläpitämistä;

2) Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen tulosohjausta, tulossuunnittelua ja valvontaa;

3) sisäasioiden EU-rahastojen valmistelua;

4) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;

5) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;

6) ministerin, valtiosihteerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelua;

7) ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamista;

8) kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportoinnin valmistelua ja yhteensovittamista ministeriössä.

31 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisen istunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn. Esittelyluvan pyytämisessä on lisäksi noudatettava erikseen annettua ohjetta.

Esittelylista on toimitettava myös valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja asianomaiselle osastopäällikölle tai erillisen yksikön päällikölle hyväksymistä varten.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan esittelylista on toimitettava hallinto- ja kehittämisosaston tarkistettavaksi ennen esittelylistan jakamista. Samoin on meneteltävä, jos arviomäärärahan ylittämisestä pyydetään valtiovarainministeriön lausuntoa.

Mitä edellä 1 momentissa säädetään esittelylistojen jakamisesta, noudatetaan myös sisäministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

33 §
Hankinta-asioiden valmistelu

Ministeriön osastoja ja erillisiä yksiköitä koskevat hankinnat valmistellaan yhteistyössä hallinto- ja kehittämisosaston kanssa sille tehtävän toimeksiannon mukaisesti. Ministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tulee huolehtia siitä, että toimeksiannon edellyttämä toimialan asiantuntemus ja osaaminen on käytettävissä hankintaprosessin aikana.

Mitä edellä 1 momentissa on sanottu, ei koske hankintoja, jotka kilpailutetaan toimeksiannon perusteella hallinnonalan muissa virastoissa tai valtioneuvoston kansliassa.

38 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, Rajavartiolaitoksen päällikkö, osastojen päälliköt, erillisten yksiköiden päälliköt, tulosyksiköiden päälliköt ja muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin jäljempänä määrätään tai muualla säädetään.

Jos virkamies kuuluu ministeriön valvottavana olevan yhteisön tai säätiön hallintoelimeen, hän ei saa käsitellä eikä ratkaista kyseistä yhteisöä tai säätiötä koskevia asioita ministeriössä.

41 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön muiden kuin kansliapäällikön tai osaston päällikön viran perustamista, lakkauttamista ja nimen muuttamista;

2) muiden kuin valtion talousarviossa eriteltävien virkojen siirtämistä sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvien virastojen kesken;

3) ministeriön yhteisten virkojen ja työsopimussuhteisen henkilön sijoittamista sekä muiden kuin osastopäällikön virkojen siirtämistä ministeriössä;

4) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osaston tai erillisen yksikön päällikön tai osastoon sijoittamattoman viran täyttämisestä;

5) vaativuustasoon 9 kuuluvien ministeriön virkojen täyttämistä, ellei kysymyksessä ole virka, johon valtioneuvosto nimittää sekä vastaavan työsuhteisen henkilöstön ottamista;

6) palkkausta, kun kysymyksessä on tulosyksikön päällikön virka tai osastoon sijoittamaton virka, sekä valtion virkamieslain 44 §:ssä tarkoitetun kirjallisen sopimuksen tekemistä muun kuin valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitetun virkamiehen kanssa;

7) muiden kuin valtioneuvoston nimittämien ministeriön virkamiesten irtisanomista valtion virkamieslain 25 tai 27 §:n nojalla;

8) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista valtioneuvoston, ministerin tai kansliapäällikön nimittämälle virkamiehelle;

9) ulkomaan virkamatkaa koskevan matkamääräyksen antamista osaston ja erillisen yksikön päällikölle sekä muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä enintään kahdeksi vuodeksi näille virkamiehille;

10) osaston ja erillisen yksikön päällikön sekä hallinnonalan virastopäällikön sivutoimilupaa ja -ilmoitusta;

11) nimittämistä sellaisen hallinnonalan virastopäällikön enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ministeriö nimittää;

12) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä enintään vuodeksi ministeriön nimittämälle hallinnonalan virastopäällikölle;

13) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä hallinnonalan virastopäällikölle, Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen päällikölle ja aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajalle;

14) lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston toimialaan;

15) ministeriön tärkeimpiä hankintoja ja hallinnonalan keskitettyjä hankintoja, hankintamenettelyä ministeriön sitoutumista edellyttävissä useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja ministeriön omien toimitilojen vuokrauksissa sekä turvallisuushankintoja;

16) ministeriön ja hallinnonalan yhteisiä tietohallinto- ja digitalisaatiotehtäviä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

17) ministeriön toimintaan osoitettujen määrärahojen jakamista;

18) ministeriön sisäistä hallintoa, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

19) neuvotteluvaltuuskunnan asettamista ministeriön toimialan kansainvälisiä sopimusneuvotteluja varten ja kansainvälisten viranomaissopimusten tekemistä silloin, kun sopimus koskee useampaa kuin yhtä osastoa;

20) matkamääräyksen antamista julkisen sektorin ulkopuolisten tahojen rahoittamiin virkamatkoihin;

21) lahjoitetun omaisuuden vastaanottamista.

Toimitilojen hankintamenettelyehdotuksen esittelee kansliapäällikölle kyseisen toimialan tulosohjauksesta vastaavan osaston tai erillisen yksikön päällikkö.

42 §
Osaston ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee osaston tehtäviin kuuluvan muun kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävän asian, jos asiaa ei ole tässä työjärjestyksessä määrätty tai muualla säädetty muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Osaston päällikkö ratkaisee lisäksi, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) viran haettavaksi julistamista, kun kysymys on osastoon sijoitetun viran täyttämisestä sekä tällaisen viran kohdentamisesta osastolla;

2) enintään vaativuustasoon 8 kuuluvan viran täyttämistä tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä sekä vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista;

3) nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi, kun vastaavaan virkaan nimittää kansliapäällikkö, ministeri tai valtioneuvosto;

4) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä osaston virkamiehelle, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle;

5) osaston virkamiesten sijaisten määräämistä;

6) osaston muun henkilöstön kuin tulosyksiköiden päälliköiden palkkausta;

7) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista muulle kuin 41 §:n 1 momentin 8 kohdassa mainitulle osaston virkamiehelle;

8) kirjallisen huomautuksen antamista osaston virkamiehelle;

9) tulosohjausta sekä osastolle ja sen toimialoille osoitettujen määrärahojen jakamista;

10) menoihin sitoutumista osaston käyttöön annetut määrärahat huomioon ottaen;

11) osaston ja toimialan hankintoja keskitetyt sopimukset huomioon ottaen;

12) valtionhallinnon yhteishankinnan piirissä olevan hankinnan toteuttamista muulla tavalla ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston annettua asiasta lausuntonsa;

13) hankintamenettelyä ministeriön sitoutumista edellyttävissä osaston toimialan toimitilavuokrauksissa;

14) osaston toimialaa koskevaa tiedottamista ja julkaisun julkaisemista ministeriön julkaisusarjassa;

15) kansainvälisten viranomaissopimusten tekemistä ja osaston muuta kansainvälistä yhteistyötä;

16) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua viranomaisen ratkaisua ja 28 §:ssä tarkoitettua lupaa.

Osaston päällikkö ratkaisee myös asian, jonka osaston muu virkamies saisi tämän työjärjestyksen mukaan ratkaista, jos se osaston toiminnan kannalta tai muutoin on merkittävä.

Osastopäällikkö tai hänen määräämänsä osaston virkamies ratkaisee osaston tulosohjauksessa olevan viraston päällikön ulkomaan matkoihin liittyvät matkamääräykset.

Mitä 1—4 momentissa säädetään osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin erillisen yksikön päällikköä.

45 §
Hallinto- ja kehittämisosasto

Hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan virkaehtosopimuksia;

2) lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä ministeriön nimittämälle hallinnonalan virastopäällikölle;

3) ministeriön virkamiesten määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin;

4) muuta kuin kansliapäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvaa sivutoimilupaa ja -ilmoitusta;

5) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle sekä osaston ja erillisen yksikön päällikölle.

50 §
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Hallinto- ja kehittämisosaston päällikkö hyväksyy kotimaan virkamatkaa koskevat matkalaskut erillisen yksikön päälliköiden osalta sekä antaa kotimaan virkamatkaa koskevan matkamääräyksen osaston päällikölle ja erillisen yksikön päällikölle.

Hallinto- ja kehittämisosaston tietohallintoasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön ja hallinnonalan yhteisiä tietohallinto- ja digitalisaatiotehtäviä.

Hallinto- ja kehittämisosaston tietohallintoasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee lisäksi hallinnonalan ICT-hankkeita koskevan määräyksen mukaisen lausunnon antamisen sekä hyväksyy hallinnonalan tietohallinnon yhteisen määrärahan käyttämistä koskevan suunnitelman asioiden oltua käsiteltävänä hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittavassa ja ohjaavassa ryhmässä.

Hallinto- ja kehittämisosaston talousasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä ministeriön taloussäännössä määrättyjä kirjanpitoyksikkötehtäviä koskevat asiat.

Hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä palkkaluettelon hyväksymistä koskevat asiat.

Hallinto- ja kehittämisosaston hankinta-asioista vastaava esittelijä ratkaisee hallinto- ja kehittämisosastolla käsiteltävien hankinta-asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat lausunnon antamista valtionhallinnon yhteishankinnan piirissä olevan hankinnan toteuttamisesta muulla tavalla sekä ilman esittelyä ilmoituksen tekemisen valtionhallinnon yhteishankintoja koskevaan puitejärjestelyyn liittymisestä ministeriön tai hallinnonalan osalta.

52 §
Osaston ja erillisen yksikön työjärjestys

Osaston tulosyksiköistä ja muusta sisäisestä organisaatiosta, tulosyksiköiden tehtävistä, asioiden käsittelystä osastossa sekä sen johtoryhmässä määrätään osaston työjärjestyksessä, jonka osaston päällikkö vahvistaa.

Osaston tulosyksiköiden päälliköistä ja heidän sijaisistaan määrää osaston päällikkö. Tulosyksiköiden päälliköt määrätään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Asioiden käsittelystä erillisessä yksikössä määrätään tarvittaessa yksikön työjärjestyksessä, jonka yksikön päällikkö vahvistaa.

Ennen työjärjestyksen vahvistamista se on esitettävä kansliapäällikölle.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2015.

  Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2015

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö
Päivi Nerg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.