326/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kaikenrotuisten kesynautojen (Bos taurus), biisonien (Bison bison) ja vesipuhvelien (Bubalus bubalus) tunnistamiseen.

Tässä asetuksessa säädetään seuraavien Euroopan unionin säädösten täytäntöönpanoa koskevista kansallisista menettelyistä:

1) nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, jäljempänä tunnistusasetus;

2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterin osalta annettu komission asetus (EY) N:o 911/2004, jäljempänä korvamerkkiasetus.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettujen eläinlajien alkioihin.

2 §
Ilmoitukset eläintenpitäjä-, eläinvälittäjä- ja pitopaikkarekistereihin

Eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, 9 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:n 1 momentissa säädetyt eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat ilmoitukset toimitetaan sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Vastaavat eläinvälittäjää koskevat ilmoitukset toimitetaan sille aluehallintovirastolle, jonka alueella eläinvälitystoimintaa pääasiassa harjoitetaan.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitoa.

3 §
Ilmoitukset eläinrekisteriin

Eläinrekisteriin ilmoitetaan eläintunnistusjärjestelmälain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti tiedot viimeistään seitsemäntenä päivänä mainitun lain 12 §:ssä tarkoitetuista tapahtumista.

4 §
Tunnistimet

Tunnistimia saa olla varastoituna syntyviä eläimiä varten enintään poikivien eläinten lukumäärää vastaava määrä korvamerkkiasetuksen 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Käytettyä tunnistinta ei saa käyttää uudelleen. Tunnistin katsotaan käytetyksi, jos se on jo aiemmin ollut kiinnitettynä eläimeen tai jos tunnistimen tunnistuskoodilla on jo aiemmin ollut rekisteröitynä eläinrekisteriin ilmoitettu eläin.

Eläimistä vastuussa olevan toimijan on huolehdittava hallussaan olevien mitätöityjen tai muuten käyttämättä jääneiden, pudonneiden tai irrotettujen tunnistimien hävittämisestä tavalla, joka estää tunnistimien uudelleen käytön. Vastaavasti luokan 1 käsittelylaitoksen on huolehdittava laitokseen vastaanotettujen kuolleiden eläinten tunnistimien hävittämisestä.

5 §
Tunnistimien kiinnittäminen

Tunnistimet kiinnitetään eläimeen tunnistusasetuksen 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti ennen eläimen siirtämistä tai luovuttamista syntymäpitopaikasta ja joka tapauksessa viimeistään 20 päivän ikäisenä.

Edellä 1 momentissa säädetystä 20 päivän määräajasta poiketen saa biisonille kiinnittää tunnistimet korvamerkkien kiinnittämiselle biisoneihin (Bison bison -lajit) vahvistetun määräajan pidentämisestä annetun komission asetuksen (EY) N:o 509/1999 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

6 §
Merkintäpuutteen korjaaminen

Pudonnut, vaurioitunut tai lukukelvoton tunnistin on korvattava viivytyksettä korvamerkkiasetuksen 1 artiklan 6 kohdassa säädetyllä tunnistimella, jäljempänä korvaava tunnistin.

Edellä 1 momentista poiketen voidaan korvaavana tunnistimena käyttää Elintarviketurvallisuusviraston myöntämää, väriltään punaista tunnistinta, jäljempänä tilapäismerkki. Tämä on mahdollista vain, jos teurastettavaksi lähtevän eläimen tunnistusasetuksen 4 artiklassa säädetyistä tunnistimista toinen on pudonnut, vaurioitunut tai tullut lukukelvottomaksi ajallisesti niin lähellä teuraskuljetuksen lähtöä pitopaikasta, että 1 momentin mukaisen korvaavan tunnistimen toimittaminen perille pitopaikkaan ei ole enää mahdollista. Tilapäismerkkiä ei kuitenkaan saa käyttää korvaavana tunnistimena, jos eläimellä ei ole ainuttakaan tunnistusasetuksen 4 artiklassa säädettyä tunnistinta.

Tilapäismerkin uros- ja naarasosaan on ennen tilapäismerkin kiinnittämistä eläimeen kirjoitettava eläimen alkuperäinen tunnistuskoodi. Tiedot tilapäismerkin kiinnittämisestä on ilmoitettava eläinrekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä kiinnittämistapahtumasta.

7 §
Luettelon pitäminen

Eläimistä pidetään luetteloa eläintunnistusjärjestelmälain 21 ja 22 §:n mukaisesti. Luettelon pitämiseksi tunnistusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyllä tavalla, on 3 §:ssä tarkoitetut tiedot merkittävä luetteloon viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä lukien.

Momentissa 1 säädetty luettelon pitäminen voidaan korvata tallettamalla 3 §:ssä tarkoitetut tiedot tunnistusasetuksen 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti suoraan eläinrekisteriin viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä lukien.

8 §
Rekisterikysely

Eläimestä tehdään rekisterikysely eläintunnistusjärjestelmälain 15 §:n 1 momentin mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua rekisterikyselyä ei tehdä eläimestä, joka tuodaan Suomeen Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai Euroopan unionin alueen ulkopuolelta suoraan pitopaikkaan, joka on eläintunnistusjärjestelmälain 5 §:n 4 kohdassa tarkoitetun elintarvikealan toimijan hallinnassa oleva teurastamo ja eläin teurastetaan ennen eläintunnistusjärjestelmälain 12 §:n 4 kohdassa tarkoitettua tapahtumailmoitusta koskevan tämän asetuksen 3 §:ssä säädetyn ilmoitusajan umpeutumista.

9 §
Nautaeläinpassi

Tunnistusasetuksen 6 artiklassa tarkoitettua nautaeläinpassia on haettava kutakin Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon siirrettäväksi tarkoitettua eläintä varten. Nautaeläinpassin myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto. Nautaeläinpassi on Suomessa voimassa 14 päivää myöntämispäivästä lukien.

Eläimistä vastuussa olevan toimijan on toimitettava Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen siirretyn eläimen nautaeläinpassi Elintarviketurvallisuusvirastoon viimeistään neljäntenätoista päivänä eläimen Suomeen saapumisesta.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1391/2006) sekä nautojen merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnasta annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (606/1998).

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY (31964L0432); EYVL N:o L 121, 29.7.1964, s. 65

  Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.