241/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 7 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1187/2014:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maatalouden rakennetuista annetussa laissa (1476/2007) tarkoitetulla maatilan investointituella tuettavasta toiminnasta sekä investointituen enimmäismäärästä ja muodosta.

2 §
Rakentamisinvestointi

Rakentamisinvestoinnilla tarkoitetaan tässä asetuksessa maatalouden tuotantotoimintaan käytettävän rakennuksen, rakennelman tai rakenteen uudisrakentamista, laajentamista ja peruskorjausta sekä rakennettavan kohteen käyttötarkoitukseen ja toimivuuteen liittyvien välttämättömien koneiden ja laitteiden hankintaa.

Jos hakijalle myönnetään tukea 3—7, 10 tai 11 §:ssä tarkoitettuun investointiin, hänelle voidaan myöntää tuotantorakennukselle myönnettävän tuen tasoista tukea myös jaloittelutarhan, lantalan ja maataloustuotannossa välttämättömän tuotantovaraston rakentamisinvestointiin, jos tukea haetaan samaan aikaan.

Tukea voidaan myöntää eläintiloja sisältävän rakennuksen uudisrakentamiseen tai laajentamiseen vain, jos investoinnin toteuduttua rakennuksessa on sen laajuuteen ja siinä harjoitettuun tuotantoon nähden asianmukainen varavoimajärjestelmä.

3 §
Lypsy- ja nautakarjatalous

Tukea voidaan myöntää lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

4 §
Sikatalous

Tukea voidaan myöntää sikataloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

5 §
Lihasiipikarjatalous

Tukea voidaan myöntää siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

6 §
Lammas- ja vuohitalous

Tukea voidaan myöntää lammas- ja vuohitaloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

7 §
Hevostalous

Tukea voidaan myöntää hevosten kasvattamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

Tukea ei myönnetä investointiin, joka liittyy hevostalouden palvelutoimintaan.

8 §
Mehiläistalous

Tukea voidaan myöntää mehiläistaloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan edellyttäen, että investoinnin toteuduttua tuen saajalla on vähintään 80 mehiläispesää.

9 §
Turkistalous

Turkistaloudessa tukea voidaan myöntää vain varjotalojen, eristämättömien eläinhallien, käsittelytilojen, lantaloiden ja tuotantovarastojen rakentamisinvestointiin sekä tarhan ympäröimiseen sellaisella aidalla, jolla voidaan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle.

Edellä 1 momentin estämättä tukea voidaan myöntää muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun investointiin 16 ja 18 §:n mukaisesti.

10 §
Kasvihuonetuotanto

Tukea voidaan myöntää kasvihuonetuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja elintarvikekäyttöön viljeltävän puutarhakasvin tuotannossa tarvittavan kasvutunnelin hankintaan.

11 §
Kuivaamo

Tukea voidaan myöntää viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitetun kuivaamon rakentamisinvestointiin sekä viljan vaunukuivurin hankintaan.

Tuki kuivaamisessa tarvittavaan lämmöntuotantojärjestelmään myönnetään 16 §:n mukaisesti.

12 §
Salaojitus

Tukea voidaan myöntää pellon salaojittamiseen ja säätösalaojitukseen.

Tukea ei myönnetä valtaojien putkituksiin eikä pienpumppaamoinvestointeihin.

13 §
Sadonkorjuukone yhteiskäyttöön

Tukea voidaan myöntää perunan tai sokerijuurikkaan nostokoneen hankintaan yhteiskäyttöön.

14 §
Tuotantovarasto

Tukea voidaan myöntää maataloustuotannossa välttämättömän tuote-, tuotantopanos- tai tarvikevaraston rakentamisinvestointiin.

15 §
Konevarasto

Tukea voidaan myöntää maatalouskoneiden säilytykseen käytettävän varaston rakentamisinvestointiin.

16 §
Energiantuotanto

Tukea voidaan myöntää maatilan energiantuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä. Maatilan lämpökeskuksen rakentamisinvestointiin tukea voidaan myöntää, vaikka siinä hyödynnettäisiin myös turvetta, jos lämpöä voidaan tuottaa myös uusiutuvan energialähteen avulla.

Myönnettäessä tukea investointiin, jonka päätarkoitus on sähköntuotanto biomassasta, edellytyksenä on, että lämpöenergiaa käytetään vähintään 10 prosenttia energian kokonaistuotannon määrästä.

17 §
Maataloustuotteiden myyntikunnostus

Tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden myyntikunnostamisessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan. Tukea ei kuitenkaan myönnetä poronlihan myyntikunnostukseen liittyviin eikä kananmunanpakkaamojen investointeihin.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) myyntikunnostamisessa hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan maatilan raaka-aineita;

2) tuotteet valmistetaan myytäviksi jälleenmyyjille tai jatkojalostajille;

3) tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu maataloustuote.

18 §
Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit

Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa:

1) maatalouden tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työoloja;

2) maatalousyrityksen tuotantohygieniaa;

3) eläinten hyvinvointia;

4) ympäristön tilaa.

Tukea voidaan myöntää 1 momentin 1—3 kohdassa mainittuun tarkoitukseen vain, jos investointi parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta eikä lisää olemassa olevaa tuotantokapasiteettia.

19 §
Tuen muoto ja enimmäismäärä

Avustuksen ja korkotuen enimmäismäärät ovat liitteessä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014—2020 sisältyvän investointituen enimmäismäärä maatilaa kohden on 1 500 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Edellä 3—5, 10, 16 ja 17 §:ssä sekä 18 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin avustus myönnetään Euroopan unionin osaksi rahoittamana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 varoista ja muu osa tuesta kansallisista varoista. Tuki muihin kohteisiin myönnetään kokonaan kansallisista varoista.

20 §
Valtiontakaukseen sisältyvän tuen enimmäismäärä

Edellä 3—7, 9, ja 10 §:ssä tarkoitettua investointia varten otetulle lainalle voidaan myöntää valtiontakaus. Valtiontakauksen enimmäismäärä investointia kohden on 500 000 euroa. Valtiontakaus voi koskea enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä koko laina-aikana.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan investointituen myöntämistä koskevaan hakemukseen, joka on tullut vireille 24 päivänä maaliskuuta 2015 tai sen jälkeen. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan tukiin, jotka on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

  Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Vanhempi hallitussihteeri
Mika Saari

Liite

Tukikohde Korkotukilainan määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Korkotuen määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Avustuksen määrä hyväksyttävistä kustannuksista, prosenttia Korotus
  AB-tukialue Muu kuin AB-tukialue
Lypsy- ja nautakarjatalous (3 §) 60 10 40 35 1 ja 5
Sikatalous (4 §) 65 10 30 30 1 ja 5
Lihasiipikarjatalous (5 §) 65 10 20 20 1 ja 5
Lammas- ja vuohitalous (6 §) 60 10 40 35 1 ja 5
Hevostalous (7 §) 65 10 30 30 5
Mehiläistalous (8 §) - - 25 25 5
Turkistalous (9 §) 65 10 - - 5
Kasvihuonetuotanto (10 §) 65 10 30 30 1 ja 5
Kuivaamo (11 §) 65 10 25 25 2 ja 5
Salaojitus (12 §) - - 30 30 3 ja 5
Sadonkorjuukone yhteiskäyttöön (13 §) - - 10 10 5
Tuotantovarasto (14 §) 65 10 30 30 5
Konevarasto (15 §) - - 20 20 5
Energiantuotanto (16 §) - - 35 35 5
Maataloustuotteiden myyntikunnostus (17 §) - - 30 30 5
Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit (18 §) - - 30 30 4 ja 5

1 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos hakija täyttää nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset ja hakijan tilanpidon aloittamisesta ei ole tukea haettaessa kulunut viittä vuotta enempää.

2 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kuivaamoa käytetään kahden tai useamman maatilan viljan tai heinän kuivaamiseen.

3 Avustuksen määrää korotetaan 5 prosenttiyksiköllä säätösalaojituksessa.

4 Avustuksen määrää korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, jos kyse on lietelannan sijoituslevitystä edistävän laitteen hankinnasta, joka toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014—2020 tarkoitetulla ympäristökorvauksen peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella tai laite tulee kahden tai useamman maatilan käyttöön millä tahansa alueella.

5 Avustuksen määrää korotetaan 20 prosenttiyksiköllä, jos investointi toteutetaan Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.