185/2015

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 21 §:n 2 momentti,

muutetaan 23 § ja

lisätään 29 §:ään, sellaisena on kuin se on osaksi asetuksessa 1/2013, uusi 12 momentti seuraavasti:

23 §
Opetustilan ja muun opetukseen käytettävän tilan vaatimukset

Opetukseen käytettävän tilan on sovelluttava opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja oppimistapahtuman edellyttämään keskittymiseen.

Jos muualla kuin ajokorttilain 85 §:n 1 momentissa tarkoitetussa autokoulun opetustilassa annetaan 11 §:n 1 momentin 4–11 kohdassa mainittua luokkaa varten opetusta tai 20 §:ssä tarkoitettua B-luokan harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen teoria-opetusta, autokoulun on vähintään kaksi viikkoa ennen opetuksen aloittamista ilmoitettava opetuksen antopaikka sille tutkinnon vastaanottajalle, jonka toimialueella tila sijaitsee. Tässä momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä myös 12 §:n 4 momentissa ja 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun simulaattorilla annettavan ajo-opetuksen antopaikasta, jos opetusta simulaattorilla annetaan muualla kuin autokoulun hyväksytyssä opetustilassa.

Autokoulun, joka osallistuu ajokorttilain 85 §:n 1 momentissa tarkoitettuun autokoulujen yhdessä järjestämään opetukseen, on ilmoitettava siitä ja opetuksen antopaikasta autokoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle 2 momentissa tarkoitetussa määräajassa.

29 §
Luokkakohtaiset kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kaikissa kuljettajantutkinnon luokissa teoriakokeeseen tulevalla on oltava tutkinnon luokkaa vastaava poliisin myöntämä ajokorttilupa, jos sellainen lupa vaaditaan kuljettajantutkinnossa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2015.

  Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.