150/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Tasavallan presidentin asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (100/2012) 85 §:n nojalla:

1  §
Henkilöstö

Tasavallan presidentin kansliassa esittelijän virkoja ovat neuvonantajan virat, erityisavustajan virka sekä viestintäpäällikön virka.

Kanslian tehtävissä toimivat myös tasavallan presidentin adjutanteikseen määräämät puolustusvoimien upseerit. Kansliassa toimii tasavallan presidentin turvallisuusvartiosto.

Kanslian ja kanslian käyttöön virkamiehiä asettaneen viraston väliseen yhteistyöhön liittyvistä seikoista sovitaan erikseen.

2 §
Päätöksenteko

Kansliapäällikkö tekee tasavallan presidentin kansliasta annetussa laissa (100/2012) ja tässä asetuksessa tarkoitetut päätöksensä asianomaisen esittelijän esittelystä. Kansliapäällikölle esittelevät virkamiehet määrätään kanslian työjärjestyksessä. Kansliapäällikkö voi pidättää ratkaistavakseen muun virkamiehen päätettäväksi kuuluvan asian.

Kansliapäällikkö päättää virkavapauden myöntämisestä tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle, kun kysymys on virkavapaudesta, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus. Muun henkilöstön tällaisista virkavapauksista päättää linnanvouti. Kansliapäällikkö voi tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää sairauden todistamiseksi tarpeellisista selvityksistä.

Linnanvouti hyväksyy kanslian maksuun menevät palkat. Kansliapäällikkö antaa kanslian taloussäännön, jossa määrätään ne muut menot, jotka linnanvouti tai hänen sijaisenaan talousasioissa toimiva virkamies voivat hyväksyä. Todistuksen kanslian virkamiehen irtisanoutumisesta tai virkasuhteen päättymisestä antaa linnanvouti.

Tarkemmat määräykset ja ohjeet kanslian toiminnasta ja tehtävistä antaa kansliapäällikkö.

3 §
Yhteistoiminta

Yhteistoiminnasta sovitaan yhdessä henkilöstön kanssa.

4 §
Työnantajan edustajat

Kansliaa edustavat työnantajana tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 7 luvussa tarkoitetuissa neuvotteluissa, työtaistelun sattuessa ja muutoin kansliapäällikkö, oikeudellinen neuvonantaja ja linnanvouti.

5 §
Virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja muuttaminen

Tasavallan presidentti päättää kansliapäällikön, linnanvoudin ja esittelijän virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta. Kansliapäällikkö päättää kanslian muiden virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta.

6 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena kanslian virkaan, johon tasavallan presidentti nimittää, on ylempi korkeakoulututkinto taikka sellainen perehtyneisyys, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Kelpoisuusvaatimuksena kanslian muuhun virkaan on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

7 §
Työsopimussuhteinen henkilöstö

Mitä tässä asetuksessa säädetään virkamiehistä, koskee myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

8  §
Aukioloaika

Kanslian aukioloajasta määrätään kanslian työjärjestyksessä.

9  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

  Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Pääministeri
Alexander Stubb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.