141/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 5 §, 6 §:n 3 momentti, 11 §, 16 §:n 6 momentti sekä 23 ja 26 § sekä

lisätään 1 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, lakiin uusi 7 a §, 13 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, 14 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, lakiin uusi 14 a §, 19 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi sekä 42 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—6 momentti siirtyvät 3—7 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmien toimeenpanoon, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä tai valtionavustuslaista (688/2001) muuta johdu.

Tämän lain 14 ja 42 §:ää sovelletaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston toimenpideohjelman toteuttamiseen.

5 §
Tuen saajat

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle.

Tuki voidaan myöntää useammalle kuin yhdelle tuen saajalle yhteisesti.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmissa tuki myönnetään teknisen tuen hankkeita lukuun ottamatta aina useammalle kuin yhdelle tuen saajalle yhteisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tuen saajista.

6 §
Ministeriöiden myöntämä tuki

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää sen käyttöön osoitetuista Euroopan sosiaalirahaston varoista ja niitä vastaavista valtion varoista tukea valtakunnallisesti merkittäviin, useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin rakennerahasto-ohjelman mukaisiin kehittämishankkeisiin sekä rakennerahastojen teknisen tuen hankkeisiin. Teknisen tuen hankkeet voivat olla myös ministeriön itse toteuttamia.


7 a §
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisen tuen myöntäminen

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmassa hallinto- ja todentamisviranomaisena toimiva maakunnan liitto myöntää Euroopan aluekehitysvaroista maksettavan tuen yhteistyöohjelman mukaisiin hankkeisiin koko ohjelma-alueella. Se voi lisäksi myöntää ohjelma-alueella sijaitsevaan hankkeeseen rakennerahastovaroja vastaavan kansallisen tuen myös muun maakunnan alueelle. Niissä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmissa, joissa hallinto- ja todentamisviranomainen toimii toisessa jäsenvaltiossa, voi ohjelma-alueen maakunnan liitto myöntää rakennerahastovaroja vastaavan rahoitusosuuden myös muun maakunnan alueella sijaitsevalle hankkeelle tai ohjelma-alueella sijaitsevalle ulkomaiselle tuen saajalle, jos ohjelma-alueen maakuntien liitot näin sopivat.

11 §
Vähämerkityksinen tuki

Jos tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija antaa tuen myöntävälle viranomaiselle selvityksen hakijalle jo myönnetystä vähämerkityksisestä tuesta ja että tuen määrä ei ylitä Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyä vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää.

Jos tuen kohteena on muu kuin hakijan yritystoiminta tai tukea siirretään 12 §:n tarkoitetulla tavalla, on tuen edellytyksenä, että vastaava selvitys annetaan jokaisen tuen kohteena olevan tai tuettavaan toimenpiteeseen osallistuvan tahon osalta eikä tuen määrä ylitä minkään tahon osalta vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää.

Valtiontukea koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta tässä laissa tarkoitettuun tukeen ja vähämerkityksisen tuen myöntämisen edellytyksistä voidaan antaa tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella.

13 §
Yhteishanke

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmissa yhteishankkeen hallinnointiin ja johtavan tuen saajan tehtäviin sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännön lisäksi, mitä niistä on yhteistyöohjelma-asiakirjassa sovittu.


14 §
Hyväksyttävät kustannukset

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta osarahoitetun toimenpideohjelman hyväksyttäviin kustannuksiin sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännön lisäksi ohjelma-asiakirjan säännöksiä.


14 a §
Hyväksyttävät kustannukset Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmissa

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmassa tuki myönnetään yhteistyöohjelmassa sovitun kustannusmallin mukaan tai kustannusarvion mukaan todellisten, tarpeellisten ja määrältään kohtuullisten kustannusten perusteella. Tuki myönnetään hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin, joista on vähennetty hankkeeseen välittömästi kohdistuvat tai siihen liittyvät tulot.

Kustannusten hyväksyttävyyteen Suomessa sovelletaan, mitä Euroopan unionin lainsäädännössä kustannusten hyväksyttävyydestä säädetään. Yhteistyöohjelmissa voidaan lisäksi soveltaa ohjelman seurantakomitean vahvistamia sekä ohjelma-asiakirjan tukikelpoisuussääntöjä, jos ne eivät ole asiaa koskevan kansallisen tai Euroopan unionin lainsäädännön vastaisia.

Tarkempia säännöksiä kustannusten hyväksyttävyydestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

16 §
Tuen hakeminen

Rakennerahasto-ohjelman mukaisissa hankkeissa on tuen hakemisessa noudatettava lisäksi, mitä 23 §:ssä säädetään. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmissa on tuen hakemisessa lisäksi noudatettava, mitä ohjelma-asiakirjassa on asiasta sovittu.


19 §
Tuen maksamisen hakeminen

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen yhteistyöohjelmassa tuen maksamisen hakemisessa noudatetaan lisäksi, mitä yhteistyöohjelmassa on sovittu.


23 §
Tuen hakeminen ja myöntäminen rakennerahasto-ohjelmassa

Rakennerahasto-ohjelmassa tukea haetaan ja tukipäätös tehdään sähköisesti 29 §:n mukaiset edellytykset täyttävässä tietojärjestelmässä. Tuen hakeminen EURA 2014 -tietojärjestelmässä edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Muussa kuin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä EURA 2014 -tietojärjestelmässä hakemus voidaan toimittaa myös sähköisesti verkkopalvelussa tai lomakkeella toimivaltaiselle viranomaiselle. Hakemus tulee allekirjoittaa. Hakemuksen tulee sisältää Euroopan unionin lainsäädännössä ja kyseiseen hankkeeseen sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä sekä tässä luvussa edellytetyt tiedot. Hakemuksen allekirjoitukseen sovelletaan, mitä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) henkilön yksilöimisestä ja tunnistamisesta säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sähköisestä tuen hakemis- ja myöntämismenettelystä.

26 §
Maksatuksen hakeminen ja myöntäminen

Maksatusta haetaan sähköisesti toimivaltaiselta viranomaiselta. Maksatuspäätös tehdään sähköisesti. Muussa kuin EURA 2014 -tieto-järjestelmässä maksatusta voidaan hakea myös sähköisesti verkkopalvelussa tai lomakkeella toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemus tulee allekirjoittaa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sähköisestä maksatuksen hakemis- ja myöntämismenettelystä.

42 §
Tarkastusoikeus

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun toimenpideohjelman tarkastusviranomaisella on oikeus tehdä varojen käyttöön liittyviä hallintoviranomaiseen, todentamisviranomaiseen ja kumppaniorganisaatioihin kohdistuvia tarkastuksia. Lisäksi Maaseutuvirastolla on oikeus tehdä toimenpideohjelman kumppaniorganisaation varojen käyttöön ja toimenpideohjelman mukaiseen toimintaan liittyviä tarkastuksia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

HE 317/2014
HaVM 43/2014
EV 273/2014

  Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.