130/2015

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 26 §:n 2 momentin ja riistavahinkolain (105/2009) 46 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön valtionaputoiminnan suoritteiden maksullisuudesta.

Maksullisuuden perusteista säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) 26 §:ssä ja sen nojalla valtion maksuperustelaissa (150/1992).

2 §
Metsäkeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskuksen valtion maksuperustelain 6 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet, joista ei peritä maksua, ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Muista maksuttomista suoritteista säädetään valtion maksuperustelain 5 §:ssä.

3 §
Metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskuksen valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät kiinteät maksut ovat tämän asetuksen liitteen 2 maksutaulukossa.

Liitteen 2 kohdassa 6 tarkoitettu maksu määräytyy arvioitavan vahinkoalueen pinta-alan perusteella.

Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

Liitteen 2 maksutaulukossa mainitut maksut eivät sisällä laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka voidaan periä erikseen.

4 §
Metsäkeskuksen omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäkeskus perii omakustannusarvon mukaan määräämänsä maksun, ovat:

1) metsälain (1093/1996) 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut teettämiskustannukset;

2) yhteismetsälain (109/2003) 50 §:n mukainen yhteismetsästä yhteismetsän osakaskunnan velasta ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

3) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;

4) Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) noudattamisen valvonnassa metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvässä tarkastuksessa;

5) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja jäljennökset metsäkeskuksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta liitteen 2 kohdassa 14—16 tarkoitettuja suoritteita, joista peritään kyseisten kohtien mukainen kiinteä maksu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksu määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn metsäkeskuksen asiantuntijan työn omakustannushintana peritään 100 euroa tunnilta, kenttähenkilöstön työn omakustannushintana 60 euroa tunnilta ja avustavan henkilöstön työn omakustannushintana 50 euroa tunnilta.

5 §
Metsäkeskuksen omakustannusarvon mukaiset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja metsäkeskuksen muita suoritteita ovat:

1) luonnonhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja muuhun metsätalouden edistämistoimintaan liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus, asiantuntija-apu sekä julkaisut, tilastot ja selvitykset, jos ne perustuvat tilaukseen, muuhun toimeksiantoon tai tietopyyntöön;

2) ilmoittautumista edellyttävien kurssien ja koulutusten järjestäminen;

3) metsäkeskuksen järjestämät luonnonhoidon tuntemusta osoittavat luonnonhoitotutkinnot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista peritään valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu omakustannusarvon mukaan määritelty maksu. Maksun määräytymiseen sovelletaan 4 §:n 2 momenttia. Mahdollisesta laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä erikseen.

Metsäkeskuksen muu kuin tilaukseen, muuhun toimeksiantoon tai tietopyyntöön perustuva edistämistoiminta on maksutonta.

6 §
Erinäiset säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään aiheutuneita kustannuksia vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä olevaa asiaa koskevasta suoritteesta peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Leena Arpiainen

Liite 1

Suomen metsäkeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1a) metsälain 5 a §:ssä tarkoitetun ennallistamissuunnitelman hyväksyminen;
1b) metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa
2) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista rajoituksista
3) metsälain 14 §:n 5 momentissa tarkoitettu poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta, jos kyseessä on äkillinen huomattava metsätuho ja hakkuu kohdistuu metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön
4) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvoite
5) metsälain 16 a §:ssä tarkoitetun väliaikaisen käsittelykiellon antaminen ja väliaikaista käsittelykieltoa koskevan päätöksen poistaminen
6) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996), jäljempänä rahoituslaki, tarkoitetut päätökset lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteen 2 kohdassa 3 ja 4 tarkoitettuja päätöksiä
7) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1090/2013) voimaantulosäännöksen 6 momentissa tarkoitettujen varojen käyttö
8) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta annetulla lailla kumotun metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen huomautus ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös
9) metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013, jäljempänä metsätuholaki) 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu tiedoksianto ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto
10) metsätuholain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto ja 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös ja teettämiskustannusten takaisinperinnästä tehtävä esitys
11) metsätuholain 11 §:n 3 momentin mukaisen esityksen tekeminen biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
12) metsätuholain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu Luonnonvarakeskuksen avustaminen
13) metsätuholain 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion maalla toteutettavan tutkimusjärjestelyn hyväksyminen
14) riistavahinkolaissa (105/2009) tarkoitettujen metsävahinkoja koskevien korvauspäätösten tekeminen
15) maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 16 a §:n 2 momentissa tarkoitettu panttivelkojalle toimitettava tieto hakkuu- tai metsänkäyttöilmoituksesta
16) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu esitys kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
17) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 14 a §:ssä tarkoitettu Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen
18) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
19) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
20) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä tarkoitettu henkilörekisterin tietojen antaminen rekisteröidylle, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai rekisterin tiedot, on kulunut enemmän kuin yksi vuosi; jos kyse on sellaisesta edelliseen liittyvästä uudesta tiedosta, jota ei ole aiemmin henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla perusteella annettu rekisteröidylle, määräaika lasketaan uudelleen; rekisterin tiedoilla tarkoitetaan tässä metsätietojärjestelmässä olevia asianomaista rekisteröityä koskevia tietoja
21) tietojen luovuttaminen viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, silloin kun laissa on säädetty kyseiselle taholle oikeus tietojen saamiseen maksutta
22) Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetussa laissa (419/2011, jäljempänä metsätietolaki) tarkoitettujen metsätietojen luovuttaminen tutkimusta tekevälle valtion laitokselle, yliopistolle ja ammattikorkeakoululle historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastollista tarkoitusta varten
23) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu tietojen luovuttaminen opinnäytetyön tekemistä varten
24) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 9 ja 11 §:ssä tarkoitettu julkisen asiakirjan (metsävaratietojen) antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka sen lähettäminen sähköpostilla, silloin kun sen antaminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä

Liite 2

Suomen metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut

MAKSUTAULUKKO

Suorite    Maksu
1) metsälain 14 §:n 4 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta 80,00 euroa
2) metsälain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
3) rahoituslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös; maksu osakaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökokonaisuutta kohden 50,00 euroa
5) yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen (163/2003) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä kokouksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin; maksu osakasta kohden 10,00 euroa
6) riistavahinkolaissa tarkoitetun metsävahingon arvioiminen mainitussa laissa säädetyllä tavalla
- enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksuna, 150,00 euroa
- jonka lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka jokaiselta alkavalta hehtaarilta 80,00 euroa/ha
- ja edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta hehtaarilta 50,00 euroa/ha
7) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön vahvistaminen 200,00 euroa
8) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön muutoksen vahvistaminen 75,00 euroa
9) ote yhteismetsälain 48 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä 10,00 euroa
10) varainsiirtoverolain (931/1996) 13 §:n 1 kohdassa tarkoitettu todistus 100,00 euroa
11) yhteisaluelain (758/1989) 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen alueen muuttamista yhteismetsälain mukaiseksi yhteismetsäksi koskevan päätöksen vahvistaminen (yhteisaluelain 16 §:n 3 momentti) 75,00 euroa
12) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu tietojen luovuttaminen historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten muulle kuin tutkimusta tekevälle valtion laitokselle, yliopistolle tai ammattikorkeakoululle Perusmaksu/luovutus
150,00 euroa
Lisämaksu
0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
13) metsätietolain 13 §:ssä tarkoitettu metsätietojen luovuttaminen         Perusmaksu/luovutus
150,00 euroa
a) yhteystietojen luovuttaminen suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta tai muita näihin rinnastettavia osoitteellisia lähetyksiä varten (metsätietolain 9 §:n 1 ja 4 momentissa ja, jos tutkimuksen tekijä tai sen rahoittaja harjoittaa liiketoimintaa, mainitun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus) Lisämaksu
0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
b) yhteystietojen ja metsävaratietojen luovuttaminen suoramarkkinointia (metsätietolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttötarkoitus) tai henkilötietolaissa säädettyä käyttötarkoitusta varten 0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
c) metsävaratietojen luovuttaminen ilman maanomistajan yhteystietoja suoramarkkinointia (metsätietolain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu käyttötarkoitus) tai henkilötietolaissa säädettyä käyttötarkoitusta varten
d) koealatietojen luovuttaminen kaukokartoitusaineistojen puustotulkintaa varten (metsätietolain 12 §:ssä säädetty käyttötarkoitus) 15,00 euroa/koeala
e) tietojen luovuttaminen viranomaiselle tai viranomaistehtäviä hoitavalle taholle muutoin kuin teknisen käyttöyhteyden avulla laissa säädetyn tai lain nojalla määrätyn tehtävän tai velvoitteen hoitamista varten (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus)
f) tietojen luovuttaminen viranomaiselle muutoin kuin teknisen käyttöyhteyden avulla suunnittelu- ja selvitystehtävien hoitamista varten (henkilötietolain 16 §:ssä tarkoitettu tietojen käyttötarkoitus)
14) tietojen antaminen
a) rekisteröidylle henkilötietolain 26 §:n mukaisesti, ja jos siitä kun asianomainen edellisen kerran sai rekisterin tiedot, on kulunut yksi vuosi tai vähemmän; rekisterin tiedoilla tarkoitetaan tässä metsätietojärjestelmässä olevia asianomaista rekisteröityä koskevia tietoja, tai 50,00 euroa/kerta
b) sille, joka pyytää itseään koskevia tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §:n nojalla 50,00 euroa/kerta
15) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 9 §:n ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisten tietojen luovuttaminen (muut kuin henkilötiedot eli esimerkiksi yhteisöjä, säätiöitä ja kuntia koskevat tiedot) Luovutus
150,00 euroa
16) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 9 ja 11 §:ssä tarkoitettu julkisen asiakirjan (metsävaratietojen) antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi, kopiona tai tulosteena taikka sen lähettäminen sähköpostilla, silloin kun sen antaminen tai lähettäminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä Luovutus
150,00 euroa
17)Metsään.fi-palveluun liittyvät suoritteet
Metsään.fi-palvelu ja latauspalvelun käyttö/Toimijat
a) Metsäalan toimija (metsäpalveluja tarjoava yritys, yhteisö, ammatinharjoittaja tai toiminimellä palvelutoimintaa harjoittava henkilö) 60,00 euroa/ kunta/v
b) Metsään.fi-palvelun sisältöä hyödyntävän sovelluksen (esimerkiksi mobiili- tai verkkopalvelu) kehittäjä 6 000,00 euroa/oikeus rakentaa uusi kanava Metsään.fiasiointipalvelun sisällön hyödyntämiseksi
Metsään.fi-palvelu/Metsänomistajat
c) Oman metsäomaisuuden hoitamisessa julkisyhteisöt, säätiöt ja oppilaitokset, sijoitusrahastot, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja muut ei-kaupalliset toimijat 300,00 euroa/v sisältäen 5 henkilökäyttäjää
Yksityiselle metsänomistajalle, yhteisomistustilalle ja yhteismetsän hoitokunnalle palvelun käyttö on maksutonta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.