124/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja siihen liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista sekä tarkastuslaitosten tunnustamisesta ja niiden toiminnasta. Asetuksessa säädetään myös kuljetettavien painelaitteiden ja paineella tyhjennettävien tai täytettävien säiliöiden rekisteröintivelvoitteesta.

Tämän asetuksen säännöksiä kuljetettavasta painelaitteesta ja siihen liittyvästä venttiilistä ja muusta lisälaitteesta sovelletaan myös vaarallisten aineiden alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitettuun kuljetettavaan painelaitteeseen ja siihen liittyvään venttiiliin ja muuhun lisälaitteeseen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Tämän asetuksen säännöksiä kuljetettavasta painelaitteesta sovelletaan myös sellaiseen vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyyn paineastiaan ja paineelliseen säiliöön, joka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 ja jonka vaatimustenmukaisuutta ei ole uudelleenarvioitu. Näihin paineastioihin tai paineellisiin säiliöihin ei kuitenkaan sovelleta tämän asetuksen 9 §:ssä tarkoitettua pii-merkinnän kiinnittämistä koskevaa velvollisuutta eikä 28 §:ssä tarkoitettua rekisteröintiä koskevaa velvollisuutta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ADR-sopimuksella vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (ADR) (SopS 23/1979);

2) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 4/1985) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä;

3) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII A luvun 1 osan säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa;

4) ICAO-TI:llä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaistuja vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevia teknisiä määräyksiä;

5) CSC-yleissopimuksella turvallisista konteista vuonna 1972 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 111/1999);

6) Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua Liikenteen turvallisuusviraston määräystä TRAFI/536/03.04.00/2014 ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä Liikenteen turvallisuusviraston määräystä TRAFI/588/03.04.02/2014;

7) irtotavarakontilla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 6.11 luvussa tai IMDG-säännöstön 6.9 luvussa määriteltyä irtotavarakonttia;

8) pakkauksella Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 1.2 luvussa määriteltyä pakkausta;

9) paineastialla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä liitteen 1.2 luvussa määriteltyä paineastiaa;

10) paineellisella säiliöllä säiliötä, jossa aine kuljetetaan paineen alaisena;

11) paineella tyhjennettävällä tai täytettävällä säiliöllä säiliötä, joka on kuljetuksen aikana paineeton, mutta jonka tyhjentämiseen tai täyttämiseen käytettävä paine on yli 0,5 baaria;

12) säiliöllä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 1.2 luvussa määriteltyä säiliötä;

13) UN-paineastialla vaatimusmukaisuuden arvioinnissa tyyppihyväksyttyä paineastiaa, jossa osana hyväksyntämerkintää on YK-pakkaustunnus.

2 luku

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

3 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla, johon kuuluvat arviointimenettelyssä tarvittavat tarkastukset, testaukset ja rakennetyypin hyväksymiset, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

Käyttöön otetun pakkauksen ja säiliön jatkuva vaatimustenmukaisuus osoitetaan tarvittaessa määräajoin suoritettavilla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisilla tarkastuksilla.

CSC-yleissopimuksen mukainen irtotavarakontti hyväksytään mainitun sopimuksen mukaisesti. Muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakennetyypin hyväksynnällä.

Turvallisuuden kannalta tärkeän venttiilin ja muun lisälaitteen vaatimustenmukaisuus on arvioitava vähintään sellaisessa menettelyssä, jota on noudatettava sen pakkauksen tai säiliön arvioinnissa, johon venttiili tai muu lisälaite on asennettu. Tällaiseen venttiiliin ja muuhun lisälaitteeseen voidaan soveltaa pakkausta tai säiliötä koskevasta menettelystä erillistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.

4 §
Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettely

Jos ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 markkinoille saatetulle paineastialle tai paineelliselle säiliölle ei ole tehty vaatimustenmukaisuuden arviointia tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, paineastian tai paineellisen säiliön vaatimustenmukaisuus arvioidaan vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelyssä.

Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointia varten omistajan tai käyttäjän on annettava vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:n 1 momentissa mainitun standardin mukaisen A-tyypin ilmoitetun laitoksen käyttöön paineastiaa tai paineellista säiliötä koskevat tiedot, joiden avulla kyseinen A-tyypin ilmoitettu laitos voi tunnistaa paineastian tai paineellisen säiliön täsmällisesti. Näitä tietoja ovat paineastian tai säiliön alkuperä, suunnittelua koskevat säännökset ja määräykset ja asetyleenipullojen osalta myös huokoista materiaalia koskevat tiedot. Tarvittaessa on ilmoitettava mahdolliset käyttörajoitukset sekä vahinkoja ja suoritettuja korjauksia koskevat tiedot.

5 §
Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelyyn liittyvät toimenpiteet

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa uudelleenarviointimenettelyssä A-tyypin ilmoitetun laitoksen on arvioitava täyttyvätkö säännöksissä ja määräyksissä kuljetettaville painelaitteille asetetut turvallisuusvaatimukset. Arviointi on suoritettava 4 §:n 2 momentin mukaisesti toimitettavien tietojen perusteella ja tarvittaessa on tehtävä lisätarkastuksia.

Jos 1 momentissa vaadittujen arviointien tulokset ovat tyydyttäviä, määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on tehtävä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä tarkoitettu määräaikaistarkastus. Jos määräaikaistarkastusta koskevat vaatimukset täyttyvät, määräaikaistarkastuksesta vastaavan A-tyypin ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä 9 §:n mukainen pii-merkki tai valvottava sen kiinnittämistä kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2010/35/EU, jäljempänä kuljetettavista painelaitteista annettu direktiivi, 14 artiklan 1—5 kohdan mukaisesti. Pii-merkin yhteyteen on liitettävä määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä pii-merkin valmistaja tai käyttäjä osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite täyttää kuljetettaville painelaitteille säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

Määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on annettava uudelleenarvioinnista todistus. Todistuksesta säädetään 6 §:ssä.

Jos paineastiat ovat sarjavalmistettuja, yksittäisen paineastian, mukaan luettuna venttiilit ja muut kuljetuksessa käytettävät lisälaitteet, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa kyseisen paineastian määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos edellyttäen, että tyypin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin ilmoitettu laitos 1 momentin mukaisesti ja että tyypin uudelleenarvioinnista on annettu todistus. Pii-merkin yhteyteen on liitettävä määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Lisäksi uudelleenarvioitavan paineastian tai paineellisen säiliön on täytettävä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 17 §:n tai 25 §:n vaatimukset tai rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 18 §:n tai 23 a §:n vaatimukset. Paineastiassa tai paineellisessa säiliössä on oltava edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettu kylmyysrajaa koskeva merkintä.

6 §
Uudelleenarviointitodistus ja tyypin uudelleenarviointitodistus

Edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun uudelleenarviointitodistuksen antaa kaikissa tapauksissa määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos. Todistuksessa on oltava vähintään:

1) todistuksen antaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero sekä siinä tapauksessa, että kyseessä on eri laitos, vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista 5 §:n 1 momentin mukaisesti vastaavan A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

2) 4 §:n 2 momentissa määritellyn omistajan tai käyttäjän nimi ja osoite;

3) tyypin uudelleenarviointitodistuksen tunnistetiedot, jos sovelletaan 5 §:n 3 momentissa säädettyä menettelyä;

4) pii-merkinnällä varustettujen kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot, mukaan lukien vähintään sarjanumero tai -numerot;

5) myöntämispäivä.

Tyypin uudelleenarvioinnista on annettava todistus. Jos sovelletaan 5 §:n 3 momentin mukaista menettelyä, tyypin uudelleenarviointitodistuksen antaa vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin ilmoitettu laitos. Todistuksessa on oltava vähintään:

1) todistuksen antavan A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnusnumero;

2) uudelleenarvioitavan kuljetettavan painelaitteen valmistajan nimi ja osoite sekä alkuperäisen tyyppihyväksynnän haltijan nimi ja osoite, jos sen haltija ei ole sama kuin valmistaja;

3) kyseiseen sarjaan kuuluvien kuljetettavien painelaitteiden tunnistetiedot;

4) myöntämispäivä;

5) seuraava ilmaisu: "Tämä todistus ei valtuuta kuljetettavien painelaitteiden tai niiden osien valmistamiseen".

7 §
Alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitetut kuljetettavat painelaitteet

Mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 b §:n 1 ja 2 momentissa säädetään niissä tarkoitettujen toimijoiden velvollisuuksista, sovelletaan myös vaarallisten aineiden alus- tai ilmakuljetukseen tarkoitettuihin kuljetettaviin painelaitteisiin.

8 §
Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuusmerkintä

Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuusmerkinnöistä tie- ja rautatiekuljetuksessa määrätään Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä. Vaatimuksenmukaisuusmerkinnöistä kappaletavaran aluskuljetuksissa määrätään IMDG-säännöstössä ja ilmakuljetuksissa ICAO-TI:ssä.

9 §
Kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuusmerkintä

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvan paineastian ja säiliön vaatimustenmukaisuus osoitetaan 8 §:n vaatimusten lisäksi kiinnittämällä laitteeseen pysyvästi ja näkyvästi kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin 15 artiklassa tarkoitettu pii-merkki, johon liitetään vaatimustenmukaisuudenarvioinnin, uudelleenarvioinnin tai tarkastuksen suorittaneen A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Tunnusnumeron kiinnittää kuljetettavaan painelaitteeseen laitos itse tai sen ohjeen mukaisesti valmistaja. Kiinnittämällä tai kiinnityttämällä pii-merkin tie- tai rautatieliikenteeseen tarkoitettuun kuljetettavaan painelaitteeseen valmistaja osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite täyttää säädetyt ja määrätyt vaatimukset.

Uusissa venttiileissä ja muissa lisälaitteissa, joilla on turvallisuuden kannalta välitön merkitys, tulee olla sellainen 1 momentissa tarkoitettu pii-merkki, johon voidaan liittää A-tyypin ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Kuljetettavan painelaitteen jatkuvan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi laitteessa tulee olla määräaikaistarkastuksen suorittaneen tarkastuslaitoksen tunnusnumero. Kuitenkin A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu käyttää A-tyypin tarkastuslaitoksen tunnusnumeroa.

Jos kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 d §:n 2 momentissa tarkoitettu tarkastuslaitos, laitteeseen ei kuitenkaan saa kiinnittää 1 momentissa tarkoitettua pii-merkkiä.

Jos kuljetettava painelaite vastaa teknisiltä vaatimuksiltaan IMDG-säännöstössä tai ICAO-TI:ssä olevia sellaisia teknisiä vaatimuksia, jotka eivät ole vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten ja määräysten mukaisia, kuljetettavaan painelaiteeseen ei saa kiinnittää 1 momentissa tarkoitettua pii-merkkiä.

10 §
Pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien asiakirjojen säilyttäminen

Tarkastuslaitoksen on säilytettävä myöntämänsä pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteessä tarkoitetut asiakirjat liitteineen vähintään kymmenen vuotta, jollei tämän asetuksen 11 §:n säännöksistä muuta johdu.

11 §
Tyyppihyväksyntä

Säiliön ja paineastian tyyppihyväksyntä on voimassa enintään kymmenen vuotta. Jos sovellettavat tekniset vaatimukset muuttuvat siten, että tyyppihyväksyntä ei enää vastaa vaatimuksia, tyyppihyväksynnän myöntäneen tarkastuslaitoksen on kumottava tyyppihyväksyntä ja ilmoitettava siitä tyyppihyväksynnän haltijalle. Tyyppihyväksyntä voidaan uusia, jos varmistutaan siitä, että voimassa olevat vaatimukset täyttyvät. Tyyppihyväksyntää ei saa uusia tyyppihyväksynnän kumoamisen jälkeen.

Tyyppihyväksynnän myöntäneen tarkastuslaitoksen on säilytettävä säiliön ja paineastian tyyppihyväksyntää ja sen uusimista koskevat asiakirjat koko hyväksynnän voimassaoloajan.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun säilytysajan lisäksi kuljetettavalle painelaitteelle tyyppihyväksynnän myöntäneellä A-tyypin ilmoitetulla laitoksella on velvollisuus säilyttää kuljetettavan painelaitteen tyyppihyväksyntää koskevat asiakirjat vähintään kaksikymmentä vuotta samaa tyyppiä olevien laitteiden tuotannon päättymisestä. Tämä velvollisuus koskee myös kuljetettavan painelaitteen valmistajaa tai muuta tyyppihyväksynnän haltijaa, jos haltija ei ole valmistaja. Jos valmistaja tai muu tyyppihyväksynnän haltija aikoo lakkauttaa toimintansa, sen on lähetettävä asiakirjat Liikenteen turvallisuusvirastolle. Liikenteen turvallisuusviraston on säilytettävä nämä asiakirjat edellä säädetyn ajanjakson loppuun.

3 luku

Tarkastuslaitokset

12 §
VAK-tarkastuslaitoksen tehtävät

Kuljetettaviin painelaitteisiin sekä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-tarkastuslaitos suorittaa sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä sen tehtäväksi hyväksytään:

1) pakkauksen hyväksynnät;

2) säiliön hyväksynnät;

3) pakkauksen ja säiliön määräaikaistarkastukset;

4) muut kuin 3 kohdassa tarkoitetut säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt pakkauksen ja säiliön tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

5) muiden kuin CSC-yleissopimuksen mukaisten irtotavarakonttien hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

6) ADR-sopimuksen liitteissä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

7) RID-määräysten liitteessä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

8) IMDG-säännöstössä tarkoitetut pakkauksen, säiliön ja muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät;

9) ICAO-TI:ssä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksynnät, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi edellytettävät tehtävät.

13 §
VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen tehtävät

Kuljetettaviin painelaitteisiin sekä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-määräaikaistarkastusten laitos voi suorittaa pakkausten määräaikaistarkastuksia sekä muita säännöksissä tai määräyksissä edellytettyjä pakkausten tarkastuksia sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä sen tehtäväksi hyväksytään.

14 §
Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja pakkauksia ja säiliöitä koskevat Säteilyturvakeskuksen tehtävät

Säteilyturvakeskus suorittaa radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuilta pakkauksilta ja säiliöiltä:

1) edellytetyt hyväksynnät;

2) ADR-sopimuksen liitteissä edellytetyt hyväksynnät;

3) RID-määräysten liitteessä edellytetyt hyväksynnät;

4) IMDG-säännöstössä edellytetyt hyväksynnät;

5) ICAO-TI:ssä edellytetyt hyväksynnät.

Säteilyturvakeskus tai sen tunnustama tarkastuslaitos suorittaa radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuilta pakkauksilta ja säiliöiltä edellytetyt testaukset, määräaikaistarkastukset ja muut tarkastukset.

15 §
A-tyypin ilmoitetun laitoksen tehtävät

A-tyypin ilmoitettu laitos suorittaa sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä sen tehtäväksi hyväksytään:

1) kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit sekä tähän toimintaan liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan;

2) ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 markkinoille saatettujen paineastioiden tai paineellisten säiliöiden uudelleenarvioinnit;

3) ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 markkinoille saatettujen sarjavalmistettujen paineastioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit;

4) kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastukset;

5) muut kuin 4 kohdassa tarkoitetut kuljetettavien painelaitteiden säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt tarkastukset;

6) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien paineastioiden tarkastukseen liittyvät A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan;

7) UN-paineastioiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit sekä tähän toimintaan liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvät valvonnat ja määräaikaistarkastukset.

16 §
B-tyypin ilmoitetun laitoksen tehtävät

B-tyypin ilmoitettu laitos suorittaa sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä sen tehtäväksi hyväksytään:

1) kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien paineastioiden sekä niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden määräaikaistarkastukset;

2) UN-paineastioiden määräaikaistarkastukset;

3) ennen 1 päivää heinäkuuta 2001 markkinoille saatettujen sarjavalmistettujen paineastioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointeja, jos A-tyypin ilmoitettu laitos on suorittanut laitteen tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit.

17 §
A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun tehtävät

A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu suorittaa sen mukaan kuin tarkastuspalvelun tunnustamista koskevassa päätöksessä sen tehtäväksi hyväksytään A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien paineastioiden tarkastuksia.

18 §
Yksityiskohtaiset edellytykset tarkastuslaitoksen tunnustamiselle

Sen lisäksi, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä säädetään, tarkastuslaitoksen tunnustamisen edellytyksenä on, että tarkastuslaitoksella on asianmukainen menettely, jota sovelletaan vaatimustenmukaisuuden epäämistä koskevia oikaisuvaatimuksia käsiteltäessä.

VAK-tarkastuslaitoksen on täytettävä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:n 1 momentissa mainitun standardin A-tyypin tarkastuslaitosta koskevat vaatimukset, VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen standardissa tarkoitetut B-tyypin tarkastuslaitosta koskevat vaatimukset ja A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun standardissa tarkoitetut C-tyypin tarkastuslaitosta koskevat vaatimukset. A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun toiminta on otettava huomioon akkreditoitaessa A-tyypin ilmoitettua laitosta.

Säteilyturvakeskuksen tunnustaman tarkastuslaitoksen tunnustamisessa on noudatettava vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

19 §
Tarkastuslaitoksen tunnustamisen hakeminen

Tarkastuslaitoksen tunnustamista koskevassa hakemuksessa on oltava tiedot siitä, mitä tarkastuslaitostehtäviä hakemus koskee ja sen mukaisesti kuvaus:

1) vaatimustenmukaisuuden arviointiin, määräaikais-, väli- ja ylimääräisiin tarkastuksiin sekä vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointiin liittyvistä toimista;

2) 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvistä menettelyistä;

3) pakkauksista, säiliöistä ja irtotavarakonteista, joita koskeviin tarkastuslaitostehtäviin laitos katsoo olevansa pätevä.

Kuljetettaviin painelaitteisiin liittyvien tarkastuslaitostehtävien suorittamiseen tunnustamista hakevan on liitettävä hakemukseensa akkreditointipäätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä ja tämän asetuksen 18 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttämisestä.

Muiden kuin kuljetettaviin painelaitteisiin liittyvien tarkastuslaitostehtävien suorittamiseen tunnustamista hakevan on liitettävä hakemukseensa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkön (FINAS-akkreditointipalvelu) tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto tai muu laitoksen tunnustavan viranomaisen riittäväksi katsoma todistus tai lausunto vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä ja tämän asetuksen 18 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttämisestä.

Jos tarkastuslaitos on jo aikaisemmin tunnustettu suorittamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden tai irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä tehtäviä, tämän tunnustamisen yhteydessä esitetyt todistukset, lausunnot tai muut selvitykset voidaan ottaa huomioon harkittaessa tarkastuslaitoksen tunnustamista suorittamaan uusia tehtäviä.

Edellä 1—4 momentissa säädetystä poiketen A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevan tarkastuspalvelun tunnustamista haetaan A-tyypin ilmoitetulta laitokselta.

20 §
Tarkastuslaitoksen tunnustaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto tunnustaa tarkastuslaitoksen A-tyypin ilmoitetuksi laitokseksi suorittamaan 15 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä tai B-tyypin ilmoitetuksi laitokseksi suorittamaan 16 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, jos laitos täyttää tunnustamiselle säädetyt edellytykset.

Jos tarkastuslaitos täyttää sille säädetyt edellytykset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tunnustaa:

1) tarkastuslaitoksen VAK-tarkastuslaitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 12 §:ssä tarkoitettuja pakkauksiin, säiliöihin ja muihin kuin CSC-yleisopimuksen mukaisiin irtotavarakontteihin liittyviä tehtäviä;

2) tarkastuslaitoksen VAK-määräaikaistarkastusten laitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 13 §:ssä tarkoitettuja pakkausten tarkastuksia.

Jos A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu täyttää tunnustamiselle säädetyt edellytykset, A-tyypin ilmoitettu laitos tunnustaa sen suorittamaan 17 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

21 §
Tarkastuslaitoksen väliaikainen tunnustaminen

Toimintaansa aloittava A-tyypin tai B-tyypin ilmoitettu laitos voidaan tunnustaa väliaikaisesti. Ennen väliaikaista tunnustamista Liikenteen turvallisuusviraston on varmistettava, että tunnustamista hakeva täyttää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä ja tämän asetuksen 18 §:ssä säädetyt edellytykset.

Väliaikaisesti tunnustettu A-tyypin tai B-tyypin ilmoitettu laitos on akkreditoitava ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Jos laitosta ei akkreditoida ensimmäisen toimintavuoden aikana, väliaikaisen tunnustamisen voimassaolo päättyy vuoden kuluttua väliaikaisesta tunnustamisesta.

22 §
Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen

Tarkastuslaitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava arvioinnit ja muut tarkastuslaitostehtävät parasta mahdollista ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen.

23 §
Tarkastuslaitoksen toiminnan seuranta

Tarkastuslaitoksen on annettava toiminnastaan vuosittain vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 g §:n 3 momentissa tarkoitettu kertomus sille viranomaiselle, jonka tehtävänä on tunnustaa kyseinen laitos. Kertomus on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

A-tyypin ilmoitetun laitoksen, B-tyypin ilmoitetun laitoksen ja VAK-tarkastuslaitoksen kertomukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

1) yleiskuvaus tarkastustoiminnasta, josta selviää myös vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:n 1 momentissa mainitun standardin vaatimusten täyttyminen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) arvioinneissa havaitut poikkeamat ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet;

2) yhteenveto tehtyjen tarkastusten lukumäärästä ja tyypeistä;

3) tarkastuksessa hylättyjen laitteiden osuus tarkastetuista laitteista laitetyypeittäin sekä yhteenveto tarkastuksissa havaituista puutteista;

4) tehtyjen oikaisuvaatimusten lukumäärä ja selvitys siitä, mitä ne ovat koskeneet, sekä tarkastuslaitoksen toimenpiteet oikaisuvaatimusten johdosta;

5) tehtyjen asiakasvalitusten lukumäärä ja selvitys siitä, mitä ne ovat koskeneet, sekä tarkastuslaitoksen toimenpiteet valitusten johdosta;

6) kuvaus ulkopuolisten tarkastus- ja alihankintapalvelujen käytöstä;

7) näkemys toimialan tilanteesta, toimialaa koskevien säännösten sovellettavuudesta ja mahdollisista muutostarpeista;

8) säädösmuutoksista aiheutuneet muutokset toiminnassa;

9) A- ja B-tyypin ilmoitettujen laitoksien kuvaus tarkastuslaitosten välisen yhteistyön toteutumisesta.

10) A-tyypin ilmoitetun laitoksen listaus hyväksytyistä tarkastuspalveluista ja suoritetuista laatujärjestelmäarvioinneista.

VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen ja Säteilyturvakeskuksen tunnustaman tarkastuslaitoksen kertomukseen on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot:

1) yleiskuvaus tarkastustoiminnasta;

2) selvitys tehtyjen tarkastusten määrästä;

3) yhteenveto tarkastuksessa havaituista puutteista;

4) mahdolliset muut tarkastukseen liittyvät oleelliset asiat.

24 §
Tarkastuslaitostoimintaa koskeva tiedonantovelvollisuus

A-tyypin ja B-tyypin ilmoitetun laitoksen velvollisuuteen antaa tietoja Liikenteen turvallisuusvirastolle ja vastaavia tarkastuslaitostehtäviä suorittaville muille laitoksille sovelletaan, mitä kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin 27 artiklassa säädetään.

25 §
Tarkastuslaitosten yhteistyö

A-tyypin ja B-tyypin ilmoitetun laitoksen on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja Euroopan komission järjestämään ilmoitettujen laitosten väliseen koordinointityöhön tai sen on muuten varmistettava, että sen avainhenkilöstö saa koordinointityöstä tiedon.

26 §
Liikenteen turvallisuusviraston ilmoitusvelvollisuus

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa siitä, että Euroopan komissiolle sekä Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille ilmoitetaan kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin mukaisesti ilmoitetut laitokset ja komission niille antamat tunnusnumerot sekä laitoksen tunnustamista koskevat peruutukset.

27 §
Viranomaisten yhteistyö

Jos valvontaviranomainen kieltää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 15 §:n nojalla vaarallisten aineiden kuljetuksen, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tai radioaktiivisten aineiden kuljetusten osalta Säteilyturvakeskukselle, jonka on tarvittaessa ryhdyttävä mainitussa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Jos tarkastuslaitoksen tunnustaminen on kumottu tai sitä on rajoitettu tai jos tarkastuslaitos on lakkauttanut toimintansa, laitoksen tunnustaneen viranomaisen on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tarkastuslaitoksen tehtäviin liittyvät tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla, käsitellään asianmukaisesti ja säilytetään tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

28 §
Rekisteröintivelvollisuus

Omistajan tai käyttäjän on ilmoitettava uusi, maahan tuotu tai oleellisesti muutettu kuljetettava painelaite, jonka tilavuus on yli 450 litraa, rekisteröitäväksi käyttöönottotarkastuksessa. Edellä säädetty ilmoitusvelvollisuus koskee myös paineella tyhjennettävän tai täytettävän säiliön omistajaa tai käyttäjää riippumatta säiliön tilavuudesta. Ilmoituksessa on esitettävä valmistajaa, maahantuojaa, omistajaa ja käyttäjää koskevat tiedot, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta pyydetty rekisterinumero sekä kuljetettavaa painelaitetta ja paineella tyhjennettävää tai täytettävää säiliötä koskevat tekniset tiedot.

Tarkastuksen suorittaneen tarkastuslaitoksen on täydennettävä ilmoitus käyttöönottotarkastusta, määräaikaistarkastusta ja muuta tarkastusta koskevilla tiedoilla ja toimitettava ne tarkastuksen jälkeen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Omistajan tai käyttäjän on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden omistajaa ja käyttäjää koskevien tietojen muutokset.

Rekisteröitävän kuljetettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän tai täytettävän säiliön valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava siitä, että käyttöönottotarkastuksen perusteena olleet tarkastetut rakenneasiakirjat, piirustukset, lujuuslaskelmat sekä tarkastuksista kertyneet muut asiakirjat on asianmukaisesti liitetty tarkastuskirjaan. Tarkastuskirja luovutetaan kuljetettavan painelaitteen ja paineella tyhjennettävän tai täytettävän säiliön omistajalle tai käyttäjälle.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

29 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annettu valtioneuvoston asetus (1008/2011) sekä kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä ja täytettävistä säiliöistä annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus 1017/2011.

30 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 29 §:n 2 ja 3 momentissa kumotun asetuksen 22 §:n säännöksiä tarkastuslaitoksen toiminnasta annettavasta kertomuksesta sovelletaan vuoden 2014 osalta annettavaan kertomukseen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien tarkastukset ja hyväksymiset sekä niihin liittyvät selvitykset, lausunnot ja todistukset ovat sellaisenaan voimassa niissä määrätyn ajan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa markkinoilla olevaan kaasupulloon, jossa on saumattomia teräskaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/525/ETY, seostetusta tai seostamattomasta alumiinista valmistettuja saumattomia kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/526/ETY tai jäsenvaltioiden seostamattomasta teräksestä valmistettuja hitsattuja kaasupulloja koskevan lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/527/ETY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä, saa kiinnittää tämän asetuksen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun pii-merkin ja määräaikaistarkastuksen suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron ensimmäisen Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisesti suoritetun määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Materiaalin kestävyyttä osoittava merkintä ”-40 °C” kiinnitetään tässä yhteydessä, jos tarkastuslaitos toteaa kaasupullon kestävän tämän lämpötilan.

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.