123/2015

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 83 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimista, joilla pyritään vähentämään ajoneuvoista peräisin olevien jätteiden syntymistä, valmistelemaan uudelleenkäytettäväksi, kierrättämään tai hyödyntämään muulla tavoin romutettaviksi tarkoitettuja ajoneuvoja, jotka ovat jätelain (646/2011) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua jätettä (romuajoneuvo) ja niiden osia sekä parantamaan romuajoneuvojen käsittelyn ympäristön suojelun tasoa.

Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin ja romuajoneuvoihin sekä niiden osiin ja materiaaleihin.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, tämän asetuksen 6 ja 10—16 §:ää ei sovelleta kolmipyöräisiin ajoneuvoihin, 6 §:ää erityisajoneuvoihin eikä 6, 10, 16 ja 17 §:ää ajoneuvoihin, joille on myönnetty ajoneuvolain (1090/2002) 30 §:n 5 momentissa tarkoitettu piensarjatyyppihyväksyntä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla ajoneuvolain 10 §:ssä tarkoitettua M1 tai N1-luokan ajoneuvoa sekä kolmipyöräistä ajoneuvoa;

2) kolmipyöräisellä ajoneuvolla ajoneuvolain 13 §:ssä tarkoitettua L5e-luokan ajoneuvoa sekä vastaavaan ennen ajoneuvolain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaiseen luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa;

3) erityisajoneuvolla ajoneuvolain 21 §:ssä tarkoitettua ambulanssia, 22 §:ssä tarkoitettua matkailuautoa ja 23 §:ssä tarkoitettua ruumisautoa sekä ajoneuvolain nojalla annettujen säännösten mukaista pyörätuolin käyttäjälle tarkoitettua ajoneuvoa, erityiskäyttöön tarkoitettua ajoneuvoa ja panssaroitua ajoneuvoa;

4) ajoneuvon haltijalla romuajoneuvon haltijaa, joka on jätelain 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu jätteen haltija;

5) taloudellisella toimijalla ajoneuvon sekä sen osien ja materiaalien tuottajaa ja jakelijaa, ajoneuvon ammattimaista korjaajaa ja liikennevakuutustoimintaa harjoittavaa yhteisöä sekä romuajoneuvon kerääjää, purkajaa, murskaajaa, hyödyntäjää, kierrättäjää ja muuta sen käsittelyyn osallistuvaa;

6) esikäsittelyllä vaarallisten aineiden poistamista romuajoneuvosta sekä romuajoneuvon purkamista ja muuta romuajoneuvon ja sen osien uudelleen käytön valmistelua, kierrätystä, muuta hyödyntämistä tai loppukäsittelyä varten tarvittavaa toimintaa;

7) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää arviointiperusteet, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista: vaaraluokat 2.1—2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10 ja 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A—F; vaaraluokat 3.1—3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10; vaaraluokka 4.1; vaaraluokka 5.1.;

8) purkamistiedoilla kaikkia tietoja, jotka ovat välttämättömiä romuajoneuvon asianmukaisen ja ympäristöystävällisen esikäsittelyn toteuttamiseksi.

3 §
Markkinavalvonta

Tämän asetuksen 4 ja 9 §:n noudattamista valvovat jätelain 24 §:ssä mainitut jätelain yleiset valvontaviranomaiset.

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/64/EY mukaisesta ajoneuvojen ja niiden osien valvonnasta säädetään ajoneuvolaissa.

4 §
Eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoitukset ja niitä koskeva merkitsemisvelvollisuus

Markkinoille saatettavan ajoneuvon materiaalit ja osat eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia tai kuuden arvoista kromia lukuun ottamatta liitteessä 1 säädettyjä poikkeuksia. Liitteessä 1 säädetään myös, milloin tällaiset materiaalit ja osat on merkittävä tai tehtävä muutoin tunnistettaviksi.

5 §
Romuajoneuvojen ja käytöstä poistettujen osien vastaanotto

Tuottajan on huolehdittava siitä, että romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytöstä poistettujen osien vastaanotto järjestetään siten, että palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät:

1) romuajoneuvojen ja ajoneuvojen korjaustoiminnasta peräisin olevien käytöstä poistettujen osien toimittaminen vastaanottopaikkaan on jätelain 49 §:n 1 momentin mukaisesti maksutonta ja vaivatonta;

2) vastaanottopaikkoja on väestötiheys huomioon ottaen alueittain tasapuolisesti koko maassa;

3) vastaanottopaikkojen verkostoon kuuluu vähintään 200 kiinteää vastaanottopaikkaa;

4) kiinteiden vastaanottopaikkojen verkostoa täydennetään tarpeen mukaan noutopalvelulla tai muulla vastaavalla keräysjärjestelyllä;

5) vastaanotto ulottuu jokaiseen kuntaan.

Vastaanotetut romuajoneuvot on mahdollisimman pian siirrettävä varastoitaviksi ja esikäsiteltäviksi siten kuin 7 §:n 1 momentissa säädetään.

Ajoneuvon haltijan velvollisuudesta toimittaa romuajoneuvo tuottajan lukuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle säädetään jätelain 58 §:ssä.

6 §
Uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisvelvoite

Tuottajan on huolehdittava siitä, että romuajoneuvoista valmistellaan uudelleenkäyttöön tai hyödynnetään muulla tavoin vuodessa yhteensä vähintään 95 prosenttia sekä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vuodessa yhteensä vähintään 85 prosenttia.

7 §
Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely

Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä on huolehdittava siitä, että:

1) estetään toiminnasta aiheutuva vaara tai haitta terveydelle tai ympäristölle;

2) uudelleenkäyttöön soveltuvat osat poistetaan ja varastoidaan siten, että ne voidaan valmistella uudelleenkäyttöön;

3) uudelleenkäyttöön soveltumattomat osat ja materiaalit toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviksi tai muutoin hyödynnettäviksi;

4) 4 §:ssä tarkoitetut osat ja materiaalit, jotka on merkitty tai tehty muutoin tunnistettaviksi, poistetaan;

5) vaaralliset osat ja materiaalit poistetaan ja lajitellaan siten, etteivät ne pilaa romuajoneuvojen murskauksessa syntyvää jätettä.

Romuajoneuvojen varastoinnissa ja esikäsittelyssä on noudatettava liitteessä 2 säädettyjä teknisiä vähimmäisvaatimuksia.

8 §
Ympäristölupa, rekisteröinti ja palveluhankinta

Romuajoneuvojen ammattimaisen tai laitosmaisen esikäsittelyn ja varastoinnin ympäristöluvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 7 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi.

Romuajoneuvojen ammattimaista kuljettamista harjoittavan tai välittäjänä toimivan velvollisuudesta tehdä hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin säädetään jätelain 94 §:ssä. Romuajoneuvojen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan velvollisuudesta tehdä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten säädetään jätelain 100 §:ssä.

Tuottajan on palveluhankinnassaan asetettava etusijalle sellaiset romuajoneuvojen esikäsittelijät, muut käsittelijät ja keräystoiminnan harjoittajat, jotka ovat ottaneet käyttöön sertifioituja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä.

9 §
Koodausstandardit ja purkamistiedot

Tuottajan sekä materiaalien ja laitteiden valmistajan on käytettävä liitteessä 3 säädettyjä koodausstandardeja helpottamaan uudelleenkäytettäviksi ja hyödynnettäviksi soveltuvien ajoneuvon osien ja materiaalien tunnistamista.

Tuottajan on laadittava ja julkaistava kunkin uuden ajoneuvotyypin purkamistiedot kuuden kuukauden kuluessa ajoneuvon saattamisesta ensi kertaa markkinoille. Tuottajien on asetettava purkamistiedot 7 §:ssä tarkoitettua esikäsittelyä harjoittavan esikäsittelylaitoksen käyttöön käsikirjojen tai elektronisten välineiden muodossa. Tiedoista on käytävä ilmi ajoneuvojen osat ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden sijainti ajoneuvossa siinä laajuudessa kuin esikäsittelylaitosten on tarpeen ne tietää tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi ja ottaen erityisesti huomioon, mitä 6 §:ssä säädetään.

Ajoneuvoissa käytettävien osien valmistajien ja maahantuojien on toimitettava esikäsittelylaitosten käyttöön niiden pyynnöstä tiedot, jotka koskevat uudelleen käytettävissä olevien osien purkamista, varastointia ja testausta. Velvoite ei kuitenkaan koske tietoja, jotka ovat kaupallisen tai teollisen tietosuojan piirissä.

10 §
Romutustodistus

Jätelain 59 §:ssä tarkoitetussa romutustodistuksessa on oltava:

1) todistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen nimi, yhteystiedot ja nimikirjoitusnäyte sekä yritys- tai yhteisötunnus;

2) romutustodistuksen antaneelle laitokselle tai yritykselle myönnettävistä luvista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite;

3) selvitys romutustodistuksen antaneen laitoksen tai yrityksen toimimisesta tuottajan lukuun;

4) romutustodistuksen antopäivä;

5) ajoneuvon kansallisuustunnus ja rekisterinumero;

6) ajoneuvon luokka, merkki ja malli;

7) ajoneuvon valmistenumero;

8) ajoneuvon haltijan nimi ja yhteystiedot, kansallisuus ja nimikirjoitusnäyte.

Jos ajoneuvon luovuttaa joku muu kuin ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitettuun ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja, on romutustodistukseen liitettävä selvitys luovuttajan oikeudesta luovuttaa ajoneuvo. Liikenteen turvallisuusviraston on hyväksyttävä vastaavat tiedot sisältävä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu romutustodistus.

11 §
Tiedottaminen ja neuvonta

Tuottajan on julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella, neuvonnalla ja valistuksella huolehdittava, että ajoneuvojen käyttäjille, omistajille ja taloudellisille toimijoille annetaan kattavasti tietoja:

1) romuajoneuvojen ja käytöstä poistettujen ajoneuvon osien vastaanottopaikoista;

2) romutustodistuksesta ja siihen liittyvästä menettelystä poistaa romuajoneuvo ajoneuvoliikennerekisteristä;

3) ajoneuvon haltijan jätelain 58 §:n mukaisesta velvollisuudesta toimittaa romuajoneuvo tuottajan lukuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle.

12 §
Uuden ajoneuvon myynninedistämisaineistoon sisällytettävät tiedot

Tuottajan on varmistettava, että ajoneuvon ostajan saatavilla olevaan uuden ajoneuvon markkinoinnissa käytettävään myynninedistämisaineistoon sisällytetään tiedot:

1) ajoneuvojen ja niiden osien suunnittelusta niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja muun hyödynnettävyyden kannalta;

2) romuajoneuvojen ympäristönsuojelun kannalta asianmukaisesta esikäsittelystä, erityisesti kaikkien nesteiden poistamisesta ja romuajoneuvon purkamisesta;

3) romuajoneuvojen ja niiden osien uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistapojen kehittämisestä ja optimoinnista;

4) kierrätyksessä ja muussa hyödyntämisessä tapahtuneesta kehityksestä käsiteltävien jätteiden vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi.

13 §
Selvitys vakavaraisuudesta ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä

Tuottajien tässä asetuksessa säädetyistä velvollisuuksista huolehtimaan perustetun tuottajayhteisön on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys vakavaraisuudestaan ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä.

Vakavaraisuudesta annettavaan selvitykseen on sisällytettävä viimeiseksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio sekä tarvittaessa välintilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, vakavaraisuus on osoitettava luotettavasti muulla tavoin.

14 §
Hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajan tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) jäljennös kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta;

4) tiedot tuottajan markkinoille saattamista ajoneuvoista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

5) tiedot tuottajan järjestämästä romuajoneuvojen ja korjaustoiminnassa syntyvien käytöstä poistettavien ajoneuvon osien vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, esikäsittelystä, varastoinnista, uudelleenkäyttöön valmistelusta, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä sekä loppukäsittelystä;

6) arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin vuosittain tulevien romuajoneuvojen määrästä tonneina;

7) suunnitelma romuajoneuvojen ja korjaustoiminnassa syntyvien käytöstä poistettavien ajoneuvon osien vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

8) selvitys uudelleenkäytön edistämiseen ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

9) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty;

10) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

15 §
Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajayhteisön tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentin mukaisessa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) 14 §:n 1 momentin 1—3 ja 5—10 kohtaa vastaavat tiedot tuottajayhteisöstä;

2) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista ajoneuvoista sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa;

3) tuottajayhteisön kunkin perustajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

4) tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

5) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet jaetaan tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

6) 13 §:n mukainen selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta.

16 §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Jätelain 106 §:n mukainen ilmoitus tuottajan tai tuottajayhteisön toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista sekä tuottajayhteisön jäsenten muuttumisesta on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vakavaraisuudesta annettavan selvityksen ja toiminnan turvaamista koskevan suunnitelman antamisen määräajasta tuottajayhteisön toiminnan muuttuessa olennaisesti säädetään jätelain 64 §:ssä.

17 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan tai tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) Suomen markkinoille saatettujen ajoneuvojen määrä tonneina;

2) Suomessa erilliskerättyjen romuajoneuvojen määrä tonneina;

3) uudelleenkäyttöön valmisteltujen, kierrätettyjen ja muutoin hyödynnettyjen tai loppukäsiteltyjen romuajoneuvojen ja niiden osien määrä tonneina eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä käsittelylaitoksen nimi ja sijaintipaikka;

4) Suomesta toiseen valtioon ja toisesta valtiosta Suomeen toimitettujen romuajoneuvojen määrä;

5) saavutettu uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisaste sekä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista;

6) tiedot 11 ja 12 §:n mukaisesti järjestetystä tiedottamisesta.

18 §
Seurantatietojen kokoaminen ja toimittaminen komissiolle

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi vuosittain koottava 17 §:ssä tarkoitetut seurantatiedot sekä arvioitava Suomessa erilliskerättyjen romuajoneuvojen määrä ja saavutetut uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- ja hyödyntämisasteet.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on vuosittain toimitettava Euroopan komissiolle romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyssä komission päätöksessä 2005/293/EY tarkoitetut tiedot 18 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta tiedot on koottu.

19 §
Täytäntöönpanokertomus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on joka kolmas vuosi laadittava ja toimitettava Euroopan komissiolle romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY 9 artiklan 1 kohdan mukainen kertomus direktiivin täytäntöönpanosta Suomessa eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY 5 artiklan mukaisesti. Kertomus on toimitettava komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa sen kolmivuotiskauden päättymisestä, jota se koskee. Kertomus on laadittava romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta tehdyn komission päätöksen 2001/753/EY liitteenä olevan kyselylomakkeen perusteella.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan romuajoneuvoista annettu valtioneuvoston asetus (581/2004) sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annettu valtioneuvoston asetus (572/2003).

Tuottajan tulee huolehtia siitä, että 5 §:n 1 momentissa säädetyt vastaanoton järjestämistä koskevat vaatimukset täyttyvät viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi hakemuksen jättäneen tuottajan tai tuottajayhteisön on tarkistettava, että hakemuksessa annetut tiedot vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY (32000L0053); EYVL N:o L 269, 21.10.2000, s. 34
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112); EUVL N:o L 345, 23.12.2008, s. 68

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Neuvotteleva virkamies
Tarja-Riitta Blauberg

Liite 1

Materiaalit ja osat, joihin ei sovelleta 4 §:ää, sekä materiaalit ja osat, jotka tulee merkitä tai tehdä muutoin tunnistettaviksi

A. Lyijy seosaineena

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään muutoin tunnistettaviksi
1a) Työstettäväksi tarkoitettu teräs ja erinä kuumasinkityt teräskomponentit, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä
1b) Yhtäjaksoisesti kuumasinkitty teräslevy, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
2a) Työstettäväksi tarkoitettu alumiini, jonka painosta korkeintaan 2 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
2b) Alumiini, jonka painosta korkeintaan 1,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
2c) Alumiini, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä 1)
3. Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä 1)
4a) Laakerikuoret ja helat Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
4b) Laakerikuoret ja helat moottoreissa, vaihteistoissa ja ilmastointilaitteiden kompressoreissa 1 päivä heinäkuuta 2011 ja varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2011

B. Lyijy ja lyijy-yhdisteet osissa

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään muutoin tunnistettaviksi
5. Akut 1) X
6. Tärinänvaimentimet Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
7a) Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2005
7b) Jarruletkuissa, polttoaineletkuissa, ilmanvaihtoletkuissa sekä ajoneuvon alustasovellusten elastomeeri- ja metalliosissa ja moottorikiinnikkeissä käytettävien elastomeerien vulkanointi- ja stabilointiaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2006
7c) Käyttövoimajärjestelmäsovelluksissa käytettävien elastomeerien sidosaineet, joiden painosta korkeintaan 0,5 prosenttia on lyijyä Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2009
8a) Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään sähkö- ja elektroniikkakomponentteja elektroniikkakorteille sekä lyijy aineissa, joita käytetään muiden komponenttien kuin alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen, komponenttien liitäntänastojen ja elektroniikkakorttien pintakäsittelyyn Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X 2)
8b) Lyijy sähkösovellusten juotteissa elektroniikkakorttien juotoksia ja lasilla olevia juotoksia lukuun ottamatta Ennen 1 päivää tammikuuta 2011 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X 2)
8c) Lyijy alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden liitäntöjen pintakäsittelyaineissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2013 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X 2)
8d) Lasilla olevissa juotteissa käytetty lyijy ilmamäärämittareissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2015 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X 2)
8e) Lyijy korkeita sulamislämpötiloja kestävissä juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia) 3) X 2)
8f) Lyijy compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä 3) X 2)
8g) Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja substraatin välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli flip chip -tekniikassa 3) X 2)
8h) Lyijy juotteissa, joilla kiinnitetään lämmönjakajalevyjä lämpönieluun tehopuolijohdeasennelmissa, joiden sirukoko on projektioalaltaan vähintään 1 cm2 ja joiden nimellinen virrantiheys on vähintään 1 A piisirualan neliömillimetriä kohden 3) X 2)
8i) Lyijy lasilla olevissa sähkösovelluksissa lukuun ottamatta juotoksia laminoidussa lasissa Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X 2)
8j) Lyijy laminoidussa lasissa olevissa juotteissa 3) X 2)
9. Venttiilien istukat Ennen 1 päivää heinäkuuta 2003 kehitettyjen moottorityyppien varaosat
10 a) Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa, lasisessa tai keraamisessa matriisiyhdisteessä, lasi-keraamisessa materiaalissa tai lasi-keraamisessa matriisiyhdisteessä. Tämä poikkeus ei koske lyijyn käyttöä: X 4) (muissa osissa kuin moottorin pietso-komponenteissa)
— hehkulamppujen lasissa ja sytytystulppien lasitteessa,
— kohdassa 10b, 10c ja 10d lueteltujen osien keraamisissa eristemateriaaleissa.
10 b) Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillisiä puolijohteita
10 c) Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joiden nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 VDC Ennen 1 päivää tammikuuta 2016 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
10 d) Lyijy keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, joilla kompensoidaan lämpötilaan liittyviä anturien poikkeamia ultraäänikaikuluotaimissa 3)
11. Pyrotekniset sytyttimet Ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat
12. Lyijyä sisältävät termoelektriset materiaalit ajoneuvojen sähkösovelluksissa, joilla vähennetään CO2 -päästöjä ottamalla talteen pakokaasujen lämpö Ennen 1 päivää tammikuuta 2019 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X

C. Kuusiarvoinen kromi

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään muutoin tunnistettaviksi
13a) Syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2007
13b) Ajoneuvon alustan mutteripulttiliitosten syöpymistä ehkäisevät pinnoitteet Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2008
14. Korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, joissa sen osuus on korkeintaan 0,75 prosenttia jäähdytysnesteen painosta lukuun ottamatta tapauksia, joissa muiden jäähdytysmenetelmien käyttö on mahdollista (toisin sanoen saatavilla markkinoilla käytettäväksi asuntoautoissa) eikä niiden käytöstä aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristölle, terveydelle ja/tai kuluttajien turvallisuudelle X

D. Elohopea

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään muutoin tunnistettaviksi
15a) Ajovalosovellusten purkauslamput Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X
15b) Kojetaulujen näyttövalaisimissa käytettävät loistelamput Ennen 1 päivää heinäkuuta 2012 tyyppihyväksytyt ajoneuvot ja niiden varaosat X

E. Kadmium

Materiaalit ja osat Poikkeuksen soveltamisala ja soveltamisen päättymisaika Merkitään tai tehdään muutoin tunnistettaviksi
16. Sähköajoneuvojen akut Varaosat ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 31 päivää joulukuuta 2008

1) Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen vuonna 2015.

2) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 10a kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

3) Tämän poikkeuksen uudelleentarkastelu aloitettiin vuonna 2014.

4) Purkaminen, jos keskimääräinen kynnysarvo 60 grammaa ajoneuvoa kohti ylitetään yhdessä 8a—8j kohdan kanssa. Tätä lauseketta sovellettaessa ei oteta huomioon elektronisia laitteita, joita valmistaja ei ole asentanut tuotantolinjalla.

Huomautukset:

— Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, kuudenarvoisen kromin ja elohopean esiintymispitoisuuden enimmäisraja saa olla korkeintaan 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin 0,01 painoprosenttia.

— Sellaisten ajoneuvojen osien uudelleenkäyttö, jotka jo olivat markkinoilla poikkeuksen päättymispäivänä, sallitaan rajoituksitta, koska tämä ei kuulu asetuksen 4 §:n 1 momentin soveltamisalaan.

— Sellaisiin varaosiin, jotka on luovutettu markkinoille 1 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen ja joita käytetään ajoneuvoihin, jotka on luovutettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, ei sovelleta asetuksen 4 §:n 1 momenttia. Tätä lauseketta ei kuitenkaan sovelleta pyörien tasauspainoihin, sähkömoottoreiden hiiliharjoihin eikä jarruhihnoihin.

Liite 2

Romuajoneuvojen varastointia ja esikäsittelyä koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset

1. Romuajoneuvojen esikäsittelyä edeltävässä varastointipaikassa, väliaikainen varastointi mukaan lukien, sekä romuajoneuvojen esikäsittelypaikassa on oltava vähintään:

— asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä öljyjen ja rasvojen erottimilla;

— asianmukainen jäte- ja valumavesien käsittelylaitteisto.

2. Esikäsittelypaikassa on lisäksi oltava vähintään:

— asianmukainen purettujen varaosien varasto mukaan lukien nestetiivis öljyisten varaosien varasto;

— asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille; akkuhappo voidaan neutraloida esikäsittelypaikassa tai muualla;

— asianmukaiset romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt polttoainetta, moottoriöljyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaitteiden öljyä, hydrauliöljyä, jäähdytysnestettä, jäätymisenestoainetta, jarrunestettä, akkuhappoa, ilmastointijärjestelmän nesteitä sekä kaikkia muitakin romuajoneuvon nesteitä varten;

— asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaara ja liian suuren varaston kertyminen ehkäistään.

3. Esikäsittelyssä on mahdollisimman pian romuajoneuvojen puhdistamiseksi:

— poistettava akku ja nestemäisiä polttoaineita sisältävät polttoainesäiliöt;

— poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi räjähdysvaaralliset osat, kuten ilmatyynyt;

— poistettava polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydrauliikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisältyvä neste sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asianomaisten osien uudelleenkäyttöön;

— poistettava siinä määrin kuin on mahdollista kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa;

— poistettava siinä määrin kuin on mahdollista ne osat, joiden tiedetään sisältävän pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 tarkoitettuja pysyviä orgaanisia yhdisteitä.

4. Esikäsittelyssä on kierrätyksen edistämiseksi poistettava:

— katalysaattorit;

— kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat, jos näitä metalleja ei erotella murskaamossa;

— renkaat ja isot muoviosat, esimerkiksi puskurit, kojelauta, nestesäiliöt, jos näitä materiaaleja ei eroteta murskaamisessa siten, että ne voidaan tehokkaasti kierrättää materiaaleina;

— lasi.

5. Varastoinnissa on vältettävä nesteitä sisältävien osien, hyödynnettävien osien ja varaosien vaurioituminen.

Liite 3

Ajoneuvon osien ja materiaalien merkitsemisessä käytettävät koodausstandardit

1. Seuraavia osien ja materiaalien koodausta koskevia ISO-standardinimikkeistöjä käytetään, kun merkitään ja luokitellaan ajoneuvojen osia ja materiaaleja, joiden paino on yli 100 grammaa:

— ISO 1043-1 Muovit - Lyhenteet. Osa 1: Peruspolymeerit ja niiden ominaisuudet

— ISO 1043-2 Muovit - Lyhenteet. Osa 2: Täyte- ja lujiteaineet

— ISO 11469 Muovit - Muovituotteiden tunnistaminen ja merkintä

2. Seuraavia nimikkeistöjä käytetään, kun merkitään ja luokitellaan elastomeeristä valmistettuja ajoneuvojen osia ja materiaaleja, joiden paino on yli 200 grammaa:

— ISO 1629 Kumit ja lateksit - Nimikkeistö. Tätä nimikkeistöä ei kuitenkaan sovelleta renkaiden merkitsemiseen

3. ISO-standardeissa käytetyt merkinnät "<" ja ">" voidaan korvata hakasulkumerkeillä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.