86/2015

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 1 §:n 1 kohta ja liite 3,

muutetaan 3 ja 9 §, 10 §:n 1 momentin 7 kohta, 13 §:n 2 momentti, 22 §:n 2 momentin 3 kohta, 23 §:n 3 kohta, 24 §, 30 §:n 1 momentin 7 kohta, 32 §:n 3 kohta, 36 § ja liite 4, sellaisena kuin niistä on 13 §:n 2 momentti asetuksessa 332/2013, sekä

lisätään 10 §:n 1 momenttiin uusi 8 ja 9 kohta seuraavasti:

3 §
Jätteen vaaraominaisuudet

Ominaisuuksista, joiden perusteella jäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, säädetään jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1357/2014, jäljempänä komission asetus N:o 1357/2014. 

9 §
Vaarallisen jätteen merkitseminen

Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset.

Jos vaarallisella jätteellä on jokin komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisista vaaraominaisuuksista HP 1—8, 10, 11 tai 14, on pakkaukseen lisäksi merkittävä jätteen pääasiallisia vaaraominaisuuksia aiheuttavat aineet sekä tehtävä CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkinnät. Jos jäte ei koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan olennaisesti poikkea siitä aineesta, josta jäte on pääosin muodostunut, ja jäte säilytetään aineen alkuperäisessä pakkauksessa, voidaan myös käyttää pakkauksessa ennestään olevia vastaavia merkintöjä täydentämällä niitä 1 momentissa säädetyin tiedoin.

Jos vaarallisen jätteen koostumusta ei voida kohtuudella selvittää, on pakkauksessa oltava merkintä ”Vaarallista jätettä, koostumus tuntematon. Farligt avfall, sammansättningen obekant” sekä CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit GHS02 ja GHS06, huomiosana ”Vaara”, vaaralausekkeet H225 tai H228 sekä H301, H311 ja H331 ja turvalausekkeet P233, P235, P280, P403 ja P405.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja merkintöjä ei tarvitse tehdä vaarallisen jätteen pakkaukseen, jota käytetään yksinomaan jätteen kuljettamiseen ja joka on merkitty vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettujen säännösten mukaisesti, eikä vaarallisen jätteen pakkaukseen, joka säilytetään turvallisuuden kannalta riittävän hyvin merkityssä vastaanottopaikassa.

10 §
Jätteen keräys

Kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan on järjestäessään yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräyksen huolehdittava siitä, että:


7) jätteen keräyksen johdosta roskaantunut vastaanottopaikka ja sen ympäristö siivotaan jätelain 8 luvun mukaisesti;

8) vastaanottopaikassa on kerättävän jätteen ominaisuudet huomioon ottaen riittävän tiivis pohja ja tarpeelliset säänkestävät katteet, vesien johtamis- ja käsittelyjärjestelyt ja muut rakenteet keräyksestä johtuvan terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi;

9) luvaton jätteen toimittaminen vastaanottopaikkaan estetään tarvittaessa rakenteellisin ja muin teknisin keinoin.


13 §
Jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan poistaminen käytöstä

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamisen jälkeisistä velvoitteista säädetään lisäksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 94 §:ssä. Kaatopaikkojen käytöstä poistamisesta säädetään lisäksi kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (331/2013) ja kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisesta kaivannaisjätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (190/2013).

22 §
Jätteen käsittelijän kirjanpito

Kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:


3) vaarallisesta jätteestä komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet;


23 §
Jätteen kuljettajan, välittäjän ja keräystoiminnan harjoittajan kirjanpito

Jätelain 118 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa kuljetettuja, välitettyjä tai kerättyjä jätteitä koskevassa kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:


3) vaarallisesta jätteestä komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet;


24 §
Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot ja niiden vahvistaminen

Jätelain 121 §:ssä tarkoitetussa siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

1) jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot;

2) jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka;

3) jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista;

4) jätteen määrä;

5) jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta;

6) jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta mukaan lukien tiedot vastaanotetun jätteen määrästä

Vaarallisen jätteen siirtoa koskevassa siirtoasiakirjassa on lisäksi oltava seuraavat tiedot:

1) jätteen koostumus, olomuoto ja komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet;

2) jätteen pakkaus- ja kuljetustapa;

3) jätteen käsittelytapa.

Jätteen haltijan ja vastaanottajan 1 momentissa tarkoitettu vahvistus on annettava siirtoasiakirjaan tehdyllä nimikirjoituksella tai sähköisellä allekirjoituksella jätteen luovutuksen tai vastaanoton yhteydessä. Jos siirtoasiakirjan allekirjoittaminen tuolloin ei ole mahdollista, voidaan vahvistus tehdä myös muunlaisin järjestelyin, jos tämä ei heikennä vahvistuksen luotettavuutta.

30 §
Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätelain 100 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa jätteen ammattimaisen keräyksen merkitsemiseksi jätehuoltorekisteriin on oltava:


7) selvitys jätteen keräyksen järjestämisestä 10 §:n mukaisesti ja tiedot muista toimista keräyksestä ja vastaanottopaikasta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi.


32 §
Suomen ympäristökeskuksen tehtävät

Suomen ympäristökeskuksen on sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:


3) osallistuttava ympäristönsuojelulain 222 §:ssä tarkoitettuun ympäristönsuojelun tietojärjestelmään talletettujen jätteitä koskevien tietojen laadunvarmistuksen kehittämiseen.

36 §
Alueellisen jätesuunnitelman sisältö

Jätelain 88 §:ssä tarkoitettuun alueelliseen jätesuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat suunnittelualuetta koskevat tiedot:

1) arvio alueella syntyneen ja käsitellyn yhdyskuntajätteen ja alueen jätehuollon kannalta keskeisten muiden jätteiden määristä ja niiden kehityksestä tulevaisuudessa;

2) kuvaus 1 kohdassa tarkoitettujen jätteiden keräys- ja käsittelyjärjestelyistä;

3) tärkeimmät alueella toiminnassa olevat jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelylaitokset ja tuotteiden uudelleenkäyttöä järjestävät laitokset ja yhteisöt;

4) alueella erityisiä jätehuolto-ongelmia aiheuttavat jätteet sekä sellaiset käytöstä poistetut kaatopaikat ja muut vastaavat käsittelypaikat, joista arvioidaan aiheutuvan merkittävää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

5) johtopäätökset voimassa olevan alueellisen jätesuunnitelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioinnista;

6) arvio 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen ja laitosten uudistustarpeesta, uusien käsittelylaitosten tarpeesta ja niissä käsiteltävien jätteiden määrästä sekä laitosten sijoittamisperiaatteet;

7) alueella toteutettaviksi suunnitellut toimet jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen ja jätteiden kierrätyksen ja muun käsittelyn edistämiseksi ottaen huomioon valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja esitetyt toimet;

8) muut toimet alueen jätehuollon kehittämiseksi, mukaan lukien toimet 4 kohdassa tarkoitettujen jätehuolto-ongelmien selvittämiseksi ja käsittelypaikkojen kunnostamiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2015. Sen 3 ja 9 §, 22 §:n 2 momentin 3 kohta, 23 §:n 3 kohta, 24 §:n 2 momentin 1 kohta ja liite 4 sekä liitteen 3 kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (32008L0098); EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3
Komission päätös 2014/955/EU (32014D0955); EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44

  Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Liite 4

JÄTELUETTELO: YLEISIMMÄT JÄTTEET SEKÄ VAARALLISET JÄTTEET

1. Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

1) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää CLP-asetuksen liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistetut kriteerit;

2) raskasmetalleilla kaikkia antimoni-, arseeni-, kadmium-, kromi(VI)-, kupari-, lyijy-, elohopea-, nikkeli-, seleeni-, telluuri-, tallium- ja tinayhdisteitä, mukaan luettuina nämä aineet metallisessa muodossa, jos ne luokitellaan vaarallisiksi aineiksi;

3) PCB:llä polykloorattuja bifenyylejä, polykloorattuja terfenyylejä, monometyylitetraklooridifenyylimetaania, monometyylidiklooridifenyylimetaania ja monometyylidibromidifenyylimetaania sekä seosta, jossa on mainittuja aineita yhteensä enemmän kuin 0,005 painoprosenttia;

4) siirtymämetalleilla skandium-, vanadiini-, mangaani-, koboltti-, kupari-, yttrium-, niobium-, hafnium-, volfram-, titaani-, kromi-, rauta-, nikkeli-, sinkki-, zirkonium-, molybdeeni- ja tantaaliyhdisteitä, mukaan luettuina nämä aineet metallisessa muodossa, jos ne luokitellaan vaarallisiksi aineiksi;

5) stabiloinnilla prosesseja, jotka muuttavat jätteen aineosien vaarallisuutta muuttaen siten vaarallisen jätteen vaarattomaksi jätteeksi;

6) kiinteytyksellä prosesseja, jotka muuttavat ainoastaan jätteen fysikaalista olomuotoa lisäaineiden avulla muuttamatta jätteen kemiallisia ominaisuuksia;

7) osittain stabiloituneilla jätteillä jätteitä, jotka sisältävät stabilointiprosessin jälkeen vaarallisia aineosia, jotka eivät ole täysin muuttuneet vaarattomiksi aineosiksi ja joita voi joutua ympäristöön lyhyen, keskipitkän tai pitkän ajan kuluessa.

2. Arviointi ja luokittelu

2.1. Jätteen vaaraominaisuuksien arviointi

Jätteiden vaaraominaisuuksia arvioitaessa on sovellettava komission asetuksessa N:o 1357/2014 vahvistettuja perusteita. Vaaraominaisuuksien HP 4, HP 6 ja HP 8 osalta arvioinnissa on sovellettava kyseisessä asetuksessa ilmoitettuja yksittäisten aineiden raja-arvoja. Jos aineen pitoisuus jätteessä on pienempi kuin sen raja-arvo, ainetta ei oteta huomioon kynnysarvoja koskevissa laskelmissa. Jos jätteen vaaraominaisuus on arvioitu testillä ja käyttämällä mainitussa asetuksessa ilmoitettuja vaarallisten aineiden pitoisuuksia, testin tulokset jäävät voimaan.

2.2. Jätteen luokitteleminen vaaralliseksi jätteeksi

Jäteluettelossa tähdellä (*) merkittyihin nimikkeisiin kuuluvat jätteet ovat vaarallisia jätteitä, jollei jätelain 7 tai 112 §:n nojalla yksittäistapauksessa toisin päätetä.

Sellaisiin jätteisiin, jotka voivat kuulua sekä vaarallisen että muun jätteen nimikkeeseen, sovelletaan seuraavaa:

a) Jäteluettelossa vaaralliseksi jätteeksi merkitty nimike, jossa on erityinen tai yleinen viittaus vaarallisiin aineisiin, liitetään jätteeseen ainoastaan, jos siinä on näitä vaarallisia aineita sellaisina pitoisuuksina, että jätteellä on yksi tai useampi vaaraominaisuuksista HP 1–HP 8 tai HP 10–HP 15, sellaisina kuin ne on lueteltu komission asetuksessa N:o 1357/2014. Vaaraominaisuuden HP 9 arviointi on tehtävä asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

b) Vaaraominaisuus voidaan arvioida selvittämällä aineen pitoisuus jätteessä komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisesti, tai jollei CLP-asetuksessa muuta yksilöidä, suorittamalla testi testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 440/2008 tai muiden kansainvälisesti tunnustettujen testimenetelmien ja ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon CLP-asetuksen 7 artikla eläimillä ja ihmisillä tehtävästä testauksesta.

c) Jätteet, jotka sisältävät polykloorattuja dibentso-para-dioksiineja ja dibentsofuraaneja (PCDD/PCDF), DDT:tä (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani), klordaania, heksakloorisykloheksaaneja (myös lindaani), dieldriiniä, endriiniä, heptaklooria, heksaklorobentseeniä, klooridekonia, aldriinia, pentaklooribentseeniä, mireksiä, toksafeeni, heksabromibifenyyliä tai PCB:tä yli pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä IV säädettyjen pitoisuusrajojen, on luokiteltava vaarallisiksi jätteiksi.

d) Komission asetuksessa N:o 1357/2014 määriteltyjä vaaraominaisuuksien pitoisuusrajoja ei sovelleta massiivisessa muodossa oleviin puhtaisiin metalliseoksiin (lejeerinkeihin), jotka eivät ole vaarallisten aineiden saastuttamia. Metalliseokset, jotka mainitaan erityisesti jäteluettelossa ja on merkitty tähdellä (*), luokitellaan kuitenkin vaarallisiksi jätteiksi.

e) Seuraavat CLP-asetuksen liitteeseen VI sisällytetyt huomautukset voidaan tarvittaessa ottaa huomioon määriteltäessä jätteiden vaaraominaisuuksia:

• 1.1.3.1. Aineiden tunnistetietoja, luokitusta ja merkintöjä koskevat huomautukset: Huomautukset B, D, F, J, L, M, P, Q, R ja U.

• 1.1.3.2. Seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat huomautukset: Huomautukset 1, 2, 3 ja 5.

f) Jätteen vaaraominaisuuksien edellä esitetyn arvioinnin perusteella jätteelle osoitetaan jäteluettelosta asianmukainen jätenimike.

3. Jäteluettelo

Luettelo koostuu kuusinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista jätenimikkeistä sekä kaksi- ja nelinumeroisilla tunnusnumeroilla varustetuista nimikeryhmäotsikoista. Jäte luokitellaan luettelon mukaisiin jätenimikkeisiin seuraavasti:

a) Jätteen alkuperää vastaava kuusinumeroisella tunnusnumerolla varustettu jätenimike, lukuun ottamatta numeroihin 99 päättyviä nimikkeitä, etsitään nimikeryhmistä 01—12 tai 17—20. Tiettyjen tuotantoyksiköiden toiminta voidaan joutua luokittelemaan useisiin eri nimikeryhmiin. Esimerkiksi autojen valmistuksessa syntyvä jäte voi prosessin eri vaiheiden perusteella kuulua nimikeryhmiin 12, 11 ja 08.

b) Jos nimikeryhmistä 01—12 tai 17—20 ei löydy asianmukaista nimikettä jätteen luokittelemiseksi, tutkitaan nimikeryhmät 13, 14 ja 15.

c) Jos mikään edellä mainituista nimikeryhmien nimikkeistä ei sovellu kyseiselle jätteelle, jäte luokitellaan nimikeryhmän 16 mukaisesti.

d) Jos jäte ei kuulu myöskään nimikeryhmään 16, käytetään a alakohdassa tarkoitetussa luettelon osassa olevaa tunnusnumeroa 99 (jätteet, joita ei ole mainittu muualla).

SISÄLLYS
01 Mineraalien tutkimisessa, hyödyntämisessä, louhinnassa sekä fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
02 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
03 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvät jätteet
04 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet
05 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet
06 Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet
07 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet
08 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
09 Valokuvateollisuuden jätteet
10 Termisissä prosesseissa syntyvät jätteet
11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydrometallurgiassa syntyvät jätteet.
12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet
13 Öljyjätteet ja polttonestejätteet (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiin 05, 12 ja 19 kuuluvia öljyjätteitä ja polttonestejätteitä)
14 Orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden ja ponnekaasujen jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08)
15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla
16 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa
17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina)
18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)
19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet
20 Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina
01 MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHINNASSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
01 01 mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
01 01 01 metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
01 01 02 muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet
01 03 metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
01 03 04* sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat
01 03 05* muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita
01 03 06 muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat
01 03 07* muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
01 03 08 muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet
01 03 09 muu kuin nimikkeessä 01 03 10 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju
01 03 10* muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punalieju, joka sisältää vaarallisia aineita
01 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
01 04 muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
01 04 07* muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
01 04 08 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske
01 04 09 hiekka- ja savijätteet
01 04 10 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet
01 04 11 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet
01 04 12 muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet
01 04 13 muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet
01 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
01 05 porauslietteet ja muut porausjätteet
01 05 04 makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet
01 05 05* öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet
01 05 06* porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
01 05 07 muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja -jätteet
01 05 08 muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -jätteet
01 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, METSÄTALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET
02 01 maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet
02 01 01 pesu- ja puhdistuslietteet
02 01 02 eläinkudosjätteet
02 01 03 kasvijätteet
02 01 04 muovijätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01)
02 01 06 eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan luettuna) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet
02 01 07 metsätalouden jätteet
02 01 08* maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
02 01 09 muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet
02 01 10 metallijätteet
02 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 02 lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet
02 02 02 eläinkudosjätteet
02 02 03 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 02 04 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 03 hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet;
02 03 01 pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet
02 03 02 säilöntäainejätteet
02 03 03 liuotinuuton jätteet
02 03 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 03 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 04 sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet
02 04 01 sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines
02 04 02 kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia
02 04 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 05 maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet
02 05 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 05 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 06 leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet
02 06 01 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 06 02 säilöntäainejätteet
02 06 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
02 07 jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)
02 07 01 raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
02 07 02 alkoholin tislausjätteet
02 07 03 kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
02 07 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet
02 07 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
02 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
03 PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET
03 01 puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet
03 01 01 kuori- ja korkkijätteet
03 01 04* sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri), jotka sisältävät vaarallisia aineita
03 01 05 muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri)
03 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
03 02 puunsuojauksessa syntyvät jätteet
03 02 01* halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit
03 02 02* klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit
03 02 03* organometalliset puunsuojakemikaalit
03 02 04* epäorgaaniset puunsuojakemikaalit
03 02 05* muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
03 02 99 puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla
03 03 massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet
03 03 01 kuori- ja puujätteet
03 03 02 soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)
03 03 05 keräyspaperin siistauslietteet
03 03 07 keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet
03 03 08 kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet
03 03 09 meesajäte
03 03 10 mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet
03 03 11 muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
03 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
04 NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET
04 01 nahka- ja turkisteollisuuden jätteet
04 01 01 lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet
04 01 02 kalkitusjätteet
04 01 03* rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia
04 01 04 kromia sisältävät parkitsemisliuokset
04 01 05 parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia
04 01 06 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia
04 01 07 erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia
04 01 08 kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly)
04 01 09 muokkaus- ja viimeistelyjätteet
04 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
04 02 tekstiiliteollisuuden jätteet
04 02 09 komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)
04 02 10 luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha)
04 02 14* orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet
04 02 15 muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet
04 02 16* vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit
04 02 17 muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit
04 02 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
04 02 20 muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
04 02 21 käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet
04 02 22 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet
04 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
05 01 öljynjalostuksen jätteet
05 01 02* suolanpoistolietteet
05 01 03* säiliöiden pohjalietteet
05 01 04* happamat alkyylilietteet
05 01 05* vuotanut öljy
05 01 06* jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet
05 01 07* happotervat
05 01 08* muut tervat
05 01 09* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
05 01 10 muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
05 01 11* emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet
05 01 12* happoja sisältävä öljy
05 01 13 kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet
05 01 14 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet
05 01 15* käytetyt suodatussavet
05 01 16 öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte
05 01 17 bitumi
05 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 06 hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet
05 06 01* happotervat
05 06 03* muut tervat
05 06 04 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet
05 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
05 07 maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet
05 07 01* elohopeaa sisältävät jätteet
05 07 02 rikkiä sisältävät jätteet
05 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET
06 01 happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
06 01 01* rikkihappo ja rikkihapoke
06 01 02* suolahappo
06 01 03* fluorivetyhappo
06 01 04* fosforihappo ja fosforihapoke
06 01 05* typpihappo ja typpihapoke
06 01 06* muut hapot
06 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 02 emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
06 02 01* kalsiumhydroksidi
06 02 03* ammoniumhydroksidi
06 02 04* natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi
06 02 05* muut emäkset
06 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 03 suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
06 03 11* kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja
06 03 13* kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja
06 03 14 muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset
06 03 15* metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja
06 03 16 muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit
06 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 04 muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet
06 04 03* arseenia sisältävät jätteet
06 04 04* elohopeaa sisältävät jätteet
06 04 05* muita raskasmetalleja sisältävät jätteet
06 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
06 05 02* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
06 05 03 muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
06 06 rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet
06 06 02* vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet
06 06 03 muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet
06 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 07 halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet
06 07 01* jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia
06 07 02* kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili
06 07 03* elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet
06 07 04* liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo
06 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 08 piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
06 08 02* vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet
06 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 09 fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet
06 09 02 fosforia sisältävä kuona
06 09 03* kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia
06 09 04 muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
06 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 10 typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
06 10 02* vaarallisia aineita sisältävät jätteet
06 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 11 epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät jätteet
06 11 01 titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
06 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 13 sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
06 13 01* epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit
06 13 02* käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)
06 13 03 nokimusta
06 13 04* asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet
06 13 05* noki
06 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET
07 01 orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 01 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 01 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 01 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 01 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 01 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 01 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 01 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 01 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 01 12 muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 02 muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 02 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 02 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 02 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 02 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 02 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 02 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 02 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 02 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 02 12 muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 02 13 muovijätteet
07 02 14* lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 02 15 muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet
07 02 16* vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet 
07 02 17 muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet
07 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 03 orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11)
07 03 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 03 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 03 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 03 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 03 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 03 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 03 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 03 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 03 12 muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 04 orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 04 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 04 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 04 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 04 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 04 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 04 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 04 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 04 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 04 12 muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 04 13* kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 05 lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 05 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 05 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 05 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 05 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 05 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 05 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 05 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 05 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 05 12 muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 05 13* kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 05 14 muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet
07 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 06 rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 06 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 06 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 06 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 06 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 06 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 06 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 06 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 06 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 06 12 muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
07 07 hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
07 07 01* vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset
07 07 03* orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 07 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset
07 07 07* halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 07 08* muut tislaus- ja reaktiojäännökset
07 07 09* halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 07 10* muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet
07 07 11* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 07 12 muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
07 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN JA LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
08 01 maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet
08 01 11* maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 12 muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet
08 01 13* maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 14 muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet
08 01 15* maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 16 muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet
08 01 17* maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 18 muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet
08 01 19* maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 01 20 muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot
08 01 21* maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet
08 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 02 muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
08 02 01 jauhemaisten pinnoitteiden jätteet
08 02 02 keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet
08 02 03 keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot
08 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 03 painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
08 03 07 painoväriä sisältävät vesipitoiset lietteet
08 03 08 painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet
08 03 12* painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 03 13 muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet
08 03 14* painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 03 15 muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet
08 03 16* etsausliuosten jätteet
08 03 17* värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
08 03 18 muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet
08 03 19* dispersioöljy
08 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 04 liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet
08 04 09* liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 04 10 muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet
08 04 11* liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 04 12 muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet
08 04 13* liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 04 14 muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet
08 04 15* liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
08 04 16 muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet
08 04 17* hartsiöljy
08 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
08 05 jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08
08 05 01* isosyanaattijätteet
09 VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET
09 01 valokuvateollisuuden jätteet
09 01 01* vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset
09 01 02* vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle
09 01 03* liuotinpohjaiset kehiteliuokset
09 01 04* kiinniteliuokset
09 01 05* valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset
09 01 06* valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät hopeaa
09 01 07 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä
09 01 08 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa eivätkä hopeayhdisteitä
09 01 10 kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa
09 01 11* kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu paristo
09 01 12 muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo
09 01 13* muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet
09 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET
10 01 voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)
10 01 01 pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua kattilatuhkaa)
10 01 02 hiilen poltossa syntyvä lentotuhka
10 01 03 turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka
10 01 04* öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka
10 01 05 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet
10 01 09* rikkihappo
10 01 13* polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka
10 01 14* rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 15 muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
10 01 16* rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita
10 01 17 muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka
10 01 18* kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 19 muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
10 01 20* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 21 muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
10 01 22* kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 01 23 muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet
10 01 24 leijupetihiekka
10 01 25 hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet
10 01 26 jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 02 rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet
10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet
10 02 02 käsittelemättömät kuonat
10 02 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 02 08 muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 02 10 hehkuhilse
10 02 11* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 02 12 muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 02 13* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 02 14 muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 02 15 muut lietteet ja suodatuskakut
10 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 03 alumiinin pyrometallurgiajätteet
10 03 02 anodijätteet
10 03 04* primäärituotannossa syntyvät kuonat
10 03 05 alumiinioksidijätteet
10 03 08* sekundäärituotannon suolakuonat
10 03 09* sekundäärituotannon mustakuonat
10 03 15* skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja
10 03 16 muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet
10 03 17* anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet
10 03 18 muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet
10 03 19* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 20 muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
10 03 21* muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 22 muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna)
10 03 23* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 24 muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 03 25* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 26 muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 03 27* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 03 28 muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 03 29* suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 03 30 muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet
10 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 04 lyijyn pyrometallurgiajätteet
10 04 01* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat
10 04 02* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet
10 04 03* kalsiumarsenaatti
10 04 04* savukaasujen suodatuspölyt
10 04 05* muut hienojakeet ja pölyt
10 04 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 04 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 04 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 04 10 muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 05 sinkin pyrometallurgiajätteet
10 05 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat
10 05 03* savukaasujen suodatuspölyt
10 05 04 muut hienojakeet ja pölyt
10 05 05* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 05 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 05 08* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 05 09 muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 05 10* kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja
10 05 11 muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet
10 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 06 kuparin pyrometallurgiajätteet
10 06 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat
10 06 02 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet
10 06 03* savukaasujen suodatuspölyt
10 06 04 muut hienojakeet ja pölyt
10 06 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 06 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 06 09* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 06 10 muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 07 hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet
10 07 01 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat
10 07 02 primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet
10 07 03 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 07 04 muut hienojakeet ja pölyt
10 07 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 07 07* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 07 08 muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 08 muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet
10 08 04 hienojakeet ja pölyt
10 08 08* primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona
10 08 09 muut kuonat
10 08 10* kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja
10 08 11 muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet
10 08 12* anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet
10 08 13 muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet
10 08 14 anodijätteet
10 08 15* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 08 16 muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
10 08 17* savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 08 18 muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 08 19* jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet
10 08 20 muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet
10 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 09 rautametallien valimojätteet
10 09 03 valimouunien kuona
10 09 05* käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 06 muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit
10 09 07* käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 08 muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit
10 09 09* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 10 muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
10 09 11* muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 12 muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet
10 09 13* sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 09 14 muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet
10 09 15* halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita
10 09 16 muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste
10 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 10 ei-rautametallien valimojätteet
10 10 03 valimouunien kuonat
10 10 05* käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 06 muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit
10 10 07* käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 08 muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit
10 10 09* savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 10 muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt
10 10 11* muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 12 muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet
10 10 13* sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 10 14 muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet
10 10 15* halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita
10 10 16 muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste
10 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 11 lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 11 03 lasipohjaisten kuitumateriaalien jätteet
10 11 05 hienojakeet ja pölyt
10 11 09* polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 11 10 muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 11 11* lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja
10 11 12 muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet
10 11 13* lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita
10 11 14 muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete
10 11 15* savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 11 16 muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 11 17* savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 11 18 muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 11 19* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 11 20 muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet
10 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 12 keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 12 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 12 03 hienojakeet ja pölyt
10 12 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 12 06 käytöstä poistetut muotit
10 12 08 keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu)
10 12 09* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 12 10 muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 12 11* lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja
10 12 12 muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet
10 12 13 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete
10 12 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 13 sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet
10 13 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 13 04 kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet
10 13 06 hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13)
10 13 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut
10 13 09* asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia
10 13 10 muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet
10 13 11 muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet
10 13 12* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
10 13 13 muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
10 13 14 betonijäte ja betoniliete
10 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 14 krematorioissa syntyvät jätteet
10 14 01* kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa
11 METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET
11 01 metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet
11 01 05* peittaushapot
11 01 06* hapot, joita ei ole mainittu muualla
11 01 07* peittausemäkset
11 01 08* fosfatointilietteet
11 01 09* lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 10 muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut
11 01 11* vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 12 muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet
11 01 13* rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 14 muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet
11 01 15* membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 16* kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit
11 01 98* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
11 02 ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet
11 02 02* sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (jarosiitti ja götiitti mukaan luettuina)
11 02 03 elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet
11 02 05* kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 02 06 muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet
11 02 07* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
11 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
11 03 karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet
11 03 01* syanidia sisältävät jätteet
11 03 02* muut jätteet
11 05 kuumaupotuksessa syntyvät jätteet
11 05 01 kovasinkki
11 05 02 sinkkituhka
11 05 03* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
11 05 04* käytetyt sulatteet
11 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
12 METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
12 01 metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet
12 01 01 rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet
12 01 02 rautametallien pölyt ja hienojakeet
12 01 03 ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet
12 01 04 ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet
12 01 05 muovilastut ja muovien muovausjätteet
12 01 06* mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)
12 01 07* mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)
12 01 08* työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja
12 01 09* työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja
12 01 10* synteettiset työstö-öljyt
12 01 12* käytetyt vahat ja rasvat
12 01 13 hitsausjätteet
12 01 14* työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
12 01 15 muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet
12 01 16* suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
12 01 17 muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet
12 01 18* metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä
12 01 19* helposti biohajoava työstö-öljy
12 01 20* käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
12 01 21 muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet
12 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
12 03 jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11)
12 03 01* vesipitoiset pesunesteet
12 03 02* höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet
13 ÖLJYJÄTTEET JA POLTTONESTEJÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA RUOKAÖLJYJÄ JA NIMIKERYHMIIN 05, 12 JA 19 KUULUVIA ÖLJYJÄTTEITÄ JA POLTTONESTEJÄTTEITÄ)
13 01 hydrauliöljyjätteet
13 01 01* PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt
13 01 04* klooratut emulsiot
13 01 05* klooraamattomat emulsiot
13 01 09* mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt
13 01 10* mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt
13 01 11* synteettiset hydrauliöljyt
13 01 12* helposti biohajoavat hydrauliöljyt
13 01 13* muut hydrauliöljyt
13 02 moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet
13 02 04* mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 02 05* mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 02 06* synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 02 07* helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 02 08* muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
13 03 eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet
13 03 01* PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 06* muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 07* mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 08* synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 09* helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 03 10* muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt
13 04 pilssivedet
13 04 01* sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet
13 04 02* satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet
13 04 03* muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet
13 05 öljynerottimien jätteet
13 05 01* hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet
13 05 02* öljynerottimien lietteet
13 05 03* keräilyaltaan lietteet
13 05 06* öljynerottimien öljy
13 05 07* öljynerottimien öljyinen vesi
13 05 08* hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset
13 07 polttonestejätteet
13 07 01* polttoöljy ja dieselöljy
13 07 02* bensiini
13 07 03* muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)
13 08 öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla
13 08 01* suolanpoiston lietteet tai emulsiot
13 08 02* muut emulsiot
13 08 99* jätteet, joita ei ole mainittu muualla
14 ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JÄÄHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAASUJEN JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA NIMIKERYHMIÄ 07 JA 08)
14 06 orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden sekä aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasujen jätteet
14 06 01* kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet
14 06 02* muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset
14 06 03* muut liuottimet ja liuotinseokset
14 06 04* lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia
14 06 05* lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia
15 PAKKAUSJÄTTEET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA
15 01 pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskuntien erilliskerätty pakkausjäte)
15 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset
15 01 02 muovipakkaukset
15 01 03 puupakkaukset
15 01 04 metallipakkaukset
15 01 05 komposiittipakkaukset
15 01 06 sekalaiset pakkaukset
15 01 07 lasipakkaukset
15 01 09 tekstiilipakkaukset
15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia
15 01 11* metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia), tyhjät painepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina
15 02 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet
15 02 02* absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
15 02 03 muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet
16 JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA
16 01 romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08)
16 01 03 loppuun käytetyt renkaat
16 01 04* romuajoneuvot
16 01 06 romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia
16 01 07* öljysuodattimet
16 01 08* elohopeaa sisältävät osat
16 01 09* PCB:tä sisältävät osat
16 01 10* räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt)
16 01 11* asbestia sisältävät jarrupalat
16 01 12 muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat
16 01 13* jarrunesteet
16 01 14* jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 01 15 muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet
16 01 16 nesteytetyn kaasun säiliöt
16 01 17 rautametalli
16 01 18 ei-rautametalli
16 01 19 muovi
16 01 20 lasi
16 01 21* muut kuin nimikkeissä 16 01 07—16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset osat
16 01 22 osat, joita ei ole mainittu muualla
16 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
16 02 sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja muiden laitteiden jätteet
16 02 09* PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit
16 02 10* muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 11* kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 12* asbestia vapaana sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 13* muut kuin nimikkeissä 16 02 09—16 02 12 mainitut, vaarallisia osia1 sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 14 muut kuin nimikkeissä 16 02 09—16 02 13 mainitut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
16 02 15* sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut vaaralliset osat
16 02 16 muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut osat
16 02 97* muut laitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia
16 02 98 muut kuin nimikkeessä 16 02 97 tarkoitetut muut laitteet
16 03 epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet
16 03 03* epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 03 04 muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet
16 03 05* orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 03 06 muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet
16 03 07* metallinen elohopea
16 04 räjähdysainejätteet
16 04 01* ammusjätteet
16 04 02* ilotulitusjätteet
16 04 03* muut räjähdysainejätteet
16 05 painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit
16 05 04* painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 05 05 muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut
16 05 06* laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina
16 05 07* käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
16 05 08* käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
16 05 09 muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit
16 06 paristot ja akut
16 06 01* lyijyakut
16 06 02* nikkelikadmiumakut
16 06 03* elohopeaa sisältävät paristot
16 06 04 alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03)
16 06 05 muut paristot ja akut
16 06 06* erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit
16 07 kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13)
16 07 08* öljyä sisältävät jätteet
16 07 09* jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita
16 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
16 08 käytetyt katalyytit (katalysaattorit mukaan luettuina)
16 08 01 käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)
16 08 02* käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirtymämetalliyhdisteitä
16 08 03 käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla
16 08 04 nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)
16 08 05* käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa
16 08 06* katalyytteinä käytetyt nesteet
16 08 07* käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
16 09 hapettavat aineet
16 09 01* permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti
16 09 02* kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti
16 09 03* peroksidit, kuten vetyperoksidi
16 09 04* hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla
16 10 vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa
16 10 01* vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 10 02 muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet
16 10 03* vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 10 04 muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit
16 11 vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet
16 11 01* metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 11 02 muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet
16 11 03* muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 11 04 muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät muut vuoraukset ja tulenkestävät aineet
16 11 05* muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
16 11 06 muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet
17 RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA)
17 01 betoni, tiilet, laatat ja keramiikka
17 01 01 betoni
17 01 02 tiilet
17 01 03 laatat ja keramiikka
17 01 06* betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 01 07 muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset
17 02 puu, lasi ja muovit
17 02 01 puu
17 02 02 lasi
17 02 03 muovi
17 02 04* lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia
17 03 bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet
17 03 01* kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset
17 03 02 muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset
17 03 03* kivihiiliterva ja -tervatuotteet
17 04 metallit, niiden seokset (lejeeringit) mukaan luettuina
17 04 01 kupari, pronssi, messinki
17 04 02 alumiini
17 04 03 lyijy
17 04 04 sinkki
17 04 05 rauta ja teräs
17 04 06 tina
17 04 07 sekalaiset metallit
17 04 09* metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
17 04 10* öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit
17 04 11 muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit
17 05 maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat
17 05 03* maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 05 04 muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset
17 05 05* ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 05 06 muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat
17 05 07* ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 05 08 muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet
17 06 eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet
17 06 01* asbestia sisältävät eristysaineet
17 06 03* muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
17 06 04 muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet
17 06 05* asbestia sisältävät rakennusaineet
17 08 kipsipohjaiset rakennusaineet
17 08 01* kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia
17 08 02 muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet
17 09 muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet
17 09 01* rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa
17 09 02* rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat)
17 09 03* muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 09 04 muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet
18 IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA KEITTIÖ- JA RAVINTOLAJÄTTEITÄ, JOTKA EIVÄT OLE SYNTYNEET VÄLITTÖMÄSSÄ HOITOTOIMINNASSA)
18 01 synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet
18 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)
18 01 02 ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)
18 01 03* jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
18 01 04 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)
18 01 06* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
18 01 07 muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit
18 01 08* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit
18 01 09* muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet
18 01 10* hammashoidon amalgaamijätteet
18 02 eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet
18 02 01 viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02)
18 02 02* jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
18 02 03 jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi
18 02 05* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä
18 02 06 muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit
18 02 07* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit
18 02 08* muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet
19 JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET
19 01 jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet
19 01 02 pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet
19 01 05* kaasujen käsittelyssä syntyvät suodatuskakut
19 01 06* kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet
19 01 07* kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet
19 01 10* savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili
19 01 11* pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 01 12 muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona
19 01 13* lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita
19 01 14 muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka
19 01 15* kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita
19 01 16 muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka
19 01 17* pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 01 18 muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet
19 01 19 leijupetihiekka
19 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 02 jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet
19 02 03 sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä
19 02 04* sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista
19 02 05* fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 02 06 muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet
19 02 07* öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit
19 02 08* palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 02 09* palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 02 10 muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet
19 02 11* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 03 stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet
19 03 04* vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain stabiloitu, lukuun ottamatta nimikettä 19 03 08
19 03 05 muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet
19 03 06* vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty
19 03 07 muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet
19 03 08* osittain stabiloitu elohopea
19 04 lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet
19 04 01 lasitetut jätteet
19 04 02* lentotuhka ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet
19 04 03* lasittumaton kiinteä faasi
19 04 04 lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet
19 05 kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
19 05 01 yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa
19 05 02 eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa
19 05 03 komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia
19 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 06 jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet
19 06 03 yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
19 06 04 yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
19 06 05 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
19 06 06 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
19 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 07 kaatopaikan suotovedet
19 07 02* kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 07 03 muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet
19 08 jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 08 01 välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet
19 08 02 hiekanerotuksessa syntyvät jätteet
19 08 05 asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
19 08 06* kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit
19 08 07* ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet
19 08 08* membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja
19 08 09 öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljyjä ja ravintorasvoja
19 08 10* muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset
19 08 11* teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 08 12 muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet
19 08 13* teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 08 14 muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet
19 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 09 ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet
19 09 01 esisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet
19 09 02 selkeytyksessä syntyvät lietteet
19 09 03 veden pehmennyksessä syntyvät lietteet
19 09 04 käytetty aktiivihiili
19 09 05 kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit
19 09 06 ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet
19 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 10 metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet
19 10 01 rauta- ja teräsjätteet
19 10 02 ei-rautametallijätteet
19 10 03* metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 10 04 muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly
19 10 05* muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 10 06 muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet
19 11 öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet
19 11 01* käytetyt suodatussavet
19 11 02* happotervat
19 11 03* vesipitoiset nestemäiset jätteet
19 11 04* emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet
19 11 05* jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 11 06 muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet
19 11 07* savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
19 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 12 jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla
19 12 01 paperi ja kartonki
19 12 02 rautametalli
19 12 03 ei-rautametalli
19 12 04 muovi ja kumi
19 12 05 lasi
19 12 06* puu, joka sisältää vaarallisia aineita
19 12 07 muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu
19 12 08 tekstiilit
19 12 09 mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset)
19 12 10 palava jäte (jäteperäiset polttoaineet)
19 12 11* muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 12 12 muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)
19 13 maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet
19 13 01* maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 13 02 muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet
19 13 03* maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 13 04 muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet
19 13 05* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 13 06 muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet
19 13 07* pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
19 13 08 muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit
20 YHDYSKUNTAJÄTTEET (ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA
20 01 yksilöidyt jätelajit (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01)
20 01 01 paperi ja kartonki
20 01 02 lasi
20 01 08 biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet
20 01 10 vaatteet
20 01 11 tekstiilit
20 01 13* liuottimet
20 01 14* hapot
20 01 15* emäkset
20 01 17* valokuvauskemikaalit
20 01 19* torjunta-aineet
20 01 21* loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet
20 01 23* kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
20 01 25 ruokaöljyt ja ravintorasvat
20 01 26* muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat
20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita
20 01 28 muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit
20 01 29* pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
20 01 30 muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet
20 01 31* sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit
20 01 32* muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet
20 01 33* nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja
20 01 34 muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut
20 01 35* muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vaarallisia osia2
20 01 36 muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet
20 01 37* puu, joka sisältää vaarallisia aineita
20 01 38 muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu
20 01 39 muovit
20 01 40 metallit
20 01 41 nuohouksessa syntyvät jätteet
20 01 99 jätelajit, joita ei ole mainittu muualla
20 02 puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina
20 02 01 biohajoavat jätteet
20 02 02 maa- ja kiviainekset
20 02 03 muut biohajoamattomat jätteet
20 03 muut yhdyskuntajätteet
20 03 01 sekalaiset yhdyskuntajätteet
20 03 02 torikaupassa syntyvät jätteet
20 03 03 katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
20 03 04 sakokaivolietteet
20 03 06 viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet
20 03 07 suurikokoiset esineet
20 03 99 yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla

1 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia.

2 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisiin osiin voi kuulua esimerkiksi paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.