72/2015

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) 3 §, 4 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 7 §:n 3 momentti, 10 ja 14 §, 15 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 22 §, 24 §:n 2 momentti, 30 §:n 1 momentti sekä 34 ja 38 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 10 § sekä 17 §:n 1 momentti osaksi laissa 369/2014, 4 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 369/2014, 7 §:n 3 momentti sekä 34 ja 38 § laissa 1320/2009, ja

lisätään lakiin uusi 9 a—9 d § seuraavasti:

3 §
Taksinkuljettajan ajolupa

Osoitukseksi 2 §:ssä tarkoitetusta ammattipätevyydestä myönnetään hakemuksesta taksinkuljettajan ajolupa.

Oikeus taksinkuljettajana toimimiseen alkaa kun ajolupa luovutetaan hakijalle.

4 §
Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on Suomessa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) saatu auton kuljettamiseen oikeuttava B-luokan ajo-oikeus, joka on ollut hakijalla vähintään yhden vuoden ajan ja, että:

1) hakija on saanut harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen mikäli näiden vaiheiden suorittaminen sisältyy pakollisena kuljettajaopetukseen;


7 §
Koe

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kokeen järjestämisestä ja valvonnasta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää Liikenteen turvallisuusviraston toiminnasta tässä pykälässä tarkoitettujen palvelujen järjestäjänä.

9 a §
Ajolupatehtävien hoitaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää taksinkuljettajan ajoluvan ja päättää ajoluvan voimassaolon jatkamisesta. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa myös ajoluvan kaksoiskappaleen ja väliaikaisen ajoluvan sekä päättää ajoluvan peruuttamisesta kokonaan.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa taksinkuljettajan ajoluvan valmistamisesta.

Poliisi päättää ajoluvan peruuttamisesta määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi. Poliisi vastaa myös ajoluvan haltijan ajoterveydentilan ja ajokyvyn valvonnasta ja voi siihen liittyen päättää tästä valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä siten kuin tässä laissa säädetään.

9 b §
Ajolupatehtävien hoitaminen palvelutehtävänä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hankkia 9 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisessa tarvittavia palveluja Suomessa toimivilta yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuottajilta. Edellä 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettu palvelutehtävä voi sisältää hakemusasiakirjojen vastaanottamisen ja niiden tietojen kirjaamisen rekisteriin, joita hakemuksen käsittely edellyttää, lupamenettelyyn liittyvän neuvonnan ja tietojen välittämisen hakijalle, haetun ajoluvan luovuttamisen, jollei sitä postiteta hakijalle, viranomaiselle palautettavan ajoluvan vastaanottamisen sekä muut vastaavat hakemusmenettelyyn liittyvät tehtävät. Edellä 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa ei sovelleta alihankintaa koskevia säännöksiä ja tehtävät on hoidettava Suomessa.

Palvelujen hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) alihankintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Edellä 1 momentissa säädetyt tehtävät voidaan yhdistää muuhun Liikenteen turvallisuusviraston hankkimaan palveluun.

Palvelun tuottajan on oltava luotettava ja tällä on oltava tehtävän hoitamisen edellyttämä henkilöstö sekä muut tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet ja valmiudet huolehtia tehtävän edellyttämästä tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta.

Liikenteen turvallisuusviraston on sovittava palvelun tuottajan kanssa palvelutehtävän laajuudesta ja sen hoitamiseen liittyvistä vaatimuksista niin, että rekisterinpitäjän vastuut henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta toteutuvat myös palvelun tuottajan toiminnassa ja että hyvän hallinnon vaatimukset muutenkin toteutuvat. Palvelun tuottajan kanssa tehtävästä sopimuksesta 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa on voimassa, mitä ajokorttilaissa säädetään sopimuksesta, joka koskee eräiden lupatehtävien hoitamista palvelutehtävänä. Liikenteen turvallisuusviraston on valvottava palvelun tuottajien toimintaa ja sillä on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan tässä pykälässä tarkoitettua palvelutoimintaa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa. Palvelun tuottajan on annettava valvonnassa tarvittavat tiedot ja järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että valvonta ja tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti.

Tässä pykälässä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoidettaessa noudatettavista hyvän hallinnon periaatteista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), henkilötietolaissa (523/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003). Palvelun tuottajaan ja tämän palveluksessa olevaan sovelletaan näitä tehtäviä hoidettaessa rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

9 c §
Ajolupaa koskevan hakemusasian vireille saattaminen

Taksinkuljettajan ajolupaa koskeva hakemus voidaan toimittaa sähköisesti tai Liikenteen turvallisuusviraston osoittamalle palveluntuottajalle.

Jos ajolupahakemukseen liitettävässä lääkärinlausunnossa on terveys- ja toimintakykyvaatimusten täyttymistä koskevan merkinnän lisäksi muu hakijan terveydentilaa kuvaava tieto, liite voidaan palvelun tuottajalle luovuttamisen sijaan toimittaa Liikenteen turvallisuusvirastoon sen jälkeen kun hakemus on laitettu vireille.

9 d §
Palvelun tuottajan luotettavuuden arviointi

Palvelun tuottajaa ei voida pitää 9 b §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla luotettavana, jos palvelun tuottaja, tai yhtiömuodossa toimivan palvelun tuottajan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai avoimessa yhtiössä yhtiömies, taikka muussa määräävässä asemassa oleva henkilö on toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton hoitamaan 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettua tehtävää. Palvelun tuottajaa ei ainakaan voida pitää luotettavana, jos edellä mainittu henkilö on lainvoiman saaneella tuomiolla tuomittu viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen vakavasta, työsuhdetta, elinkeinon harjoittamista, kirjanpitoa, velkasuhdetta, liikenteen harjoittamista, kuljettajantutkintotoimintaa, ajoneuvojen rekisteröintiä tai katsastusta koskevien taikka muita liikenneturvallisuutta koskevien säännösten tai määräysten rikkomisesta ja teon on katsottava osoittavan henkilön olevan ilmeisen sopimaton hoitamaan edellä tarkoitettua tehtävää.

Palvelun tuottaja vastaa siitä, että palveluksessaan olevilla on tieto 9 b §:n 3 momentissa tarkoitettujen lupatehtävien hoitamiseen liittyvistä vaatimuksista ja vastuista ja kyky toimia sen mukaisesti sekä siitä, että he ovat siten luotettavia kuin tässä tarkoitettujen lupatehtävien hoitamiseen vaaditaan.

Viranomaisen oikeudesta saada rikosrekisteritietoja luotettavuuden arvioimiseksi säädetään rikosrekisterilaissa (770/1993).

10 §
Ajoluvan myöntäminen

Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi tai, jos hakija on täyttänyt 68 vuotta, kahdeksi vuodeksi.

Ajolupaan voidaan liittää taksin kuljettamista tai luvansaajan velvollisuuksia koskevia ehtoja. Hakija voidaan määrätä toimittamaan todistus uudesta kuljettajantutkinnosta, jos se on esitetyn lääkärinlausunnon tai muutoin lupaviranomaisen tietoon tulleen syyn johdosta tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi.

Ajolupaan merkitään auton asemapaikka tai ne asemapaikat, joita vastaava paikallistuntemus kuljettajalla on. Jos kuljettajalle aikaisemmin annettu taksinkuljettajan ajolupa on voimassa, hänen on annettava se lupaviranomaiselle, kun uusi lupa luovutetaan. Ajoluvan hakemisesta, myöntämisestä ja myöntämiseen liittyvästä menettelystä annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Hakijalle voidaan antaa väliaikainen ajolupa, joka on voimassa yhden kuukauden, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämisen edellytykset. Väliaikainen ajolupa voidaan antaa myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ajoja varten lupaviranomaisen mainitun momentin nojalla asettamaksi määräajaksi. Väliaikainen ajolupa annetaan Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella. Mitä muutoin säädetään ajoluvasta, koskee myös väliaikaista ajolupaa.

Ajolupa voidaan toimittaa hakijalle postitse, jolloin toimittamiseen sovelletaan mitä ajokorttilaissa säädetään ajokortin toimittamisesta hakijalle postitse.

14 §
Ajoluvan kelpoisuusalueen laajentaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta laajentaa ajoluvan kelpoisuuden uuteen asemapaikkaan, jos ajoluvan haltija osoittaa 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun paikallistuntemuksen tämän asemapaikan osalta. Ajolupa annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan hakijalla ennestään olevan ajoluvan kanssa, jollei samalla haeta ajoluvan uudistamista. Laajennetun ajoluvan hakemisesta annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

15 §
Perusteet ajoluvan peruuttamiselle

Ajolupa on peruutettava, jos luvan haltija:

1) ei enää täytä ajoluvan myöntämisen edellytyksiä;

2) ei noudata asetettuja lupaehtoja;

3) ei noudata säännöksiin tai erilliseen määräykseen perustuvaa velvollisuuttaan toimittaa tässä laissa tarkoitettu lausunto terveydentilastaan tai todistus ajokyvystään; tai

4) itse pyytää luvan peruuttamista.


17 §
Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi

Ajolupa peruutetaan toistaiseksi, jos luvan haltija:

1) määrätään ajokieltoon toistaiseksi;

2) ei enää täytä ajoluvan terveysvaatimuksia; tai

3) ei ole asetetussa määräajassa toimittanut todistusta 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta taksinkuljettajan kokeen tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusta paikallistuntemuskokeen suorittamisesta hyväksytysti taikka muuta selvitystä, jonka lupaviranomainen tai poliisi on tämän lain nojalla määrännyt esitettäväksi.


22 §
Varoituksen käyttö ajolupaseuraamuksena

Poliisi voi antaa varoituksen ajoluvan määräaikaisen peruuttamisen asemesta, jos ajoluvan peruuttamista on pidettävä kohtuuttomana seuraamuksena, eikä teon ole katsottava osoittavan piittaamattomuutta taksinkuljettajan vastuista ja velvollisuuksista tai yleensä säännösten ja määräysten noudattamisesta taikka hänelle aiemmin määrätyistä seuraamuksista.

24 §
Ajoluvan kaksoiskappale

Jos kadonnut ajolupa myöhemmin löytyy, se on luovutettava Liikenteen turvallisuusvirastolle.

30 §
Koulutusluvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi antaa koulutusluvan haltijalle kirjallisen varoituksen, jos koulutusta koskevia säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja rikotaan, taikka opetusta ei hoideta asianmukaisesti.


34 §
Koe- ja valvontatehtävien hoitaminen palvelutehtävänä

Liikenteen turvallisuusvirasto voi järjestää 7 §:ssä tarkoitetun taksinkuljettajan kokeen vastaanottamisen ja valvonnan sekä 31 §:ssä tarkoitetun koulutusluvan haltijoiden valvonnan kuljettajantutkintotoiminnan yhteydessä tai siitä erillään hoidettavaksi hankkimalla tarvittavat palvelut yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuottajilta noudattaen mitä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) säädetään kuljettajantutkintotoiminnan hoitamisesta palvelutehtävänä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhdistää 33 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamisen sekä tietojen rekisteriin tallettamisen 1 momentissa tarkoitetun kokeen vastaanottamista ja valvontaa koskevaan tehtävään hankkimalla tarvittavat palvelut siten kuin mainitussa pykälässä säädetään.

Palvelujen hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) alihankintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä ei voida hoitaa alihankkijaa käyttäen.

Liikenteen turvallisuusviraston on sovittava palvelun tuottajien kanssa tehtävien hoitamisesta niin, että hyvän hallinnon vaatimukset täyttyvät. Kokeiden järjestämisestä ja valvonnasta on sovittava niin, että palvelun laatu, yhdenmukaisuus ja saatavuus turvataan eri puolilla maata. Sopimuksesta sekä palvelun tuottajan ja kokeiden vastaanottajan vaatimuksista on voimassa, mitä kuljettajantutkintotoiminnasta ja sitä koskevasta sopimuksesta kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa säädetään. Liikenteen turvallisuusviraston on valvottava palvelun tuottajan toimintaa ja sillä on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan tässä pykälässä tarkoitettua palvelutoimintaa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa. Palvelun tuottajan on annettava valvonnassa tarvittavat tiedot ja järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että valvonta ja tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti.

Tässä pykälässä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoidettaessa noudatettavista hyvän hallinnon periaatteista säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, henkilötietolaissa, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa, hallintolaissa, kielilaissa ja saamen kielilaissa. Palvelun tuottajaan ja tämän palveluksessa olevaan sovelletaan näitä tehtäviä hoidettaessa rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

38 §
Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston myöntämän koulutusluvan saaneen päätökseen ja 34 §:ssä tarkoitetun kokeen vastaanottajan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolaissa.

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan ja muuhun tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Jos haettu ajolupa myönnetään hakemuksen mukaisesti ilman siihen asetettavia ehtoja tai rajoituksia, hakijalle ei ajoluvan lisäksi anneta muuta päätöstä eikä valitusosoitusta.

Poliisin tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Hallinto-oikeuden päätökseen ajoluvan peruuttamista ja koulutusluvan peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Lain 10 §:n 5 momentti tulee kuitenkin voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2015.

Jos poliisille ennen tämän lain voimaantuloa toimitettua ajolupaa koskevaa hakemusta ei ole ratkaistu ennen tämän lain voimaantuloa, poliisin on tämän lain voimaan tultua toimitettava hakemusasiakirjat Liikenteen turvallisuusvirastolle hakemuksen käsittelemistä varten.

Lääkärinlausuntolomakkeita, joiden kaavan sosiaali- ja terveysministeriö on ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen ajokorttilain (386/2011) 100 §:n nojalla vahvistanut ennen tämän lain voimaantuloa, saadaan vuoden ajan tämän lain voimaantulosta käyttää ryhmän 2 kuljettajan terveysvaatimusten täyttymistä osoittavan lääkärinlausunnon antamiseen tämän lain nojalla vahvistettujen lomakkeiden ohella ja annetut lausunnot ovat voimassa siten kuin tässä laissa säädetään.

HE 313/2014
LiVM 30/2014
EV 259/2014

  Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.