67/2015

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (938/1999) 3 §:n 12 kohta ja

lisätään päätökseen uusi 3 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:


12) sisällöllä puhtaana faasina olevia kaasuja, nesteitä ja höyryjä sekä näiden seoksia; sisällössä voi olla myös kiinteitä aineosia;


3 a §

Sisältö jaetaan kahteen ryhmään seuraavasti:

1) ryhmään 1 kuuluvat aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 7 ja 8 alakohdassa määritellyt aineet ja seokset, jotka on luokiteltu vaarallisiksi seuraavien, mainitun asetuksen liitteessä I olevassa 2 ja 3 osassa vahvistettujen fysikaalisten tai terveydelle aiheutuvien vaarojen luokkien mukaisesti:

a) epästabiilit räjähteet tai vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 kuuluvat räjähteet;

b) syttyvät kaasut, kategoriat 1 ja 2;

c) hapettavat kaasut, kategoria 1;

d) syttyvät nesteet, kategoriat 1 ja 2;

e) syttyvät nesteet, kategoria 3, jos korkein sallittu lämpötila on korkeampi kuin leimahduspiste;

f) syttyvät kiinteät aineet, kategoriat 1 ja 2;

g) itsereaktiivinen aine tai seos, tyypit A–F;

h) pyroforiset nesteet, kategoria 1;

i) pyroforiset kiinteät aineet, kategoria 1;

j) aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, kategoriat 1, 2 ja 3;

k) hapettavat nesteet, kategoriat 1, 2 ja 3;

l) hapettavat kiinteät aineet, kategoriat 1, 2 ja 3;

m) orgaaniset peroksidit, tyypit A–F;

n) välitön myrkyllisyys suun kautta, kategoriat 1 ja 2;

o) välitön myrkyllisyys ihon kautta, kategoriat 1 ja 2;

p) välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta, kategoriat 1, 2 ja 3;

q) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 1;

2) ryhmään 1 kuuluvat myös painelaitteen sisältämät aineet ja seokset, joiden korkein sallittu lämpötila (TS) on korkeampi kuin sisällön leimahduspiste;

3) ryhmään 2 kuuluvat kaikki aineet ja seokset, jotka eivät kuulu ryhmään 1.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU (32014L0068); EUVL L 189, 27.6.2014, s. 164

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2015

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.