46/2015

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 

kumotaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (759/2008) 4—9 §, 12 ja 17 § sekä liitteet 1 ja 3, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi asetuksissa 319/2009 ja 824/2009, 6 § osaksi asetuksissa 319/2009 ja 601/2009, 7 § osaksi asetuksessa 319/2009 sekä liitteet 1 ja 3 asetuksessa 319/2009, sekä

muutetaan nimike, 1—3 ja 10 §, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 13 §:n 3 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 15 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1,3 ja 10 § asetuksessa 319/2009 sekä 13 §:n 3 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 15 §:n 3 momentti asetuksessa 1032/2009, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna Etelä-Suomen kansallisena tukena ja 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena maksettavasta sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta, jäljempänä tuotannosta irrotettu tuki.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sika- ja siipikarjatalouden kansallisella tuella kansallista tuotantosidonnaista tukea, jota on maksettu sioista, kanoista, emokanoista, broilereista, lihasiipikarjaemoista ja muusta lihasiipikarjasta eläinyksikkömäärien perusteella;

2) tukikelpoisella hehtaarilla tukilain 10 e §:ssä tarkoitettua tukikelpoista peltoalaa;

3) sukupolvenvaihdoksella tilan hallinnan siirtymistä tuotantoa jatkavalle perintökaaren (40/1965) 2 luvun 1—3 §:ssä tarkoitetulle perilliselle.

3 §
Kansallisen tuen käyttöönotto

Tukialueista säädetään maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetussa asetuksessa (5/2015). Tässä asetuksessa tarkoitetaan tukialueella AB tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleissa säännöksissä tarkoitettua tukialuetta A ja B.

10 §
Kotieläintila

Maatila täyttää tukilain 10 e §:n 1 momentissa tarkoitetut kotieläintilalta edellytettävät vastaavat vaatimukset, jos eläintiheyttä laskettaessa tukivuoden eläinyksikkömäärä ja tukivuoden tukikelpoiset hehtaarit täyttävät tukilain 10 e §:n edellytykset.

Eläinmäärä muuntamiseen eläinyksiköiksi sovelletaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetussa valtioneuvoston asetusta (45/2015).

11 §
Yhteisömuotoinen yritys

Yhteisömuotoisen yrityksen eläimet voidaan hakijan vaatimuksesta ottaa huomioon maatilan eläinyksikkömäärää laskettaessa, jos yritys ei ole hakenut tuotannosta irrotettua tukea ja jos avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä määräysvalta on yhtiösopimuksen mukaan yhdellä tai useammalla sellaisella yhtiömiehellä, joka on hakenut tuotannosta irrotettua tukea ja täyttää tuen myöntämisen muut edellytykset tai osakeyhtiössä määräysvalta on yhdellä tai useammalla sellaisella osakkaalla, joka on hakenut tuotannosta irrotettua tukea ja täyttää tuen myöntämisen muut edellytykset.


Määräysvaltaa koskevan edellytyksen on täytyttävä viimeistään tukivuotta edeltävänä vuonna viimeisestä hakupäivästä alkaen.

13 §
Viitemäärän siirto

Tukialueella AB sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan siirtää vain tukialueella AB sijaitsevan maatilan haltijalle. Tukialueella C1—C4 sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan siirtää vain tukialueella C1—C4 sijaitsevan maatilan haltijalle.

14 §
Viitemäärän yhdistäminen

Tukialueella AB sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan yhdistää vain tukialueelle AB myönnetyn viitemäärän kanssa. Tukialueella C1—C4 sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan yhdistää vain tukialueelle C1—C4 myönnetyn viitemäärän kanssa.

15 §
Viitemäärän jako

Tukialueella AB sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan jakaa vain tukialueella AB sijaitsevien tilanosien haltijoille. Tukialueella C1—C4 sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan jakaa vain tukialueilla C1—C4 sijaitsevien tilanosien haltijoille.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2015.

Tukilain 10 c—10 e §:ssä tarkoitetun tuotannosta irrotetun tuen käyttöönottoon sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä niiden käyttöönotosta tukivuonna 2009 tukialueella A ja B sekä tukialueella C1—C4.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.