45/2015

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 10 §:n 6 momentin ja 10 e §:n 3 momentin sekä eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla, sellaisena kuin niistä on maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 10 e §:n 3 momentti laissa 1357/2014:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetussa laissa (1559/2001) tarkoitettujen eläinmääriin perustuvien tukien määräytymistä, jollei siitä mainittujen lakien nojalla säädetyissä eri eläinryhmiä koskevista tukimuodoista annetuissa valtioneuvoston asetuksissa toisin säädetä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sonnilla  urospuolista nautaa;

2) härällä kuohittua sonnia;

3) liharodulla Angus-, Belgian blue-, Blonde d’Aquitaine-, Charolais-, Hereford-, Highland cattle-, Limousin-, Piemontese-, Simmental-, Dexter-, Galloway- ja Texas Longhorn -rotua;

4) emolehmällä Simmental-rotuista poikinutta nautaeläintä, jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty muu kuin maidontuotanto, poikinutta biisonia tai liharotuista tai risteytyksestä tällaisen rodun kanssa syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista poikinutta muuta nautaeläintä;

5) emolehmähieholla vähintään kahdeksan kuukauden mutta enintään neljän vuoden ikäistä emolehmäksi tarkoitettua poikimatonta nautaeläintä, jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty muu kuin maidontuotanto;

6) lypsylehmällä maidontuotantoon käytettävää poikinutta nautaeläintä, joka kuuluu Ayrshire-, Jersey-, Brown Swiss-, Guernsey-, Holstein-, Montbéliarde-, itäsuomenkarja-, länsisuomenkarja- tai pohjoissuomenkarja-rotuun taikka joka kuuluu Simmental-rotuun ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty maidontuotanto;

7) muulla naudalla muuta kuin kohdissa 1, 2, tai 4—6 mainittuja;

8) poikimisella normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa synnyttämistä, nautaeläimen vähintään seitsemän kuukauden tiineysajan jälkeen tapahtuvaa luomista sekä vuohen ja lampaan luomista;

9) uuhella yli vuoden ikäistä naaraspuolista lammasta;

10) pässillä urospuolista lammasta;

11) kutulla yli vuoden ikäistä poikinutta vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta;

12) pukilla urospuolista vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta;

13) kilillä vähintään kolmen kuukauden ja enintään vuoden ikäistä vuohta;

14) karitsalla vähintään kolmen kuukauden ja enintään vuoden kuukauden ikäistä lammasta;

15) emakolla viimeistään ensimmäisen laskentaan otetun pidetyn kirjan mukaisena kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä vähintään kerran porsinutta sikaa ja vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä emakoksi tarkoitettua nuorta porsimatonta sikaa;

16) karjulla vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä urospuolista sikaa;

17) muulla sialla vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä lemmikkieläimenä pidettävää minisikaa;

18) vieroitetulla porsaalla porsasta vieroituksesta kolmen kuukauden ikään;

19) munivalla kanalla vähintään 16 viikon ikäistä kanaa, jonka munantuotanto käytetään kulutukseen tai poikasten tuotantoon;

20) broilerilla lihantuotantoa varten jalostettua noin 40 vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa tai luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti harjoitettavassa tuotannossa myös yli 81 vuorokauden iässä teurastettavaa kananpoikaa;

21) ankkaemolla vähintään 25 viikon ikäistä ankkaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon;

22) hanhiemolla vähintään 30 viikon ikäistä hanhea, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon;

23) tarhatulla fasaaniemolla vähintään 26 viikon ikäistä fasaania, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon;

24) tarhatulla sorsaemolla vähintään 26 viikon ikäistä sorsaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon;

25) emolinnulla 21—24 kohdassa tarkoitettua siipikarjaa;

26) emolinnulla broilerina vähintään 18 viikon ikäistä kanaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon;

27) emolinnulla kalkkunana vähintään 29 viikon ikäistä kalkkunaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon;

28) siitostammalla hevosta ja ponia, joka on astutettu tai varsonut edellisen vuoden aikana;

29) vähintään 1-vuotiaalla suomenhevosella suomenhevosta, joka on muu kuin siitostamma;

30) ponilla säkäkorkeudeltaan alle 148 senttimetrin korkuista hevosta, joka on rekisteröity puhdasrotuisena ponina Suomen Hippos ry:n perusrekisteriin tai ulkomaiseen vastaavaan jalostusrekisteriin taikka joka voitaisiin tällaiseen rekisteriin ominaisuuksiensa puolesta rekisteröidä;

31) eläinryhmällä emolehmiä, vähintään kahdeksan kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, sonneja, lypsylehmiä ja muita yli kahden vuoden ikäisiä nautoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä muita nautoja, alle kuuden kuukauden ikäisiä muita nautoja, vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä, yli kahden vuoden ikäisiä sonneja ja härkiä,  siitosemakkoja, muita sikoja, lampaita ja uuhia, karitsoja, vuohia ja kuttuja, kilejä, vähintään vuoden ikäisiä uuhia, vähintään vuoden ikäisiä pässejä, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, vähintään vuoden ikäisiä pukkeja,  kalkkunoita muuna siipikarjana, hanhia, ankkoja, sorsia ja fasaaneja muuna siipikarjana, broilereita, munivia kanoja, emolintuja broilereina, emolintuja kalkkunoina, yli kuuden kuukauden ikäisiä hevosia, yli kuuden kuukauden ikäisiä poneja, siitostammoja mukaan lukien ponitammat, vähintään vuoden ikäisiä suomenhevosia tai muita vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ikäisiä hevosia ja poneja.

3 §
Eläinrekisterit

Eläinten laskennan edellytyksenä on, että hallinnassaan olevien eläinten osalta:

1) nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitäjät ovat rekisteröityneet eläintenpitäjäksi eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, 9 §:n mukaisesti;

2) naudat on rekisteröity ja merkitty nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 sekä eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti;

3) lampaat ja vuohet on rekisteröity ja merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 sekä eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti;

4) siat on merkitty ja eläinmäärät ilmoitettu eläintunnistusjärjestelmälain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti;

5) hevoset ja ponit on tunnistettu neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 sekä eläintunnistusjärjestelmälain mukaisesti.

4 §
Kertoimet

Määrättäessä tukien määräytymisen perusteena olevia eläinyksikköjä käytetään liitteessä säädettyjä kertoimia, jollei 1 §:ssä mainittujen lakien nojalla säädetyissä eri eläinryhmiä koskevista tukimuodoista annetuissa valtioneuvoston asetuksissa toisin säädetä.

5 §
Eläinyksikköjen määrän laskenta ja laskenta-aika

Eläinyksikköjen määrän laskennassa käytetään 3 §:ssä tarkoitettuun eläinrekisteriin merkittyjen eläinten eläinryhmittäistä määrää.

Niiden eläinryhmien osalta, joita koskevaa eläinrekisteriä ei ole, eläinyksikköjen määrän laskennassa käytetään pidetyn kirjan mukaista kunkin kalenterikuukauden ensimmäisen päivän todellista eläinryhmittäistä määrää.

Laskenta-ajanjaksona keskimääräisen eläinyksikköjen määrän laskemisessa käytetään kalenterivuotta.  Keskimääräistä eläinmäärää laskettaessa otetaan huomioon ne lampaiden ja vuohien poikimisilmoitukset, jotka on tehty viimeistään tukivuotta seuraavan vuoden tammikuun 31 päivänä.

Sikojen eläinyksikköjen määrää laskettaessa jätetään keskimääräisten eläinyksikkömäärien laskennasta pois ne kaksi kuukautta, jolloin eläinmäärä on ollut pienin.

Siipikarjan eläinyksikköjen määrää laskettaessa jätetään keskimääräisten eläinyksikkömäärien laskennasta pois ne neljä kuukautta, jolloin eläinmäärä on ollut pienin.

Jos jonkin eläinryhmän tuotanto on aloitettu tai lopetettu kesken tuen määräytymisajanjakson eikä kyseessä ole koko tilan hallintaoikeuden siirto, eläinryhmän keskimääräistä lukumäärää laskettaessa eläinten lukumäärät merkitään nollaksi aloittamista edeltävinä tai lopettamista seuraavina laskentapäivinä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain nojalla myönnettäviin tukiin 1 päivästä toukokuuta 2015 alkaen. Mainitun lain nojalla myönnettävien tukimuotojen laskenta-ajanjaksona keskimääräisen eläinyksikköjen määrän laskemisessa käytetään vuoden 2015 osalta ajanjaksoa 1 päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2015.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

KERROINTAULUKKO

Eläinryhmittäiset kertoimet ja niiden soveltaminen (x) Lain(1559/2001) mukaiset tuet Lain (1360/2014) mukaiset tuet
Eläinryhmä Kerroin 10 § Kotieläintalouden tuet 10 e § Tuotannosta irrotettu sikaja siipikarjatalouden tuki 5 § Alkuperäisrotueläimet 6 § Luonnonhaittakorvaus 7 § Eläinten hyvinvointikorvaus 8 § Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Nautaeläimet
sonnit, härät, emolehmät, lypsylehmät, muut naudat yli 2 v 1,00 x x x x x x
sonnit, härät, muut naudat 6 kk- alle 2 v 0,60 x x x x x
muut naudat, väh. 1 v mutta alle 2 v 0,60 x
sonnit, härät, muut naudat alle 6 kk 0,40 x x x x
Siat
emakot 0,50 x x x x
muut siat, vieroitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta 2/3 0,30 x x x x
karjut 0,30 x x x x
Lampaat
uuhet 0,15 x
uuhet 0,20 x x x x x
pässit 0,20 x x x x x
karitsat yli 3 kk 0,06 x x x x
Vuohet
kutut 0,48 x
kutut 0,20 x x x x x
pukit 0,20 x x x x x
kilit yli 3 kk 0,06 x x x x
Siipikarja
muu siipikarja (kalkkunat) 0,03 x x x x
muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) 0,03 x x x
broilerit 0,007 x x x x
munivat kanat 0,014 x x x x
emolinnut 0,03 x x x
emolinnut (broileri) 0,02 x x x
emolinnut (kalkkuna) 0,05 x x x
Hevoset
hevoset, yli 6 kk 1,00 x x
ponit, yli 6 kk 1,00 x x
hevos- ja ponisiitostammat 1,00 x
suomenhevonen, väh. 1 v 0,85 x
suomenhevonen 1,00 x
muut hevoset ja ponit 1-3 v 0,60 x

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.