38/2015

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015

Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) koulutuksella biomassa-, lämpöpumppu-, aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien sekä matalalta geotermistä lämpöä ottavien järjestelmien asentajille järjestettävää vapaaehtoista ammatillista lisäkoulutusta ja sen päivityskoulutusta;

2) kouluttajalla yhteisöä tai luonnollista henkilöä, joka järjestää 1 kohdassa tarkoitettua koulutusta.

2 §
Koulutuksen sisältö

Koulutus jakaantuu teoreettisiin ja käytännön osioihin, ja se päättyy loppukokeeseen. Koulutuksen on myös sisällettävä kyseisen asennusalan markkinoita, teknisiä erityispiirteitä sekä sääntelyä koskevaa tietoa.

Mitä 1 momentissa säädetään koulutuksen sisällöstä, ei kuitenkaan sovelleta lisäkoulutuksen päivityskoulutukseen.

Tarkempia säännöksiä koulutuksen sisältövaatimuksista voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

3 §
Energiaviraston tehtävät

Energiavirasto valvoo tämän lain noudattamista ja hyväksyy kouluttajan.

4 §
Kouluttajaksi hyväksyminen

Koulutuksen järjestäminen edellyttää, että kouluttaja on saanut siihen Energiaviraston hyväksynnän. Energiaviraston on hyväksyttävä kouluttajaksi hakija, jolla on riittävä opetushenkilöstö ja opetukseen soveltuvat tilat sekä tarvittavat tekniset laitteet ja välineet.

Energiavirasto voi peruuttaa hyväksynnän, jos hyväksytty kouluttaja ei enää täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia.

5 §
Hakemuksen sisältö

Kouluttajaksi hakevan on esitettävä keskeiset tiedot opetushenkilöstöstään ja opetukseen soveltuvista tiloista sekä tarvittavista teknisistä laitteista ja välineistä, koulutuksen eri osioista ja sisällöstä sekä muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä merkittävistä seikoista.

Tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä voidaan antaa ympäristöministeriön asetuksella.

6 §
Kouluttajan selvitysvelvollisuus

Hyväksytyn kouluttajan on Energiaviraston pyynnöstä annettava selvitys annetusta koulutuksesta, koulutettujen asentajien määristä sekä muista valvonnan kannalta merkityksellisistä seikoista.

7 §
Energiaviraston suoritteista perittävät maksut ja maksujen ulosottokelpoisuus

Energiaviraston suoritteiden maksullisuudesta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä. Maksujen suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

8 §
Muutoksenhaku

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua Energiavirastolta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen kouluttajan hyväksymisen peruuttamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen kouluttajan hyväksymistä koskevassa asiassa saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

HE 282/2014
YmVM 17/2014
EV 232/2014
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (32009L0028); EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16

  Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.