27/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat osaksi laissa 397/1998: 

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla linnunmunia, munatuotteita ja munatuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat).  Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin linnunmunien, munatuotteiden ja munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen ja kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta tuotavien linnunmunien, munatuotteiden ja munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa linnunmunia, munatuotteita tai munatuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Linnunmunien ja munatuotteiden sekä linnunmunatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden maahantuonnista sekä linnunmunille ja munatuotteille sekä niitä sisältäville yhdistelmätuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset;

5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja «Ruotsiin» tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta annettu komission asetus (EY) N:o 1688/2005; sekä

6) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) linnunmunilla munia siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 5.1. sekä luonnonvaraisten lintujen munia;

2) munatuotteella munatuotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.3. sekä luonnonvaraisten lintujen munista valmistettua munatuotetta;

3) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;

4) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle tai markkinoille;

5) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin alueen kautta edelleen kolmanteen maahan joko suoraan tai väliaikaisen varastoinnin jälkeen; 

6) laivaliikenteen muonituksella ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten matkustajien ja miehistön matkan aikana nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita; 

7) komissiolla Euroopan komissiota;

8) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

9) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

10) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Linnunmunien, munatuotteiden ja munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden yleiset tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Linnunmunia, linnunmunatuotteita tai niitä sisältäviä yhdistelmätuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle, ei saa tuoda maahan eikä kauttakuljettaa Suomen kautta kolmanteen maahan.

Luonnonvaraisten lintujen munien ja munatuotteiden sekä munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti Suomeen ja kauttakuljetus Suomen alueen kautta on kielletty.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on tuonnissa ja kauttakulussa lisäksi noudatettava komission antamia suojapäätöksiä. 

6 §
Linnunmunien ja munatuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Linnunmunien sekä munatuotteiden tuonnille ja kauttakululle asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008.

Tuonnin edellytyksenä on lisäksi se, että linnunmunat tai munatuotteiden raaka-aineena käytetyt munat ovat peräisin jäsenvaltiosta tai sellaisesta kolmannesta maasta, joka on mainittu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty munien osalta.

Uudesta-Seelannista tuotavien munatuotteiden tuontierän mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus, jolla todennetaan tuontiehtojen täyttyminen.

Tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta luonnonvaraisten lintujen muniin eikä munatuotteisiin, joiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimuksista säädetään 8 §:ssä.

7 §
Munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

Tuonnin edellytyksenä on lisäksi se, että yhdistelmätuotteiden sisältämien munatuotteiden raaka-aineena käytetyt munat ovat peräisin jäsenmaasta tai sellaisesta kolmannesta maasta, joka on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty munien osalta.

8 §
Linnunmunien, munatuotteiden ja munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Mitä 6 ja 7 §:ssä säädetään, ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin linnunmunia, munatuotteita tai munatuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

9 §
Linnunmunien, munatuotteiden ja munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Sen estämättä, mitä 6 ja 7 §:ssä säädetään, lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja linnunmunia, munatuotteita ja munatuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I osan 1 taulukon sarakkeissa 1 ja 3. Tuontierän mukana on oltava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (895/2006).

Neuvoston direktiivi 96/23/EY (31196L0023); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 10
Neuvoston direktiivi 2002/99/EY (32002L0099); EYVL N:o L 18, 23.1.2002, s. 11
Komission päätös 2003/56/EY (32003D0056); EYVL N:o L 22, 25.1.2003, s. 38
Komission asetus (EY) N:o 798/2008 (3200R0798); EUVL N:o L226, 23.8.2008, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1
Komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2012, s. 40
Komission asetus (EU) N:o 28/2012 (3201R0028); EUVL N:o L 12, 14.1.2012, s. 1

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöylitarkastaja
Satu Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.