25/2015

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus pysyvien laitumien ennakkolupamenettelystä vuonna 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 5 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1356/2014, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 2 §:n 7 kohdassa tarkoitetun hallintoasetuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta pysyvien laitumien ennakkolupamenettelystä.

2 §
Ennakkolupa

Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä 1 tarkoitetun suoran tuen hakijan, jolla on vuonna 2015 hallinnassaan Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 2 §:n 6 kohdassa tarkoitetun horisontaaliasetuksen 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua pysyväksi laitumeksi vuonna 2014 Maaseutuviraston hyväksymällä tukihakulomakkeella ilmoitettua tai valvonnassa todettua alaa, on haettava lupaa ennen pysyvän laitumen siirtämistä muuhun käyttöön.

3 §
Ennakkoluvan myöntämisen edellytykset

Ennakkolupa voidaan myöntää 2 §:ssä tarkoitetulle suoran tuen hakijalle, joka muuttaa pysyväksi laitumeksi vähintään muuhun tarkoitukseen siirtämäänsä alaa vastaavan pinta-alan ja säilyttää tämän pysyvänä laitumena seuraavan viiden vuoden ajan. Edellytyksenä on lisäksi, että ala muutetaan pysyväksi laitumeksi viimeistään, kun pysyvänä laitumena ollut ala siirretään muuhun käyttöön. Pysyväksi laitumeksi muutettua alaa on käytettävä hallintoasetuksen 37 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetulla tavalla heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen. Ennakkolupa voidaan myöntää myös hakijalle, jonka hallinnasta poistuu pysyvää laidunta horisontaaliasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ylivoimaisen esteen tai mainitussa kohdassa tarkoitettujen poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

4 §
Ennakkoluvan hakeminen

Ennakkolupaa on haettava kirjallisesti Maaseutuviraston hyväksymällä lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava ne pysyvien laitumien lohkot pinta-aloineen, joiden käyttötarkoituksen hän muuttaa ja ne 3 §:ssä tarkoitetut lohkot pinta-aloineen, jotka hän muuttaa pysyväksi laitumeksi ja säilyttää pysyvänä laitumena seuraavan viiden vuoden ajan käyttötavan muuttamispäivästä.

5 §
Ennakkoluvan myöntäminen

Ennakkolupa myönnetään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksellä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.