7/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 4 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1356/2014, eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 4 §:n 5 momentin sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 25 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1358/2014, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1306/2013 (horisontaaliasetus) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 809/2014 (valvonta-asetus) täydentävästi horisontaaliasetuksen 93 artiklassa ja liitteessä II tarkoitetuista ympäristöä, ilmastonmuutosta ja maan hyvää maatalouskuntoa, kansanterveyttä, eläinten ja kasvien terveyttä sekä eläinten hyvinvointia koskevista lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja horisontaaliasetuksen 94 artiklassa tarkoitettujen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta.

2 §
Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lakisääteisinä hoitovaatimuksina noudatettavia säännöksiä ovat tämän asetuksen liitteissä 1—3 luetellut horisontaaliasetuksen liitteessä II mainittujen direktiivien täytäntöön panemiseksi annetut kansalliset säännökset sekä horisontaaliasetuksen liitteessä II mainitut Euroopan unionin asetusten säännökset ja tämän asetuksen liitteissä 1—3 luetellut niitä täydentävät kansalliset säännökset ja päätökset.

3 §
Lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten valvonta

Lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvää maataloutta ja ympäristöä koskevien vaatimusten valvonnasta säädetään valvonta-asetuksessa.

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista säädetään täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (4/2015).

4 §
Paikan päällä tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä

Paikan päällä tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä säädetään valvonta-asetuksen 68 artiklan 1 kohdassa.

Eläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen valvomiseksi tehtävien tarkastusten vähimmäismäärän osalta noudatetaan, mitä tarkastusten vähimmäismäärästä säädetään seuraavissa säädöksissä:

1) yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanemiseksi tarkastusten vähimmäistason osalta tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän puitteissa annettu komission asetus (EY) N:o 1082/2003;

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin yhteydessä suoritettavista vähimmäistarkastuksista annettu komission asetus (EY) N:o 1505/2006; sekä

3) sikaeläinten tunnistamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (720/2012).

Tarkastusten vähimmäismäärän saavuttamiseksi valvontaviranomainen voi soveltaa myös valvonta-asetuksen 68 artiklan 2 kohdassa säädettyjä poikkeuksia.

5 §
Hallinnolliset tarkastukset

Lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamista voidaan paikan päällä tehtävien tarkastusten lisäksi valvoa tekemällä hallinnollisia tarkastuksia horisontaaliasetuksen 96 artiklan 2 kohdan sekä valvonta-asetuksen 71 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Hallinnollisessa tarkastuksessa todetun säännösten noudattamatta jättämisen perusteella on suoritettava paikan päällä tehtävä tarkastus, jos se on tarpeen valvonta-asetuksen 72 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen laatimiseksi.

6 §
Tarkastuskertomusten toimittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen

Aluehallintoviraston on toimitettava suorittamastaan tarkastuksesta tarkastuskertomus toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuukauden kuluessa kertomuksen laatimisesta.

7 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (636/2007);

2) kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (118/2010).

Edellä 2 momentin 1 kohdassa mainitun asetuksen 9 §:ää sovelletaan kuitenkin 31 päivään maaliskuuta 2015.

Kumottavia asetuksia sovelletaan lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten valvontaan, joka koskee ennen 1 päivää tammikuuta 2015 tehtyjä tuki- ja maksuhakemuksia.

 Eläinten hyvinvointia koskevan lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnan tulee kattaa kaikki tämän asetuksen liitteessä 3 mainittujen kansallisten säännösten vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL N:o L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 (32014R809); EUVL N:o L 227, 31.7.2014, s.96

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Wallius

Liite 1

Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja maan hyvää maatalouskuntoa koskevat lakisääteiset hoitovaatimukset

Hoitovaatimus Euroopan unionin säännös Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös
1 Neuvoston direktiivi 91/676/ETY vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 4 ja 5 artikla Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 5 §, 7 §:n 1 ja 5—8 momentti, 8 §, 10 §:n 1—3, 5—7 ja 9 momentti sekä 11—13, 15 ja 16 §
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta 3 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 2 kohdan b alakohta, 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 9 §, 24 ja 25 §:n nojalla tehdyt suojelupäätökset, 47 §:n nojalla tehdyt lintuja koskevat suojelupäätökset, 64 a ja 65 b § sekä 65 c §:n nojalla tehdyt päätökset
3 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 6 artiklan 1 ja 2 kohta Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 9 §, 24 ja 25 §:n nojalla tehdyt suojelupäätökset 64 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen alueiden osalta, 64 a ja 65 b § sekä 65 c §:n nojalla tehdyt päätökset

Liite 2

Kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskevat lakisääteiset hoitovaatimukset

Hoitovaatimus Euroopan unionin säännös Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 14 ja 15 artikla, 17 artiklan 1 kohta* sekä 18, 19 ja 20 artikla Elintarvikelaki (23/2006) 22 §
* sellaisena kuin se on pantu täytäntöön erityisesti seuraavilla säännöksillä: Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011) 5 §:n 2 ja 3 momentti ja 7 §, liitteen 1 johdanto-osa sekä liitteessä 2 olevan 4 luvun 4.2 kohdan 2—5 alakohta, 4.3 kohdan 1, 2 ja 6 alakohta ja 4.4. kohdan 4 alakohta ja liitteen 5 luku
Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) 8 ja 9 §:n nojalla säädetyt lääkkeen, lääkeaineen ja lääkevalmisteen käyttöä koskevat kiellot sekä 10 §:n 1 momentti, 11 § ja 12 §:n 1—3 momentti
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009 yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 14 artikla Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille (1054/2014) 4 §:n 5 kohta
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (948/2014) liitteessä 2 olevan 1 luvun 4 kohta
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta (949/2014) 4 ja 5 §
Komission asetus (EU) N:o 37/2010 farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta liite
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 4 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I olevan A osan II jakson 4 kohdan g, h ja j alakohta, 5 kohdan f ja h alakohta ja 6 kohta sekä III jakson 8 kohdan a, b, d ja e alakohta ja 9 kohdan a ja c alakohta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 3 artiklan 1 kohta ja liitteen III IX jakson I luvun 1 kohdan b, c, d ja e alakohta, 2 kohdan a alakohdan i, ii ja iii alakohta, b alakohdan i ja ii alakohta sekä c alakohta, 3 kohta, 4 kohta, 5 kohta, II luvun osan A 1, 2, 3 ja 4 kohta, osan B 1 kohdan a ja d alakohta, 2 kohta, 4 kohdan a ja b alakohta, liitteen III X jakson I luvun 1 kohta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005 rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 5 artiklan 1 kohta ja liitteen I osan A I jakson 4 kohdan e ja g alakohta, II jakson 2 kohdan a, b ja e alakohta, 5 artiklan 5 kohta sekä liitteen III 1 ja 2 kohta, 5 artiklan 6 kohta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 18 artikla
5 Neuvoston direktiivi 96/22/ETY tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta 3 artiklan a, b, d ja e alakohta sekä 4, 5 ja 7 artikla Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) 10 §:n 1 momentti
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta (949/2014) 4 ja 5 §
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille (1054/2014) 4 §:n 1—4 kohta ja 6—7 §
6 Neuvoston direktiivi 2008/71/EY sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 3, 4 ja 5 artikla Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) 9, 11, 19 ja 21 §;
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta (720/2012) 5—8 §
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 4 ja 7 artikla Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) 13, 19 ja 21 §;
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä (1391/2006) 6—10, 14 ja 15 §
8 Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta 3—5 artikla Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) 13, 19 ja 21 §;
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä (469/2005) 6, 8—10, 13 ja 14 §
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 7, 11—13 ja 15 artikla Eläintautilaki (441/2013) 14 ja 19 § sekä 4 luvun säännösten nojalla tehdyt päätökset tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden vastustamiseksi
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 92/414/ETY kumoamisesta 55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke

Liite 3

Eläinten hyvinvointia koskevat lakisääteiset hoitovaatimukset

Hoitovaatimus Euroopan unionin säännös Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös
11, 12 ja 13 Neuvoston direktiivi 2008/119/EY vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista, 3 ja 4 artikla Eläinsuojelulaki (247/1996) 3 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke, 4—5 §, 6 §:n 1 momentin toinen ja kolmas virke, 7 § (siat, kanat ja broilerit), 26 a §, 26 b § (broilerit) sekä 26 c §:n 3 ja 4 momentti (broilereiden kasvatustiheys)
Neuvoston direktiivi 2008/120/EY sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista, 3 artikla ja 4 artiklan 1 kohta Eläinsuojeluasetus (396/1996) 1 §, 2 § lukuun ottamatta 1 momentin viimeistä virkettä, 3—4 ja 6—11 §, 14 §:n 6 a kohta sekä 23 §
Neuvoston direktiivi 98/58/EY tuotantoeläinten suojelusta, 4 artikla Eläinlajikohtaisten asetusten säännökset:
Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta (592/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 3 momentin toista ja kolmatta virkettä, 4 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 5 §:n 3 momenttia, 6 §:n 5 momenttia, 9 §:n 1 momenttia, 11 §:n 2 momentin viimeistä virkettä sekä 3 ja 4 momenttia, 12 §:n 2 momenttia sekä 15—17 §:ää
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta (629/2012) lukuun ottamatta 4 §:n 4 momentin toista virkettä sekä 5 ja 6 momenttia ja 5 §:n 4 momenttia
Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta (587/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 2 momenttia, 5 §:n 1 ja 2 momentin viimeistä virkettä, 7 §:n viimeistä virkettä, 9 §:n 2 momentin viimeistä virkettä ja 3 momenttia, 10:n 1 momentin ensimmäistä ja kolmatta virkettä ja 2 momenttia sekä 13—15 §:ää
Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta (589/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 2 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momentin viimeistä virkettä, 7 §:n 2 momenttia, 9 §:n 2 momentin viimeistä virkettä ja 3 ja 4 momenttia sekä 12 ja 13 §:ää
Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suojelusta (590/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä
Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta (676/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 1 momentin toista virkettä, 2 momentin viimeistä virkettä ja 5 momentin ensimmäistä ja kolmatta virkettä, 4 §:n 1 momentin toista ja kolmatta virkettä, 6 §:n 3 momentista muuta kuin ensimmäistä virkettä ja 6 §:n 4 momenttia, 8 §:n 1 momentin viimeistä virkettä ja 2 ja 3 momenttia, 9 §:n 1 ja 2 momenttia ja 3 momentin viimeistä virkettä sekä 11 §:ää
Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta (673/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 3 momentin viimeistä virkettä, 4 §:n 4 momenttia, 5 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 8 §:n 2 momenttia, 11 §:n 4 momenttia ja 14 §:ää
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (588/2010) lukuun ottamatta 2 §:n 4 momenttia, 3 §:n 3 momentin toista virkettä, 4 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 6 §:n 3 momenttia ja 8 §:n 1, 3 ja 4 momenttia
Valtioneuvoston asetus tarhattavien biisonien suojelusta (591/2010)
Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta (1084/2011) lukuun ottamatta 3 §:n 1 momentista muuta kuin ensimmäistä virkettä, 3 §:n 2 momenttia ja 4 momentin toista virkettä, 4 §:n 5 momenttia, 8 §:n 1 momenttia, 9 §:n 2—4 momenttia sekä 10 ja 12 §:ää
Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suojelusta (675/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 3 momentin viimeistä virkettä ja 4 momenttia, 4 §:n 1 momentin toista virkettä ja 2 momentista muuta kuin ensimmäistä virkettä, 5 §:n 3 momenttia, 8 §:n 3 momenttia sekä 9 §:n 1—3 momenttia
Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta (677/2010) lukuun ottamatta 3 §:n 3 ja 5 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 2 momentin viimeistä virkettä, 5 §:n 4 momenttia, 6 §:n 5 momenttia, 8 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 9 §:ää
Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta (375/2011) lukuun ottamatta 3 §:n 3 momentin viimeistä virkettä, 4 §:n 4 momenttia ja 5 momentin viimeistä virkettä sekä 9, 11—16, 18 ja 19 §:ää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.