Säädökset alkuperäisinä: 2014

1100/2014
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
1099/2014
Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta
1098/2014
Laki yhdistyslain muuttamisesta
1097/2014
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
1096/2014
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1095/2014
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1094/2014
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta
1093/2014
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta
1092/2014
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
1091/2014
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1090/2014
Laki tuloverolain muuttamisesta
1089/2014
Laki Verohallinnosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1088/2014
Laki  elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1087/2014
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1086/2014
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1085/2014
Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki
1084/2014
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1083/2014
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1082/2014
Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta
1081/2014
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1080/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1079/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1078/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2015–2016
1077/2014
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1076/2014
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Indonesian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1075/2014
Laki konttilain muuttamisesta
1074/2014
Laki turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1073/2014
Laki autoverolain muuttamisesta
1072/2014
Laki jäteverolain muuttamisesta
1071/2014
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1070/2014
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta
1069/2014
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
1068/2014
Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta
1067/2014
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1066/2014
Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1065/2014
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
1064/2014
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1063/2014
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016
1062/2014
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1061/2014
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1060/2014
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2014 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2014, vuoden 2015 kiinteistöveron eräpäivistä sekä Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2014
1059/2014
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1058/2014
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1057/2014
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1056/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1055/2014
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta
1054/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
1053/2014
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
1052/2014
Laki asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta
1051/2014
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.