1457/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammattikorkeakouluista annetun lain (932/2014) 43 §:n 6 momentin nojalla:

1 §
Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (1129/2014) 13 §:n 1 momentin mukainen koulutuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin ja niiden keskinäiseen painotukseen:

1) ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä, painokerroin 46;

2) lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä, painokerroin 24;

3) kalenterivuonna avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa tai muutoin erillisinä opintoina sekä maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä, painokerroin 4;

4) valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä kalenterivuonna, painokerroin 3;

5) ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen, painokerroin 3;          

6) kalenterivuonna yli kolmeksi kuukaudeksi Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden lukumäärä, painokerroin 2,25;

7) ammatillisessa opettajankoulutuksessa kalenterivuonna ammatillisen opettajankoulutuksen opintokokonaisuuden suorittaneiden lukumäärä, painokerroin 2;

8) kalenterivuonna ammattikorkeakoulussa ulkomaalaisten suorittamien ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä, painokerroin 0,75.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä kerrotaan vuodelle 2014 ammattikorkeakoulukohtaista rahoitusta laskettaessa käytetyillä kustannuskertoimilla ja koulutusaloittaisilla kertoimilla.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa opiskelijapalautekyselyssä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet vastaavat liitteen 1 kohdan mukaisiin väittämiin. Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään liitteen 2 kohdan mukaisesti.

Edellä 1 momentin 5 kohdan mukaisessa työllisten määrän laskennassa yrittäjiksi työllistyneiden määrä kerrotaan kahdella.

2 §
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusosuuden laskentakriteerit

Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 2 momentin mukainen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin ja niiden keskinäiseen painotukseen:

1) tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkopuolinen rahoitus, Tilastokeskuksen keräämän tiedon ja sen tekemän ulkopuolisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan määritelmän mukaan, painokerroin 8;

2) kalenterivuonna suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä, painokerroin 4;

3) julkaisujen, julkisen taiteellisen ja taideteollisen tuotannon, audiovisuaalisten aineistojen sekä tieto- ja viestintäteknisten ohjelmien lukumäärä, painokerroin 2;

4) kalenterivuonna vähintään viiden päivän pituiseen kansainväliseen opettaja- tai asiantuntijavaihtoon osallistuneiden lukumäärä, painokerroin 1.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa julkaisulla tarkoitetaan tutkimustyöhön perustuvaa julkaisua, jonka tekijä on palvelussuhteessa ammattikorkeakouluun tai kuuluu muutoin ammattikorkeakouluyhteisöön taikka jonka tekemisen ammattikorkeakoulu on toiminnallaan mahdollistanut ja joka kuuluu seuraaviin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja koskevan tiedonkeruun luokkien mukaisiin julkaisutyyppeihin:

1) vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (A)

2) vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset (B)

3) Tieteelliset kirjat (monografiat) (C)

4) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut (D)

5) Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut (E)

6) Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta (F)

7) Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat (I)

3 §
Laskentakriteerien mukaisten tietojen päivittäminen

Edellä 1 ja 2 §:n mukaisen rahoitusosuuden laskennassa käytetään kolmen viimeisimmän käytettävissä olevan vuoden laskentaperusteiden keskiarvoa ja kohdennus ammattikorkeakoulujen välillä tehdään suoraan laskentakriteerin mukaisessa suhteessa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Liite

1. Koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa huomioon otettavat valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämät

1 Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista.

2 Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä.

3 Työharjoittelun aikana saamani ohjaus on ollut riittävää.

4 Työtehtävät harjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista.

5 Ammattikorkeakoulu on eri tavoin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä.

6 Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää ammattikorkeakoulussa oppimaani.

2. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko

4 pistettä täysin samaa mieltä

3 pistettäosittain samaa mieltä

2 pistettäosittain eri mieltä

1 pistetäysin eri mieltä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.