1451/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 7 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1172/2014:

1 §
Koulutusvastuun täsmentäminen

Tämän asetuksen liitteessä säädetään aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta humanistisella, kasvatustieteellisellä, luonnontieteellisellä, yhteiskuntatieteellisellä ja tekniikan koulutusalalla sekä opettajankoulutuksen koulutusvastuun jakautumisesta kasvatustieteellisellä koulutusalalla.

2 §
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opetettavien aineiden järjestäminen

Yliopiston on järjestettävä opetettavien aineiden opintoja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaossa vahvistetuissa oppiaineissa niillä koulutusaloilla ja aloilla, joilla sille on säädetty koulutusvastuu yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) tai tämän asetuksen liitteessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä ja erikoistumiskoulutuksista (568/2005).

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Hallitusneuvos
Virpi Korhonen

Liite

Luettelo aloista, joilla yliopistot järjestävät alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta humanistisella, kasvatustieteellisellä, luonnontieteellisellä, yhteiskuntatieteellisellä ja tekniikan koulutusalalla, sekä opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä

Yliopistojen nimien lyhenteet:

AYO                           Aalto-yliopisto
HY Helsingin yliopisto
HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal högskolan
ISY     Itä-Suomen yliopisto
JY      Jyväskylän yliopisto
LTY  Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LY     Lapin yliopisto
OY     Oulun yliopisto
TaY     Tampereen yliopisto
TTY   Tampereen teknillinen yliopisto
TY      Turun yliopisto
VY    Vaasan yliopisto
ÅA    Åbo Akademi

HUMANISTINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta humanistisella koulutusalalla:    

Filosofia                 HY, TaY, ÅA
Kirjallisuus HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Historia      HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Musiikkikasvatus JY
Uskontotieteet      HY, TY, ÅA
Suomen kieli ja sen sukukielet   HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Pohjoismaiset kielet        HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Englannin kieli HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Saksan kieli          HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, VY, ÅA
Ranskan kieli ja muut romaaniset kielet          HY, JY, TaY, TY, ÅA
Espanjan kieli       HY, TY
Italian kieli  HY, TY
Slaavilaiset kielet   HY, ISY, JY, TaY, TY, ÅA
Balttilaiset kielet    HY
Klassiset kielet      HY, JY, TY
Euroopan ulkopuoliset kielet     HY
Saamen kieli       OY
Viittomakieli      JY
Logopedia  HY, OY, TaY, TY, ÅA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUS

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kasvatustieteellisellä koulutusalalla:

Kasvatustieteet      HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Erityispedagogiikka          HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA
Kotitaloustiede       HY, ISY, ÅA
Käsityötiede          HY, ISY, TY, ÅA
Musiikkikasvatus OY

Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta kasvatustieteellisellä koulutusalalla:

Lastentarhanopettajakoulutus     HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Luokanopettajakoulutus HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA
Kotitalouden aineenopettajakoulutus     HY, ISY, ÅA
Käsityön aineenopettajakoulutus HY, ISY, TY, ÅA
Musiikin aineenopettajakoulutus OY
Erityisopettajakoulutus     HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA
Opinto-ohjaajakoulutus ISY, JY, ÅA
Opettajan pedagogiset opinnot   HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA      
Ruotsinkielinen ammatillinenopettajankoulutus ÅA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta luonnontieteellisellä koulutusalalla:

Biotieteet HY, ISY, JY, OY, TaY*, TY, ÅA
Kemialliset ja fysikaaliset tieteet  HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA
Geotieteet    HY, ISY, OY, TY, ÅA
Matemaattiset tieteet ja tilastotieteet      HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA
Tietojenkäsittelytieteet      HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

* Tampereen yliopistolla ei kuitenkaan ole 3 §:ssä tarkoitettua opetettavan aineen järjestämisvastuuta biotieteissä.

TEKNIIKAN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tekniikan koulutusalalla:

Arkkitehtuuri          AYO, OY, TTY
Biotekniikka          AYO, TTY, TY
Energiatekniikka    AYO, LTY, TTY, VY
Kemian- ja prosessitekniikka     AYO, LTY, TTY, OY, ÅA
Konetekniikka       AYO, LTY, OY, TTY
Maisema-arkkitehtuuri     AYO
Materiaalitekniikka           AYO, TTY
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka        AYO, TTY
Sähkö- ja automaatiotekniikka   AYO, LTY, OY, TTY, VY
Teknis-luonnontieteellinen ala     AYO, LTY, TTY*
Tieto- ja viestintätekniikka          AYO, LTY, OY, TTY, TY, VY, ÅA
Tuotantotalous       AYO, LTY, OY, TTY
Ympäristötekniikka          AYO, LTY, OY, TTY

* Tampereen teknillisellä yliopistolla on lisäksi 3 §:ssä tarkoitettu opetettavien aineiden järjestämisvastuu matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa.

YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla:

Filosofia        HY, JY, TY     
Sosiaalityö    HY, HY (SSKH), ISY, JY, LY, TaY, TY

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.