1449/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään uusjakojen tukemisesta annetun lain (1423/2014) 9 §:n 4 momentin, 13 §:n 6 momentin ja 20 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Esityksen sisältö

Toimitusmiesten on selvitettävä uusjakojen tukemisesta annetun lain (1423/2014) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetussa esityksessä maa- ja metsätalouden merkitys alueen elinkeinotoiminnalle ja laadittava uusjakohankkeen kustannushyöty analyysi.

Esityksen tulee sisältää yleispiirteinen selvitys tiluspalstojen lukumäärästä, tilusten yleisestä laadusta, kuivatustarpeista sekä tieolojen ja tilusten sijoituksen parantamistarpeista.

Esitykseen on liitettävä toimitusmiesten laatima kustannuslaskelma, joka kustannus- erien yksityiskohtia erittelemättä sisältää seuraavat summittaisiin arviointeihin perustuvat tiedot:

1) rakennettavien teiden pituus ja tientekokustannusten yhteismäärä;

2) kuivatettavien tilusten ala ja kuivatuskustannusten yhteismäärä erikseen viljelystarkoituksiin ja metsänparannusta varten sekä kuivatuskustannusten yhteismäärä;

3) kiinteistötoimitusmaksun määrä.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun kustannuslaskelman tietojen on perustuttava uusjaon vaihe huomioon ottaen viimeisimpiin käytettävissä oleviin suunnitelmiin.

Kustannuslaskelman yhteydessä on erikseen mainittava kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 3 §:n 5 momentissa tarkoitettujen toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kustannusten ja korvausten määrä.

2 §
Osasuorituksen eräpäivä

Osasuorituksen eräpäivä on kalenterivuosittain toukokuun toinen päivä.

3 §
Uusjakojen tukemisvarojen käytön valvonta

Maanmittauslaitoksen on pyynnöstä annettava maa- ja metsätalousministeriölle selvitys varojen käytöstä ja tuettavista toimenpiteistä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.