Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1443/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus alusten ympäristöinvestointien tukemisesta vuosina 2015–2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaisen alusten ympäristönsuojelun tason parantamiseen tarkoitetun investointituen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014;

2) unionin normilla yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 102 kohdassa tarkoitettua normia; 

3) pienillä ja keskisuurilla yrityksillä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja yrityksiä;

4) suurella yrityksellä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 24 kohdassa tarkoitettua yritystä;

5) vaikeuksissa olevalla yrityksellä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä;

6) jälkiasennuksella valmiiseen ja liikenteessä olevaan alukseen tehtävää asennusta;

7) töiden alkamisella yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 23 kohdassa tarkoitettuja tilanteita.

3 §
Valtionapuviranomainen

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää investointituen myöntämisestä ja hoitaa muut tässä asetuksessa säädetyt tehtävät.

4 §
Investointituen myöntämisen yleiset edellytykset

Tukea voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle laivanvarustustoimintaa harjoittavalle yritykselle.

Tukea voidaan myöntää uusien alusten rakentamiseen tai jälkiasennuksiin, jos:

1) hakija sitoutuu pitämään aluksen rekisteröitynä Suomen alusrekisteriin ja kauppa-alusluetteloon vähintään yhden vuoden ajan tuen maksamisen jälkeen;

2) tuen saajalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan taloudellisesti kannattavaan toimintaan; ja

3) hankkeen voidaan olettaa toteutuvan kolmen vuoden sisällä tukihakemuksen jättämisestä.

Tukea ei myönnetä vaikeuksissa olevalle yritykselle.  

5 §
Kannustava vaikutus

Investointituella on oltava kannustava vaikutus tuensaajaan.

Tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos hakija on jättänyt kirjallisen tukihakemuksen liikenne- ja viestintäministeriölle ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden alkamista.

6 §
Tuettavat hankkeet

Tukea voidaan myöntää hankkeeseen, joka mahdollistaa sen, että:

1) tuensaaja voi parantaa toimintansa ympäristönsuojelun tasoa ylittämällä sovellettavat unionin normit;

2) tuensaaja voi parantaa toimintansa ympäristönsuojelun tasoa unionin normien puuttuessa; tai

3) tuensaaja voi parantaa toiminnallaan ympäristönsuojelun tasoa noudattamalla sellaisia unionin normeja, jotka on hyväksytty, mutta jotka eivät ole vielä tulleet voimaan, edellyttäen, että investointi toteutetaan ja saadaan päätökseen vähintään vuotta ennen kyseisen normin voimaantulopäivää.

Tukea ei myönnetä, jos investoinnit toteutetaan sen varmistamiseksi, että yritykset noudattavat jo hyväksyttyjä unionin normeja, jotka eivät vielä ole tulleet voimaan.

Edellä 2 momentista poiketen tukea voidaan myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 36 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

7 §
Investointituen hakeminen

Investointitukea haetaan liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Tukihakemus on tehtävä kirjallisesti.

8 §
Hakemukseen liitettävät selvitykset

Hakemukseen on liitettävä hakijan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä tai muulta vastaavalta puolueettomalta tutkimuslaitokselta hankkima lausunto siitä, että hanke täyttää 4 - 6 §:ssä säädetyt tuen myöntämisen edellytykset ja että hakijan ilmoittamat hankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat 10 §:n mukaiset. 

Edellä 1 momentissa mainitussa lausunnossa on lisäksi oltava lausunnon antajan selvitys ja vakuutus puolueettomuudestaan ja riippumattomuudestaan suhteessa hakijaan.

9 §
Tuen enimmäismäärä

Tuki 6 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan on pienelle yritykselle enintään 60 prosenttia, keskisuurelle yritykselle enintään 50 prosenttia ja suurelle yritykselle enintään 40 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Tuki 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuun toimintaan on:

1) pienelle yritykselle enintään 20 prosenttia, keskisuurelle yritykselle enintään 15 prosenttia ja suurelle yritykselle enintään 10 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista, jos investointi toteutetaan ja saatetaan päätökseen aikaisemmin kuin kolme vuotta ennen kyseisen unionin normin voimaantulopäivää;

2) pienelle yritykselle enintään 15 prosenttia, keskisuurelle yritykselle enintään 10 prosenttia ja suurelle yritykselle enintään 5 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista, jos investointi toteutetaan ja saatetaan päätökseen 1 – 3 vuotta ennen kyseisen unionin normin voimaantulopäivää. 

Tukiohjelman nojalla myönnetty yksittäinen tuki ei saa ylittää 15 miljoonaa euroa yritystä ja investointihanketta kohden.

10 §
Tukikelpoiset kustannukset

Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka liittyvät suoraan:

1) unionin normien edellyttämää ympäristön suojelun tasoa korkeamman ympäristön suojelun tason saavuttamiseen;

2) ympäristön suojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa; tai

3) unionin normeissa vaaditun ympäristönsuojelun tason saavuttamiseen ennen kyseisten normien voimaantuloa.

Jos ympäristönsuojelutavoitteen saavuttamiseen liittyvät kustannukset voidaan erottaa kokonaisinvestointikustannuksista erilliseksi investoinniksi, tukikelpoisia kustannuksia ovat tämän erillisen investoinnin kustannukset.

Muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tukikelpoiset kustannukset yksilöidään vertaamalla investointia samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi realistisesti tehty ilman tukea. Näiden vaihtoehtoisten investointien kustannusten välinen ero ilmaisee ympäristönsuojeluun suoraan liittyvät kustannukset, jotka ovat tukikelpoisia kustannuksia. 

11 §
Hakemusten käsittely

Kunkin hakukierroksen aikana tulleet hakemukset käsitellään ja ratkaistaan yhdessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausunnon hankkeen tukikelpoisuudesta Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Jos hakemuksia on useita ja valtion talousarviossa myönnetty valtuus ei riitä kaikkien hakemusten hyväksymiseen, tuki myönnetään ensisijaisesti niihin hankkeisiin, joiden avulla saavutetaan vaikutuksiltaan merkityksellisin ympäristönsuojelun tason parantuminen.

12 §
Päätös ja sen ehdot

Liikenne- ja viestintäministeriö voi päätöksessään asettaa tarkempia ehtoja ja rajoituksia tuen maksamiselle ja käytölle.

13 §
Tuen maksaminen

Tuki maksetaan sen jälkeen, kun alus on luovutettu tuensaajalle ja alus on tuensaajan hakemuksesta merkitty kauppa-alusluetteloon meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) mukaisesti, taikka sen jälkeen, kun jälkiasennettavat laitteet on asennettu alukseen.

Tuki maksetaan hakijan esittämien ja toteennäyttämien toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella.

Tukea ei makseta yritykselle, joka ei ole noudattanut yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tuen takaisinperintämääräystä.

14 §
Ilmoitus muutoksista ja maksun peruuttaminen

Tuensaajan on ilmoitettava liikenne- ja viestintäministeriölle muutoksista tuen myöntämisen perusteena olevissa seikoissa.

Tuen myöntöpäätös voidaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä peruuttaa ennen maksamista, jos tuen myöntämisen edellytyksissä on tapahtunut muutos tuen myöntöpäätöksen antamisen jälkeen.

15 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tätä asetusta sovelletaan myös sellaisiin avustuksiin, jotka on myönnetty alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (946/2010) nojalla, mutta joita ei ole maksettu.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Tanja Müller

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.