1442/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 11 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ilmoituksen sisältö ja muoto

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 4–8 §:ssä tarkoitetun valvontaviranomaisen Maaseutuvirastolle tekemästä mainitun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetusta epäiltyä rikkomusta tai epäiltyä vakavaa rikkomusta koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraamuksen määräämiseksi tarvittavat tiedot tapahtumasta, johon epäilty lainvastainen teko tai laiminlyönti liittyy, sekä tiedot tapahtumaan osallisista.

Ilmoitus tehdään kirjallisesti. Ilmoitukseen on liitettävä kopio 1 momentissa mainitun lain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetun neuvoston valvonta-asetuksen 76 artiklassa säädetystä tarkastusraportista. Ilmoitukseen voidaan liittää myös valokuvia ja muuta epäiltyä tekoa ja teko-olosuhteita selventävää aineistoa.

2 §
Ilmoitukseen merkittävät tiedot

Ilmoitukseen on merkittävä:

1) nimi, osoite- ja yhteystiedot sekä henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto henkilöstä, jonka epäillään syyllistyneen rikkomukseen tai vakavaan rikkomukseen tai jonka epäillään olevan teosta vastuussa;

2) nimi, osoite- ja yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus oikeushenkilöstä, jonka epäillään olevan vastuussa rikkomuksesta tai vakavasta rikkomuksesta;

3) muiden asiaan liittyvien henkilöiden tai oikeushenkilöiden nimi- ja yhteystiedot;

4) selostus teko-olosuhteista ja tilanteesta, jossa rikkomuksen tai vakavan rikkomuksen epäillään tapahtuneen, sekä luettelo niistä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain ja Euroopan unionin asetusten säännöksistä, joita epäillään rikotun;

5) epäillyn rikkomuksen tai epäillyn vakavan rikkomuksen tapahtumapaikka ja -aika ja kesto tai arvioitu kesto;

6) epäillyllä rikkomuksella tai epäillyllä vakavalla rikkomuksella saadun hyödyn laatu ja määrä tai arvio niistä;

7) epäillyllä rikkomuksella tai epäillyllä vakavalla rikkomuksella aiheutetun vahingon laatu ja määrä tai arvio niistä;

8) saaliin laji, määrä, laatu ja arvo tai arvio niistä, jos epäilty rikkomus tai epäilty vakava rikkomus liittyy kalastustoimintaan, jolla on saatu saalista;

9) sellaiset tiedot epäillyn rikkomuksen tai epäillyn vakavan rikkomuksen tekijän tai teosta vastuussa olevan taloudellisesta asemasta, joilla saattaa olla merkitystä rikkomus- tai seuraamusmaksun määräämisessä;

10) epäiltyyn rikkomukseen tai epäiltyyn vakavaan rikkomukseen liittyvän kalastusaluksen kansallisuus ja ulkoinen tunnus;

11) 10 kohdassa tarkoitetun kalastusaluksen kalastuslisenssinhaltijan nimi, osoite- ja yhteystiedot sekä henkilötunnus tai yhteisötunnus;

12) 10 kohdassa tarkoitetun kalastusaluksen päällikön nimi, osoite- ja yhteystiedot sekä henkilötunnus;

13) niiden henkilöiden henkilö- ja yhteystiedot ja virka-asema, jotka havaitsivat epäillyn rikkomuksen tai vakavan rikkomuksen;

14) 13 kohdassa tarkoitetun havainnon tekoaika;

15) rikkomukseen tai vakavaan rikkomukseen syylliseksi epäillyn käsitys 4 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta, jos tieto on mahdollista saada; sekä

16) selostus toimenpiteistä, joihin valvontaviranomaiset tai valvontaa suorittaneet virkamiehet ovat ryhtyneet epäillyn rikkomuksen tai epäillyn vakavan rikkomuksen johdosta yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 12–14 tai 16 §:n mukaisesti.

Selostettaessa 4 kohdassa tarkoitettua teko-olosuhdetta ja tekotilannetta on pyrittävä arvioimaan, onko teko tehty suunnitelmallisesti. Ilmoituksessa on selostettava, miten teon kesto, saatu hyöty, aiheutetun vahingon määrä tai saaliin laji, laatu, määrä ja arvo on mitattu tai laskettu. Jos näitä asiakohtia koskeva ilmoitus perustuu arvioon, ilmoituksessa on selostettava, mihin tekijöihin arvio perustuu.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Maija Mela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.