1435/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 19 §,

muutetaan 29 §:n 2 momentti, 38 §:n 3 momentti, 42 f §:n 1 momentti, 43 §:n 1 momentti, 45 §:n 2 momentti, 63 §:n 2 momentti, 66 h §:n 1 momentin 6—8 ja 11 kohta, 67 §:n edellä oleva väliotsikko, 67 b §:n 1 ja 3 momentti, 68 a §, 68 b §:n 3 momentti ja 69 b §:n 2 momentin 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 29 §:n 2 momentti, 66 h §:n 1 momentin 6—8 ja 11 kohta, 67 §:n edellä oleva väliotsikko, 67 b §:n 1 ja 3 momentti, 68 a § ja 68 b §:n 3 momentti asetuksessa 254/2004, 38 §:n 3 momentti, 63 §:n 2 momentti ja 69 b §:n 2 momentin 4 kohta asetuksessa 1786/2009, 42 f §:n 1 momentti asetuksessa 1175/2002 sekä 43 §:n 1 momentti, 45 §:n 2 momentti ja 66 g §:n 4 momentti asetuksessa 600/1997, sekä

lisätään 29 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 254/2004 ja 1786/2009, uusi 3 momentti, sekä 69 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 263/2000 ja 1786/2009, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti:

29 §

Maksuliiketiliä saavat käyttää vain 69 b §:ssä tarkoitetussa taloussäännössä tai sen nojalla määrätyt kaksi henkilöä yhdessä. Valtiokonttori voi kuitenkin erityisestä syystä antaa luvan siihen, että maksuliiketiliä käyttää yksi henkilö yksin. Lupa voidaan erityisestä syystä antaa myös Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (229/2009) tarkoitetulle palvelukeskukselle (palvelukeskus), jos kirjanpitoyksikön maksuliikkeen hoito on kirjanpitoyksikön ja palvelukeskuksen välisessä sopimuksessa annettu palvelukeskuksen hoidettavaksi.

Maksuliiketiliä voidaan kuitenkin käyttää automaattisia toimintoja käyttäen siten kuin valtiokonttori tarkemmin määrää.

38 §

Ennen menon maksamista on 69 b §:ssä tarkoitetun taloussäännön nojalla tehtävään määrätyn henkilön hyväksyttävä meno. Hyväksyjän on varmistauduttava menoperusteen oikeellisuudesta. Hyväksyminen on päivättävä ja allekirjoitettava. Hyväksymismerkinnästä on käytävä ilmi tilit, joille meno kirjataan. Edellä 1 momentissa tarkoitettua menopäätöstä voidaan pitää myös menon hyväksymisenä, jos menopäätös on tehty esittelystä ja jos menopäätöksen perusteella maksettavaksi erääntyvien yksittäisten menoerien rahamäärä tai vastikkeellisten menojen määräytymisperuste on yksilöity menopäätöksessä. Menopäätöksestä tulee tällöin käydä ilmi päiväys, allekirjoitus ja tilit, joille meno kirjataan.

42 f §

Jos 42 d §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut menot ja tulot on varainhoitovuoden aikana kirjattu liikekirjanpitoon maksuperusteen mukaan, kirjaukset on vähäisiä 42 d §:n 2 momentissa tarkoitettuja tuloja ja menoja koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, oikaistava ja täydennettävä ennen tilinpäätöksen laatimista suoriteperusteen tai suoriteperustetta vastaavan tavan mukaisiksi. Edellä 5 a §:n 2 momentissa tarkoitettu vähäinen tulo ja meno sekä sellainen tulo ja meno, jonka lain säännöksen tai tehdyn sitoumuksen perusteella muodostuvaa määrää ei voida ilman olennaisia lisäkustannuksia luotettavasti ennakoida ennen maksuvelvoitteen erääntymistä, voidaan liikekirjanpidossa kohdentaa kuitenkin maksuun perustuen.


43 §

Kirjausten tulee perustua päivättyyn, numeroituun ja hyväksyttyyn tositteeseen, joka todentaa kirjanpitotapahtuman. Muita kuin talousarviomenon osoittavia tositteita voidaan hyväksyä palvelukeskuksessa siten kuin valtiokonttori määrää.


45 §

Korjaus-, oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti hyväksyttävä. Jos kirjaus muuttaa talousarviomenon määrää tai talousarvion tilijaottelussa vahvistettua talousarviotiliä, tosite on hyväksyttävä siten kuin 38 §:n 3 momentissa säädetään menon hyväksymisestä.

63 §

Kirjanpitoyksikön 1 momentin 2—5 kohdassa tarkoitettujen tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitteiden tiedot on laadittava ja toimitettava päättyneeltä varainhoitovuodelta valtiokonttoriin sen määräämänä aikana. Tilinpäätös on laadittava ja hyväksyttävä viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.


66 h §

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen liitteenä on esitettävä:


6) selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista, jos kohdassa 7 tarkoitettu liite on esitettävä;

7) selvitys kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistoista tase-erien mukaan eriteltynä, jos poistojen ja arvonalennusten yhteismäärä on vähintään 1 000 000 euroa;

8) erittely rahoitustuotoista, jos ne ovat vähintään 100 000 euroa tai vähintään 10 000 euroa negatiiviset, ja erittely rahoituskuluista, jos ne ovat vähintään 10 000 euroa tai vähintään 100 000 euroa negatiiviset;


11) selvitys taseen rahoituseristä, jos näihin kuuluu muita eriä kuin rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat sekä valtion hoitoon jätetyt vieraat varat tai jos nämä erät ovat yhteensä vähintään 10 miljoonaa euroa, sekä selvitys viraston ja laitoksen hoidossa olevasta valtion talousarviotalouden velasta ja sen muutoksista;


Valtion tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomuksen valmistelu
67 b §

Valtiokonttori laatii ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi liitteineen ja antaa sen allekirjoitettuna varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä hallituksen vuosikertomuksen laadintaa varten valtiovarainministeriölle. Valtiokonttori laatii lisäksi valtiovarainministeriölle sen pyytämät hallituksen vuosikertomuksen valmistelussa tarvittavat selvitykset.


Valtiokonttori laatii ministeriöille hallituksen vuosikertomukseen otettavaa ministeriön toimialan tuloksellisuuden kuvausta koskevan ehdotuksen laadintaa varten tarvittavat, valtion tilinpäätökseen ja keskuskirjanpitoon perustuvat laskelmat ja selvitykset valtiovarainministeriön tarkemmin määräämällä tavalla.


68 a §

Hallituksen vuosikertomuksen valmistelua varten ministeriön on annettava ehdotuksensa valtion talousarviosta annetun lain 18 §:ssä säädetyllä tavalla oikeat ja riittävät tiedot antavaksi toimialansa toiminnan tuloksellisuuden kuvaukseksi sekä muut hallituksen vuosikertomuksen laadinnan edellyttämät ehdotuksensa vuosikertomukseen otettaviksi selvityksiksi valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön asettamien määräaikojen ja muiden määräysten mukaisesti.

Ministeriön on annettava hallinnonalansa liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen vahvistetut tilinpäätökset valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön asettamien määräaikojen ja muiden määräysten mukaisesti.

Ministeriön on annettava valtioneuvoston kanslialle ja valtiovarainministeriölle hallituksen vuosikertomuksen laadinnan edellyttämiä tietoja ja selvityksiä.

68 b §

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö voivat antaa tarkempia määräyksiä toimialan tuloksellisuuden kuvauksen sekä hallituksen vuosikertomukseen otettavien muiden selvitysten laadinnasta.

69 §

Palvelukeskuksen johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:ssä tarkoitetusta sisäisestä valvonnasta siltä osin kuin kirjanpitoyksikön tehtävät on palvelusopimuksella siirretty palvelukeskuksen tehtäväksi.


69 b §

Taloussäännössä on annettava tarkemmat määräykset:


4) kirjanpitoyksikön maksuliiketilien käyttäjistä ja käytön menettelyistä, tulojen kantamisen perusteiden hyväksymisestä, tulojen kantamisen varmistamisesta ja menettelyistä, menoon sitoutumisesta, menojen hyväksyjistä ja hyväksymisen menettelyistä sekä hyväksyttyjen menojen maksuunpanosta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Asetuksen 63 §:n 2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 laadittavaan kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen.

Asetuksen 67 b §:n 1 momentissa säädettyä velvoitetta laatia ehdotus valtion tilinpäätökseksi liitteineen ja antaa se allekirjoitettuna varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä valtiovarainministeriölle sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2015 laadittavaan valtion tilinpäätökseen.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Neuvotteleva virkamies
Niko Ijäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.