1397/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 1131/2014:

1 §
Soveltamisala

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (kehittämis- ja hallintokeskus) suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Omakustannusarvoa alempana perittävät maksut

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii omakustannusarvoa alemman maksun ovat:

1) ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset suoritteet;

a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely;

b) poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

c) pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

d) ympäristöluvassa asetettujen velvoitteiden tarkkailusuunnitelman ja sen muutoksen hyväksyminen;

e) ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:ssä tarkoitettu määräaikaisvalvonta, tarkastus kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi ja toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi, jos toiminnan harjoittaja on ympäristönsuojelulain (527/2014) 206 §:ssä tarkoitettu mikroyritys tai luonnollinen henkilö, joka ei harjoita taloudellista toimintaa.

2) seuraavat luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset:

a) poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta;

b) poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta;

c) poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta;

d) poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä;

e) lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen taikka myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoamiseen;

f) muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa; luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin ja opetustarkoituksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.

3) seuraavat muut ympäristöpäätökset ja -suoritteet:

a) jätelain (1072/1993), jäljempänä vuoden 1993 jätelaki, nojalla jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely tai jätelain (646/2011) jäljempänä vuoden 2011 jätelaki, nojalla tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä;

b) vuoden 1993 jätelain nojalla tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely;

c) vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen;

d) vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen ja padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio;

e) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös;

f) yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen;

g) maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös;

h) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös;

i) tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely;

j) pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely, jos se kestää vähintään 2 ja enintään 4 tuntia;

k) tiedon merkitseminen ympäristösuojelun tietojärjestelmään.

4) seuraavat liikennesuoritteet:

a) lupa suorittaa tiealueella muita kuin viestintä- ja sähköjohtojen sijoittamiseen liittyviä maantielain (503/2005) 42 §:n mukaisia töitä;

b) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

c) liittymälupa;

d) kielteinen lupapäätös liikennettä koskevassa asiassa.

5) seuraavat muut suoritteet: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on maksullinen. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi, maksua ei peritä.

4 §
Suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat lausunnot ja palvelut ulkopuolisille, elleivät palvelut välittömästi tue hallinnon maksutonta toimintaa;

2) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta jäljempänä 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

3) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö ja käyttöön liittyvät muut palvelut ulkopuolisille;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) julkaisut, tallenteet ja muut vastaavat tavarat ja teoskappaleet, elleivät ne välittömästi tue hallinnon maksutonta toimintaa;

6) hallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, testien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut valtionhallinnon ulkopuolisille;

7) käyttöoikeuksien ja muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen;

8) ulkopuolisten ilmoitukset julkaisuissa;

9) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää kehittämis- ja hallintokeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaatuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Liite

MAKSUTAULUKKO (1.1.2015) euroa (€)
A Ympäristötehtävien suoritteet
* Ympäristönsuojelulakien (86/2000) ja (527/2014) mukaiset päätökset
* Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely, enintään 10 h valmisteluaikaa vaativat pienehköt ilmoitusasiat 570
* Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely muissa kuin enintään 10 h valmisteluaikaa vaativissa pienehköissä ilmoitusasioissa 55 €/h
* Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 570
* Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 55 €/h
* Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen 55 €/h
* Muun suunnitelman hyväksyminen päätöksellä 55 €/h
Ympäristönsuojelulain 205 §:n 1 momentissa tarkoitettu muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 570
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus ja IED-laitoksen poikkeusvalvonta (YSL 205 §:n 1 mom.)
- Suuri IED-laitos tai muu vastaava laitoskokonaisuus tai useita muita ympäristönsuojelulain tarkoittamia laitoksia. (Laitosryhmä A) Laaja valvontatoimenpide 1270 euroa, suppea valvontatoimenpide 910 euroa 1270/910
- Pieni IED-laitos tai keskisuuri muu laitos (Laitosryhmä B) Laaja valvontatoimenpide 1055 euroa, suppea 800 euroa 1055/800
- Pieni muu laitos (Laitosryhmä C) Laaja valvontatoimenpide 800 euroa, suppea valvontatoimenpide 655 euroa 800/655
Muu säännöllinen valvonta
- Maksu toiminnanharjoittajan osavuosi- ja kuukausiraporttien tarkastamisesta  (Laitosryhmät A/B/C) 730/545 / 365
- Maksu toiminnanharjoittajan vuosiraportin tarkastamisesta (Laitosryhmät A/B/C/suppea) 730/545 / 145/50
Kiellon, määräyksen tai toiminnankeskeyttämisen vuoksi tehty tarkastus (YSL 175, 176 ja 181 §) 365
* Mikroyritykseltä ympäristönsuojelun valvontamaksut peritään vähentäen 25 prosentilla taulukon mukaisia suoritemaksuja. Mikroyrityksellä tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 momentissa taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Taloudellista toimintaa harjoittavasta oikeushenkilöstä säädettyä sovelletaan muuhunkin oikeushenkilöön arvioitaessa sen kokoa maksun suuruuden määräämistä varten.
* Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset päätökset
* Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 285
* Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 285
* Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 285
* Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 120
* Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 120
* Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 120
* Luonnonsuojelulain mukaisiin päätöksiin liittyvä maastokatselmusmaksu hallintolain 38 §:n mukaisesta katselmuksesta ja 39 §:n mukaisen tarkastuksen suorittamisesta, kun katselmus ja tarkastus liittyvät luonnonsuojelulain mukaiseen ja tämän maksuasetuksen nojalla maksulliseen suoritteeseen 150
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia
Muut ympäristöpäätökset ja –suoritteet
* Vuoden 2011 jätelain (646/2011) nojalla tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä
- päätös uudesta toiminnasta 590
- päätöksen muuttaminen tai tarkistaminen 300
- muutoin kuin päätöksen yhteydessä annettu ote jätehuoltorekisteristä 55
* Vuoden 1993 jätelain nojalla tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely
-* tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon 570
-* päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon 7 000
-* päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon:
-* yksittäinen tuottaja 700
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely 7 000
* Muutoin kuin tuottajatiedostoon hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä annettu ote tuottajatiedostosta 65
* Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä
- päätös tuottajan hyväksymisestä tuottajarekisteriin 570
- päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
- päätös usean tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 7 000
- päätös yksittäisen tuottajan juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin 700
Vuoden 2011 jätelain nojalla tehty päätös juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuudesta poikkeamisesta 1 400
* Muutoin kuin tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjälle annettu ote tuottajarekisteristä 70
* Vuoden 2011 jätelain 152 § 6 momentin nojalla tehdyn hyväksymispäätöksen (uudelleenrekisteröinti) maksua voidaan alentaa 50 %, jos työmäärä on tavanomaista merkittävästi vähäisempi.
* Vesilain (587/2011) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 55 €/h
* Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 55 €/h
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös
- poikkeamisen myöntäminen 520
- poikkeamisen epääminen 250
* Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen 155
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- myönteinen päätös 570
-* kielteinen päätös 285
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- myönteinen päätös 570
-* kielteinen päätös 285
Muut ympäristötehtävien suoritteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta suppeassa hankkeessa (5–10 henkilötyöpäivää) 4 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta tavanomaisessa hankkeessa (11−17 henkilötyöpäivää) 8 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta vaativassa hankkeessa (18–24 henkilötyöpäivää) 12 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta erityisen vaativassa hankkeessa 12 000 € ja lisäksi 80 €/h 24 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 32 000 €
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta suppeassa hankkeessa (7–13 henkilötyöpäivää) 6 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta tavanomaisessa hankkeessa (14–23 henkilötyöpäivää) 11 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta vaativassa hankkeessa (24–32 henkilötyöpäivää) 16 000
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta erityisen vaativassa hankkeessa 16 000 € ja lisäksi 80 €/h 32 työpäivää ylittävältä työajalta, kuitenkin enintään 42 000 €
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 220
* Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely
-* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on:
- alle 100 000 euroa 130
- 100 000−1 000 000 euroa 265
- 1 000 001−10 000 000 euroa 385
- yli 10 000 000 euroa 520
-* tuottajayhteisöt (20−30 h) 1 400
-* juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
-* yksittäinen tuottaja (4−6 h) 285
-* tuottajayhteisö tai vuoden 1993 jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely (20−30 h) 1 400
* Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2−4 h) 175
Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 % taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 % taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.
B Liikennesuoritteet
B1 Tienpidon suoritteet
* Maantielain 42 §:n mukainen lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle rakenteita, rakennelmia ja laitteita (muita kuin viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia tai vesi- ja viemärijohtoja) 200
Maantielain 42 §:n mukainen lupa suorittaa tiealueeseen kohdistuvia töitä sekä sijoittaa tiealueelle viestintä- ja sähköjohtoja, maakaasu- ja kaukolämpöputkia tai vesi- ja viemärijohtoja.
- alle 500 metrin matkalla ja/tai 0−3 alitusta sisältäen yhden maastokatselmuksen 410
- alle 5000 metrin matkalla ja/tai alle 20 alitusta sisältäen  kolme maasto-katselmusta 1 300
- yli 5000 metrin matkalla ja enintään 50 000 metrin matkalla  ja/tai yli 20 alitusta sisältäen neljä maastokatselmusta Yhtenäisen hankkeen (tai reitin) pituuden ylittäessä 50 0000 metriä luvasta laskutetaan siten kuin laskutettaisiin useasta eri luvasta. 2 400
- erillinen maastokatselmus työmaalla 200
* Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
- * palvelukohteiden viitoitus 350
- * palvelukohteiden viitoitusluvan uusiminen muutoksitta 100
- * muut liikenteenohjauslaitteet 180
-* muita liikenteenohjauslaitteita koskevan luvan uusiminen muutoksitta 100
Tilapäiset opasteluvat 150
- paikallinen tapahtuma 50
- seudullinen tapahtuma 200
- valtakunnallinen tapahtuma 500
Lupa tilapäiseen liikennemerkkijärjestelyyn 150
- paikallinen tapahtuma 50
- seudullinen tapahtuma 200
- valtakunnallinen tapahtuma 500
Yleishyödyllisille yhteisöille myönnettävä lupa paikallista tapahtumaa koskevaan tilapäiseen liikennemerkkijärjestelyyn on maksuton, jos liikennemerkkijärjestely parantaa liikenneturvallisuutta.  
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 110
Kelirikkoajan poikkeuslupa 110
* Liittymäluvat
- asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät 120
- elinkeinonharjoittajan liittymä 255
- moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 120
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle 200
Tienvarsimainonnan poikkeuslupa 430
Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa
- kun ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on enintään 7 metriä tai leveys on enintään 6 metriä 60
- kun ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 100
Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 20, 21, 23 ja 30 b – 30 e §:n massa-arvot
- massa enintään 120 tonnia 120
- massa yli 120 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 180
- massa yli 200 tonnia 510
- ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta 50 % lupamaksusta
- lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 375
- käsittelymaksu lupapäätöksestä, jos sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena on jäänyt käyttämättä (Luvan saaneelle asiakkaalle palautetaan valvotun sillanylityksen sisältävän lupamaksun ja käsittelymaksun erotus) 188
*Kielteinen päätös tässä maksutaulukossa edellä mainituista tienpitoa (B1) koskevista luvista 50
B2 Liikenteen lupa-asiat
Joukkoliikennelupa 245
Joukkoliikenneluvan muutos 155
Joukkoliikenteen yhteisölupa 245
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös 55
Joukkoliikenneluvan oikeaksi todistettu jäljennös 55
Taksilupa 350
Taksiluvan muutos 265
Taksiluvan pienehkö muutos 100
Taksiluvanhaltijoiden vuosittainen valvontamaksu 33
Taksien ajovuorojärjestyksen varmistaminen - alle 3 kk ajovuorojärjestystä koskevasta varmistuspäätöksestä 45 euroa ja vähintään 3 kk ajalta varmistetusta ajovuorojärjestyksestä 75 euroa. 45/75
Tavaraliikennelupa (kotimaa) 95
Traktoriliikennelupa (kotimaa) 95
Tavaraliikenteen yhteisölupa ja sen oikeaksi todistettu jäljennös (1 kpl) 95
Tavaraliikenneluvan muutos 48
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 95
Lupa kadonneen tavaraliikenneluvan, traktoriliikenneluvan, tavaraliikenteen yhteisöluvan tai sen jäljennöksen tilalle 48
Kuljettajatodistus 37
Reittiliikennelupa 350
Reittiliikenneluvan muutos 265
Reittiliikenneluvan pienehkö aikataulumuutos 100
Kutsujoukkoliikennelupa 350
Kutsujoukkoliikenneluvan muutos 265
Kutsujoukkoliikenneluvan pienehkö muutos 100
EU-linjaliikennelupa 350
EU-linjaliikenneluvan muutos 100
EU-linjaliikenneluvan jäljennös 55
Etuajo-oikeus lautalle 200
- lisäpäätös 65
Tilapäinen etuajo-oikeus 90
B3 Muut liikennesuoritteet
Ajoneuvon siirto
Henkilöautot ja pakettiautot:
- siirto varastoon 220
- lähisiirto 110
Kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot:
 - siirto varastoon Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 90
- lähisiirto Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 90
C Muut suoritteet
Todistus palkkaturvarekisteristä 35
* Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 80
Kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös ja lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa 110
Kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös 350
Kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa 15
Kalastuslain (286/1982) 8 a §:ssä tarkoitetun kalastusmatkailutilaisuuden järjestämiseen tarkoitetun luvan myöntämistä koskeva päätös 110
Kalastuslain (286/1982) 97 §:n 2 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva päätös 22
Kalastuslain (286/1982) 97 a §:ssä tarkoitetun kalastuksenvalvojan kokeen suorituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva päätös 22
Kalastuslain (286/1982) 97 b §:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvojakortti ja -tunnus 11
Neuvoston asetuksen EY 1005/2008 mukaisen saalistodistuksen käsittelymaksu, jos saalistodistushakemus toimitetaan ELY-keskukselle muulla tavoin kuin sähköisen asiointijärjestelmän kautta 50
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 110
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 80
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (70 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös;
3) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset;
4) vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio; sekä
5) muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla annettu lupa, tai muu kalastuslain tai -asetuksen nojalla tehty päätös;
6) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 14 §:n mukainen moottorikalastuslupa;
7) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 18 §:n mukainen lupapäätös kalastamiseen kalastusnäytöksissä ja kalastuskilpailuissa;
8) Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (Asetus 91/2010) 19 §:n mukainen lupapäätös kalastamiseen tieteelliseen tarkoitukseen;
9) Tenojoen kalastuspiirin kalastussäännön (asetus 94/1989) sopimuksen 7 artiklan mukainen lupa poiketa paikallisesta soutajasta.
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
Todistukset ja otteet
Diaaritodistus tai -ote 33
Lainvoimaisuustodistus 60
Muu pyynnöstä annettu todistus 33
Toimitusmaksu 6 €/lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 6 €/asiakirja

* Varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.