1388/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 13—15, 47 ja 49 § sekä

muutetaan 16—18, 23, 32, 38, 39, 43—45, 48, 50, 51 ja 53 §, sellaisina kuin niistä ovat 17 ja 32 § asetuksessa 611/2013 sekä 43 ja 44 § asetuksessa 55/2014, seuraavasti:

16 §
Palkkatuen hakeminen ja maksaminen

Palkkatuki maksetaan jälkikäteen työnantajan valinnan mukaan kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Palkkatuen maksatushakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (kehittämis- ja hallintokeskus) kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy.

17 §
Valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seuranta

Valtion viraston ja laitoksen tulee tehdä kalenterikuukausittain ilmoitus työllisyysmäärärahojen käytöstä niillä palkattujen henkilöiden palkkauskustannuksiin. Kuukausi-ilmoitus on toimitettava kehittämis- ja hallintokeskukselle kuukauden kuluessa sen jakson päättymisestä, johon käytetyt työllisyysmäärärahat ovat kohdistuneet.

18 §
Starttirahan hakeminen ja maksaminen

Starttirahaa maksetaan niiltä päiviltä, joina starttirahaa saava henkilöasiakas työskentelee yrityksessään.

Starttiraha maksetaan jälkikäteen kuukausittain. Starttirahaa koskeva maksatushakemus on toimitettava kehittämis- ja hallintokeskukselle kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä.

23 §
Kulukorvauksen maksamiseen liittyvät ilmoitukset ja tiedot

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kulukorvauksen maksamiseksi:

1) osallistuuko työnhakija palveluun työssäkäyntialueellaan, sen ulkopuolella vai työssäkäyntialueellaan, mutta kotikuntansa ulkopuolella;

2) työvoimakoulutuksen, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa tarkoitetun työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 22—24 §:ssä tarkoitetun omaehtoisen opiskelun aikaiset lomajaksot;

3) työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen ja kokeilun osallistumispäivät;

4) tieto työkokeiluun osallistuvan alle 25-vuotiaan työnhakijan suorittamasta ammatillisesta koulutuksesta.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot työttömyyskassalle ja Kansaneläkelaitokselle elektronisen linjasiirron avulla.

32 §
Kunnalle myönnettävä lisätuki

Kunnan on toimitettava kehittämis- ja hallintokeskuksen hyväksyttäväksi selvitys julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 4 §:n mukaisen lisätuen maksamista varten kultakin vuosineljännekseltä.

38 §
Useaa vuotta koskevat päätökset

Jos työ- ja elinkeinotoimisto tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain tai tämän asetuksen nojalla useaa vuotta koskevan päätöksen tuen tai korvauksen myöntämisestä, palvelun hankkimisesta tai työllisyysmäärärahojen osoittamisesta tai myöntämisestä eikä valtion talousarviossa ole osoitettu valtuutta tai siirtomäärärahaa tällaisen päätöksen tekemiseksi, päätös on tehtävä ehdolla, että tarvittavat määrärahat ovat käytettävissä.

Päätökseen ei kuitenkaan oteta 1 momentissa tarkoitettua ehtoa, jos kyse on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetusta työllistämisvelvoitteesta.

39 §
Työllisyyspoliittisella avustuksella tuettava toiminta

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työllisyyspoliittista avustusta toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja.

Avustusta voidaan lisäksi myöntää sosiaalisista yrityksistä annetun lain (1351/2003) 3 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi avustusta myöntäessään asettaa avustuksen saamiselle avustuksen tarkoituksen kannalta tarpeellisia ehtoja.

43 §
Avustuksen määrä

Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan myöntää enintään 100 prosenttia niistä kustannuksista, jotka työ- ja elinkeinotoimisto on hyväksynyt avustuksella katettaviksi.

Sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, lukuun ottamatta kuntaa ja kuntayhtymää, avustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia niistä kustannuksista, jotka työ- ja elinkeinotoimisto on hyväksynyt avustuksella katettaviksi.

Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia niistä kustannuksista, jotka työ- ja elinkeinotoimisto on hyväksynyt avustuksella katettaviksi.

Avustuksen tukitasosta ja määrästä päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan sisältö sekä toiminnan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä ja henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve. Lisäksi voidaan ottaa huomioon avustettavasta toiminnasta saatavat tulot.

44 §
Kunnalle ja kuntayhtymälle eräissä tapauksissa myönnettävän avustuksen määrä

Kunnalle tai kuntayhtymälle, joka osallistuu vähintään 500 päivältä työttömyysetuutta työttömyyden perusteella saaneiden tai yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttöminä työnhakijoina olleiden palvelutarpeen arviointiin, palveluprosessin suunnitteluun ja seurantaan ja joka koordinoi tässä pykälässä tarkoitettujen työttömien työnhakijoiden palvelujen järjestämistä alueellaan, avustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia niistä kustannuksista, jotka työ- ja elinkeinotoimisto on hyväksynyt avustuksella katettaviksi.

45 §
Avustuksen suhde muuhun valtionrahoitukseen

Avustus ei saa yhdessä samoihin kustannuksiin maksetun valtion muun rahoitustuen kanssa ylittää työ- ja elinkeinotoimiston hyväksymiä kokonaiskustannuksia. Valtion rahoitustueksi katsotaan avustuksen enimmäismäärää arvioitaessa valtion talousarvion määrärahasta tai talousarvion ulkopuolisesta valtion hallinnoimasta rahastosta maksettu valtionosuus ja -avustus, korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa alemmalla korolla myönnettyyn lainaan sisältyvä korkoetu sekä muun lainan korkoon kohdistuva korkotuki.

48 §
Avustuksen hakeminen

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa avustuksen julkisesti haettavaksi toimiston määrittelemään tarkoitukseen.

Työ- ja elinkeinotoimistolle toimitettavasta avustushakemuksesta tulee käydä ilmi toiminnan sisältö, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä muut avustuksen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

50 §
Avustuksen maksaminen ennakkona

Avustusta voidaan maksaa ennakkona. Ennakko on enintään 50 prosenttia kullekin maksatusjaksolle kohdistuvasta avustuksesta. Työttömien perustamalle rekisteröidylle yhdistykselle voidaan kuitenkin maksaa kunkin maksatusjakson koko avustus ennakkona.

Ennakkoa koskeva maksatushakemus on toimitettava kehittämis- ja hallintokeskukselle ennen sen maksatusjakson alkua, johon ennakko kohdistuu. Ennakkoa koskevassa maksatushakemuksessa avustuksen saajan on selvitettävä kustannukset, joiden avustuksen saaja arvioi erääntyvän maksettaviksi seuraavan maksatusjakson aikana.

51 §
Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan jälkikäteen kolmen kuukauden maksatusjaksoissa, jollei avustuksen myöntämispäätöksessä ole asetettu muun pituista maksatusjaksoa. Avustus maksetaan maksatusjaksolla toteutuneiden avustuksella katettaviksi hyväksyttyjen kustannusten mukaan. Maksatushakemus on toimitettava kehittämis- ja hallintokeskukselle kahden kuukauden kuluessa sen maksatusjakson päättymisestä, jota hakemus koskee.

Jos avustusta on maksettu ennakkona, maksatushakemus, josta käyvät ilmi maksatusjaksolla toteutuneet avustuksella katettavaksi hyväksytyt kustannukset, on toimitettava siten kuin 1 momentissa säädetään.

53 §
Avustuksen käytön seuranta

Avustuksen saajan tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle vuosittain avustuksen myöntämispäätöksessä määritellyllä tavalla selvitys avustuksen käytöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Sen 39, 43, 44, 45, 48 ja 53 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015 ja kumottua 47 ja 49 §:ää sovelletaan 31 päivään toukokuuta 2015.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri
Tiina Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.