1378/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1374/2014:

1 §
Määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle

Työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:ssä tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

2 §
Lausunnon antamistapa

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle elektronisena linjasiirtona tai tarvittaessa kirjallisesti.

3 §
Tieto kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuuden järjestämisestä

Jos työnhakija osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, joka järjestetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 11 luvun 1 §:n mukaisen velvoitteen perusteella, palvelun järjestämisperusteesta on mainittava palvelun alkaessa annettavassa työvoimapoliittisessa lausunnossa.

Jos työnhakija on ollut työssä, joka on järjestetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun työllistämisvelvoitteen perusteella, työn järjestämisperusteesta on mainittava työn päättyessä annettavassa työvoimapoliittisessa lausunnossa.

4 §
Tieto matka-avustuksesta

Jos työsuhde, johon on myönnetty matka-avustusta, päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut työsuhteen alkamisesta, työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto matka-avustuksen myöntämisestä.

5 §
Tieto ammatillisia valmiuksia antavasta koulutuksesta

Työmarkkinatukea koskevaan työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto työnhakijan suorittamasta työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta peruskoulun tai lukion jälkeisestä, ammatillisia valmiuksia antavasta koulutuksesta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista (1123/2013).

Jos työsuhde, johon on myönnetty matka-avustusta, on alkanut ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, työn päättyessä annettavaan työvoimapoliittiseen lausuntoon merkittäviin tietoihin sovelletaan kumottua asetusta.

Jos palkkatuettu työ on alkanut ennen 30 päivää joulukuuta 2013, palkkatuella järjestetyn työn päättymisen jälkeen annettavaan työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto palkkatuesta. Lausunnosta on käytävä ilmi, kuinka pitkältä ajalta palkkatukea on maksettu ja kuinka pitkältä ajalta sitä on maksettu korkeimpana korotettuna palkkatukena.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.