1292/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (636/2013) 2 §:n 13 ja 14 kohta, 4 §:n 3 kohta sekä liitteen 17 kohta ja maksutaulukon soveltamismääräykset, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 15 kohta ja liitteeseen uusi 22 kohta seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


13) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut ilmoitukset, muutosilmoitukset, hyväksymiset, todistukset ja todistusten uusimiset silloin, kun ne koskevat:

a) sammutuslaitteistoalan, suurjännitekytkinalan ja ajoneuvojen ilmastointilaitealan pätevyyskokeen järjestämistä;

b) jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden, sammutuslaitteistojen, ajoneuvojen ilmastointilaitteiden sekä suurjännitekytkinlaitteiden huoltoa ja jätehuoltoa sekä liuottimien talteenottoa;

14) pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007) mainitut hyväksymiset, ilmoitukset, tutkinnot ja kokeet, pätevyystodistukset, uusinnat ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) kiinteästi asennettavia palonilmaisulaitteistoja ja vastaavia järjestelmiä sekä automaattisia sammutuslaitteistoja sekä näiden laitteistojen ja järjestelmien asennus- ja huoltotöitä tekeviä liikkeitä;

b) käsisammuttimia ja niiden huolto- ja tarkastusliikkeitä;

c) pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavia arviointilaitoksia;

d) palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittavia tarkastuslaitoksia;

15) vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) mukaiset päätökset ja lausunnot, siltä osin kuin ne koskevat akkreditointia ja siihen rinnastettavaa pätevyyden arviointia.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:


3) kirjasto- ja tietopalvelut sekä FINAS-akkreditointipalvelun koulutuspalvelut;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Teollisuusneuvos
Tapani Koivumäki

Liite

MAKSUTAULUKKO

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut Perusmaksu, € Lisämaksu, €/h Suoritteen enimmäismaksu, €
— — — — — — — — — — — — — —
17 Sähkölaitteistot sekä hissit ja niihin verrattavat nosto- ja siirtolaitteet
Laitteistoilmoitus 102
Laitteistoilmoitus, muutos    62
Sähkölaitteisto, lausunto tai vastaava    157 95
Hissi, lausunto tai vastaava    157 95
Urakointi-ilmoitus    102
Urakointi-ilmoitus, muutos    62
Urakointi-ilmoitus, kohdekohtainen    62
Oman työn varmennusoikeus    201 95
Turvallisuustutkinnon järjestäminen,   kysymyssarja    844
Hissiturvallisuustutkinto 167
— — — — — — — — — — — — — —
22 Akkreditointi- ja arviointipalvelut
22.1 Laboratoriot, tarkastuslaitokset ja vertailumittausjärjestäjät
Hakemusmaksu 690
Arvioinnin perusmaksu
   Hintaluokka L1 2 300 119
   Hintaluokka L2 3 190 119
   Hintaluokka L3 4 110 119
   Hintaluokka L4 5 050 119
Tekninen arviointi tapauskohtaisesti
Päätöksenteko 119
Vuosimaksu
   Hintaluokka L1 1 350 119
   Hintaluokka L2 1 880 119
   Hintaluokka L3 2 450 119
   Hintaluokka L4 3 030 119
   Hintaluokka L5 3 700 119
   Hintaluokka L6 4 300 119
   Hintaluokka L7 4 900 119
   Hintaluokka L8 5 500 119
   Hintaluokka L9 6 100 119
   Hintaluokka L10 6 700 119
   Hintaluokka L11 7 500 119
   Hintaluokka L12 8 300 119
   Hintaluokka L13 9 200 119
   Hintaluokka L14 10 200 119
   Hintaluokka L15 11 200 119
   Hintaluokka L16 12 300 119
   Hintaluokka L17 13 300 119
   Hintaluokka L18 14 300 119
   Hintaluokka L19 15 300 119
   Hintaluokka L20 16 300 119
Tekninen arviointi tapauskohtaisesti
Päätöksenteko 119
22.2 Sertifiointielimet ja todentajat
Hakemusmaksu 690
Arvioinnin perusmaksu
   Hintaluokka S1 2 570 119
   Hintaluokka S2 4 200 119
   Hintaluokka S3 6 820 119
   Hintaluokka S4 9 300 119
Tekninen arviointi tapauskohtaisesti
Päätöksenteko 119
Vuosimaksu
   Hintaluokka S1 1 480 119
   Hintaluokka S2 2 410 119
   Hintaluokka S3 3 350 119
   Hintaluokka S4 4 600 119
   Hintaluokka S5 5 800 119
   Hintaluokka S6 7 000 119
   Hintaluokka S7 8 300 119
   Hintaluokka S8 9 500 119
   Hintaluokka S9 10 700 119
   Hintaluokka S10 12 300 119
Tekninen arviointi tapauskohtaisesti
Päätöksenteko 119

MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET

1. ALENNUKSET JA KOROTUKSET

1 – 1 Räjähteet

Ammoniumnitraatin varastointia koskevista suoritteista peritään 60 prosenttia räjähteitä koskevien vastaavien suoritteiden maksusta.

1 – 2 Kaivokset

a) Kohdan 13.1 varauspäätöksen, kohdan 13.2 malminetsinnän ja kohdan 13.3 kullanhuuhdonnan maksuja on mahdollista muuttaa +/− 35 % käytetyn työajan perusteella, lukuun ottamatta varauspäätöksen raukeamista ja päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskevaa päätöstä.

b) Kohdan 13.4 metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen -suoritteen maksu peritään kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on 50 % perusmaksusta.

c) Kohdan 13.4 muun kaivosmineraalin kuin metallimalmin louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen -suoritteen maksu peritään kaivosta kohti. Seuraavilta vuosilta maksu on 25 % perusmaksusta. Maanomistajan hakemuksesta annettu louhintakorvauksen vahvistaminen tai tarkistaminen on maksuton.

d) Malminetsintäluvan kielteisen päätöksen antamisesta ennen hakemuksesta tiedottamista veloitetaan maksutaulukon kohdan 13.5 ”Muu päätös” mukaan.

1 – 3 Kasvinsuojeluaineet

Kohdan 9.9 kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskeva koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon järjestäjän hyväksyminen, peritään koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman sekä tutkinnon järjestäjän hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %.

1 – 4 Biosidit

Kohdan 7.2 tähdellä (*) merkityt muut kuin tuntihintaan perustuvat maksut peritään kaksinkertaisina, jos kyseessä on valmisteperheen hyväksyminen.

Kohdan 8.11 tuholaistorjuntakoulutusta koskevan tutkinnon vastaanottajan hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen, peritään koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman sekä tutkinnon vastaanottajan hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %.

2. ENNAKKOMAKSUT

2 – 1 Biosidit

Kaikista maksutaulukon kohdan 7 suoritteista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä. Ennakkomaksuna peritään suoritteen perusmaksu. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi erityisestä syystä periä ennakkomaksun perusmaksua pienempänä.

2 – 2 Kasvinsuojeluaineet

Kaikista työmäärältään merkittävistä kohdan 9 kasvinsuojeluaineita koskevista suoritteista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä.

3. MUUT HINNOITTELUMÄÄRÄYKSET

3 – 1    Puutteellisen valmistelun takia peruuntunut tarkastus peritään tarkastusten tuntimaksun mukaisesti.

3 – 2Hylkäävään päätökseen johtavista päätöksistä ja tarkastuksista peritään maksu täysimääräisenä.

3 – 3Biosideja koskevan hakemuksen arviointiprosessin keskeytyessä peritään siihen mennessä käytetyt työtunnit ja ennakkoon perityn suoritemaksun loppuosa palautetaan.

3 – 4Työajan ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti.

3 – 5Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen tarvittavista tavaroista ja palveluista peritään erikseen täysimääräisinä. Lisäksi peritään käsittelykuluna maksu, joka on määrältään puolet voimassaolevasta tuntimaksusta. Akkreditointi- ja arviointipalvelun teknisestä arvioinnista perittävän maksun yhteydessä ei peritä käsittelykulua.

3 – 6Malminetsintä- ja kaivosluvan käsittelyn keskeytyessä peritään maksu siihen mennessä käytettyjen työtuntien mukaan.

3 – 7Akkreditointia koskevasta pätevyysalueen laajennuksesta, muutoksesta tai uudelleenakkreditoinnista ei peritä hakemusmaksua. Keskeytyneestä arvioinnista peritään syntyneet kustannukset.

4. AKKREDITOINTI- JA ARVIOINTIPALVELUN MAKSUJEN RAKENNE

Akkreditoinnin maksut koostuvat kiinteästä hakemusmaksusta, kiinteästä arvioinnin perus- ja vuosimaksusta, arvioinnin ja päätöksenteon tuntimaksusta sekä teknisen arvioinnin maksusta.

Kiinteä hakemusmaksu peritään arviointielimen hakiessa akkreditointia tai siihen rinnastettavaa pätevyyden arviointia ensimmäistä kertaa.

Arvioinnin perus- ja vuosimaksu määräytyy FINASin määrittelemän arviointielimen hintaluokan mukaan.

Arvioinnin ja päätöksenteon tuntimaksut määräytyvät käytetyn työajan mukaan.

Teknisen arvioinnin maksu määräytyy teknisen arviointiin käytetyn työajan mukaan. Ulkopuolisen arvioijan tai asiantuntijan tekemä arviointi laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Muihin arviointipalveluihin sovelletaan akkreditointipalveluiden hinnastoa arvioitavan toimielimen tyypin mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.