1287/2014

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 99 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautilakiin (441/2013) perustuvien kunnaneläinlääkärin suoritteiden maksullisuudesta sekä suoritteiden laskutuksessa noudatettavasta menettelystä.

2 §
Kunnaneläinlääkärin maksulliset suoritteet

Maksullisia kunnaneläinlääkärin eläintautilain mukaisia tarkastuksia, todistuksia ja muita suoritteita ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet, joista peritään maksutaulukon mukainen maksu.

3 §
Suoritteiden laskutus

Kunnan on toimitettava toimijan laskuttamista varten tarpeelliset tiedot aluehallintovirastolle aluehallintoviraston vahvistaman kaavan mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluessa siitä kun kunnaneläinlääkäri on suorittanut maksutaulukon mukaisen maksullisen suoritteen.

Kun aluehallintovirasto maksaa kunnalle korvauksen maksutaulukossa mainittujen tehtävien suorittamisesta laskutusta vastaan, on laskutuksessa noudatettava mitä eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 4 momentissa (971/2011) on säädetty laskuttamisesta.

4 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri 
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Liite

Kunnaneläinlääkärin maksulliset suoritteet

Suorite Euroa
1   Pakolliseen terveysvalvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 8 § 2 momentti) 200,00
2   Vapaaehtoiseen terveysvalvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 9 §) 200,00
3     Eläinten sperman keräys- tai varastointitoiminnan taikka alkioiden keräys- tai tuotantotoiminnan valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 54 § 2 momentti) 200,00
4   Lokeron valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 42 § 1 momentti) 200,00
5   Karanteenin valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 57 § 3 momentti) 200,00
6       Virallinen terveystodistus tai eläinlääkintötodistus (ETL 36 § 1 momentti 6 kohta, 41 § 3 momentti, 64 § 3 momentti tai 71 § 1 momentti) 50.00
- kunnaneläinlääkärin tarkastuskäynnin perusteella annetuista todistuksista peritään kuitenkin yhteensä vähintään 200,00
7     Eläinten tai tuotteiden maan rajat ylittäviin siirtoihin hyväksyttyjen toimijoiden valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 67 §) 200,00
8     Hyväksyttyjen kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikkojen ja kuljetussäiliöiden vedenvaihtopaikkojen valvontaan liittyvä tarkastus (ETL 76 § 3 momentti) 200,00
9     Säännösten noudattamatta jättämisestä johtuvaan ylimääräiseen valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 99 §:n 4 momentti) 200,00

Maksun korotus:

Yllä mainitusta suoritteesta, jonka tuottaminen kestää matkustamiseen käytettävää aikaa lukuun ottamatta yli kaksi tuntia, peritään taulukon mukaisen maksun lisäksi 100 euroa jokaiselta kaksi tuntia ylittävältä alkavalta tunnilta.

Lisäksi suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään:

   - klo 16.15-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna;

- klo 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.