1286/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 8 a luvun 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tiedoista, jotka on sisällytettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 8 a luvun 1 §:ssä tarkoitettuun luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen, jäljempänä laitos, elvytyssuunnitelmaan.

2 §
Elvytyssuunnitelmaan sisällytettävät tiedot

Laitoksen on esitettävä elvytyssuunnitelmassa seuraavat tiedot:

1) yhteenveto suunnitelman keskeisistä osista ja yhteenveto kokonaiselvytyksen edellytyksistä;

2) tiivistelmä laitokseen kohdistuneista olennaisista muutoksista, jotka ovat tapahtuneet edellisen elvytyssuunnitelman laatimisen jälkeen;

3) viestintä- ja julkistamissuunnitelma, jossa esitetään, millä tavoin yritys aikoo hallita mahdolliset kielteiset markkinavaikutukset;

4) laitoksen taloudellisen aseman säilyttämiseen tai palauttamiseen tarvittavat pääoma- ja maksuvalmiustoimet;

5) arvio suunnitelman jokaisen olennaisen osan toteuttamiseksi tarvittavasta ajasta;

6) yksityiskohtainen kuvaus mahdollisista olennaisista esteistä suunnitelman tehokkaalle toteuttamiselle kohtuullisessa ajassa sekä vaikutus konsernin muihin yrityksiin, asiakkaisiin ja vastapuoliin;

7) keskeisten toimintojen yksilöinti;

8) yksityiskohtainen kuvaus menetelmistä, joilla määritetään laitoksen ydinliiketoiminta-alueiden, toimintojen ja omaisuuden arvo ja markkinoitavuus;

9) yksityiskohtainen kuvaus siitä, millä tavoin elvytyssuunnittelu on sisällytetty laitoksen päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontarakenteeseen, sekä periaatteet ja menettelyt, joilla ohjataan elvytyssuunnitelman hyväksymistä ja nimetään suunnitelman valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastuussa olevat henkilöt;

10) järjestelyt ja toimenpiteet, joilla säilytetään tai palautetaan ennalleen laitoksen omat varat;

11) järjestelyt ja toimenpiteet, joilla varmistetaan, että laitoksella on riittävät vararahoituslähteet, joihin kuuluvat mahdolliset pääomalähteet, arvio käytettävissä olevista vakuuksista ja arvio mahdollisuuksista siirtää varoja konserniin kuuluvien yritysten ja liiketoiminta-alueiden kesken sen varmistamiseksi, että laitos pystyy jatkamaan toimintaansa ja täyttämään velvoitteensa näiden erääntyessä;

12) järjestelyt ja toimenpiteet riskin ja velkaantuneisuusasteen alentamiseksi;

13) järjestelyt ja toimenpiteet velkojen uudelleenjärjestelemiseksi;

14) järjestelyt ja toimenpiteet liiketoiminta-alueiden uudelleenjärjestelemiseksi;

15) järjestelyt ja toimenpiteet, joita tarvitaan rahoitusmarkkinoiden rakenteiden jatkuvan käytettävyyden ylläpitämiseksi;

16) järjestelyt ja toimenpiteet, joita tarvitaan laitoksen operatiivisten toimintojen jatkuvan toiminnan ylläpitämiseksi, kuten infrastruktuuri ja tietotekniikkapalvelut;

17) valmistelevat järjestelyt, joilla helpotetaan omaisuuden tai liiketoiminta-alueiden myyntiä taloudellisen vakauden ennalleen palauttamisen kannalta tarkoituksenmukaisessa ajassa;

18) muut johdon toimet tai strategiat taloudellisen vakauden palauttamiseksi ennalleen ja niiden ennakoidut rahoitusvaikutukset;

19) valmistelevat toimenpiteet, joita laitos on toteuttanut tai aikoo toteuttaa elvytyssuunnitelman täytäntöönpanon helpottamiseksi, kuten toimenpiteet, jotka ovat tarpeen laitoksen pääomapohjan vahvistamiseksi kohtuullisessa ajassa;

20) viitekehys, jossa on esitetty ne raja-arvot ja laadulliset arviointiperusteet, joiden mukaan suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU (32014L0059); EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Neuvotteleva virkamies
Armi Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.