1267/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 2, 7 ja 16 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 § laissa 88/2012:

1 §
Ministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä ovat:

1) maa- ja puutarhatalous sekä maaseudun kehittäminen, lukuun ottamatta kansallisen maaseutupolitiikan yhteensovittamista;

2) metsätalous;

3) kala-, riista- ja porotalous;

4) eläinlääkintähuolto, eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinten hyvinvointi;

5) eläinlääkäreiden ammatinharjoittaminen;

6) elintarvikkeet ja eläinten lääkitseminen;

7) eläinlääkinnälliset ja kasvinterveydelliset rajatarkastukset;

8) kasvinterveys sekä maa- ja puutarhatalouden ja metsätalouden tuotantopanokset;

9) toimialansa hallinnassa olevien valtion metsätalouden maan, lukuun ottamatta luonnonsuojelualueita ja erämaa-alueita, ja yleisten vesialueiden omistaja-asiat;

10) maanmittaus, kiinteistötoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, yleiset kartastotyöt, kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät sekä paikkatietojen yhteiskäyttö;

11) vedenhankinta ja viemäröinti, vesistöjen säännöstely, tulvariskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus ja vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain (587/2011) mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien niihin liittyvät rajavesistöasiat;

12) uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö, hoito ja suojelu;

13) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja aikaisempien ohjelmakausien vastaavien ohjelmien sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallintoviranomaistehtävät;

14) Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) toimivaltaisen viranomaisen tehtävät;

15) Euroopan kalatalousrahastoa koskevat hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät;

16) Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman todentamisviranomaisen ja tarkastusviranomaisen tehtävät.

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Maaseutuvirasto;

2) Metsähallitus;

3) Elintarviketurvallisuusvirasto;

4) Luonnonvarakeskus;

5) Maanmittauslaitos;

6) maatalouden interventiorahasto;

7) maatilatalouden kehittämisrahasto.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa sekä Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on ruokaosasto, luonnonvaraosasto sekä hallinto- ja suunnitteluosasto.

Sisäinen tarkastus toimii suoraan kansliapäällikön alaisena.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu, samoin kuin ministeriön osastojen tehtävistä ja muusta toiminnan järjestämisestä.

Osaston sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin osaston hallinnollisissa määräyksissä, jotka osastopäällikkö vahvistaa.

5 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä ja muita virkamiehiä. Ministeriöön voidaan ottaa myös työsopimussuhteista henkilöstöä.         

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) muulla kuin yksikön päällikkönä toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä, neuvoksella, tietohallintojohtajalla ja tutkimusjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

2) lainsäädäntöneuvoksella ja hallitusneuvoksella valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus sekä lainsäädäntöneuvoksella lisäksi hyvä perehtyneisyys lainvalmistelutehtäviin.

7 §
Virkojen täyttäminen

Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

8 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003).

Valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä tarkoitettujen muiden kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävien asioiden antamisesta ministeriön virkamiesten ratkaistavaksi määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi yksikön päällikkö pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Apulaisosastopäälliköt, joilla tämän asetuksen voimaan tullessa on eläinlääkintöneuvoksen tai metsäneuvoksen arvonimi, säilyttävät kyseisen arvonimen niin kauan kuin ovat nimitettyinä virkaansa.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus (1061/2003).

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.