1253/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 3, 4 ja 7 §, 8 §:n 10 ja 12 kohta sekä 9 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi asetuksissa 326/2010, 1271/2011 ja 1030/2014, 4 § asetuksessa 1030/2014, 7 § asetuksissa 1271/2011 ja 1030/2014, 8 §:n 10 ja 12 kohta asetuksessa 78/2013 sekä 9 §:n 1 momentti asetuksessa 1040/2008, seuraavasti:

3 §
Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) suhdannekehityksen ja keskipitkän aikavälin taloudellisen kehityksen seuraamista, tutkimista ja ennustamista;

2) julkisen talouden kehitystä;

3) talouspolitiikan suunnittelua ja talouspolitiikan vaikutusten arviointia;

4) kansantalouden näkökulman esiintuomista yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa;

5) valtion luottokelpoisuusluokitukseen liittyviä asioita;

6) toimialansa kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa kansantaloudellisissa ja talouspoliittisissa kysymyksissä;

7) taloudellisten katsausten ja ennusteiden julkaisemista sekä muuta taloudellista tiedotustoimintaa;

8) Tilastokeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä tilastotointa.

4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) finanssipolitiikkaa;

2) toiminta- ja taloussuunnittelun yleisiä perusteita, kehysmenettelyä ja talousarviota;

3) julkisen talouden suunnitelmaa;

4) rakennepolitiikkaa ja rakenteellisia toimenpiteitä sekä niitä koskevien vaikutusarvioiden laatimista;

5) julkisen talouden suunnitelmaan liittyen valtion kuntatalouteen ja kuntien järjestämisvastuulla oleviin palvelujärjestelmiin kohdistamien toimenpiteiden suunnittelua, seurantaa ja analysointia;

6) toimialansa kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa kansantaloudellisissa ja talouspoliittisissa kysymyksissä;

7) valtion varallisuuden hallinnan yleisiä perusteita;

8) valtion maksujen yleisiä perusteita ja toiminnan maksullisuutta;

9) valtion maksuliikettä sekä valtion tuloja ja menoja koskevia kassaennusteita (Rahakas -kassaennustejärjestelmä);

10) hallituksen vuosikertomukseen otettavia selvityksiä taloudellisesta kehityksestä, talous- ja rakennepolitiikasta ja talous- ja rakennepoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista;

11) valtion kirjanpidon, tilinpäätöksen ja muun taloushallinnon yleisiä perusteita;

12) hallituksen vuosikertomukseen otettavien talousarviolausumien sekä eduskunnan valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta antamien kannanottojen vastausten koordinointia;

13) valtionavustusten myöntämisen ja käytön yleisiä perusteita;

14) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusta (JHTT);

15) valtion taloudenhoidon valvonnan ja tarkastustoimen yleisiä perusteita;

16) korkotukilainojen ja valtion lainanannon yleisiä perusteita;

17) valtion liikelaitosten ja valtion toiminnassa käytettävien markkinaehtoisten järjestelmien yleistä kehittämistä;

18) metallirahoja;

19) valtionperintöjä;

20) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 lukua;

21) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä muuta tutkimustoimintaa;

22) Valtiokonttorin tehtäviä ja tulosohjausta osaston toimialan osalta;

23) Euroopan unionin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota.

7 §
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto (Valtion työmarkkinalaitos)

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa;

2) valtionhallinnon ohjauksen ja konsernipolitiikan kehittämistä;

3) valtiotyönantajan edunvalvontaa neuvotteluviranomaisena tulo- ja työmarkkinapolitiikassa sekä työelämään liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa;

4) valtion henkilöstön oikeudellista asemaa, henkilöstön palvelussuhteen ehtoja sekä neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän perusteita;

5) valtion työnantajaviestinnän edistämistä;

6) henkilöstön kehittämistä, johtamista, osallistumista ja työympäristöä;

7) toiminta- ja taloussuunnittelua sekä valtion talousarvioesitystä ja talousarvion soveltamista henkilöstömenojen osalta;

8) valtion työnantajatoiminnan ja henkilöstöhallinnon tiedonhallintaa;

9) hyvän hallinnon, yhteisten toimintatapojen ja kansalaisvaikuttamisen edistämistä;

10) valtion eläkejärjestelmän valvontaa ja yhteistyössä rahoitusmarkkinaosaston kanssa Valtion eläkerahastoa koskevia asioita, jos ne ovat työnantaja- tai henkilöstöpoliittisesti merkittäviä;

11) Valtiokonttoria koskevia hallinnollisia säännöksiä, Valtiokonttorin hallinnonohjauksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä Valtiokonttorin myöntämiä korvauksia ja etuisuuksia;

12) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta;

13) HAUS kehittämiskeskus Oy:n ohjausta;

14) valtion talonrakennustoimintaa, kiinteistövarallisuutta, virastotiloja sekä Senaatti-kiinteistöjä;

15) valtion hankintatointa ja Hansel -osakeyhtiötä.

8 §
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


10) julkisten palvelujärjestelmien kehittämistä sekä niiden laadunhallinnan ja toiminnallisen tehokkuuden arviointia;


12) keskus-, alue- ja valtion paikallishallinnon rakenteiden ja toiminnan kehittämistä;


9 §
Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminnon tehtävistä säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992).Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.