1249/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 4 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Laajaa toiminnallista merkitystä omaava hankinta

Tietohallintoa koskevalla hankinnalla on laajaa toiminnallista merkitystä silloin, kun hankinta yksin tai yhdessä muiden hankintojen kanssa on olennainen osa merkittävää toiminnan tai palveluiden kehityshanketta.

Merkittävä kehityshanke on kyseessä silloin, kun hankkeen kokonaiskustannusarvio on vähintään viisi miljoonaa euroa ja:

1) hanke on viranomaisen tehtävien hoitamisen tai asiakkaan saaman palvelun kannalta olennainen;

2) hankkeessa kehitettävä tietojärjestelmä tai palvelu on tarkoitettu usean eri viranomaisen käytettäväksi; tai

3) hanke koskee julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 10 §:ssä mainittujen tietojärjestelmien kehittämistä.

2 §
Taloudelliselta arvoltaan merkittävä hankinta

Tietohallintoa koskeva hankinta on taloudelliselta arvoltaan merkittävä silloin, kun hankinnan ennakoitu arvo on vähintään viisi miljoonaa euroa. Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa noudatetaan, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädetään.

3 §
Lausuntomenettelyn ajoitus

Viranomaisella tulee olla julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu valtiovarainministeriön lausunto ennen 1 §:ssä tarkoitetun hankkeen toteutusvaiheeseen liittyvien hankintojen käynnistämistä tai 2 §:ssä tarkoitetun hankinnan käynnistämistä.

4 §
Lausuntopyynnön ja lausunnon sisältö

Jos hankinta liittyy 1 §:ssä kuvatulla tavalla merkittävään kehityshankkeeseen, viranomaisen on lausuntopyynnön yhteydessä toimitettava valtiovarainministeriön ohjeistamalla tavalla tiedot seuraavista hankkeen valmisteluun liittyvistä seikoista:

1) hankkeen tarkoitus;

2) hankkeen arvioidut kustannukset ja hyödyt;

3) hankkeen ja siinä syntyvien tuotosten omistajuus ja rahoitusmalli sekä hankkeen toteutuksen aikana että sen jälkeen;

4) hankkeen suhde julkisen hallinnon ja kohdealueensa kokonaisarkkitehtuuriin ja tieto siitä, miten hanke edistää julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetussa laissa tarkoitettua tietojärjestelmien yhteentoimivuutta;

5) hankkeen tuotoksilta edellytettävä tietoturvallisuuden ja varautumisen taso;

6) alustava suunnitelma hankkeen toteuttamisesta sekä arvio toteuttamisen edellytyksistä;

7) hankkeen riskit.

Jos kyseessä on 2 §:ssä tarkoitettu hankinta, viranomaisen on lausuntopyynnön yhteydessä toimitettava valtiovarainministeriön ohjeistamalla tavalla tiedot seuraavista hankinnan valmisteluun liittyvistä seikoista:

1) hankinnan tarkoitus;

2) hankinnan arvioidut kustannukset ja hyödyt;

3) hankinnan rahoitusmalli;

4) hankinnan kohteen suhde julkisen hallinnon ja kohdealueensa kokonaisarkkitehtuuriin ja tieto siitä, miten hankinta edistää julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetussa laissa tarkoitettua tietojärjestelmien yhteentoimivuutta;

5) hankinnan kohteelta edellytettävä tietoturvallisuuden ja varautumisen taso;

6) suunnitelma hankinnan toteuttamisesta ja alustava tarjouspyyntö;

7) hankinnan riskit.

Valtiovarainministeriö arvioi lausunnossaan 1 ja 2 momentissa lueteltuja seikkoja.

5 §
Hankintaa koskevat lisäselvitykset

Valtiovarainministeriö voi pyytää viranomaiselta lisäselvityksiä tässä asetuksessa tarkoitetusta hankinnasta ja hankintaan liittyvistä seikoista ennen kuin se antaa lausuntonsa. Viranomaisen on toimitettava lisäselvitykset valtiovarainministeriölle viipymättä.

6 §
Lausuntoasian käsittely

Valtiovarainministeriön on annettava lausuntonsa neljän viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut lausuntopyynnön. Edellä 5 §:ssä tarkoitetut lisäselvitykset eivät pidennä määräaikaa. Määräajasta voidaan poiketa, jos siitä sovitaan yhdessä lausuntoa pyytäneen viranomaisen kanssa.

Valtiovarainministeriö toimittaa lausuntonsa sitä pyytäneelle viranomaiselle ja sille ministeriölle, jonka hallinnonalalle lausuntoa pyytänyt viranomainen kuuluu.

7 §
Selvitys toimenpiteistä

Lausuntoa pyytäneen viranomaisen on toimitettava valtiovarainministeriön ohjeistamalla tavalla valtiovarainministeriölle selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt lausunnon johdosta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Toni Äikäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.