1186/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 2 §:n 2—4 kohta sekä 4 ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 kohta laissa 1403/2010 ja 4 § laissa 1133/2013, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 919/2008 ja 1403/2010, uusi 4 a kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


2) Euroopan unionin suorilla tuilla yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III ja IV osastossa tarkoitettuja tukia;

3) luonnonhaittakorvauksella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artiklassa tarkoitettua tukea;

4) ympäristökorvauksella 3 kohdassa mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitettua tukea;

4 a) luonnonmukaisen tuotannon korvauksella 3 kohdassa mainitun asetuksen 29 artiklassa tarkoitettua tukea;


4 §
Veronpalautuksen määrä

Hakijalle palautetaan valmisteveroa verovuoden aikana maataloudessa käytetystä, Suomessa verotetusta kevyestä polttoöljystä, raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä sen mukaan kuin rikittömän kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn ja biopolttoöljyn energiasisältöverosta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994). Sähköstä palautetaan veroa 1,55 senttiä kilowattitunnilta. Palautusta maksetaan polttoöljyn tai sähkön kulutusajankohtana voimassa olevan palautusmäärän mukaisena.

21 §
Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen

Tätä lakia ei sovelleta yritykseen, joka on Euroopan komission maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina 2014—2020 antamissa Euroopan unionin suuntaviivoissa (2014/C 204/01) tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee mainituissa suuntaviivoissa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on todettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Veronpalautukseen sovelletaan lisäksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta annettua lakia (300/2001).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Ennen tämän lain voimaantuloa käytettyyn kevyeen ja raskaaseen polttoöljyyn, biopolttoöljyyn sekä sähköön sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 128/2014
HE 234/2014
VaVM 30/2014
EV 192/2014

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.