1166/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (722/2012) liite 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 464/2014, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Yli-insinööri
Maria Rautavirta

LIITE 1

ASETUKSEN 2 §

OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Tämän liitteen maksut ovat joko kiinteitä maksuja, tuntiveloitteisia maksuja tai vuosimaksuja. Maksu on kiinteä maksu, mikäli suoritteen yhteydessä ei ole muuta mainittu. Maksu on työhön käytetyn ajan perusteella määräytyvä maksu, jos maksu on ilmoitettu työtuntikohtaisena veloituksena (maksu/työtunti). Tuntiveloitus peritään kultakin alkavalta työtunnilta. Mikäli maksu on vuosittain perittävä maksu, on tämä ilmoitettu suoritteen kohdalla (vuosimaksu).

Mikäli suoritteeseen liittyvä toimenpide suoritetaan hakijan pyynnöstä ulkomailla, peritään tämän liitteen mukaisen maksun lisäksi toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset. Kotimaassa suoritetuista toimenpiteistä aiheutuvat matkakulut peritään liitteen mukaisen maksun lisäksi, mikäli suoritteen yhteydessä on näin mainittu. Jos hakija tai tilaaja peruuttaa tilaamansa toimenpiteen, voidaan kuitenkin kaikissa tapauksissa kyseistä toimenpidettä varten varattujen matkojen peruutuksista mahdollisesti aiheutuneet kustannukset periä peruutusajankohdasta riippumatta.

Taulukossa voidaan maksujen määräytymistä tarkentaa suorite- ja suoriteryhmäkohtaisilla huomautuksilla ja poikkeuksilla.

LIIKENNEVÄLINEIDEN REKISTERÖINTI

1 Liikennevälinerekistereihin liittyvät suoritteet
1.1 Ilma-alusrekisterisuoritteet
1.1.1 Rekisteröintipäätös 150 euroa
- Ensirekisteröinti tai omistajan vaihdos
1.1.2 Rekisteröintitodistuksen tulostus 60 euroa
- Väliaikainen rekisteröintitodistus
- Todistus omistajan nimen- tai osoitteenmuutoksen vuoksi
- Todistus kadonneen tai tuhoutuneen tilalle
1.1.3 Kiinnityspäätös 90 euroa
- Kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen tai kuolettaminen
- Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
1.1.4 Liitimen luettelointi 20 euroa
1.1.5 Rasitustodistus tai ote ilma-alusrekisteristä 60 euroa
1.1.6 Ilma-aluksen rekisterissäpitomaksu, vuosimaksu 60 euroa
Poikkeus kohdan 1.1.1 suoritteeseen: ilma-aluksen poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
Kohdan 1.1.6  mukaista vuosimaksua ei peritä rekisteröimisvuonna. Muutoin vuosimaksu peritään laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisterissä olevista ilma-aluksista kyseisenä ajankohtana rekisteriin merkityltä aluksen omistajalta tai käyttäjältä.
1.2 Alusrekisterisuoritteet
1.2.1 Rekisteröintipäätös 190 euroa
- Rekisteröinti tai muutos rekisteritietoihin
1.2.2 Kiinnityspäätös 205 euroa
- Kiinnityksen vahvistaminen, uudistaminen tai kuolettaminen
- Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen
1.2.3 Alusrekisteriasiakirja 190 euroa
- Kansallisuuskirja tai väliaikainen kansallisuustodistus
- Rekisteriote
- Ei-rekisterissä -todistus tai todistus rekisteristä poistamisesta
1.2.4 Muu alusasiakirja 110 euroa
- Rasitustodistus
- Historiatiedot-asiakirja
- Tunnuskirjainpäätös
Poikkeus kohdan 1.2.1 suoritteeseen: aluksen tai alusrakennuksen poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
1.3 Vesikulkuneuvorekisterisuoritteet
1.3.1 Ensirekisteröintipäätös 40 euroa
1.3.2 Omistaja- tai haltijatietojen muutos 30 euroa
1.3.3 Koetunnus 30 euroa
1.3.4 Todistus 15 euroa
- Uusi rekisteröintitodistus kadonneen tai turmeltuneen tilalle tai todistuksen kaksoiskappale
- Todistus rekisteristä poistamisesta
- Muu todistus
1.3.5 Sähköinen rekisteri-ilmoitus 20 euroa
- Omistajanvaihdos (sähköisellä varmenteella)
Poikkeus kohtaan 1.3: vesikulkuneuvon lopullisesta poistosta tai muutosrekisteröintipäätöksestä (vesiliikenteestä poisto, teknisten tietojen muutos tai moottorin vaihto) ei peritä maksua.
1.4 Rautatiekalustorekisterisuoritteet
1.4.1 Kalustoyksikön rekisteröintipäätös 135 euroa
1.4.2 Kaluston rekisteröinti kalustoyksikkörekisteriin, ensimmäiset 50 kpl, maksu/kpl 55 euroa
1.4.3 Kaluston rekisteröinti kalustoyksikkörekisteriin,muut kalustoyksiköt, maksu/kpl 6 euroa
1.4.4 Kalustoyksikön rekisterissäpitomaksu, vuosimaksu 10 euroa
Poikkeus kohdan 1.4.1 suoritteeseen: kalustoyksikön poistamisesta rekisteristä ei peritä maksua.
Kohdan 1.4.4 vuosimaksu peritään laskutusvuoden viimeisenä päivänä kalustoyksikkörekisterissä olevista kalustoyksiköistä.
1.5 Ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet
1.5.1 Ajoneuvojen tyyppitietojen tallennus
1.5.1.1 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään, maksu/hakemus eli perusmaksu 5 euroa
1.5.1.2 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään, maksu/versio 40 euroa
1.5.1.3 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus, perusmaksu 40 euroa
1.5.1.4 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus, maksu/versio 10 euroa
1.5.1.5 Muu selvitys-, tietojen korjaus tai tallennustyö, maksu/työtunti 130 euroa
1.5.2 Rekisteröintipalvelut
1.5.2.1 Rekisteröintisuorite, liitteetön rekisteri-ilmoitus 10,50 euroa
- Liitteetön rekisteri-ilmoitus
- Rekisteröintitodistuksen uusintatulostus
- Teknisten tietojen korjauksen vuoksi tulostettu rekisteröintitodistus
- Koenumerotodistuksen muutos tai tulostaminen
1.5.2.2 Rekisteröintisuorite, liitteellinen rekisteri-ilmoitus 16,60 euroa
1.5.2.3 Sähköinen rekisteri-ilmoitus, liikennekäytöstä poisto 4 euroa
1.5.2.4 Sähköinen rekisteri-ilmoitus, liikennekäyttöön otto 4 euroa
1.5.2.5 Sähköinen rekisteri-ilmoitus, todistuksen tulostus kadonneen tai turmeltuneen tilalle 4 euroa
1.5.2.6 Vakuutustietojen muutosilmoitus 1,75 euroa
1.5.2.7 Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu, maksu/työtunti 80 euroa
Poikkeus kohtaan 1.5.2: kunnan tekemään rekisteristä poistoon liittyvästä rekisteri-ilmoituksesta ei peritä maksua.
1.5.3 Erityisrekisteröintipalvelut
1.5.3.1 Ennakkoilmoitus tai ennakkoilmoituksen uusintatulostus 10,50 euroa
1.5.3.2 Vientirekisteröinti 50 euroa
1.5.3.3 Vientirekisteröinnin tietojen korjaus ja poisto 10,50 euroa
1.5.3.4 Siirtolupa 16,60 euroa
1.5.3.5 Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus 30 euroa
1.5.3.6 Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus 23 euroa
1.5.3.7 Diplomaattiautojen rekisteröinti 10,50 euroa
1.5.3.8 Massarekisteröinti, ensimmäiset 1 000 ajoneuvoa, rekisteröinti ilman rekisteröintitodistusten tulostusta, maksu/ajoneuvo 2 euroa
1.5.3.9 Massarekisteröinti, ensimmäiset 1 000 ajoneuvoa, rekisteröinti ja rekisteröintitodistusten tulostus, maksu/ajoneuvo 3 euroa
1.5.3.10 Massarekisteröinti, seuraavat ajoneuvot, rekisteröinti ilman rekisteröintitodistusten tulostusta, maksu/ajoneuvo 1 euroa
1.5.3.11 Massarekisteröinti, seuraavat ajoneuvot, rekisteröinti ja rekisteröintitodistusten tulostus, maksu/ajoneuvo 1,50 euroa
1.5.4 Rekisterikilvet
1.5.4.1 Ajoneuvon rekisterikilpi 6 euroa
1.5.4.2 Muu rekisterikilpi 9 euroa
- Erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi taikka kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä valmistettava rekisterikilpi
1.5.4.3 Poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä 25 euroa
1.5.4.4 Ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi 6 euroa
1.5.5 Autokiinnityssuoritteet
1.5.5.1 Autokiinnityksen vahvistaminen 90 euroa
1.5.5.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös 50 euroa
1.5.5.3 Rasitustodistus 30 euroa
PÄTEVYYKSIEN REKISTERÖINTI
2 Pätevyysrekistereihin liittyvät suoritteet
2.1 Tieliikenteen pätevyyksien rekisteröintiin liittyvät suoritteet
2.1.1 Ajokortti tai lyhytaikainen ajokortti 12 euroa
2.1.2 Väliaikainen ajokortti 8 euroa
2.1.3 Piirturikortti 100 euroa
- Kuljettaja-, yritys-, korjaamo- tai valvontakortti
2.1.4 Ammattipätevyyskortti 50 euroa
2.1.5 Taksinkuljettajan ajolupa 40 euroa
2.1.6 ADR-ajolupa tai turvallisuusneuvonantajatodistuksen kaksoiskappale 40 euroa
2.1.7 Poikkeus ajo-oikeutta koskevista ikävaatimuksista 100 euroa
2.2 Rautatiejärjestelmän pätevyyksien rekisteröintiin liittyvät suoritteet
2.2.1 Liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirja tai muun liikenneturvallisuustehtävän kelpoisuuskirja 190 euroa
2.2.2 Kohdassa 2.2.1 tarkoitetun lupa- tai kelpoisuuskirjan kaksoiskappale tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta 60 euroa
TUTKINNOT, LUVAT JA VALVONTA
3 Lupakirjoihin ja pätevyyksiin liittyvät suoritteet
3.1 Lentokoe- ja tarkastuslentomaksut
3.1.1. Lentokoe tai tarkastuslento
3.1.1.1 Yhden ohjaajan toiminnan lentokokeet, tarkastuslennot tai pätevyyden arvioinnit 420 euroa
3.1.1.2 Usean ohjaajan toiminnan lentokokeet, tarkastuslennot tai pätevyyden arvioinnit 840 euroa
3.1.1.3 Mikäli kohdan 3.1.1.1 mukaisessa tapahtumassa suoritetaan useampia tarkastuksia, kokeita tai pätevyyden arviointeja, veloitetaan jokaisesta lisämaksu 220 euroa
3.1.2 Valtuutus lentokoetta tai tarkastuslentoa varten poikkeuslupa-menettelyllä. Hakemuksen käsittelystä peritään sekä perusmaksu että käsittelyyn käytetyn työajan mukainen tuntiveloitus.
3.1.2.1 Poikkeuslupamenettely, kertamaksu 500 euroa
3.1.2.2 Poikkeuslupamenettely, työtuntiveloitus, maksu/työtunti 150 euroa
3.1.3 Tarkastuslentäjän nimeäminen tarkastuslennolle 50 euroa
3.1.4 Tarkastuslentäjäkoulutus, koulutuspäivä/oppilas 150 euroa
Kohdan 3.1 maksujen lisäksi peritään tarkastuksiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
3.2 Ilmailun ammattilupakirjat
3.2.1 Uusi ATPL-, CPL- tai MPL-lupakirja, voimassaolon jatkaminen tai vanhentuneen uusinta 400 euroa
3.2.2 Uusi SE-, ME-, IR- tai MP-kelpuutus tai kouluttajamerkintä 360 euroa
3.2.3 Muu ATPL-, CPL- tai MPL-lupakirjaan tai niihin liittyvään kelpuutukseen tai merkintään tehtävä muutos tai lisäys 300 euroa
3.2.4 Uusi Osa-66- tai kansallinen huoltolupakirja tai muutos lupakirjaan 360 euroa
3.2.5 Osa-66 -lupakirjan voimassaolon jatkaminen tai vanhentuneen uusinta. 210 euroa
3.2.6 Kelpoisuuksien muuntaminen Osa 66-lupakirjaksi muunto- tai koehyvitysraporttiin perustuen, lisämaksu lupakirjaan 210 euroa
3.2.7 ATCO-, FISO- tai ATCO-oppilaan lupakirja sekä muutokset ja lisäykset tai tasotarkastajan valtuutus 360 euroa
3.2.8 Edellä kohdissa 3.2.1, 3.2.4 tai 3.2.7 mainitun lupakirjan hyväksyminen (validation of licence) 600 euroa
3.3 Muut ilmailun lupakirjat
3.3.1 Uusi harrastemekaanikon lupakirja 350 euroa
3.3.2 Muu uusi lupakirja, voimassaolon jatkaminen, vanhentuneen uusinta tai lupakirjan hyväksyminen (validation of licence) 180 euroa
3.3.3 Uusi kohdassa 3.3 mainittuun lupakirjaan tehtävä kelpuutus, merkintä, oikeus tai kelpuutukseen liittyvän rajoituksen poisto (sis. lupakirjan voimassaolon jatkamisen tai vanhentuneen uusinnan) 180 euroa
3.4 Muut ilmailun henkilöluvat ja niihin liittyvät suoritteet
3.4.1 Turvatarkastajan hyväksyntä 130 euroa
3.4.2 Turvakouluttajan hyväksyntä 300 euroa
3.4.3 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan valtuutus 500 euroa
3.4.4 Matkustamomiehistön kelpoisuustodistus 130 euroa
3.4.5 Miehistökortti (Crew Member Certificate) 150 euroa
3.4.6 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan koulutus, koulutuspäivä/oppilas 150 euroa
3.5 Ilmailun henkilölupia koskevat yleiset suoritteet
3.5.1 Vanhentuneen kelpuutuksen, oikeuden, valtuutuksen, merkinnän tai hyväksynnän uusinta tai voimassaolon jatko 130 euroa
3.5.2 Poikkeuslupa, hyvityspäätös tai koulutuksenjako koskien kohdissa 3.2 ja 3.3 mainittua lupakirjaa tai siihen liittyvää kelpuutusta, oikeutta tai valtuutusta 500 euroa
3.5.3 Tarkastuslentäjän tai kielitaitotarkastajan hyväksyntätodistus, uusi, uusinta tai voimassaolon jatko 200 euroa
3.5.4 Kansallisen lupakirjan OSA-FCL –muunto 110 euroa
3.5.5 Asiointimaan vaihto 500 euroa
3.5.6 Lisämaksu edellä kohdissa 3.2 - 3.5 tarkoitetun luvan nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka lupaa ei voitaisi myöntää 800 euroa
3.6 Merenkulun pätevyyksiin liittyvät asiakirjat
3.6.1 Pätevyyskirja 165 euroa
3.6.2 Lisäpätevyystodistus 100 euroa
3.6.3 Todistus kotimaanliikenteen laivurin koulutuksesta ja neljän kuukauden meripalvelusta 165 euroa
3.6.4 Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus tai alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutuksen hyväksymismerkintä 165 euroa
3.6.5 Kelpoisuustodistus 165 euroa
3.6.6 Sataman turvapäällikön ja muun turvahenkilöstön vaatimustenmukaisuusvakuutus 165 euroa
3.6.7 Kohdissa 3.6.1 – 3.6.6 mainittujen asiakirjojen uudistaminen 75 euroa
3.6.8 Luotsin ohjauskirja, linjaluotsinkirja tai itämerenluotsin ohjauskirja tai kirjaan tehtävä muutos tai lisäys 315 euroa
3.6.9 Erivapaus luotsinkäyttövelvollisuudesta 630 euroa
3.6.10 Erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä tai oikeus toimia ylemmässä tehtävässä 575 euroa
3.6.11 Lisämaksu edellä kohdassa 3.6 tarkoitetun kirjan tai todistuksen nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka kirjaa tai todistusta ei voitaisi myöntää suorite-maksu kaksin-kertaisena
3.7 Muut suoritteet
3.7.1 Edellä kohdissa 3.2 – 3.4 ja 3.6 tarkoitetun lupakirjan, luvan tai asiakirjan kaksoiskappale tai uusinta nimenvaihdoksen johdosta 60 euroa
3.7.2 Todistus luvanhaltijalle voimassa olevista luvista ja pätevyyksistä 80 euroa
4 Tutkintoihin ja kokeisiin liittyvät suoritteet
4.1 Ilmailun kokeisiin liittyvät suoritteet
4.1.1 Teoriakoe, ATPL, CPL tai IR, osakoe 59 euroa
4.1.2 Teoriakoe, muut kuin 4.1.1, osakoe 33 euroa
4.2 Rautatiejärjestelmän tutkintoihin liittyvät suoritteet
4.2.1 Kertauskouluttajan tai kuljettajantutkinnon vastaanottajan hyväksyminen 160 euroa
4.3 Tieliikenteen kuljettajaopetukseen liittyvät suoritteet
4.3.1 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen 110 euroa
4.3.2 Autokoulun opetustoimintaan käytettävän tilan hyväksyminen 110 euroa
Lisäksi peritään kohdan 4.3.2 mukaisiin tarkastuksiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset kilometrikorvaukset.
4.4 Tieliikenteen kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet
4.4.1 Teoriakoe 28 euroa
4.4.2 Suullinen teoriakoe 85 euroa
4.4.3 Ajokoe M-, A1-, A-, T- tai B-luokan ajoneuvolla 59 euroa
4.4.4 Ajokoe BE-, B/96-, C1-, C-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla 90 euroa
4.4.5 Ajokoe raskaalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä 100 euroa
4.4.6 M-, A1- tai A-luokan käsittelykoe 25 euroa
4.4.7 E-, T- tai LT-luokan käsittelykoe 45 euroa
4.4.8 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte 55 euroa
4.5 Vaarallisten aineiden ajolupiin ja turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet
4.5.1 ADR-ajolupakoe, kesto 50 min 53 euroa
4.5.2 ADR-ajolupakoe, kesto 90 min 95 euroa
4.5.3 ADR-ajolupakoe, kesto 120 min 125 euroa
4.5.4 ADR-ajolupakoe, suullinen 200 euroa
4.5.5 ADR-ajolupakokeen pitäminen sunnuntaisin 330 euroa
4.5.6 Turvallisuusneuvonantajatutkinto 310 euroa
4.6 Ajoneuvokatsastajien ja yksittäishyväksyjien kokeisiin liittyvät suoritteet
4.6.1 Teoriakoe 100 euroa
4.6.2 Kokeen käytännönosuus, kevyt kalusto 100 euroa
4.6.3 Kokeen käytännönosuus, raskas kalusto 200 euroa
4.7 Tieliikenteen erikoiskuljetusten liikenteenohjaukseen (EKL) liittyvät suoritteet
4.7.1 EKL-peruskurssin koe ja EKL-oikeus 100 euroa
4.7.2 EKL-täydennyskurssin koe ja EKL-oikeus 60 euroa
4.8 Tieliikenteen liikenneyrittäjäkokeet ja -todistukset
4.8.1 Liikenne- tai taksiliikenneyrittäjäkoe 200 euroa
4.8.2 Liikennetraktoriyrittäjäkoe 120 euroa
4.8.3 Liikenneyrittäjätutkinto, todistus tai liikenneyrittäjätutkintotodistus 42 euroa
4.9 Tieliikenteen kuljettajien ammattipätevyyskokeisiin liittyvät suoritteet
4.9.1 Jatkokoulutusohjelman hyväksyminen 130 euroa
4.9.2 Perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe 80 euroa
4.9.3 Perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe, suullinen 150 euroa
4.9.4 Ammattipätevyyden rekisteröinti 17 euroa
4.9.5 Taksinkuljettajakoe 100 euroa
4.9.6 Taksinkuljettajakoe, suullinen 150 euroa
4.9.7 Ammattipätevyyskokeen pitäminen sunnuntaisin 350 euroa
4.10 Tieturvallisuusarvioijan koulutukseen liittyvät suoritteet
4.10.1 Tieturvallisuusarvioijan peruskurssi 2 000 euroa
4.10.2 Tieturvallisuusarvioijan täydennyskurssi 800 euroa
4.10.3 Tieturvallisuusarvioijan koe 500 euroa
5 Liikennelääketieteeseen liittyvät suoritteet
Kohtien 5.1.5 ja 5.2.1 suoritteista ensimmäinen vuosimaksu peritään valtuutusta myönnettäessä. Seuraavat vuosimaksut peritään kalenterivuosittain.
5.1 Henkilöihin liittyvät suoritteet
5.1.1 Henkilön terveydentilaan liittyvä lupa tai todistus 120 euroa
5.1.2 Kopio luvasta tai todistuksesta 50 euroa
5.1.3 Lisämaksu hakemuksen nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka lupaa ei voitaisi myöntää 600 euroa
5.1.4 Terveydenhuollon ammattilaisen koulutus, koulutuspäivämaksu/oppilas 150 euroa
5.1.5 Terveydenhuollon ammattilaisen valtuutus, vuosimaksu 100 euroa
5.1.6 Asiointimaan vaihto 100 euroa
5.2 Organisaatioihin liittyvät suoritteet
5.2.1 Liikennelääketieteen keskuksen valtuutus, vuosimaksu 5 000 euroa
5.2.2 Laiva-apteekkipoikkeuslupa 313 euroa
6 Organisaatiolupiin liittyvät yleiset suoritteet
6.1 Yleiset ilmailuun liittyvät suoritteet
6.1.1 AMC-käsittely (ilmailuviranomaiselle tehdyt esitykset hyväksyttäviksi menetelmiksi Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi) liittyen lentotoiminnallisiin määräyksiin, koulutus- ja lupakirjamääräyksiin ja lääketieteellisiin määräyksiin. Esityksen käsittelystä peritään sekä kertamaksu että työhön käytetyn ajan mukainen työtuntiveloitus.
6.1.1.1 AMC-esityksen käsittelyn kertamaksu 500 euroa
6.1.1.2 AMC-esityksen käsittelyn tuntiveloitus, maksu/työtunti 150 euroa
6.1.2 Poikkeamahakemuksen käsittely, maksu/työtunti 180 euroa
Kohdan 6.1.2 mukaisesta käsittelystä peritään vähintään kolmen työtunnin mukainen maksu.
7 Liikenteenharjoittajiin liittyvät suoritteet
7.1 Liikennelupa (OL)
Kohdan 7.1 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään lupaa myönnettäessä ja se kattaa myöntämisvuoden. Seuraavina vuosina peritään vuosimaksu kalenterivuosittain.
Vuosimaksut sisältävät luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan. Vuosimaksu nousee ylempään luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää raja-arvon. Mikäli suurin sallittu lentoonlähtömassa laskee vuoden aikana raja-arvon alle, hyvitystä ei makseta.
7.1.1 Ilma-alukset MTOM alle 10 000 kg ja/tai istuinpaikkamäärä alle 20, vuosimaksu 1 650 euroa
7.1.2 Ilma-alukset MTOM vähintään 10 000 kg ja/tai istuinpaikkamäärä vähintään 20, vuosimaksu 5 400 euroa
7.2 Lentotoimintalupa (AOC) lentokoneille ja/tai helikoptereille
Kohdan 7.2 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään lupaa myönnettäessä ja se kattaa ensimmäisen vuoden. Tämän jälkeen vuosimaksu peritään vuosittain.
Vuosimaksut sisältävät luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan. Vuosimaksu nousee ylempään luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun ilma-alusten lukumäärä tai suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää raja-arvon. Mikäli ilma-alusten lukumäärä tai suurin sallittu lentoonlähtömassa laskee vuoden aikana raja-arvon alle, hyvitystä ei makseta.
7.2.1 Luvassa 1 - 10 ilma-alusta
7.2.1.1 Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 5 700 kg tai raskaimman helikopterin MTOM enintään 3 175 kg, vuosimaksu 6 600 euroa
7.2.1.2 Raskaimman lentokoneen MTOM yli 5 700 kg, mutta enintään 40 000 kg tai raskaimman helikopterin MTOM yli 3 175 kg, vuosimaksu 25 000 euroa
7.2.1.3 Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu 30 000 euroa
7.2.2 Luvassa 11 - 40 ilma-alusta
7.2.2.1 Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 40 000 kg; lisäksi kaikki helikopterit, vuosimaksu 35 000 euroa
7.2.2.2 Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu 40 000 euroa
7.2.3 Luvassa yli 40 ilma-alusta
7.2.3.1 Raskaimman lentokoneen MTOM enintään 40 000 kg; lisäksi kaikki helikopterit, vuosimaksu 66 000 euroa
7.2.3.2 Raskaimman lentokoneen MTOM yli 40 000 kg, vuosimaksu 121 000 euroa
Edellä kohdissa 7.2.1 – 7.2.3 tarkoitetut vuosimaksut sisältävät luvanhaltijalta vaadittavien käsikirjojen (OM  ja QM) ja näihin käsikirjoihin tehtävien muutosten hyväksynnät.
7.2.4 Lisämaksu: jos lentotoimintalupaan merkittyjen vaativien monimoottorikäyttöisten ilma-alustyyppien lukumäärä on enemmän kuin kolme, maksua korotetaan neljännestä ja kustakin seuraavasta vaativasta monimoottorikäyttöisestä ilma-alustyypistä, maksu/tyyppi 2 500 euroa
Poikkeus kohdassa 7.2 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupa oikeuttaa harjoittamaan lentotoimintaa yksinomaan lentokoneella näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti, maksua alennetaan 50 %.
7.3 Lentotoimintalupa ilmalaivoille tai kuumailmapalloille tai lentotyölupa
Kohdan 7.3 vuosimaksu peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään lupaa myönnettäessä ja se kattaa ensimmäisen vuoden. Tämän jälkeen vuosimaksu peritään vuosittain.Vuosimaksu sisältää luvan uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoiminnan.
7.3.1 Lentotoimintalupa ilmalaivoille tai kuumailmapalloille tai lentotyölupa, vuosimaksu 1 500 euroa
7.3.2 Lisämaksu: jos lentotyölupaan merkittyjen vaativien monimoottorikäyttöisten ilma-alustyyppien lukumäärä on enemmän kuin kolme, maksua korotetaan neljännestä ja kustakin seuraavasta vaativasta monimoottorikäyttöisestä ilma-alustyypistä, maksu/tyyppi 1 100 euroa
7.3.3 Ulkomaisen lentotyöluvan hyväksyminen, maksu/työtunti 150 euroa
Edellä kohdassa 7.3.1 tarkoitetut vuosimaksut sisältävät luvanhaltijalta vaadittavien toimintaohjeiden ja näihin toimintaohjeisiin tehtävien muutosten hyväksynnät.
Kohdan 7.3.3 mukaisesta hyväksyntätyöstä peritään vähintään kahden työtunnin mukainen maksu.
7.4 Lentotoimintaluvan tai lentotyöluvan muuttaminen
7.4.1 Lentotoimintaluvan muutos
7.4.1.1 Muutoksen kohteista raskaimman lentokoneen MTOM enintään 5 700 kg tai helikopterin MTOM enintään 3 175 kg; lisäksi kaikki ilmalaivat ja kuumailmapallot 550 euroa
7.4.1.2 Muutoksen kohteista raskaimman lentokoneen MTOM yli 5 700 kg tai helikopterin MTOM yli 3 175 kg 2 200 euroa
7.4.2 Lentotyöluvan muutos 220 euroa
7.4.3 Vastuuhenkilön muutos (jos ei muita muutoksia) 150 euroa
Poikkeus kohdissa 7.4.1 ja 7.4.2 tarkoitetuista maksuista: jos ilma-alusta, henkilöä tai toimintamuotoa koskevat tiedot poistetaan lentotoimintaluvasta tai lentotyöluvasta, poisto on maksuton.
Poikkeus kohdassa 7.4.1 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupa oikeuttaa harjoittamaan lentotoimintaa yksinomaan lentokoneella näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti, maksua alennetaan 50 %.
Poikkeus kohdassa 7.4.1 tarkoitetusta maksusta: jos lentotoimintaluvan haltijalta peritään kohdan 7.5 mukainen maksu uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-aluksen liittämisestä lentotoimintalupaan, tämän kohdan mukaista muutosmaksua ei peritä.
7.5 Lentotoiminnalliset luvat ja hyväksynnät
7.5.1 Uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-alustyypin liittäminen lentotoimintalupaan 5 500 euroa
7.5.2 Erityishyväksyntä, erillinen maksu jokaisesta hyväksynnästä 2 750 euroa
- LVTO (RVR/Vis<150 m) tai CAT II, IIIA, IIIB tai vastaava huonon näkyvyyden lentotoimintaan liittyvä erityishyväksyntä
- MNPS, B-RNAV, P-RNAV, RNAV-APP tai vastaava navigointiin liittyvä erityishyväksyntä
- jyrkkä lähestyminen- RVSM- ETOPS
7.5.3 HEMS 5 500 euroa
7.5.4 Vaarallisten aineiden kuljetuslupa kuljetettaessa useamman kuin yhden luokan aineita 2 750 euroa
7.5.5 Vaarallisten aineiden kuljetuslupa kuljetettaessa vain yhden luokan aineita 880 euroa
7.5.6 Yrityksen lupa antaa matkustamomiehistön peruskoulutusta ja oikeus antaa kelpoisuustodistuksia 5 500 euroa
Poikkeuksena edellä kohdissa 7.5.1 – 7.5.6 tarkoitetuista maksuista: jos lentotoimintalupaan liitetylle tietyn tyyppiselle ilma-alukselle on myönnetty maksullisia erityishyväksyntöjä, seuraavien samantyyppisten ilma-alusten lentotoimintalupaan liittämisen yhteydessä kyseisiä erityishyväksyntämaksuja ei peritä.
7.5.7 Leasing-hyväksyntä (ilma-aluksen vuokraus lentotoimintaluvan haltijoiden välillä)
7.5.7.1 Ilma-aluksen vuokralle otto miehistöineen (wet lease-in), maksu/hakemus/vuokralle antava yhtiö; määritelty lennot päivämäärineen 440 euroa
7.5.7.2 Ilma-aluksen vuokralle anto tai vuokralle otto ilman miehistöä (dry lease-out tai dry lease-in) 880 euroa
Poikkeuksena edellä kohdissa 7.5.7 tarkoitetuista maksuista: jos sekä vuokralle ottajalla että vuokralle antajalla on Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä AOC, maksu peritään ainoastaan vuokralle ottajalta.
7.5.8 Lupa käyttää yksimoottorisia potkuriturbiinilentokoneita yöllä/mittarisääolosuhteissa (IMC) muutoin kuin erityis-VFR:n mukaan 5 500 euroa
7.5.9 Lentonäytös- tai lentokilpailulupa 275 euroa
7.5.10 Näytöslentäjän hyväksyminen tai lentonäytöslupa yksittäiseen lentoesitykseen yksittäisellä ilma-aluksella 110 euroa
7.5.11 Muut lentotoimintaa koskevien määräysten mukaiset luvat ja hyväksynnät, maksu/työtunti 180 euroa
7.6 Muut lentotoiminnan hyväksynnät ja suoritteet 
7.6.1 Poikkeuslupa lentotoimintamääräyksestä 660 euroa
7.6.2 Muutos lentotoimintamääräyksestä annettuun poikkeuslupaan 150 euroa
7.6.3. Lisämaksu taulukkohinnan lisäksi normaalin virastoajan ulkopuolella hakijan pyynnöstä tapahtuneesta luvan, hyväksynnän tai poikkeushakemuksen välittömästä käsittelystä tai virastoaikana hakijan pyynnöstä tapahtuneesta nopeutetusta käsittelystä (enintään 2 tuntia ennen suunniteltua toimintaa), maksu/hakemus 660 euroa
7.6.4 Lentotoimintaorganisaation vastuuhenkilön koe 150 euroa
7.6.5 Oikeaksi todistettu jäljennös lentotoimintaluvasta (AOC Certified True Copy) 55 euroa
7.7 Lennonvarmistuspalveluun liittyvät yleiset suoritteet
7.7.1 Lennonvarmistuspalvelun tarjoajan toimilupa tai lentomittausorganisaation hyväksyntä 10 000 euroa
7.7.2 Lennonvarmistuspalveluun liittyvän poikkeamahakemuksen käsittely taikka luvan tai hyväksynnän peruuttaminen  luvanhaltijan toimesta. 600 euroa
7.8 Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät suoritteet
Kohdan 7.8 suoritteiden ensimmäisestä hyväksynnästä peritään erillinen kiinteä maksu ja hyväksynnän myöntämistä seuraavina vuosina vuosimaksu.
7.8.1 Tunnetun lähettäjän hyväksyntä
7.8.1.1 Tunnetun lähettäjän hyväksyntä 200 euroa
7.8.1.2 Vuosimaksu 150 euroa
7.8.2 Valvotun edustajan hyväksyntä
7.8.2.1 Valvotun edustajan hyväksyntä 500 euroa
7.8.2.2 Vuosimaksu 250 euroa
7.8.3 Lennolla käytettävien tarvikkeiden, valvotun toimittajan hyväksyntä
7.8.3.1 Lennolla käytettävien tarvikkeiden, valvotun toimittajan hyväksyntä. 300 euroa
7.8.3.2 Vuosimaksu 200 euroa
7.8.4 Poikkeuslupa kiellettyjen esineiden kuljettamiseen 100 euroa
7.8.5 Turvatarkastuksesta vapauttaminen, poikkeuslupa 1 000 euroa
7.8.6 Liikenteenharjoittajien turvaohjelman vahvistaminen, maksu/työtunti 180 euroa
7.9 Lentoliikenteen päästökauppa
Kohdan 7.9 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään hyväksyntää myönnettäessä ja se kattaa ensimmäisen vuoden. Tämän jälkeen vuosimaksu peritään vuosittain.
7.9.1 Päästöraportin tarkastaminen
7.9.1.1 Hiilidioksidipäästöt vähemmän kuin 25 000 tonnia, vuosimaksu 1 100 euroa
7.9.1.2 Hiilidioksidipäästöt 25 000 tonnia tai enemmän, vuosimaksu 5 500 euroa
7.9.2. Todentajan hyväksyntä
7.9.2.1 Ilma-aluksen käyttäjät, hiilidioksidipäästöt rajoittamatta, vuosimaksu 2 200 euroa
7.9.2.2 Ilma-aluksen käyttäjät, hiilidioksidipäästöt vähemmän kuin 25 000 tonnia, vuosimaksu 220 euroa
7.9.3 Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen
7.9.3.1 Hiilidioksidipäästöt vähemmän kuin 25 000 tonnia 550 euroa
7.9.3.2 Hiilidioksidipäästöt 25 000 tonnia tai enemmän 1 100 euroa
7.9.4 Tarkkailusuunnitelman päivitys, maksu/työtunti 180 euroa
7.10 Lastin käsittelyyn liittyvät asiakirjat
7.10.1 Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen valvonta satamissa
7.10.1.1 Äskettäin perustetulle terminaalille annettu tilapäinen toimintalupa 250 euroa
7.10.1.2 Arviointilaitoksen nimeämistä koskeva päätös 550 euroa
7.10.2 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvä satama-alueen tai VAK-ratapihan turvallisuusselvitys, poikkeuslupa 300 euroa
7.11 Rautatiejärjestelmän turvallisuusluvat ja -todistukset
7.11.1 Turvallisuuslupa tai turvallisuustodistus tai näiden muutos, maksu/työtunti 200 euroa
7.11.2 Turvallisuustodistus museoliikenteen harjoittajalle 1 000 euroa
7.11.3 Turvallisuustodistus yhden rataosuuden sisällä liikennöintiä harjoittavalle rautatieliikenteen harjoittajille 4 000 euroa
Kohtien 7.11.2 ja 7.11.3 mukaisesta turvallisuustodistuksen A- tai B-osasta veloitetaan 50 % kiinteästä maksusta.
7.11.4 Turvallisuuslupa useiden omistajien raiteita hallinnoiville satamaraiteiden yhteenliittymille tai vähintään kolmea erillistä yksityisraidetta hallinnoiville yksityisraiteiden haltijoille 4 000 euroa
7.11.5 Turvallisuuslupa muille yksityisraiteiden haltijoille 2 000 euroa
7.12 Rautatiejärjestelmän turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan haltijan vuosimaksu
Kohdan 7.12 vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään luvan myöntämisen jälkeisenä vuotena. Seuraavat vuosimaksut peritään kalenterivuosittain.
Kohdan 7.12 vuosimaksut sisältävät turvallisuusjohtamisjärjestelmään tehtävien muutosten hyväksynnät, turvallisuusjohtamisjärjestelmien vaatimustenmukaisuuden sekä turvallisuusvaatimusten noudattamisen arvioinnin turvallisuustodistuksen ja -luvan voimassaoloaikana.
7.12.1 Rautatieyritys, joka harjoittaa henkilöliikennettä
7.12.1.1 Alle 200 miljoonaa matkustaja-km vuodessa, vuosimaksu 1 000 euroa
7.12.1.2 Vähintään 200 miljoonaa matkustaja-km vuodessa, vuosimaksu 15 000 euroa
7.12.2 Rautatieyritys, joka harjoittaa tavaraliikennettä ja/tai radanpitoon liittyvää liikennöintiä
7.12.2.1 Alle 500 miljoonaa tonni-km vuodessa junaliikennettä, vuosimaksu 1 000 euroa
7.12.2.2 Vähintään 500 miljoonaa tonni-km vuodessa junaliikennettä, vuosimaksu 15 000 euroa
7.12.3 Rautatieliikenteen harjoittajat, jotka harjoittavat ainoastaan tavaraliikenteen vaihtotyötä, vuosimaksu 1 000 euroa
7.12.4 Museoliikenteen harjoittaja, vuosimaksu 250 euroa
7.12.5 Rataverkon haltijat
7.12.5.1 Valtion rataverkon haltija, vuosimaksu 50 000 euroa
7.12.5.2 Valtion rataverkon haltija, vuosimaksun ylittävä valvontatyö, maksu/työtunti 180 euroa
7.12.5.3 Yksityisen rataverkon haltija, vuosimaksu 400 euroa
Kohdan 7.12.5.1 kiinteä vuosimaksu sisältää turvallisuusprosessien seurannan: radan rakennus- ja perusparannusprojektien turvallisuusdokumenttien oikeellisuuden ja toteutuksen seurannan, turvallisuuspoikkeamien analysoinnin ja vaara- sekä läheltä piti -tapauksien tutkinnan. Yksittäisten tarkastusten ja auditointien suorittamisesta (toteutus, raportointi ja seuranta) peritään maksu kohdan 7.12.5.2 mukaisesti.
Kohdan 7.12 maksujen lisäksi peritään tarkastuksista ja auditoinneista valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
7.13 Rautatiejärjestelmän arviointilaitosten suoritteet
7.13.1 Laitoksen nimeäminen, maksu/työtunti 200 euroa
7.14 Rautatiejärjestelmän poikkeusluvat
7.14.1 Poikkeuslupa, maksu/työtunti 250 euroa
7.14.2 Poikkeusluvan nopeutettu käsittely, maksu/työtunti 450 euroa
7.15 Tieliikenteen kansainväliset kuljetusluvat
7.15.1 CEMT-lupa 60 euroa
7.15.2 Kolmannen maan lupa 50 euroa
7.15.3 Matkustajaliikenteen noutolupa 50 euroa
7.15.4 Satunnaisliikenteen kuljetuskirjavihko 60 euroa
7.15.5 Interbus-sopimuksessa tarkoitettu kuljetuskirjavihko 50 euroa
7.15.6 Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen lupa 250 euroa
7.15.7 Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen luvan muutos tai peruutus 100 euroa
7.15.8 Kansainvälisen henkilöliikenteen todistus 40 euroa
7.15.9 CEMT/ECMT-todistusten varmennus ja leimaus 40 euroa
8 Koulutusorganisaatioihin liittyvät suoritteet
8.1 Koulutustoimintaan liittyvät yleiset suoritteet
8.1.1 Hyväksyntää vaativat muutokset, lisäykset lupaan tai hyväksyntään, maksu/työtunti 180 euroa
8.1.2 Koulutusohjelmien hyväksyntä, maksu/työtunti 180 euroa
8.1.3 Vastuuhenkilömuutos tai lisäys lupaan tai hyväksyntään 180 euroa
8.1.4 Luvan tai hyväksynnän rajoittaminen tai peruuttaminen, maksu/työtunti 180 euroa
8.2 Koulutusorganisaation koulutuslupa ja lisäykset
Kohtien 8.2.1 - 2,  8.2.4 - 5,  8.3 ja 8.8 suoritteiden ensimmäisestä hyväksynnästä peritään kiinteä maksu tai työhön käytetyn ajan perusteella määräytyvä maksu, joka on ilmoitettu työtuntikohtaisena veloituksena. Hyväksynnän myöntämistä seuraavina vuosina peritään vuosimaksu kalenterivuosittain. Vuosimaksu sisältää valvonnan.
Mikäli hyväksyntään tehtävälle lisäykselle on määritelty vuosimaksu, peritään hyväksynnästä muutoksen jälkeen kalenterivuosittain sekä hyväksynnän vuosimaksu että muutoksen vuosimaksu.
8.2.1 Matkustamohenkilökunnan peruskoulutusorganisaatio
8.2.1.1 Ensimmäinen hyväksyntä 3 000 euroa
8.2.1.2 Vuosimaksu 1 000 euroa
8.2.2 DGR-koulutuslupa
8.2.2.1 Ensimmäinen hyväksyntä 1 000 euroa
8.2.2.2 Vuosimaksu 500 euroa
8.2.3 Lupa opastusmerkinantajan koulutukseen 1 000 euroa
8.2.4 ATO-(complex) organisaatiokäsittely
8.2.4.1 Ensimmäinen hyväksyntä 10 000 euroa
8.2.4.2 Vuosimaksu 3 000 euroa
8.2.4.3 Vuosimaksu/koulutusohjelma 250 euroa
8.2.5 ATO-(non-complex) organisaatiokäsittely
8.2.5.1 Ensimmäinen hyväksyntä 2 500 euroa
8.2.5.2 Vuosimaksu 700 euroa
8.2.5.3 Vuosimaksu/koulutusohjelma 100 euroa
Kohtien 8.2.4 ja 8.2.5 organisaatiokäsittelyt eivät sisällä koulutusohjelma- tai kurssihyväksyntöjä, vaan niistä peritään erillinen maksu kohdan 8.1.2 mukaisesti.
8.3 PPL-kouluttajan koulutuslupa ja muutokset (JAR), harrasteilmailun luvat
8.3.1 Koulutuslupa teoria- ja/tai lentokoulutus
8.3.1.1 Vuosimaksu 1 000 euroa
8.3.1.2 Luvan jatkaminen 500 euroa
8.3.2 Muutokset tai lisäykset lupaan, maksu/työtunti 180 euroa
8.3.3. Vuosimaksu/koulutusohjelma ja /tai lisätoimipaikka, vuosimaksu 100 euroa
8.4 Ilmaliikennepalvelun koulutusorganisaatioihin liittyvät suoritteet
8.4.1 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation toimiluvan hyväksyntä sisältäen koulutusohjelmien ja/tai suunnitelmien hyväksynnän 5 000 euroa
8.4.2 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation toimiluvan, käsikirjan, suunnitelman tai koulutusohjelman muutos 600 euroa
8.5 Siviili-ilmailun turvaaminen
8.5.1 Turvakoulutusohjelman hyväksyntä 500 euroa
8.6 Merenkulkualan koulutukseen ja koulutuksen järjestäjään liittyvät hyväksynnät
8.6.1 Arviointi ja hyväksyminen virastotyöaikana, maksu/työtunti 350 euroa
8.6.2 Arviointi ja hyväksyminen, muuna kuin virastotyöaikana, maksu/työtunti 525 euroa
Lisäksi peritään kohdan 8.6 toimenpiteestä aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset ja mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kustannukset.
8.7 Rautatiejärjestelmän oppilaitoshyväksynnät
8.7.1 Oppilaitoshyväksyntä, ensimmäinen hyväksyntä 1 500 euroa
8.7.2 Vuosimaksu 500 euroa
Lisäksi peritään kohdan 8.7.1 toimenpiteestä aiheutuneet mahdolliset suoritteen tuottamiseen tarvitut viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kustannukset.
8.8 Tieliikenteen kuljettajaopetukseen ja katsastustoiminnan koulutukseen liittyvät suoritteet
8.8.1 Autokoululupa, luvan uudistaminen, muuttaminen 400 euroa
8.8.2 Opetusharjoittelukoulun hyväksymispäätös 150 euroa
8.8.3 Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva päätös 350 euroa
8.8.4 ADR-koulutuslupa 120 euroa
8.8.5 Ajoneuvojen katsastustoiminnan sekä VAK-hyväksyntöjen ja -katsastusten koulutuslupa koulutusjaksoittain 400 euroa
8.8.6 Liikenneyrittäjäkoulutuslupa 120 euroa
8.8.7 Ammattipätevyyskoulutus, koulutuskeskuksen hyväksyminen 120 euroa
8.8.8 Taksinkuljettajakoulutus, koulutuslupa 120 euroa
9 Teknisiin organisaatioihin liittyvät suoritteet
9.1 Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan liittyvät suoritteet
Kohdan 9.1 organisaatioiden vuosimaksut sisältävät käsikirjamuutokset, vastuuhenkilöhyväksynnät sekä Osa M luku G -organisaatioiden hallinnoimat huolto-ohjelmat ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteissa ensihyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun hinta ja seuraavana kalenterivuonna ensimmäinen vuosimaksu. Toimiluvan laajennuksesta peritään vuosimaksujen erotus. Lisäksi lupiin liittyvien alihankkijoiden tai Suomen alueen ulkopuolella sijaitsevien toimipaikkojen tarkastuksiin liittyen peritään valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
9.1.1 Osa M luku G -toimilupa, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman ilma-alusluokan mukaan. Osa M alaluku I -oikeus sisältyy maksuun.
9.1.1.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, toimiluvan vuosimaksu 12 000 euroa
9.1.1.2 Muut luokat, toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
9.1.1.3 Huoltosopimuksen hyväksyntä 400 euroa
9.1.1.4 Osa M Permit to fly -oikeus, vuosimaksu 3 000 euroa
9.1.2 Osa 145 - tai Osa M luku F -toimilupa, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman luokan mukaan
9.1.2.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, toimiluvan vuosimaksu 12 000 euroa
9.1.2.2 Muut luokat (myös pelkät laite-, moottori- tai Osa 145 -erikoistyöluvat), toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
9.1.2.3 Toimilupaan liitetty laiteluokka C1-C20, vuosimaksu/luokka 450 euroa
9.1.2.4 Toimilupaan liitetty voimalaiteluokka B1, B2 tai B3 tai erikoisoikeus D, vuosimaksu/luokka 1 100 euroa
9.1.2.5 Osa 145 huolto-organisaation kolmannen maan viranomaisen myöntämään lupaan liittyvä valvonta, vuosimaksu 3 000 euroa
9.1.2.6 Osa 145 -toimilupaan liitetty Osa M luku F-oikeus, vuosimaksu 1 000 euroa
9.1.3 Osa 145 - tai Osa M luku F -toimilupaan liittyvä sivutoimipaikka tai linjahuoltopaikka, vuosimaksu toimilupaan merkityn suurimman ilma-alusluokan mukaan
9.1.3.1 Ilma-alukset MTOM yli 30 000 kg, vuosimaksu 2 000 euroa
9.1.3.2 Muut luokat, vuosimaksu 1 000 euroa
9.1.4 Kansallisen ilmailualan huoltoyrityksen toimilupa AIR M13-2, toimiluvan vuosimaksu 400 euroa
9.1.5 Tuotanto-organisaation toimilupa (POA), toimiluvan vuosimaksu 9 000 euroa
9.1.6 Osa 147-koulutusorganisaation toimilupa
9.1.6.1 Toimiluvan vuosimaksu 3 500 euroa
9.1.6.2 Osa 147-koulutusluokan lisäys toimilupaan, kurssin lisäys tyyppikoulutuslupaan tai erillishyväksytyn tyyppikurssin järjestäminen 1 000 euroa
9.1.7 Yksittäisen huolto-ohjelman hyväksyntä
9.1.7.1 Ensihyväksyntä, ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 400 euroa
9.1.7.2 Ensihyväksyntä, ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 2 000 euroa
9.1.7.3 Muutoksen hyväksyntä, ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 100 euroa
9.1.7.4 Muutoksen hyväksyntä, ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 300 euroa
9.1.8 Minimivarusteluettelon (MEL) hyväksyminen
9.1.8.1 Hyväksyntä muille kuin kaupallisessa operoinnissa käytettäville ilma-aluksille 400 euroa
9.1.8.2 Muutoksen hyväksyntä muille kuin kaupallisessa operoinnissa käytettäville ilma-aluksille 50 euroa
9.1.9 Lentokelpoisuuden tarkastajan valtuutus
9.1.9.1 Näyttötyön arviointi (assessment) 200 euroa
9.1.9.2 Valtuutuksen uusinta 50 euroa
9.1.10 Lentokelpoisuuden tarkastus Osa M tai AIR M16-1 mukaisesti
9.1.10.1 Liite II Ilma-alukset AIR M16-1 mukaisesti 400 euroa
9.1.10.2 Ilma-alukset, MTOM enintään 2 000 kg 800 euroa
9.1.10.3 Ilma-alukset, MTOM yli 2 000 kg 2 000 euroa
9.1.11 Lentokelpoisuuden tarkastustodistus suositusraporttiin perustuen
9.1.11.1 Ilma-alukset MTOM enintään 2 000 kg 50 euroa
9.1.11.2 Ilma-alukset MTOM yli 2 000 kg 250 euroa
9.2 Merenkulun teknisiin organisaatioihin liittyvät suoritteet
Kohdan 9.2.1 suoritteen vuosimaksu sisältää käsikirjamuutokset ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteissa ensihyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun hinta ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
9.2.1 Turvallisuuslaitteiden huoltoyrityksen hyväksyntä, vuosimaksu 200 euroa
9.3 Tieliikenteen teknisiin organisaatioihin liittyvät suoritteet
Kohdan 9.3 suoritteiden vuosimaksut sisältävät lupien ja hyväksyntöjen muutokset ja valvonnan. Vuosimaksullisissa suoritteissa ensihyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun hinta ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
9.3.1 Ajoneuvojen katsastustoimipaikan ensihyväksyntä (toimilupa, aloitustarkastus ja aloituslupa) 1 500 euroa
9.3.2 Luvanvarainen ajoneuvokorjaamo, vuosimaksu 100 euroa
9.3.3 Ilmoituksenvarainen korjaamo, vuosimaksu 50 euroa
9.3.4 Tyyppihyväksyntäasiakkaan tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta
9.3.4.1 Liikenteen turvallisuusviraston valvoma valmistaja, vuosimaksu 900 euroa
9.3.4.2 Tutkimuslaitoksen valvoma valmistaja, vuosimaksu (ei sisällä tutkimuslaitoksen suorittamia valvontakäyntejä) 200 euroa
9.3.5 Tutkimuslaitosten ja hyväksyttyjen asiantuntijoiden hyväksyntä, vuosimaksu 1 000 euroa
9.3.6 Vaarallisten aineiden kuljetuksen tarkastuslaitosten tunnustaminen, ilmoitetun laitoksen vuosimaksu 1 000 euroa
9.4 Ajoneuvojen yksittäishyväksyntään liittyvät suoritteet
9.4.1 Yksittäishyväksyntä M1-, N1-, O3- ja O4-luokan ajoneuvolle 250 euroa
9.4.2 Yksittäishyväksyntä M2-, M3-, N2 ja N3-luokan ajoneuvolle 300 euroa
9.4.3 Yksittäishyväksyntä O1-luokan ajoneuvolle 180 euroa
9.4.4 Yksittäishyväksyntä O2-luokan ajoneuvolle 200 euroa
9.5 Rautatiejärjestelmän teknisiin organisaatioihin liittyvät suoritteet
Kohdan 9.5.1 suoritteen vuosimaksu sisältää käsikirjamuutokset ja valvonnan. Vuosimaksullisen suoritteen ensihyväksynnästä peritään yhden vuosimaksun hinta ja seuraavina kalenterivuosina vuosimaksu.
9.5.1 Rautateiden tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden (ECM) sertifiointi, vuosimaksu 3 000 euroa
10 Liikennevälinetekniikkaan liittyvät suoritteet
10.1 Alustekniikkaan liittyvät suoritteet
10.1.1 Toimenpidemaksu, alusten katsastuksiin ja tarkastuksiin kuuluvien piirustusten ja muun materiaalin hyväksyminen, maksu/työtunti 300 euroa
10.1.2 Turvallisuus- tai ympäristötodistukset 330 euroa
- aluksen paineastioiden rekisteritodistus
- ammattiveneen yksittäishyväksyntä
- turvallisuusvarusteiden ja -laitteiden hyväksyntä
10.1.3 Poikkeusluvat 460 euroa
- aluspainelaite
- poikkeuslupa teknisistä määräyksistä (rakennetta ja varusteita, vakavuutta, pää- ja apukoneistoa, laitteita ja järjestelmiä, merenkulkulaitteita ja –varusteita, kulkuvaloja sekä viestintä- ja merkinantolaitteita, radiolaitteita, paloturvallisuutta, hengenpelastuslaitteita, sähköasennuksia ja –laitteita tai muita vastaavia teknisiä seikkoja koskevat määräykset)
10.1.4 Hyväksynnät 800 euroa
- alusten vakavuustietojen hyväksyminen
- alusten painelaitteiden tarkastuslaitoksen valtuutus
10.1.5 Kohdissa 10.1.2–10.1.4 mainitun todistuksen tai asiakirjan uudistaminen aluksen nimen, kotipaikan tai muun vastaavan tiedon muutoksen vuoksi 200 euroa
10.2 Ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntään liittyvät suoritteet
10.2.1 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY-, E- tai kansallinen tyyppihyväksyntä tai teknisistä muutoksista johtuva hyväksynnän laajennus 650 euroa
10.2.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön muista kuin teknisistä muutoksista johtuva tyyppihyväksynnän laajennus 220 euroa
10.2.3 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä, maksu/tyyppi 500 euroa
10.2.4 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä, maksu/versio 250 euroa
10.2.5 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus, maksu/laajennus 375 euroa
10.2.6 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus, maksu/versio 250 euroa
10.2.7 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus, maksu/siirrettävä versio 15 euroa
10.2.8 Muu tyyppihyväksyntätyö, maksu/työtunti 150 euroa
Kohdan 10.2.8 maksujen lisäksi peritään toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
10.2.9 Hyväksynnän peruuttaminen 80 euroa
10.2.10 Ulkomaisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus, maksu/hakemus eli perusmaksu 5 euroa
10.2.11 Ulkomaisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus, maksu/versio 40 euroa
10.3 Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat ja muut suoritteet
10.3.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa 490 euroa
10.3.2 Lupatietoihin tehty korjaus tai muu ajoneuvotekninen lausunto 120 euroa
10.4 Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksiin liittyvät poikkeusluvat
10.4.1 Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksiin liittyvä poikkeuslupa 350 euroa
10.4.2 Lupaan tehty muutos 150 euroa
11 Liikennevälinelupiin liittyvät suoritteet
11.1 Lentokelpoisuuden valvonta
11.1.1 Ilma-alukset, MTOM enintään 5 700 kg, vuosimaksu 100 euroa
11.1.2 Ilma-alukset, MTOM yli 5 700 kg, vuosimaksu 4 000 euroa
Kohtien 11.1.1 ja 11.1.2 mukainen vuosimaksu peritään laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ilma-alusrekisterissä olevista ilma-aluksista. Maksu peritään kyseisenä ajankohtana rekisteriin merkityltä aluksen omistajalta tai käyttäjältä.
11.1.3 Vientiä varten annettavaan lentokelpoisuustodistukseen (Export Certificate of Airworthiness) liittyvä tarkastus ilma-aluksille kohdan 9.1.10 mukaan. Lisäksi peritään tarkastuksesta aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
11.2 Alusten todistuskirjoihin ja satamien turva-asioihin liittyvät suoritteet
11.2.1 Turvallisuus- tai ympäristötodistukset 330 euroa
- aluksen turvallisuuskirja
- lastialuksen radioturvallisuuskirja tai varusteturvallisuuskirja
- vaatimustenmukaisuusasiakirja (laivanisäntä)
- turvallisuusjohtamistodistus (alus)
- Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m ja yli
- suurnopeusaluksen liikennöintilupa
- aluksen jääluokan vahvistaminen
- mallikoeraporttien tarkastus konetehon osalta
- koneteholaskelmien tarkastus
- aluksen jääluokan vaatiman konetehon vahvistaminen
- ympäristötodistus (IAPP-, IOPP-, ISPP-, CLC-, CLB-, NLS-, AFS-todistuskirja, INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja tai vaarallisten aineiden kuljetustodistus)
- käymäläveden kohtuullisen tyhjennysnopeuden laskelman hyväksyntä
- IGC-, GC-, eGC-, IBC- tai BCH-säännöstön mukainen todistuskirja
- IMSBC-säännöstön mukainen todistuskirja
- mittakirja
- lastiviivakirja
- varalaitalaskelman tarkastus ja varalaitojen määrittäminen
- satamarakenteen vaatimustenmukaisuusvakuutus
- vapautus turvatoimiin liittyvien tietojen antamisesta
- merityösertifikaatti
- Ateena-asetuksen mukainen vakuutustodistus
11.2.2 Poikkeusluvat 460 euroa
- aluserivapautus ja vapautuskirja
- päätös poikkeuksen myöntämisestä
- poikkeuksen voimassaoloaikaa koskeva muutos
- alusjätepoikkeuslupa
- vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa
- lastitilaa koskeva poikkeuslupa
11.2.3 Hyväksynnät ja arviot 800 euroa
- lastinkiinnityskäsikirjan hyväksyntä
- menettelytapaohjekirjan hyväksyntä
- öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) hyväksyntä
- valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP), hyväksyntä
- INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelman hyväksyntä
- aluksen tai sataman turvasuunnitelman hyväksyntä
- aluksen painolastivesisuunnitelman hyväksyntä
- sataman turva-arvio
Lisäksi peritään kohdan 11.2 mukaisiin toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
11.2.4 Kohdassa 11.2 mainitun todistuksen tai asiakirjan uudistaminen aluksen nimen, kotipaikan tai muun vastaavan tiedon muutoksen vuoksi 200 euroa
11.2.5 Lisämaksu edellä kohdissa 11.2.1 - 11.2.3 tarkoitetun luvan tai hyväksynnän nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka lupaa tai hyväksyntää ei voitaisi myöntää suorite-maksukaksin-kertaisena
11.3 Rautatiejärjestelmän liikennevälinelupiin ja infrastuktuurilupiin liittyvät suoritteet
11.3.1 Rautatiejärjestelmän käyttöönottoluvat, maksu/työtunti 300 euroa
- tyyppihyväksyntä
- käyttöönottolupa
- täydentävä käyttöönottolupa
- koeajolupa
- kalustoyksikkötyypin hyväksyntä yhdysliikenteeseen
- rakentamisaikainen käyttölupa
- hankesuunnitelman käsittely ja ilmoitus käyttöönottolupatarpeesta
11.3.2 Rautatiejärjestelmän poikkeuslupa, maksu/työtunti 250 euroa
11.3.3 Rautatiejärjestelmän poikkeusluvan nopeutettu käsittely, maksu/työtunti 450 euroa
11.3.4 Venäläisen yhdysliikenteen kalustoyksikön käsittelymaksu 0,65 euroa
11.3.5 ERATV-rekisteröinti ja tyyppihyväksyntäpäätös 500 euroa
11.3.6 FI-tarkastustodistus, maksu/työtunti 250 euroa
12 Infrastruktuurilupiin liittyvät suoritteet
Kohdan 12.2.1 maksu määräytyy laskutusvuotta edeltävän vuoden laskeutumisten yhteismäärän mukaisesti. Kohtien 12.2.1.1 ja 12.2.1.2 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä, kohdan 12.2.1.3 maksu kahdessa erässä.
12.1 Ilmaliikennepalveluun liittyvät suoritteet
12.1.1 Hakemuksesta tapahtuva ilmatilan sulkeminen tai rajoittaminen ilmailulle vaaraa aiheuttavan toiminnan vuoksi 320 euroa
12.1.2 Lupa lentää kielto-, vaara- tai rajoitusalueella 200 euroa
12.2 Lentoasemaa koskevat hyväksynnät ja luvat
12.2.1 Lentoaseman hyväksyntä
12.2.1.1 Laskeutumisia (kaikki) alle 10 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 3 000 euroa
12.2.1.2 Laskeutumisia (kaikki) 10 000 - 30 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 9 000 euroa
12.2.1.3 Laskeutumisia (kaikki) yli 30 000 kpl/vuosi, vuosimaksu 27 000 euroa
12.3 Muuta lentopaikkaa koskevat luvat ja hyväksynnät
12.3.1 Lupa tai hyväksyntä 1 000 euroa
- rakennuslupa
- pitolupa
- muu tai poikkeamalupa
12.4 Lentoestelupa
12.4.1 Lentoestelupa esteen korkeus maanpinnasta alle 150 m 260 euroa
12.4.2 Lentoestelupa esteen korkeus maanpinnasta 150 m tai yli 660 euroa
12.5 Muut suoritteet
12.5.1 Lentoaseman meluun liittyvän toimintarajoituksen käsittely, maksu/työtunti 180 euroa
13 Organisaatioiden ja henkilöiden valvontaan liittyvät suoritteet
Kohdan 13.1 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain yhdessä erässä.
13.1 Lentosimulaattoreiden ja lennonharjoittelulaitteiden hyväksynnät
13.1.1 FFS-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 11 000 euroa
13.1.2 Lisämaksu jokaista FFS-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion, vuosimaksu 3 800 euroa
13.1.3 Lisämaksu jokaista FFS-laitteen ilma-alusversioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 1 700 euroa
13.1.4 FTD2- tai FTD3-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 3 750 euroa
13.1.5 Lisämaksu jokaista FTD2- tai FTD3-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion), vuosimaksu 1 100 euroa
13.1.6 Lisämaksu jokaista FTD2- tai FTD3-laitteen ilma-alusversioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 400 euroa
13.1.7 FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla, vuosimaksu 1 900 euroa
13.1.8 Lisämaksu jokaista FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion, vuosimaksu 500 euroa
13.1.9 Lisämaksu jokaista FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteen ilma-alustyyppiin tai -versioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden, vuosimaksu 300 euroa
13.1.10 FSTD-laitteen käyttäjähyväksyntä (user approval) lentotoimintaluvan haltijalle 500 euroa
FSTD-laitteen hyväksyntätason nostosta peritään uuden hyväksyntätason mukainen maksu. Useamman kuin yhden hyväksyntätason myöntämisestä samalle laitteelle peritään korkeimman hyväksyntätason mukainen maksu.
14 Liikennevälineiden valvontaan liittyvät suoritteet
14.1 Alustekniikan, alusten todistuskirjojen ja alusvalvonnan toimenpidemaksut
14.1.1 Aluksille, yhtiöille ja satama-alueille suoritettavat katsastukset, tarkastukset ja aluksenmittaukset sekä muut toimenpiteet
14.1.1.1 Toimenpide virastotyöaikana, maksu/työtunti 320 euroa
14.1.1.2 Toimenpide, muuna kuin virastotyöaikana, maksu/työtunti 480 euroa
14.1.1.3 Lisämaksu toimenpiteen suorittamisesta (toimenpidemaksun lisäksi) hakijan pyynnöstä tapahtuneesta nopeutetusta käsittelystä (enintään 7 päivää ennen suunniteltua toimenpidettä), maksu/toimenpide 1 000 euroa
Lisäksi peritään kohdan 14.1.1 mukaisiin toimenpiteisiin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
Jos kohdan 14.1.1 mukaista toimenpidettä ei ole voitu katsastajasta, tarkastajasta tai aluksenmittaajasta riippumattomasta syystä suorittaa sovittuna aikana, tai työn suorittaja on tilaajan pyynnöstä tämän käytettävissä virastotyöaikana työtä varten, peritään odotusajalta edellä mainituista tuntiveloituksista 50 prosenttia sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
14.2 Merenkulun asiakirjat ja suoritteet
14.2.1 Ennakkolausunto miehityksestä tai miehitystodistus
14.2.1.1 Kotimaan liikenne alle 500 GT 135 euroa
14.2.1.2 Kansainvälinen liikenne ja kotimaan liikenne 500 GT tai yli 515 euroa
14.2.2 Oikeus poiketa miehityksestä määrätylle ajalle tai määrätylle matkalle 630 euroa
14.2.3 Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tai vuokraveneen kuljettajan pätevyyskirja ja tentin vastaanotto 135 euroa
14.2.4 Lossin tai kalastusaluksen kuljettajan kuulustelutodistus 135 euroa
14.2.5 Henkilöluettelointijärjestelmä, hyväksyminen ja muutoksen hyväksyminen 400 euroa
14.2.6 Veneily-yhdistyksen lippupäätös 135 euroa
14.2.7 Laiva- ja konepäiväkirjan sinetöiminen 50 euroa
14.2.8 Lisämaksu edellä kohdissa 14.2.1.1 – 2 tai 14.2.2 tarkoitetun todistuksen tai luvan nopeutetusta käsittelystä taulukkohinnan lisäksi. Nopeutettu käsittely edellyttää hakijan kirjallista pyyntöä, ja pyyntöjä otetaan vastaan työtilanteen mukaan. Lisämaksu peritään, vaikka todistusta tai lupaa ei voitaisi myöntää suorite-maksu kaksin-kertaisena
14.3 Luotsaukseen liittyvät suoritteet
14.3.1 Luotsin ja linjaluotsin tutkintoon sekä aluskohtaiseen erivapauteen luotsinkäyttövelvollisuudesta liittyvät suoritteet
14.3.1.1 Kirjallinen koe 600 euroa
14.3.1.2 Peitepiirroskoe, jokaiselta kartalta 25 euroa
14.3.1.3 Simulaattorissa tehtävä koe, perusosa 1 560 euroa
14.3.1.4 Simulaattorissa tehtävä koe, jokaiselta seuraavalta kahdelta tunnilta 720 euroa
14.3.1.5 Koeluotsaus, maksu/työtunti 320 euroa
Lisäksi peritään kohdan 14.3.1.5 koeluotsaukseen liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
14.3.2 Poikkeus luotsinkäyttövelvollisuudesta 460 euroa
14.4 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet
14.4.1 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvä satama-alueen tai VAK-ratapihojen turvallisuusselvityksen hyväksyntä, maksu/työtunti 250 euroa
14.4.2 Tiekuljetusten reittirajoitusten myöntäminen, maksu/työtunti 250 euroa
15 Infran valvontaan liittyvät suoritteet
Kohtien 15.1 ja 15.5 vuosimaksut peritään kalenterivuosittain kahdessa erässä. Maksu määräytyy laskutusvuotta edeltävän vuoden matkustajamäärän mukaisesti.
Kohtien 15.2 ja 15.4 vuosimaksut peritään luvan voimassaoloaikana kalenterivuosittain yhdessä erässä. Ensimmäinen vuosimaksu peritään luvan myöntämisvuonna, jos lupa on myönnetty vuoden ensimmäisellä puoliskolla, muutoin myöntämisvuotta seuraavana kalenterivuotena.
15.1 Infran valvontamaksut (jokaisesta erillinen maksu)
15.1.1 Ilmaliikennepalvelun valvontamaksu, vuosimaksumatkustajamäärän mukaan
15.1.2 Lentoaseman valvontamaksu, vuosimaksumatkustajamäärän mukaan
15.1.3 Lentoaseman siviili-ilmailun turvaamisen valvontamaksu, vuosimaksumatkustajamäärän mukaan
Kohtien 15.1.1 – 15.1.3 mukaiset maksut määräytyvät seuraavasti:
- yli 10 miljoonaa matkustajaa 234 375 euroa
- 500 000 - 10 miljoonaa matkustajaa 39 375 euroa
- 200 000 – 499 999 matkustajaa 19 688 euroa
- 1 000 – 199 999 matkustajaa 6 563 euroa
- alle 1 000 matkustajaa 2 500 euroa
15.2 Muut valvontamaksut
15.2.1 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation valvontamaksut koulutuslajeittain
15.2.1.1 Pohjakoulutus, vuosimaksu 3 000 euroa
15.2.1.2 Yksikkökohtainen ja täydennyskoulutus, maksu yhteensä/ATS-yksikkö, vuosimaksu 300 euroa
15.2.1.3 Työpaikkakouluttajan koulutus ja tasotarkastajan koulutus, vuosimaksu 300 euroa
15.2.2 Muun lennonvarmistuspalvelujen (ANS) tuottajan valvontamaksu, vuosimaksu 15 000 euroa
15.2.3 Muun lentopaikan valvontamaksu, vuosimaksu 150 euroa
15.2.4 Maahuolinnan valvontamaksu, vuosimaksu 300 euroa
15.2.5 Opastusmerkkien koulutusluvan haltijan valvontamaksu, vuosimaksu 300 euroa
15.3 Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät suoritteet
15.3.1 Tunnetun lähettäjän tilojen tarkastus. Tarkastuksesta peritään sekä kertamaksu että työtuntien mukainen maksu.
15.3.1.1 Kertamaksu 500 euroa
15.3.1.2 Tunnetun lähettäjän tilojen tarkastus, maksu/työtunti 150 euroa
15.4 Siviili-ilmailun turvaamisen valvontamaksut
15.4.1 Tunnetun lähettäjän valvontamaksu, vuosimaksu 120 euroa
15.4.2 Valvotun edustajan valvontamaksu, vuosimaksu 120 euroa
15.4.3 Valvotun lennolla käytettävien tarvikkeiden toimittajan valvontamaksu, vuosimaksu 120 euroa
15.4.4 Turvakoulutuksen koulutusluvan haltijan valvontamaksu, vuosimaksu/kouluttaja 50 euroa
15.4.5 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan valvontamaksu, vuosimaksu 50 euroa
15.5 Tieverkon turvallisuusvalvonnan maksut
15.5.1 TEN-tieverkon turvallisuusvalvonta, vuosimaksu 30 000 euroa
15.5.2 TEN-tieverkon turvallisuusvalvonta, vuosimaksun ylittävä valvontatyö, maksu/työtunti 180 euroa
Kohdan 15.5.1 kiinteä vuosimaksu sisältää turvallisuusprosessien seurannan: tieverkon rakennus- ja perusparannusprojektien turvallisuusdokumenttien oikeellisuuden ja toteutuksen seurannan, turvallisuuspoikkeamien analysoinnin ja vaara- sekä läheltä piti -tapauksien tutkinnan. Yksittäisten tarkastusten ja auditointien suorittamisesta (toteutus, raportointi ja seuranta) peritään maksu kohdan 15.5.2 mukaisesti.
Kohdan 15.5 maksujen lisäksi peritään tarkastuksista ja auditoinneista valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.
OMAKUSTANNUSARVOSTA POIKKEAVAT JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
1 Suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu
1.1 Suullinen teoriakoe terveysperustein 28 euroa
1.2 Toimiluvan tai katsastajien koulutusoikeuden haltijan, kuljettajantutkinnon tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely 50 euroa
1.3 Muu erikseen hinnoittelematon todistus 10,50 euroa
1.4 Ajoneuvoveroa, autoveroa tai polttoainemaksua koskeva ennakkoratkaisu 90 euroa
2 Suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa korkeampi maksu
2.1 Päätös ajoneuvon erityistunnuksen myöntämisestä 900 euroa
2.2 Koenumerotodistus 260 euroa
2.3 Poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn/käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 180 euroa
2.4 Päätös vesikulkuneuvon erityistunnuksen myöntämisestä 200 euroa

Maksutaulukon lyhenteiden selitykset

ILMAILU
AMC Acceptable Means of Compliance hyväksyttävät menetelmät Euroopan unionin lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseksi
ANS Air Navigation Service lennonvarmistuspalvelu
AOC Air Operator’s Certificate lentotoimintalupa
ATCO Air Traffic Controller Office lennonjohtaja
ATPL Airline Transport Pilot Licence liikennelentäjän lupakirja
ATO Approved Training Organisation hyväksytty koulutusorganisaatio
ATS Air Traffic Service ilmaliikennepalvelu
B-RNAV Basic Area Navigation perusaluesuunnistus
BITD Basic Instrument Training Device perusmittarilennon harjoituslaite
CAT Category kategoria (toimintaluokka)
CPL Commercial Pilot Licence ansiolentäjän lupakirja
CR Class Rating luokkakelpuutus
DGR Dangerous Goods Regulations vaarallisten aineiden kuljetusmääräys
ETOPS Extended Twin-engine Operations pitkän matkan lennot kaksimoottorisilla lentokoneilla
FFS Full Flight Simulator lentosimulaattori
FISO Flight Information Service Officer lennontiedottaja
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite
FTD Flight Training Device lentokoulutuslaite
FSTD Flight Simulation Training Device lentoa simuloiva koulutuslaite
FTO Flight Training Organisation lentokoulutusorganisaatio
HEMS Helicopter Emergency Medical Service kiireelliset lääkintähelikopterilennot
IMC Instrument Meteorological Conditions mittarisääolosuhteet
IR Instrument Rating mittarilentokelpuutus
JAR Joint Aviation Requirements yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset
LVTO Low Visibility Take-Off huonon näkyvyyden lentoonlähtö
ME Multi-engine monimoottorinen
MEL Minimum Equipment List minimivarusteluettelo
MNPS Minimum Navigation Performance Specifications minimisuunnistustarkkuusvaatimukset
MP Multi Pilot usean ohjaajan (ilma-alus)
MPL Multi-Crew Pilot Licence usean ohjaajan miehistölupakirja
MTOM Maximum Take-Off Mass suurin sallittu lentoonlähtömassa
OL Operating Licence liikennelupa
OM Operations Manual toimintakäsikirja
OTD Other Training Device muu koulutuslaite
POA Production Organisation Approval tuotanto-organisaation hyväksyntä
PPL Private Pilot Licence yksityislentäjän lupakirja
P-RNAV Precision Area Navigation tarkkuusaluesuunnistus
QM Quality Manual laatukäsikirja
QTG Qualification Test Guide hyväksyntätestiohjeet
RNAV Area Navigation aluesuunnistus
RNAV-APP RNAV Approach RNAV-lähestyminen
RVR Runway Visual Range kiitotienäkyvyys
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum pienennetty korkeusporrastusminimi
SE Single-engine yksimoottorinen
TR Type Rating tyyppikoulutus
TRTO Type Rating Training Organisation tyyppikoulutusorganisaatio
VFR Visual Flight Rules näkölentosäännöt
Vis Visibility näkyvyys
MERENKULKU
AFS International Anti-Fouling System Certificate kansainvälinen kiinnittymisenestojärjestelmää koskeva todistuskirja
BCH Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk kemikaalisäiliöalussäännöstö
CLB Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage todistuskirja vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta, joka koskee polttoöljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta
CLC Certificate of Insurance or other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage todistuskirja vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta, joka koskee öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta
GC Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk kansainvälinen kaasusäiliöalussäännöstö
eGC Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk olemassa olevien nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten säännöstö
IAPP International Air Pollution Prevention Certificate kansainvälinen ilmansuojelutodistuskirja
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk kansainvälinen kemikaalisäiliö-alussäännöstö
IGC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakenne- ja varustelusäännöstö
IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes Code kansainvälinen kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskeva säännöstö
INF The International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships pakatun säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja runsasaktiivisen ydinjätteen merikuljetussäännöstö
IOPP International Oil Pollution Prevention Certificate kansainvälinen todistuskirja öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä
ISPP International Sewage Pollution Prevention Certificate kansainvälinen todistuskirja käymäläjäteveden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä
NLS International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk kansainvälinen todistuskirja irtolastina kuljetettavien vaarallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi
SMPEP Shipboard Marine Pollution Emergency Plan valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle
SOPEP Shipboard Oil Pollution Emergency Plan valmiussuunnitelma öljyvahingon varalle
RAUTATIEJÄRJESTELMÄ
ECM Entity in Charge of Maintenance kalustorekisteriin merkitty kunnossapidosta vastaava yksikkö
ERATV European Register of Authorised Types of Vehicles Euroopan laajuinen rekisteri hyväksytyistä kalustoyksikkötyypeistä
TIELIIKENNE
ADR The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
ATJ ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä
CEMT Autorisation CEMT Euroopan liikenneministereiden konferenssin tarkoittamaa kuljetuslupaa kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan kuormaus- ja lastauspaikan välillä
EKL erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja
ECMT ECMT licence Euroopan liikenneministereiden konferenssin tarkoittamaa kuljetuslupaa kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan kuormaus- ja lastauspaikan välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.