1157/2014

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa  348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Luonnonvarakeskus perii valtion maksuperustelain (150/1992), jäljempänä maksuperustelaki, 6 §:n 1 momentin mukaisesti suoritteen omakustannusarvoa vastaavan kiinteän maksun elintarvikekuljetusvälineiden ATP-todistuksista. Maksu on 120 euroa.

Luonnonvarakeskus perii maksuperustelain 6 §:n 3 momentin mukaisesti suoritteen omakustannusarvoa alemman maksun, jos kysymys on kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 tarkoitetun, metsätaloudessa käytettävän kasvinsuojeluaineen biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaamisesta kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) mukaista hyväksyntää varten. Maksu on 2600 euroa.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Luonnonvarakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset sekä tutkimus- ja tilastoaineistot;

2) analyysipalvelut;

3) koestus-, testaus- ja tarkastuspalvelut;

4) koulutus- ja kurssipalvelut;

5) asiantuntija- ja neuvontapalvelut;

6) julkaisut ja muut painotuotteet;

7) tietopalvelut,   tietomateriaalilainat   ja   -jäljenteet;

8) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä siitä syntyvät suoritteet;

9) tilastoaineistojen liitännäiset tiedonkeruut;

10) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

11) metsä- ja erikoispuiden siementen ja taimien sekä puun ja puutavaran myynti;

12) pluspuuvartteiden sopimuskasvatus siemenviljelyksiä varten;

13) kotieläinten lisääntymispalvelut;

14) valiotaimituotanto;

15) peltoviljelypalvelut;  

16) kalanviljelytuotteet, kuten mäti ja kalanpoikaset;

17) kalanviljelyyn liittyvät palvelut ja menetelmät;

18) kiinteistönhoitopalvelut sekä muut toimitiloihin ja alueisiin liittyvät korjaus- ja kunnossapitopalvelut;

19) valokuvat;

20) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt tuotteet ja palvelut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Luonnonvarakeskus ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämän asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Susanna Paakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.