1122/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) 11 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1502/2011, sekä

muutetaan 3, 4, 11, 11 b, 12—14 ja 16 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § asetuksessa 1007/2013, 4, 11, 11 b ja 12 § asetuksessa 1502/2011 ja 13, 14 ja 16 § asetuksessa 498/2011, seuraavasti:

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Hevoseläimille ja niiden alkioille ja sukusoluille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1006/2013).

Siipikarjalle ja muille linnuille sekä niiden siitosmunille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (867/2008).

Ihmisravinnoksi tuotaville eläville kaloille, nilviäisille ja äyriäisille asetetuista tuontivaatimuksista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista, elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (592/2006).

Eläville eläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Lemmikkieläimille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1121/2014) sekä lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013.

Alkioille ja sukusoluille Euroopan unionin ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä. Vierasperäisten nisäkäslajien samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen tuonnista säädetään metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä. Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kalalajin tai kalakannan tai niiden sukusolujen sekä muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän rapulajin tai rapukantojen tai niiden sukusolujen tuonnista säädetään kalastuslain (286/1982) 94 §:ssä. Vesiviljelyssä käytettäviksi tarkoitettujen tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättömien lajien tuonnista säädetään tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 708/2007. Haitallisten vieraslajien tuonnista säädetään haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014.

Sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä, joissa näytetään eläimille opetettuja taitoja, käytettäväksi kielletyistä eläimistä säädetään eläinten käyttämisestä sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (595/1996).

Jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista säädetään eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 8 §:ssä sekä jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevista polveutumistodistuksista ja eräistä muista asiakirjoista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (354/2014).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä (Bos taurus) mukaan lukien biisonit (Bison sp.) ja puhvelit (Bubalus sp.) sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset;

2) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja (Sus scrofa) mukaan lukien tarhatut villisiat;

3) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidettäviä lampaita (Ovis aries) ja vuohia (Capra hircus);

4) hevoseläimillä hevosen- tai aasinsukuisia eläimiä tai näiden lajien risteytysten jälkeläisiä;

5) muilla sorkka- ja kavioeläimillä sekä norsueläimillä eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY liitteessä I lueteltuja sorkkaeläinten (Artiodactyla), kavioeläinten (Perissodactyla) ja norsueläinten (Proboscidae) lahkoon kuuluvia eläimiä lukuun ottamatta edellä 1—4 kohdassa tarkoitettuja sorkka- ja kavioeläimiä;

6) muilla märehtijöillä 5 kohdassa tarkoitettuja sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia märehtijöitä;

7) kamelieläimillä sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia Camelidae -heimon eläimiä;

8) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 6 §:n 8 kohdassa;

9) hyväksytyllä yhteisöllä, laitoksella tai keskuksella eläintautilain (441/2013) 61 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitettua eläintarhaa ja koe-eläinlaitosta;

10) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä siten kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 3 artiklan b alakohdassa;

11) lemmikkieläinpassilla koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen III mukaista asiakirjaa;

12) kaloilla yläluokkiin Agnatha ja Gnathostomata kuuluvia kaloja;

13) äyriäisillä alajaksoon Crustacea kuuluvia vedessä eläviä äyriäisiä;

14) nilviäisillä pääjaksoon Mollusca kuuluvia vedessä eläviä simpukoita, kotiloita ja pääjalkaisia;

15) vesiviljelyeläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita kasvatetaan viljelylaitoksessa tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan lukien merestä tai vesistöistä pyydystetyt elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi viljelylaitokseen;

16) koristevesieläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

17) luonnonvaraisilla vesieläimillä muita eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä kuin vesiviljelyeläimiä ja koristevesieläimiä;

18) suljetulla koristetilalla suljettua koristetilaa siten kuin se on määritelty neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 2 artiklan a alakohdassa;

19) avoimella koristetilalla tilaa siten kuin se on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 2 artiklan b alakohdassa;

20) sukusoluilla munasoluja ja spermaa sekä kalojen, äyriäisten ja nilviäisten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

21) alkioilla nisäkkäiden varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

22) tuontierällä eläviä eläimiä sekä niiden alkioita tai sukusoluja, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus tai muu alkuperän osoittava asiakirja;

23) virkaeläinlääkärillä läänin- tai kunnaneläinlääkäriä tai kolmannen maan toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

24) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkäriä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut tehtäväksi eräiden tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittamisen;

25) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle;

26) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

27) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa eläinten mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

28) unionilla Euroopan unionia;

29) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

30) komissiolla Euroopan komissiota;

31) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; sekä

32) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

11 §
Lemmikkieläinten tuontivaatimukset

Lemmikkieläinten tuontiin sovellettavista vaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013. Lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen ja frettien tuontiin sovellettavista vaatimuksista säädetään lisäksi komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 577/2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun luvan myöntää Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto.

11 b §
Muina kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen ja frettien tuontivaatimukset

Muina kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen ja frettien tuonnin on täytettävä vähintään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 1 kohdan a—d alakohdan ja 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimukset.

Muina kuin lemmikkieläiminä tuotavia koiria, kissoja ja frettejä saadaan tuoda ainoastaan sellaisilta alueilta tai kolmansista maista ja ainoastaan sellaisten alueiden tai kolmansien maiden kautta, jotka mainitaan jossain seuraavissa säädöksissä olevista luetteloista:

1) niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2004/211/EY liite I;

2) sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osa 1; tai

3) komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liite II.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin tarkoitettujen koirien, kissojen tai frettien lähetyksiä saadaan tuoda ainoastaan sellaisilta alueilta tai kolmansista maista ja ainoastaan sellaisten alueiden tai kolmansien maiden kautta, jotka mainitaan 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

Muina kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen ja frettien mukana on oltava sellaisten alueiden ja kolmansien maiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa käytettävästä todistusmallista annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/519/EU liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Eläinten on täytettävä mainitun eläinlääkärintodistuksen ehdot.

12 §
Koirien tuontia koskevat erityisvaatimukset

Unionin alueelle tuotaville koirille ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan annettavasta lääkityksestä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2011.

Sen lisäksi, mitä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 7 artiklassa säädetään, sovelletaan mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista poikkeusta tuotaessa Suomeen koiria komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen II osassa 1 mainituilta alueilta ja kolmansista maista.  

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista poikkeusta sovelletaan myös tuotaessa jäsenvaltiosta tai 2 momentissa tarkoitetulta alueelta tai kolmannesta maasta peräisin oleva koira Suomeen unionin alueelta tapahtuneen väliaikaisen poistumisen jälkeen.

13 §
Jänisten ja kanien tuontivaatimukset

Jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1, ja joista tuoreen lihan tuonti yhteisön alueelle on sallittua.

Jänisten ja kanien tuonnin ehtona on, että eläimet ovat peräisin tilalta, jolla ei ole esiintynyt tai epäilty raivotautia viimeisen kuukauden aikana ja että eläimet eivät ole tuontia edeltäneen kuukauden aikana olleet yhteydessä eläimiin, joiden on todettu tai epäilty sairastuneen raivotautiin. Jänisten ja kanien alkuperätilalla ei ole voimassa viranomaisen eläintautien vuoksi määräämiä rajoituksia eivätkä tilan eläimet ole osoittaneet myksomatoosin kliinisiä oireita. Lisäksi eläinten mukana on oltava eläinlääkärintodistus, josta ilmenee, että viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestämään kuljetuksen määränpäähän.

Muista kuin komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1 mainituista kolmansista maista saadaan jäniksiä ja kaneja tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei sovelleta lemmikkieläiminä tuotaviin jäniksiin ja kaneihin.  Lemmikkieläiminä tuotaviin jänisten ja kanien tuontiin sovellettavista vaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013.

14 §
Jyrsijöiden tuontivaatimukset

Jyrsijöitä saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1, ja joista tuoreen lihan tuonti yhteisön alueelle on sallittua. Eläinten mukana on oltava eläinlääkärintodistus, josta ilmenee, että viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestämään kuljetuksen määränpäähän.

Muista kuin komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1 mainituista kolmansista maista saadaan jyrsijöitä tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta lemmikkieläiminä tuotaviin jyrsijöihin. Lemmikkieläiminä tuotavien jyrsijöiden tuontiin sovellettavista vaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013.

16 §
Koristevesieläinten tuontivaatimukset

Koristevesieläinten tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Komission päätöksen 2010/221/EU liitteessä I tai II mainituille Suomen alueille tuotavien avoimiin ja suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteen II osassa C mainittujen kalalajien osalta on kyseisen asetuksen mukaisissa eläinlääkärintodistuksissa todistettava myös vaatimukset koskien SVC- ja IPN-tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma komission päätöksen 2010/221/EU 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten karanteenia koskevien vaatimusten osalta annetussa komission päätöksessä 2008/946/EY tarkoitetun karanteenin hyväksyy Suomessa aluehallintovirasto.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta koristevesieläimiin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja jotka tuodaan pidettäväksi muussa kuin kaupallisessa akvaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole yhteyttä luonnonvesiin. Tuonnissa on kuitenkin varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin. Lemmikkieläiminä tuotavien nilviäisten ja trooppisten koristekalojen tuontiin sovellettavista vaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2014.

Sen estämättä, mitä 11 b §:n 4 momentissa säädetään, saadaan Suomeen tuoda tai siirtää toisesta jäsenvaltiosta koiria, kissoja tai frettejä, joiden mukana on viimeistään 28 päivänä joulukuuta 2014 myönnetty voimassaoleva eläinlääkärintodistus, joka vastaa:

1) sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin käytettävistä todistusmalleista annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/874/EU liitteessä I; tai

2) neuvoston direktiivin 92/65/ETY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse kissojen, koirien, hillerien ja frettien maahantuontia hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin ja keskuksiin koskevista edellytyksistä annetun komission päätöksen 2005/64/EY liitteessä olevaa mallia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/31/EU (32013L0031); EUVL N:o L 178, 28.6.2013, s. 107
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013 (32013R0576); EUVL N:o L 178, 28.6.2013, s. 1
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013 (32013R0577); EUVL No: L 178, 28.6.2013, s. 109
Komission täytäntöönpanopäätös 2013/519/EU (32013D0519); EUVL No: L 281, 23.10.2013, s. 20

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.